Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 80 ze dne 22.08.2006

Usnesení č. 1

Rada města souhlasí se zařazením investiční akce č. 45 „Nákup motodlahy pro oddělení rehabilitace v Nemocnici Blansko".

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 46 „Rozšíření strukturované kabeláže pro kantýnu v Nemocnici Blansko".

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 47 „Stavební úpravy vodárny na dialýze v Nemocnici Blansko".

Usnesení č. 4
Rada schvaluje změnu č. 1 rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2006.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko navazující na změnu č. 1 rozpočtu na rok 2006.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí informaci k postupu dle zákona č. 245/2006 Sb..

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí postup vedení Nemocnice Blansko při řešení podnětu místní organizace Odborového svazu pracovníků zdravotnictví a sociální péče ČR v Nemocnici Blansko ve věci zařazení zaměstnanců do platových tříd.

Usnesení č. 8
Rada doporučuje Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 18 z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 21. 3. 2006, z důvodu nezájmu společnosti PRINS METALLURGISCHE PRODUCTEN BLANSKO s. r. o., Klepačov 195, IČO: 47907169 o tento pozemek a možnosti efektivnějšího využití území investičním záměrem firem Atona, s. r. o., Gummi-Print, a. s., Zdeněk Musil – AKSM Blansko.

Usnesení č. 9
Rada doporučuje Zastupitelstvu města revokaci usnesení č. 17 z 20. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 12. 12. 2005, z důvodu žádosti společnosti Zdeněk Musil – AKSM Blansko tvořící společný investiční záměr firem Atona, s. r. o., Gummi-Print, a. s., Zdeněk Musil – AKSM Blansko.

Usnesení č. 10
Rada doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení odprodej části plochy č. 6 a plochy č. 7 o celkové výměře 2 700 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 519/1, 519/3, 523/2, 203, 204, 205, 262/12, vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska společnosti Zdeněk Musil – AKSM Blansko, Jiráskova 22, Blansko, IČO 105 28 628, za cenu 420,- Kč/m2 a za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 11
Rada doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení odprodej ploch č. 4, č. 5, části plochy č. 6 o celkové výměře max. 12 000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 233/1, 211/1, 211/2, 210/2, 209/2, 208/2, 207/2, 206/1, 262/1, 197/4, 262/13, 262/6, 205, 204, 203, 523/2, 519/3, 519/1, 262/12, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti ATONA, s. r. o., Svitavská 37, Blansko, IČO 262 26 413 a společnosti GUMMI-PRINT, a. s., Dolní 64, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČO 469 02 490, oběma společnostem za cenu 450 Kč/m2 , za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 141/10 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění informační tabule, upozorňující na provozovny společnosti Korekt Transport s podmínkou, že umístění bude provedeno na základě příslušného rozhodnutí stavebního úřadu (travnatá plocha u vlakové zastávky, ulice Komenského).

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 812/7 orná půda a parc. č. 812/8 orná půda, dále části pozemků parc. č. 813/2 orná půda o výměře cca 16 m2 a části pozemků parc. č. 813/3, 812/5 a 812/4 vše ostatní plocha o výměře cca 13 m2, vše v k. ú. Blansko (naproti DD v Blansku).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 813/2 orná půda o výměře cca 16 m2 a části pozemků parc. č. 813/3, 812/5 a 812/4 vše ostatní plocha o výměře cca 13 m2, vše v k. ú. Blansko, z důvodu zaplocení do soukromé zahrady a jejich užívání jako součást zahrady (naproti DD v Blansku).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/13 orná půda o výměře cca 570 m2 v k. ú. Blansko, za účelem výstavby garáží a parkovacích stání (Zborovce, při komunikaci ulice Pekařské).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat obecní pozemky parc. č. 1492 (dle PK) o výměře 172 m2, parc. č. 1493 zahrada o výměře 88 m2, parc.č. 1494 (dle PK) o výměře 782 m2, parc. č. 1495 (dle EN) o výměře 887 m2 a parc. č. 3480 zast. pl., zbořeniště o výměře 455 m2, vše v k. ú. Blansko (lokalita Arnoštov).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře cca 250 m2 , za účelem užívání jako okrasná zahrada k RD J. Lady 16, s parkovou úpravou bez oplocení (část pozemku vedle ŘRD Josefa Lady 16, Blansko).

Usnesení č. 18
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 901/59 ostatní plocha o výměře 48 m2 v k. ú. Blansko (pozemek v zahrádkářské lokalitě Blansko – Zborovce).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 323/8 trvalý travní porost o výměře 377 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem postavení účelového zahradního zařízení a pěstování vodních rostlin a okrasných keřů (pozemek v chatové lokalitě na Hořících, svah, mokřina, bažina).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemků parc. č. 701 (dle PK) a parc. č. 702 (dle PK) o výměře cca 576 m2 v k. ú. Blansko, za účelem přístavby sociálního zařízení a hlediště ke sportovní hale TJ ČKD Blansko (části pozemků vedle budovy sportovní haly TJ ČKD Blansko, na ulici Údolní – travnatá plocha).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. 4056/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 306 m2, parc. č. 4056/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 56 m2, parc. č. 4056/3 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 417 m2 a parc. č. 4056/4 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 379 m2 vše v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemků budovou sportovní haly TJ ČKD Blansko ve vlastnictví právnické osoby ( pozemky pod budovou haly TJ ČKD Blansko, Údolní 10).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 857/67 orná půda v k. ú. Blansko, a to části o výměře cca 80 m2 Petře Kincové, části o výměře cca 15 m2 Janu Šimkůjovi a části o výměře cca 46 m2 Haně Sedláčkové, všichni bytem Blansko, Křížkovského 25, za účelem zahrádkaření s podmínkou, že zbývající část pozemku parc. č. 857/67 orná půda, která nebude zahrádkářsky obdělávána budou udržovat zejména sečením trávy, za nájemné 3,--Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. 857/311 ostatní plocha v k. ú. Blansko paní Petře Kincové, panu Janu Šimkůjovi, paní Haně Sedláčkové a paní Daniele Kalvodové, všichni bytem Blansko, za účelem užívání jako přístup do domu Křížkovského 25, Blansko a za účelem úklidu a údržby tohoto pozemku, na dobu určitou po dobu vlastnictví bytu v domě Křížkovského 25, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí výpověď z nájmu dle nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S107/NS-Ne ze dne 13. 6. 2005 s tím, že nájemní smlouva dle této výpovědi skončí dnem 30. 11. 2006.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/161/99/Ne ze dne 14. 12. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 258/2 ostatní plocha o výměře cca 750 m2 v k.ú . Blansko dohodou smluvních stran ke dni 30. 9. 2006 s tím, že Město Blansko nepožaduje odstranění zpevnění z plochy pozemku (Staré Blansko, u Moravostavu).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení splátkový kalendář kupní ceny za odprodej pozemku parc. č. 1692 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 576/9 zahrada v k. ú. Blansko, dle usnesení č. 4 z 22 ZM, a to tak, že kupní cena ve výši 50.000,-- Kč bude uhrazena kupujícími v pěti čtvrtletních splátkách po 10.000,-- Kč, přičemž 1. splátka bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a 5. splátka bude zvýšena o náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí, s tím, že vklad práv dle kupní smlouvy bude proveden až po zaplacení poslední splátky kupní ceny.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. SM-Výp/114/95/Ka ze dne 29. 8. 1995 na části pozemků parc. č. 862/24 ostatní plocha a parc. č. 862/50 ostatní plocha o výměře cca 500 m2 v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města (pozemek v lokalitě Blansko – Zborovce, v okolí rybníka „Sloupečník").

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2004-INV-Poz-S200/Ko-NS ze dne 3. 1. 2005 na nájem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 20 m2, a to dohodou smluvních stran ke dni faktického odstranění prodejního stánku nebo ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku (křižovatka ulic Čelakovského a Dvorská).

Usnesení č. 29
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit úhradu zbývající části kupní ceny společností ČeMeBo, s. r. o., týkající se smlouvy č. 2004-INV-Poz-S083/BKS-Ma z 10. 9. 2004 ve 24 měsíčních splátkách s tím, že ke vkladu práv dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí dojde až po úplném uhrazení kupní ceny (prům. zóna).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí č. 2006-INV-S169/Doh-Št, jak byla předložena na 80. schůzi RM a doporučuje zastupitelstvu tuto dohodu ke schválení.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu části pozemku parc. č. 117, pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Hořice u Blanska dle smlouvy uzavřené mezi Lesy města Brna, spol. s. r. o., Kuřim, Křižkovského 247 a Městem Blansko dne 12. 11. 2001, a to do 31. 12. 2010 (pozemky v areálu lyž. vleku v Hořicích).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemků parc. č. 187/6, parc. č. 188/1, parc. č. 188/2 a parc. č. 264/4, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska strpět umístění a provozování kabelového vedení vysokého napětí na těchto pozemcích včetně povinnosti umožnění vstupu a vjezdu, za účelem zajištění provozování, údržby, rekonstrukce, odstraňování kabelového vedení, apod., ve prospěch vlastníka kabelového vedení, nyní E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněného, na dobu neurčitou, za úplatu 10.000,- Kč, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 297-8259/2006 z 14. 3. 2006 (pozemky v prům. zóně, v areálu ČeMeBo, s. r. o.).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemků parc. č. 202/1, parc. č. 202/9, parc. č. 204/1, parc. č. 206/2, parc. č. 207/3, parc. č. 268/7, parc. č. 268/12, parc. č. 1352/55, parc. č. 1352/58, parc. č. 1364/37, parc. č. 1381/1, parc. č. 1403/1, parc. č. 1405/1 a parc. č. 1405/6, vše ostatní plochy v k. ú. Blansko, tj. Města Blansko strpět umístění a provozování kabelového vedení označeného jako stavba "Optické propojení Čtc Blansko" na částech těchto pozemků včetně povinnosti umožnit vstup a vjezd za účelem zajištění provozování, údržby, rekonstrukce, odstraňování vedení, apod., ve prospěch vlastníka kabelového vedení, nyní RADIOKOMUNIKACE, a. s., Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, IČ 26705036 jako oprávněného, na dobu neurčitou, za úplatu 11.200,- Kč (pozemky v blízkosti křižovatky Svitavská, Smetanova, Rožmitálova).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zrušením věcného břemene užívání, které vázne na pozemku parc. č. 262/11, pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska a které bylo zřízeno smlouvou o zřízení věcného břemene dne 12. 12. 1999 a zapsáno v KN pod položkou 3/00 (zem. pozemek v k. ú. Horní Lhota u Blanska).

Usnesení č. 35
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení výkup pozemků parc.č. 430/16 orná půda o výměře 1.754 m2, parc. č. 430/8 orná půda o výměře 141 m2, parc. č. 431/1 ostatní plocha o výměře 279 m2, parc. č. 76/3 zahrada o výměře 12 m2, vše v k. ú. Těchov od vlastníka pozemků, za cenu dle znaleckého posudku v době výkupu, tj. v době do 30. 6. 2007 a převod komunikace na těchto pozemcích do vlastnictví Města Blansko za cenu ve výši 25% prokazatelných pořizovacích nákladů na vybudování komunikace (lokalita "Na slunku", Těchov).

Usnesení č. 36
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 192/14 o výměře 441 m2 a části pozemku parc. č. 187/1 o výměře 309 m2 (dle nezapsaného GP označených jako pozemky parc. č. 263/4 a parc. č. 266/5), oba pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví Města Blansko za cenu 98.000,-- Kč od vlastníka pozemků (pozemky zastavěné místní komunikací v Olešné).

Usnesení č. 37
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 279/1 trvalý travní porost o výměře 188 m2, parc. č. 279/2 trvalý travní porost o výměře 299 m2, oba v k. ú. Lažánky u Blanska a pozemků parc. č. 346/4 lesní pozemek o výměře 655 m2 a parc. č. 346/7 ostatní plocha o výměře 330 m2, oba v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko za ceny, jak jsou uvedené v materiálu odboru INV k této věci od vlastníka pozemků (pozemky v blízkosti modlitebny v Lažánkách a na „Starém Blansku" v blízkosti Synthonu).

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezplatný převod (darování) pozemku parc.č. 1215 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k.ú. Blansko o výměře 432 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemku (pozemek v zahrádkářské lokalitě Hluchov v Blansku).

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezplatný převod (darování) pozemků parc. č. 1019/54, parc. č. 1019/55, parc. č. 1363/1, parc. č. 1363/2, parc. č. 1363/3, parc. č. 1363/4, parc. č.1363/5, parc. č. 1363/6, parc. č. 1363/7, parc. č. 1363/11, parc. č. 1363/13, parc. č. 1363/14, parc. č.1363/22, parc. č. 1363/26, parc. č. 1363/27, parc. č. 1363/28, parc. č. 1363/29, parc. č. 1364/1, parc. č. 1429/24, parc. č. 1429/25, parc. č. 1722/1, parc. č. 1754/57, parc. č. 1761/2, vše v k. ú. Blansko a parc. č. 192/8 v k. ú. Horní Lhota u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků (pozemky od ul. Poříčí po křižovatku u Horní Lhoty).

Usnesení č. 40
Rada revokuje usnesení č. 16 z 75. schůze rady města konané dne 25. 4. 2006 na základě stanovisek samospráv bytových domů ulice Družstevní.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje na základě stanovisek samospráv bytových domů ulice Družstevní realizaci rekonstrukce ulice Družstevní dle projektové dokumentace povolené Stavebním úřadem pod č.j. SÚ DO SR 11/2006-5877/2006/Bí ze dne 5. 5. 2006.

Usnesení č. 42
Rada bere na vědomí vyhodnocení ploch k bydlení schváleného ÚPn SÚ Blansko s tím, že závěry plynoucí z tohoto vyhodnocení budou systematicky uplatňovány v režimu územního plánování a rozvoje města Blanska.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko ve smyslu vymezení vedení propojení vodovodních řadů z obce Vavřinec na skupinový vodovod Blansko a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání Zastupitelstva města, za podmínky dodržení a prověření skutečností vyplývajících z tohoto materiálu.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení odpovídající části neurbanizovaných ploch, orná půda na pozemcích parc. č. 918/1, 919/1, 919/2, 932, 1366/1, 939/4, 937, 938, 939/1, 936/1, 936/2, 935, 933/2, 933/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, do ploch urbanizovaných, plochy pro bydlení, a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání Zastupitelstva města, za podmínky dodržení a prověření skutečností vyplývajících z tohoto materiálu

Usnesení č. 45
Rada projednala předložené podklady, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko, označené jako B33.

Usnesení č. 46
Rada projednala předložené podklady, vzala na vědomí závěry projednání uzavřené do Zprávy o projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Dolní Lhota a Klepačov, označených jako D8 a K8.

Usnesení č. 47
Rada ukládá řediteli příspěvkové organizace KSMB omezit veškeré náklady pouze na nezbytně nutnou potřebu k zajištění provozu a činnosti organizace.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2006.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2006/10 a RO 2006/11. Ukládá odboru FIN předložit rozpočtová opatření ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2006/8 a ZPR 2006/9.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje na základě doporučení výběrové komise poskytnutí účelových půjček v celkové výši 1 400 000,- Kč na opravy bytového fondu, vlastníkům obytných budov na území Města Blansko, následujícím žadatelům:
– Mgr. Patricie Švástová, Ph.D., bytem Fügnerova 741/5, Blansko na rekonstrukci střechy ve výši 300 000,00 Kč,
– Společenství vlastníků domu Bezručova 1558/7, Blansko na opravu lodžií a opravu podlah ve výši 1 000 000,00 Kč,
– Alena Sychrová, bytem Horní Lhota čp. 96, Blansko na výměnu oken a rekonstrukci střechy ve výši 100 000,00 Kč.
Ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 52
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků Města Blansko a ukládá finančnímu odboru předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje poskytnout ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Skoumalové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 54
Rada projednala žádost Společnosti pro ranou péči, Středisko rané péče v Brně o finanční příspěvek na pokrytí části nákladů provozu. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky pro organizace a občany poskytující sociální služby na území města Blansko, rozhodla příspěvek neposkytnout.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2006 sk. 4 ve výši 8 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na edukačně preventivní pobyt v Poděbradech pro Svaz diabetiků ČR, územní organizace Blansko.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě na zajištění provozu Městského penzionu Blansko uzavřené dne 12. 11. 1997 ve smyslu Dodatků č. 1, 2 a 3 a Dohody o narovnání mezi Městem Blansko a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko.

Usnesení č. 57
Rada doporučuje zastupitelstvu města zvolit podle podmínek stanovených zákonem 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů, v platném znění do funkce přísedících pro Okresní soud v Blansku na období let 2006 až 2010 tyto občany :

Zina Černá,
JUDr. Sylvie Boudová,
Iveta Dvořáčková,
Mgr. Lenka Dražilová,
Irena Haasová,
Dagmar Hýsková,
Lubomír Chlup,
Jan Kopecký,
Mgr. Eva Králová
Dagmar Kuncová,
Václav Kunčák,
Dana Kunšteková,
Bc.Viktor Kutil,
JUDr. Dana Lakotová,
Ing.Václav Mikulášek,
PaedDr.Lenka Podsedníková,
Ing.František Pokorný,
Libuše Prokopová,
Zdeňka Skoupá,
Bohuslav Slováček,
Václav Srba.

Usnesení č. 58
Rada projednala návrh na změnu vyhlášky č. 12/95, kterou se stanoví spádové obvody ZŠ v Blansku a doporučuje zastupitelstvu schválit tuto vyhlášku v novém znění.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s vyřazením neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Muzea Blansko dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu 1 místnosti o rozloze 56 m2 v budově Základní školy Blansko, Dvorská 26 pro Středisko služeb školám, Kuřim, okres Brno – venkov, a to na dobu určitou od 1. 7. 2006 nejdéle do 30. 6. 2016.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci Města Blansko a Jihomoravského kraje na projektu „Rodinné pasy", jejímž předmětem je poskytnutí slevy vstupného držitelům Rodinného pasu v kulturních a sportovních zařízeních na území města Blanska podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Formánkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidována jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Sekaniny, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Procházky, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s  vyřazením žádosti o byt pana Danče, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Šenkýřové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že v uplynulých 3 letech byla evidována jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 67
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Landovou, Blansko.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 1A v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Livorovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 69
Rada bere na vědomí informace o situaci v domě č. 20 na ul. 9. května.

Usnesení č. 70
Rada bere na vědomí přehled uzavřených dohod o uznání závazku.

Usnesení č. 71
Rada bere na vědomí přehled pohledávek bytového a nebytového hospodářství k 30. 6. 2006.

Usnesení č. 72
Rada schvaluje dodatek č. 1 Směrnice č. 8/2005 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko dle materiálu odboru.

Usnesení č. 73
Rada pověřuje Martu Tesařovou, aby zastupovala Město Blansko ve Společenství vlastníků jednotek JASANKA.

Usnesení č. 74
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem budovy bývalé školy čp. 63 na pozemku parc. č. 315 – zast. pl. nádvoří o výměře 525 m2 (včetně tohoto pozemku) v k. ú. Těchov za podmínek uvedených v materiálu odboru.

Usnesení č. 75
Rada revokuje usnesení č. 34 ze 78. schůze konané dne 27. 6. 2006.

Usnesení č. 76
Rada souhlasí se změnami ve smlouvách s Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj č. 84/99/Pe a č. 73/99/Pe ve smyslu nově předloženého materiálu.

Usnesení č. 77
Rada neakceptuje žádost HHP o pronájem nebytových prostor na ul. L. Janáčka a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej nebo pronájem nebytového prostoru – jednotky č. 1271/103 v bytovém domě na ul. L. Janáčka č. p. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184 na ulici L. Janáčka 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 v Blansku na pozemcích parc. č. 1261/1, 1261/3, 1261/2, 1261/4, 1261/5, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1262/4, 1263/1, 1263/2, 1263/3 v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 1020/36346 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1263/1, 1262/4 a 1263/2 o velikosti 1020/36346 .

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou Casablanca INT, s. r. o., Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 na umístění antény na střeše budovy Smetenova 3 v Blansku za nájemné 500,- Kč/měsíc. Podmínkou pro uzavření smlouvy je doložení stanoviska ostatních subjektů, které na střeše antény již mají, že nedojde ke vzájemnému rušení signálu.

Usnesení č. 79
Rada souhlasí s návrhem vzoru nájemní smlouvy pro zřizování okrskových volebních místností na volby.

Usnesení č. 80
Rada schvaluje předložený dodatek č. 10 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 81
Rada bere na vědomí návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka