Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 81 ze dne 19.09.2006

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci p. Aleše Vavřína na členství v Komisi sportovní.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Zuzany Rolné na členství v Komisi pro zahraniční styky.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí návrh zřizovací listiny Nemocnice Blansko, v.n.ú.z.z..

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí návrh statutu Nemocnice Blansko, v.n.ú.z.z..

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí dopis MZ ČR ze dne 31. 8. 2006 k zařazování zdravotnických pracovníků do platových tříd a schvaluje obsah dopisu Odborovému svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, místní organizaci Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí 2006.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 48 „Nákup chladící vitríny Europe", se zařazením investiční akce č. 49 „Nákup zařízení na výrobu nápojů Post-Mix" a souhlasí s nákupem vybavení pro zajištění provozu kantýny Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky – provozní místnost pro provozování kadeřnictví, místnost č. 1 a podíl na společných prostorách, tj. ideální polovinu o celkové výměře 31,36 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí zprávu vedení Nemocnice Blansko o vyhodnocení finančních prostředků souvisejících se zřízením lékárny jako samostatného nákladového střediska č. 1001 Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje Dodatek č. l ke Smlouvě o zajištění stomatologické lékařské služby první pomoci v roce 2006, pod číslem 2006-OK-S003- Dod.č.1/Ok s platností od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 mezi Městem Blansko a Oblastní stomatologickou komorou Blansko.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí předložený materiál KSMB a ukládá řediteli KSMB realizovat navržená opatření s cílem zajistit do konce roku 2008 pokrytí zbylé části ztráty z hospodaření roku 2005.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s použitím rezervního fondu Městské knihovny Blansko ve výši maximálně 33.452,- Kč na nákup 3 ks PC jako nových stanic veřejného internetu v knihovně.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se stanovením cen v rámci hlavní činnosti příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s přejmenováním Městského klubu Blansko na Dělnický dům.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s tím, aby Město Blansko objednalo u Městské knihovny Blansko pravidelné dodávání výběru informací z hromadných sdělovacích prostředků na téma Blansko, Blanensko pro členy Zastupitelstva města Blansko, ředitele organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je Město Blansko a vedoucí odborů a oddělení Městského úřadu Blansko.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí na základě žádosti firmy VRBA, s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko s prodloužením lhůty na ukončení prací na akci Městský klub Blansko – rekonstrukce o 7 dnů, tj. do 1. 10. 2006, a to z důvodu navýšení rozsahu prací.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2006/10 – ZPR 2006/11.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/12 a ukládá odboru FIN předložit rozpočtové opatření ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí pro paní Pařízkovou, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se změnou účelu nájmu ve smlouvě č. 13/99/NP/Ku, a to z vybudování a provozování kuchyně pro sklepní vinárnu, baru a herny, vyjma výherních automatů na prodej a servis výpočetní techniky, poskytování telekomunikačních služeb a prodej občerstvení (pouze ve formě balených vod).

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé kotelny K21 na ul. Absolonova na pozemku parc. č. st. 2381- zast. plocha o výměře 125 m2 včetně tohoto pozemku.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří č. 203 o výměře 12,21 m2 + 4,76 m2 (soc. zař., chodba) a č. 204 o výměře 12,77 m2 + 4,98 m2 (soc. zař., chodba) ve 2. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Sdružení Podané ruce, Francouzská 36, 602 00 Brno, IČO: 60557621, za účelem zřízení a provozování drogové poradny pro širokou veřejnost a kanceláře týmu terénního programu Harm Reduction za nájemné ve výši 1,- Kč/rok s tím, že ze strany nájemce budou hrazeny služby spojené s užíváním prostor.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 74 o výměře 10,15 m2 + ostatní 6,00 m2 (soc. zař., chodba) v zadním křídle radnice společnosti Patrimon, s.r.o., Dominikánské nám. 5/187, 602 00 Brno, IČO: 269 34 337 na dobu neurčitou za účelem užívání kanceláře pro finanční a poradenskou činnost (výhradní zastoupení stavební spořitelny Wüstenrot) za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zúžením smluvní strany ve smlouvě č. KOM-2003-S088/Ně o Mateřské centrum Sluníčko a dále rada souhlasí se změnou účelu nájmu – vypuštěním provozování Mateřského centra Sluníčko, a to k 31. 8. 2006.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s úhradou plateb od nájemce kanceláře č. 1007 ve výškové budově Smetanova 3, Blansko, společnosti GTS NOVERA a.s., Praha, za umístění antén na střeše výškové budovy takto: při počtu 1 – 5 antén 5.000,- Kč/anténu/rok, při počtu 6 a více antén 4.000,- Kč/anténu/rok a ukládá odboru KOM v tomto smyslu připravit smlouvu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s odprodejem STL plynovodu PE DN 63 v délce 25,50 m a STL přípojky PE DN 32 v délce 3,15 m na pozemcích p.č. 177/1 a 139 v k.ú Těchov Jihomoravské plynárenské, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za cenu 29 000,-- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 674/10 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 (cca 6 × 16 m) v k. ú. Blansko, za účelem rozšíření stávajícího přístřešku pro parkování vozidel na pozemku parc. č. 4882 zast. pl. v k. ú. Blansko (podél komunikace ulice Nad Žlíbkem).

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 105 ostatní plocha v k. ú. Hořice a požaduje odstranění provizorního oplocení z tohoto pozemku (u komunikace na Hořicích).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 500/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Lažánky za účelem vybudování podezdívky s nízkým dřevěným plotem a zarovnání hranice pozemku před RD na pozemku parc. č. 504/7 v k. ú. Lažánky a nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 504/1 orná půda v k. ú. Lažánky.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 364/1 orná půda o výměře cca 135 m2 v k. ú. Klepačov, za účelem dočasného uskladnění zeminy (pozemek se nachází za RD a zahradou Ing. Ševčíka v Klepačově).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/85 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby k prodeji ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží (část pozemku pod prodejním stánkem ve vlastnictví fyzické osoby, křižovatka ulic Čelakovského, Dvorská v Blansku).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 141/10 ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění informační tabule, upozorňující na provozovny společnosti Korekt Transport s podmínkou, že umístění bude provedeno na základě příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, a to společnosti Korekt Transport s.r.o., na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.200,-- Kč/rok + míra inflace od r. 2007 (travnatá plocha u vlakové zastávky, ulice Komenského).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 813/2 orná půda o výměře cca 16 m2 a části pozemků parc. č. 813/3, 812/5 a 812/4 vše ostatní plocha o výměře cca 13 m2, vše v k. ú. Blansko Janě a Miroslavu Portlovým, bytem Blansko, za účelem užívání jako součást zahrady z důvodu zaplocení částí pozemku do jejich zahrady, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 3,-- Kč/m2/rok (naproti DD v Blansku).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 701 (PK) a parc. č. 702 (PK) o výměře cca 576 m2 v k. ú. Blansko, TJ ČKD Blansko, se sídlem Údolní 10, za účelem přístavby sociálního zařízení a hlediště ke sportovní hale TJ ČKD Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (části pozemků se nachází vedle budovy sportovní haly TJ ČKD Blansko, na ulici Údolní – travnatá plocha).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 4056/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 306 m2, parc. č. 4056/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 56 m2, parc. č. 4056/3 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 417 m2 a parc. č. 4056/4 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 379 m2 vše v k. ú. Blansko, TJ ČKD Blansko, se sídlem Údolní 10, z důvodu zastavění pozemků objektem haly TJ ČKD Blansko ve vlastnictví právnické osoby, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemky se nachází pod budovou haly TJ ČKD Blansko, Údolní 10).

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí se splátkami dlužného nájemného ve výši 85.350,-- Kč dle nájemní smlouvy číslo SLUŽ-ŽP-5/96-Re ze dne 1. 10. 1994, ve znění dodatků.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/144/99/Ne ze dne 5. 10. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 79 (dle PK) v k.ú. Blansko o výměře cca 10 m2 dohodou smluvních stran k 31. 12. 2006 (pozemek za bytovým domem Družstevní 2a,b v Blansku).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/146/99/Ne ze dne 16. 11. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 79 (dle PK) v k.ú. Blansko o výměře cca 9 m2 dohodou smluvních stran k 31. 12. 2006 (pozemek za bytovým domem Družstevní 2a,b v Blansku).

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 271/15 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 10 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemky při ulici Na Lukách v Blansku).

Usnesení č. 40
Rada schvaluje předložený dodatek č. 11 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka