Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 82 ze dne 03.10.2006

Usnesení č. 1

Rada děkuje členům komisí za práci v komisích rady ve volebním období 2002 – 2006.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru Nemocnice Blansko k financování provozních nákladů pro období od 22. 11. 2006 do 22. 11. 2007 za nejvýhodnějších podmínek.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy polikliniky – pomocné prostory pro úklidovou místnost č. 29 o celkové výměře 3,04 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4
V souvislosti s legislativními změnami rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit záměr transformace služeb penzionu na pečovatelskou službu, která bude s účinností od 1. 1. 2007 poskytována v domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou, kterým bude současný objekt Městského penzionu v Blansku.

Usnesení č. 5
Rada ukládá odboru sociálních věcí zajistit úkoly nezbytné ke změně typu poskytovaných sociálních služeb v Městského penzionu v Blansku v souladu se záměrem jeho transformace.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Balážovi, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Brychtovou, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Kitnerové, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2006/12 a ZPR 2006/13.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/13 a RO 2006/14 a ukládá odboru FIN předložit rozpočtová opatření ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku z rozpočtu Města Blansko v roce 2006 ve výši 10 tis. Kč na sportovní činnost AMK – klubu cyklotrialu a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí příspěvku ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 9 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Pospíšilovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SLUŽ/Ne/94 z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Tererové z důvodu dluhu na nájmu.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany v nájemní smlouvě č. 2004-KOM-S080/Pe o paní Zavadilovou, Těchov.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S097/Pe o FALKO Invest, s. r. o., IČO: 485 29 28 s podmínkou doplacení dlužného nájemného do 13. 10. 2006.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce v Blansku, a to zúžením předmětu výpůjčky o kanceláře č. 2, 3, 4, a 5 o celkové výměře 65,7 m2 (+ poměrná část chodby) a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatek s účinností od 27. 10. 2006.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m2 v I. PP bytového domu Okružní 1b panu Kosačikovi, Blansko na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláří č. 301-309, 314 a 315 + poměrná část soc. zař. a chodby ve 3. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Úřadu práce v Blansku, Vodní 9, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem skladování s tím, že náklady na teplo, vodu, el. energii a úklid budou ze strany nájemce hrazeny.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor (jednotky č. 1271/103) v bytovém domě na ul. L. Janáčka, Blansko, Hnutí humanitární pomoci, Blansko, za nájemné ve výši 130,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem vybudování a provozování šaten pro klienty stacionáře, vzdělávacího centra a kanceláře pro poradenskou činnost.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 75 o výměře 12,37 m2 + ostatní 7,30 m2 (soc. zař., chodba) v zadním křídle radnice paní Ing. Zouharové, Bořitov na dobu neurčitou za účelem vedení účetnictví a daňové evidence a poskytování daňového a účetního poradenství za nájemné ve výši 2.000,- Kč/m2/rok za kancelář (500,- Kč/m2/rok za ostatní, tj. soc. zař. a chodba).

Usnesení č. 23
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2006 – 2007 a ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v souladu s tímto plánem.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje předložený návrh opatření na snížení nákladů za odběr energií u příspěvkových organizací zřízených Městem Blansko z oblasti školství a kultury.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje navýšení rozpočtu na rok 2007 na údržbu a opravy základních škol, mateřských škol, kulturních zařízení a kotelen ZŠ a MŠ o 30% z důvodu postupné realizace navržených opatření na snížení nákladů za odběr energií

Usnesení č. 26
Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury předložit na schůzi RM konané dne 28. 11. 2006 požadavky na případné zapojení rezervního fondu do rozpočtu organizace v důsledku navýšení nákladů za energie za rok 2006.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje navýšení příspěvku na provoz na rok 2006 pro ZŠ T.G.M Blansko, Rodkovského 2 o 70 tis. Kč, MŠ Blansko, Divišova 2a o 20 tis. Kč a KSMB o 100 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů za energie.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 100 tis. Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle ustanovení § 31 odst.2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na provedení výměny skleněných výplní schodišť v budově školy.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje následující složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu rozpočtu na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení: člen vedení města (garant za oblast tělovýchovy a sportu), předseda sportovní komise, zástupce odboru FIN, zástupce odboru ŠKOL.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu města na rok 2006 pro TJ ČKD Blansko na odstranění závad vzniklých v důsledku zaplavení kuželny a doporučuje zařadit tuto částku jako samostatnou položku do návrhu rozpočtu na rok 2007.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním odprodat část pozemku parc. č. 844/57 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 3.500 m2 (pozemky při ulici Dvorská u hřbitova).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 576/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování dočasného parkovacího místa pro invalidu (Masarykova ul. Blansko, vedle chodníku).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S002/NS-Ne ze dne 11. 1. 2006 na nájem pozemku parc. č. 1650/5 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko-město).


Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1650/5 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko-město).

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 626 orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. Těchov, a to z důvodu uplatnění restitučního nároku dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (chatová a zahrádkářská lokalita Těchov – Žižlavice).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko za účelem získání jiných pozemků ve vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Města Blansko (pozemky při ulici Na Lukách v Blansku).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 8 .2005 uzavřené s paní Janou Rosendorfovou, jako nájemcem, na nájem části pozemku parc. č. 745/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění prodejního stánku a jeho provozování pro prodej tabákových výrobků a tiskovin, kterým bude smlouva upravena tak, jak je obvyklé u nájemních smluv, uzavíraných městem, jako pronajímatelem ve stejných případech a kterým bude upravena splatnost nájemného na měsíční a doplněno každoroční zvyšování nájemného o míru inflace (pozemek pod prodejním stánkem na nám. Míru, Blansko).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 862/13 orná půda o výměře cca 560 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáží a parkovacích stání, a to do doby převodu vlastnictví tohoto pozemku a po kolaudaci uvedených staveb odprodat nebo darovat předmětnou část pozemku parc. č. 862/13 orná půda o výměře cca 560 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání odprodej části pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 560 m2 za cenu 950,--Kč/m2 za účelem výstavby garáží a parkovacích stání s tím, že pokud budoucí vlastník pozemku vybuduje a bezplatně převede do vlastnictví města
– nový chodník podél ulice Kamnářské,
– nový spojovací chodník k OD Hruška,
– 7 parkovacích stání při ul. Pekařské,
– komunikační propojení s ulicí Pekařskou včetně bezpl. převodu pozemku,
– provede vodorovné dopravní značení na komunikaci ulice Kamnářská,
souhlasí a doporučuje rada zastupitelstvu předmětnou část pozemku převést budoucímu vlastníku bezplatně.

Usnesení č. 40
Rada ukládá odboru INV zaslat ihned společnosti OMSZ, spol. s r. o. Blansko výzvu na zaplacení pokuty ve výši 30.000,--Kč, a to v souladu s čl. VI, odst. 1 nájemní smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29. 8. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2003, za nedodržení závazku nájemce dle této smlouvy – nedodržení termínu dokončení výstavby.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29. 8. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2003, a to takto:
– termín dokončení výstavby, aby kolaudační rozhodnutí bylo pravomocné a stavby byly uvedeny do trvalého užívání je stanoven do 31. 7. 2008, za nedodržení tohoto termínu se stanoví nájemci pokuta ve výši 90.000,--Kč,
– nájemné se zvyšuje s platností od 1. 1. 2007 na částku 60.000,--Kč/rok (nájem pozemků v lokalitě za STK v Blansku).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s plánem společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Ráječko a k. ú. Horní Lhota u Blanska předloženým Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Blansko s tím, že do pozemkových úprav nebude zahrnuta část pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska, jak je vyznačena v materiálu odboru INV k této věci a doporučuje zastupitelstvu projednání a schválení upraveného plánu společných zařízení (lokalita po levé straně komunikace z Horní Lhoty do Ráječka).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kanalizační stoky DI na části pozemku parc. č. 452/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Českých drah, a. s., jako povinného z věcného břemene, za jednorázovou úplatu 1.500,-- Kč/bm, na dobu neurčitou ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného z věcného břemene (komunikace Na Lukách v Blansku).

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 699 (dle PK), 689 (dle PK), 688 (dle PK), vše v k. ú. Blansko ve prospěch vlastníka budovy čp. 2419 v Blansku z důvodu nadbytečnosti (areál stadionu na ul. Údolní).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov strpět umístění a provozování splaškové kanalizace na tomto pozemku včetně povinnosti umožnění vstupu a vjezdu, za účelem zajištění provozování, údržby, rekonstrukce, odstraňování kanalizace, apod. ve prospěch vlastníka kanalizace nyní Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za úplatu 5.000,-Kč, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 711-10117/2006 z 26.5.2006 (pozemek – komunikace v Těchově).

Usnesení č. 46
Rada nesouhlasí s výkupem inženýrské sítě – kanalizace v Horní Palavě od pana Slavíčka s tím, že po napojení okolních napojitelných nemovitostí lze opětovně projednat převod kanalizace na Město Blansko.

Usnesení č. 47
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2004-INV-S017/OD, který bude obsahovat úpravu ceny díla dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 48
Rada ruší směrnici č. 5/2004 Veřejné zakázky.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Bukovina od 1.1.2007 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Bukovinka od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Křtiny od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Sloup od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Šošůvka od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Vavřinec od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Vysočany od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Žďár od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 57
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků na akci konanou ve spolupráci s partnerským městem Mürzzuschlag, a to ve výši odsouhlasené Komisí pro zahraniční styky dne 11. 9. 2006. 

Usnesení č. 58
Rada schvaluje po úpravě předložený dodatek č. 12 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.