Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 79 ze dne 08.08.2006

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů s regulovaným nájemným z částky 16,42 Kč/m2 na 20,22 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2007.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného u bytů se sníženou kvalitou v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů II. kategorie z částky 12,32 Kč/m2 na 15,88 Kč/m2 a u bytů IV. kategorie z částky 6,82 Kč/m2 na 10,18 Kč/m2.1

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 17 z 8. schůze RM konané dne 13. 4. 1995 o stanovení nájemného v nově obsazovaných městských bytech.

Usnesení č. 4
Rada stanoví výši nájemného v nově obsazovaných městských bytech ve výši 21,34 Kč/m2. Nájemné bude zvyšováno v souladu s platnou legislativou.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s uzavíráním tzv. exekučních doložek k nově uzavíraným nájemním smlouvám na byty v majetku města, a to s platností od 1. 9. 2006.

Usnesení č. 6
Rada netrvá na sjednávání kauce k nově uzavíraným nájemním smlouvám.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko (dvě části o výměře každé z nich cca 3 × 6 m, zastavěné prodejními stánky) za část pozemku parc. č. 2491 zast. plocha v k. ú. Blansko o stejné výměře, ve vlastnictví právnické osoby (Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 8
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání výkup části pozemku parc. č. 2491 zast. plocha v k. ú. Blansko (části, která nebude směněna za obecní pozemek a která byla dříve zastavěna rampou OD Centrum) od vlastníka pozemku za cenu 1.000,-- Kč/m2 (Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 9
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání 8. ročníku festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2006 v Blansku.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2006/7.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blanska na prezentaci a propagaci města na internetových stránkách a při akcích pořádaných basketbalovým klubem BBK IVes Blansko ASK.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka