Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 78 ze dne 27.06.2006

Usnesení č. 1

Rada odvolává pí Jiřinu Jedlovou z funkce místopředsedkyně Komise pro občanské záležitosti z důvodu ukončení pracovního poměru u Města Blansko a jmenuje do této funkce pí Yvonu Havlíčkovou s účinností od 1. 7. 2006.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí 2006.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 18 „Zateplení a výměna oken na severní stěně objektu lůžek v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s provedením „Opravy formou výměny oken na objektech polikliniky a lůžek Nemocnice Blansko“.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zakoupením zálohového napájecího zařízení pro zdravotnický přístroj Scintilační gamakamera na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vybavením pro zajištění provozu lékárny Nemocnice Blansko dle předloženého materiálu a schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej a koupi tohoto majetku s kupní cenou 1.900 000,- Kč + DPH s PharmDr. Jitkou Navrkalovou.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s provozováním kantýny jako nákladového střediska Nemocnice Blansko od 1. 9. 2006.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje po úpravách Statut Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 43 „Rozšíření prostor technické kanceláře v Nemocnici Blansko“.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zařazením kamerového systému do plánu investic pro rok 2006.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor pro provoz nestátního zdravotnického zařízení v 1. nadzemním podlaží a 1. podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko na dětském oddělení, a to úklidové místnosti č. 68 a č. 69 o celkové výměře 3,48 m2 dětským lékařkám MUDr. Věře Stejskalové, MUDr. Mileně Ošmerové, MUDr. Jindřišce Henkové, MUDr. Heleně Kotlánové, MUDr. Jiřině Machatové, MUDr. Evě Kalové a místnost č. 66 o výměře 8,82 m2 – infekční box dětským lékařkám MUDr. Jindřišce Henkové, MUDr. Heleně Kotlánové, MUDr. Jiřině Machatové a MUDr. Evě Kalové.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje novelu Knihovního řádu Městské knihovny Blansko včetně příloh.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje předložené návrhy na snížení prodejních cen u vybraných publikací vydaných Městskou knihovnou Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Městské knihovny Blansko dle předložených seznamů.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli BRAVIN GROUP, s. r. o. na pořádání letních tanečních večerů s živou a reprodukovanou hudbou v prostorách letní zahrádky Zámeček, Svitavská 500 do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli GIZELA, s. r. o. na pořádání hudebních večerů s živou hudbou při občerstvení Gizela v rekreační oblasti Palava do 01.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Černohorská restaurace, s. r. o. na uspořádání tanečního večera „Lampionová noc“ s živou hudbou v prostorách restaurace Dělnický dům dne 7. 7. 2006 v době od 19.00 do 02.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Divišova 2 a, příspěvková organizace dle předložených seznamů.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace dle předložených seznamů.

Usnesení č. 21
Rada ukládá příspěvkové organizaci ZŠ Blansko, Dvorská 26 odvod z investičního fondu ve výši 190 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele na úhradu závazku za sportovní areál.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26
a) ve výši 114.782,- Kč na nákup výškově stavitelného školního nábytku na vybavení učebny školy,
b) ve výši 32.000,- Kč na nákup 2 ks počítačů do počítačové učebny.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13
a) ve výši 76.000,- Kč na zajištění finanční spoluúčasti při realizaci 3 projektů z programu SIPVZ,
b) ve výši 90.000,- Kč na dovybavení školy školním nábytkem.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Základní školy Blansko, Erbenova 13 dle předložených seznamů.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Muzeum Blansko ve výši 20.000 Kč, na akci: Umělecká litina ze sbírek Muzea Blansko – vydání publikace, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JMK k realizaci projektu.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Muzeum Blansko ve výši 20.000 Kč, na akci: Literární soutěž Františka Halase, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí podpory JMK k realizaci projektu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Stojkoviče, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Skoumala, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s postupem odboru KOM a souhlasí s odečtem 100 bodů dle Směrnice č. 8/2005 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko ze žádosti o byt paní Pernicové, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada na základě žádosti obyvatelů domu na ul. Údolní 19 souhlasí se stažením žaloby na vyklizení bytu na pana Miadika, Blansko a přiděluje mu stávající byt mimo pořadí.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2006.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s ukončením smlouvy s panem Jelínkem, Letovice, dohodou k 31. 7. 2006.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nebytového prostoru – jednotky č. 1271/103 v bytovém domě na ul. L. Janáčka č. p. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11 a, 11 b, 11 c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 1020/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 1020/36346 s tím, že na záměru bude uvedena kupní cena 800 tis. Kč jako minimální.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se změnami ve smlouvách s Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj č. 84/99/Pe a č. 73/99/Pe dle předloženého materiálu odboru.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 211 o výměře 32,48 m2 + ost. 12,67 m2 a kanceláře č. 212 o výměře 12,04 m2 + ost. 4,70 m2 ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, organizaci Apoštolská církev, sbor bez hranic Jihlava, Hybrálec 122, Jihlava, misijní stanice Blansko, zast. Jánem Kobidou, se sídlem Údolní 4, Blansko; IČO: 26520397 na dobu neurčitou za účelem využití prostor pro potřeby církve za symbolické nájemné 1,- Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě č. 2002-KOM-S77/Pe s panem Osičkou o KOVOMET SERVIS s. r. o., Vídeňská 157/120, Brno, IČO: 26946475, zastoupená jednatelkou Markétou Hasoňovou.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s prodloužením termínů oprav a změn investičního charakteru ve smlouvě č. 2002-KOM-S77/Pe do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s výměnou garážového boxu panu Jiravovi, Blansko, a to boxu č. 18 za box č. 14 s účinností od 1. 9. 2006.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s přestěhováním Obchodní a hospodářské komory Brno, Výstaviště 1, Brno, IČO: 48907723, z kanceláře č. 317 ve 3. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko, do kanceláře č. 409 ve 4. patře téže budovy z důvodu potřebnosti původní kanceláře pro využití MěÚ Blansko.

Usnesení č. 40
Rada neakceptuje žádost pana Pravce, Blansko, o pronájem nebytových prostor, které jsou řádně pronajaty.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s prodloužením termínu rekolaudace ve smlouvě č. 2003-KOM-S082/Pe do 31. 12. 2006.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje odpis pohledávky pana Jašíka ve výši 504,60 Kč.

Usnesení č. 43
Rada na základě předloženého materiálu pověřuje odbor KOM vypracováním dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, týkajících se změn úhrad záloh za služby.

Usnesení č. 44
Rada bere na vědomí stížnost obyvatelů domu č. 20 na ul. 9. května a ukládá odboru KOM řešit stížnost ve smyslu rozpravy.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s bezúplatným převodem přeložky vodovodu a vodovodní přípojky od firmy Korekt-invest, s. r. o. vybudovaných na pozemku parc. č. 1015/3 v k. ú. Blansko do majetku města Blansko.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s bezúplatným převodem vodního díla – vodovodního řadu v délce 116,6 m, v k. ú. Klepačov, na parcelách č. 364/3, 364/23, 364/8, 342 – do majetku města Blansko. Převod je podmíněn dodáním veškeré potřebné dokumentace, včetně zřízení věcných břemen k dotčeným pozemkům.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2006/6.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s ukončením nájemních smluv číslo INV-NS/67/99/Ko ze dne 18. 10. 1999, číslo INV-NS/69/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 a číslo INV-NS/68/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 na nájem pozemků parc. č 857/67 orná půda a parc. č. 857/311 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na nájem pozemku parc. č. 857/67 orná půda v k. ú. Blansko (Křížkovského ul.).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 857/67 orná půda v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem sečení trávy a údržby zbývajících, zahrádkářsky neobdělávaných částí tohoto pozemku, vše jako zaplocená součást bytového domu Křížkovského 25, Blansko.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemek parc. č. 857/311 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem užívání jako přístup do domu Křížkovského 25, Blansko a za účelem úklidu a údržby tohoto pozemku všemi vlastníky domu.

Usnesení č. 51
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 182 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota z důvodu nesouladu záměru žadatele s územním plánem a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 182 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota za účelem užívání jako přístup na pozemky fyzických osob, přičemž charakter pozemku – veřejně přístupná zeleň musí zůstat zachován, dále za účelem užívání již umístěné části terasy a přístupového chodníku na tomto pozemku s tím, že tyto stavby musí být uvedeny do souladu s příslušným rozhodnutím stavebního úřadu.

Usnesení č. 52
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 130/1 zahrada o výměře 371 m2, část parc. č. 148 zahrada o výměře 925 m2 a část parc. č. 147/1 ostatní plocha o výměře 405 m2, vše v k. ú. Horní Lhota (za budovou bývalé MŠ v Horní Lhotě).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 5004 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemku polyfunkční budovou ve vlastnictví fyzické osoby (areál stadionu na Údolní ulici).

Usnesení č. 54
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře 134 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (pozemek mezi RD na pozemcích parc. č. 13 zast. plocha a parc. č. 15 zast. plocha).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o celkové výměře cca 1.140 m2 v k. ú. Blansko, za účelem rozšíření zahrad za rodinnými domy Sloupečník 18 – 46, Blansko a jejich využívání k zahrádkářským účelům (lokalita Sloupečník, část pozemku mezi potokem Sloupečník a RD Sloupečník 18 – 46, Blansko).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 1352/3 a parc. č. 1364/2 obě ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko paní Pavlíně Rampulové, bytem Blansko, na dobu určitou do 30. 9. 2006, za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok od 1. 5. 2006, za účelem umístění a provozování letního posezení (3 – 4 stolků + židlí) před provozovnou Caffé Magic v domě Rožmitálova 16, Blansko, mezi veřejným osvětlením, s tím, že od zdi domu Rožmitálova 16, Blansko zůstává volný pás chodníku na procházení o šířce min. 1,5 m.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/87 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Blansko paní Marii Novotné, bytem Blansko, za účelem občasného parkování přívěsného vozíku za osobní automobil, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 40,- Kč/rok (lokalita při ul Příkrá, Blansko).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k. ú. Blansko společnosti VAŠSTAV s. r. o., Brno, Staňkova 18, za účelem umístění informačního a reklamního panelu, informujícího o stavbě „Obytný soubor Blansko – Zborovce“, na dobu určitou do 31. 12. 2008, za nájemné 1.200,- Kč/rok + zvyšování o ofic. míru inflace od roku 2007 (lokalita Zborovce, před rest. Velvet).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 202/1 ostatní plocha a parc. č. 202/3 vodní plocha, vše o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko manželům Ivaně a Ing. Zdeňku Riznerovým, bytem Olomučany, za účelem vybudování, užívání, oprav a údržby parkoviště k plánované budově na pozemku p. č. 202/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko a dalších úprav dle studie, zpracované v 03/2006 Atelierem architektury spol. s r. o. s řešením širších vztahů a dle záměru č. j. S009P006STH8, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita ul. Sv. Čecha, Rožmitálova).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s pronájmem pozemků, resp. jejich částí v průmyslové zóně Vojanky, a to: v k. ú. Blansko pozemky parc. č. 967/1 (PK), parc. č. 966 (PK), parc. č. 965/2 (PK), parc. č. 964 (PK), parc. č. 963 (PK), parc. č. 961/8 orná půda, parc. č. 961/7 orná půda, parc. č. 967/5 orná půda, parc. č. 967/17 orná půda, parc. č. 967/9 orná půda, parc. č. 967/18 ostatní plocha, parc. č. 967/2 (PK), parc. č. 960 (PK), parc. č. 961/5 (PK), parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 962 (PK), parc. č. 980/7 ostatní plocha, parc. č. 998/1 (PK), parc. č. 970 (PK), parc. č. 984/2 ost. plocha, parc. č. 967/10 ost. plocha, parc. č. 967/11 orná půda, parc. č. 984/25 ost. plocha, parc. č. 984/26 ost. plocha, parc. č. 984/23 ostatní plocha, parc. č. 180 (PK), parc. č. 971 (PK), a v k. ú. Horní Lhota parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 516/1 orná půda, parc. č. 516/2 orná půda, parc. č. 523/9 orná půda, parc. č. 541/24 ostatní plocha, parc. č. 541/29 ostatní plocha, parc. č. 541/30 ostatní plocha, parc. č. 541/33 ostatní plocha, parc. č. 541/39 ostatní plocha, parc. č. 960 (PK), parc. č. 185 (PK), parc. č. 184 (PK), parc. č. 181 (PK), parc. č. 180 (PK), parc. č. 182 (PK), parc. č. 183 (PK), parc. č. 210/2 (PK), parc. č. 233/1 (PK), parc. č. 262/6 (PK), parc. č. 262/3 (PK), parc. č. 262/4 (PK), parc. č. 262/11, parc. č. 961/5 (PK), parc. č. 961/4 (PK), parc. č. 190 (PK), parc. č. 189 (PK), parc. č. 188/2 (PK), parc. č. 188/1 (PK), parc. č. 187/6 (PK), parc. č. 187/5 (PK), parc. č. 187/4 (PK), parc. č. 187/3 (PK), parc. č. 187/2 (PK), parc. č. 187/1 (PK), parc. č. 198 (PK), parc. č. 199 (PK), parc. č. 200 (PK), parc. č. 201 (PK), parc. č. 203 (PK), parc. č. 204 (PK), parc. č. 205 (PK), parc. č. 519/3 ost. plocha, parc. č. 523/2 – orná půda, parc. č. 197/3 (PK), parc. č. 262/1 (PK), parc. č. 262/10 (PK), parc. č. 262/9 (PK), parc. č. 262/8 (PK), parc. č. 262/7 (PK), parc. č. 211/1 (PK), parc. č. 211/2 (PK), parc. č. 209/2 (PK), parc. č. 208/2 (PK), parc. č. 207/2 (PK), a to subjektům, kterým byl Zastupitelstvem města Blansko schválen prodej pozemků v průmyslové zóně, a to na dobu neurčitou za nájemné a za podmínek uvedených v materiálu odboru INV k této věci, a to z důvodu splnění podmínek Ministerstva průmyslu a obchodu pro obsazování průmyslových zón.

Usnesení č. 61
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 342/11 ostatní plocha o výměře 81 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví Města Blansko za cenu 240,- Kč/m2 od vlastníka tohoto pozemku (pozemek u komunikace poblíž bývalé MŠ v Lažánkách).

Usnesení č. 62
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 1362/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko za celkovou cenu 2.800,- Kč od vlastníka tohoto pozemku (pozemek u řeky Svitavy na ul. Poříčí).

Usnesení č. 63
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 642/6 ostatní plocha a parc. č. 644 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 15.000,- Kč (pozemky nad penzionem).

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 15 ze 75. schůze rady dne 25. 4. 2006, a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 79/1, 79/15, 97/3, 1362/23 vše ostatní plocha a parc. č. 90/2 (dle PK), vše v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s úpravou nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S154/NS-Ne ze dne 10. 8. 2005 tak, že z čl. V smlouvy se vypouští odstavec c).

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s úhradou částky 188,- Kč panu Roučkovi, bytem Blansko, za daň z nemovitosti za rok 2006, za pozemek parc. č. 744/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, který slouží jako veřejné parkoviště města na základě smlouvy o výpůjčce (ulice Hybešova).

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s pokračováním projektových příprav vedoucích k získání právoplatného stavebního povolení na rekonstrukci kruhové křižovatky ulic Poříčí x Mlýnská x Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, vypracované Miroslavem Patočkou.

Usnesení č. 68
Rada bere na vědomí informaci o soudním sporu vedeném u OS v Blansku pod č. j. 6 C 155/2004 a schvaluje zpětvzetí této žaloby.
Rada ukládá odboru INV jednat s účastníky soudního sporu vedeného u OS v Blansku pod č. j. 6 C 155/2004 o výkupu pozemků v zahradní lokalitě Zborovce v Blansku.

Usnesení č. 69
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků na akce konané ve spolupráci s partnerskými městy Blanska, a to ve výši odsouhlasené Komisí pro zahraniční styky dne 15. 5. 2006.

Usnesení č. 70
Rada schvaluje postup ve věci žádosti o poskytnutí dotace na provoz noclehárny pro rok 2007 ve smyslu rozpravy.

Usnesení č. 71
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů pro druhé pololetí roku 2006.

Usnesení č. 72
Rada schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK ve výši 75.000,- Kč na výstroj a výzbroj jednotky sboru dobrovolných hasičů.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka