Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 82 ze dne 03.10.2006

Usnesení č. 1

Rada děkuje členům komisí za práci v komisích rady ve volebním období 2002 – 2006.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o revolvingovém úvěru Nemocnice Blansko k financování provozních nákladů pro období od 22. 11. 2006 do 22. 11. 2007 za nejvýhodnějších podmínek.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží budovy polikliniky – pomocné prostory pro úklidovou místnost č. 29 o celkové výměře 3,04 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 4
V souvislosti s legislativními změnami rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit záměr transformace služeb penzionu na pečovatelskou službu, která bude s účinností od 1. 1. 2007 poskytována v domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou, kterým bude současný objekt Městského penzionu v Blansku.

Usnesení č. 5
Rada ukládá odboru sociálních věcí zajistit úkoly nezbytné ke změně typu poskytovaných sociálních služeb v Městského penzionu v Blansku v souladu se záměrem jeho transformace.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Balážovi, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Brychtovou, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Kitnerové, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2006/12 a ZPR 2006/13.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2006/13 a RO 2006/14 a ukládá odboru FIN předložit rozpočtová opatření ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku z rozpočtu Města Blansko v roce 2006 ve výši 10 tis. Kč na sportovní činnost AMK – klubu cyklotrialu a ukládá odboru FIN předložit poskytnutí příspěvku ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 9 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Pospíšilovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SLUŽ/Ne/94 z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Tererové z důvodu dluhu na nájmu.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany v nájemní smlouvě č. 2004-KOM-S080/Pe o paní Zavadilovou, Těchov.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S097/Pe o FALKO Invest, s. r. o., IČO: 485 29 28 s podmínkou doplacení dlužného nájemného do 13. 10. 2006.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce v Blansku, a to zúžením předmětu výpůjčky o kanceláře č. 2, 3, 4, a 5 o celkové výměře 65,7 m2 (+ poměrná část chodby) a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatek s účinností od 27. 10. 2006.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m2 v I. PP bytového domu Okružní 1b panu Kosačikovi, Blansko na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – kanceláří č. 301-309, 314 a 315 + poměrná část soc. zař. a chodby ve 3. patře výškové budovy Smetanova 3, Blansko, Úřadu práce v Blansku, Vodní 9, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem skladování s tím, že náklady na teplo, vodu, el. energii a úklid budou ze strany nájemce hrazeny.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor (jednotky č. 1271/103) v bytovém domě na ul. L. Janáčka, Blansko, Hnutí humanitární pomoci, Blansko, za nájemné ve výši 130,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem vybudování a provozování šaten pro klienty stacionáře, vzdělávacího centra a kanceláře pro poradenskou činnost.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 75 o výměře 12,37 m2 + ostatní 7,30 m2 (soc. zař., chodba) v zadním křídle radnice paní Ing. Zouharové, Bořitov na dobu neurčitou za účelem vedení účetnictví a daňové evidence a poskytování daňového a účetního poradenství za nájemné ve výši 2.000,- Kč/m2/rok za kancelář (500,- Kč/m2/rok za ostatní, tj. soc. zař. a chodba).

Usnesení č. 23
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2006 – 2007 a ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v souladu s tímto plánem.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje předložený návrh opatření na snížení nákladů za odběr energií u příspěvkových organizací zřízených Městem Blansko z oblasti školství a kultury.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje navýšení rozpočtu na rok 2007 na údržbu a opravy základních škol, mateřských škol, kulturních zařízení a kotelen ZŠ a MŠ o 30% z důvodu postupné realizace navržených opatření na snížení nákladů za odběr energií

Usnesení č. 26
Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury předložit na schůzi RM konané dne 28. 11. 2006 požadavky na případné zapojení rezervního fondu do rozpočtu organizace v důsledku navýšení nákladů za energie za rok 2006.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje navýšení příspěvku na provoz na rok 2006 pro ZŠ T.G.M Blansko, Rodkovského 2 o 70 tis. Kč, MŠ Blansko, Divišova 2a o 20 tis. Kč a KSMB o 100 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů za energie.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 100 tis. Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle ustanovení § 31 odst.2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na provedení výměny skleněných výplní schodišť v budově školy.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje následující složení pracovní skupiny pro přípravu návrhu rozpočtu na provoz tělovýchovných a sportovních zařízení: člen vedení města (garant za oblast tělovýchovy a sportu), předseda sportovní komise, zástupce odboru FIN, zástupce odboru ŠKOL.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu města na rok 2006 pro TJ ČKD Blansko na odstranění závad vzniklých v důsledku zaplavení kuželny a doporučuje zařadit tuto částku jako samostatnou položku do návrhu rozpočtu na rok 2007.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním odprodat část pozemku parc. č. 844/57 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 3.500 m2 (pozemky při ulici Dvorská u hřbitova).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 576/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování dočasného parkovacího místa pro invalidu (Masarykova ul. Blansko, vedle chodníku).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S002/NS-Ne ze dne 11. 1. 2006 na nájem pozemku parc. č. 1650/5 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko-město).


Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1650/5 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko-město).

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 626 orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. Těchov, a to z důvodu uplatnění restitučního nároku dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (chatová a zahrádkářská lokalita Těchov – Žižlavice).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko za účelem získání jiných pozemků ve vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Města Blansko (pozemky při ulici Na Lukách v Blansku).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 8 .2005 uzavřené s paní Janou Rosendorfovou, jako nájemcem, na nájem části pozemku parc. č. 745/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění prodejního stánku a jeho provozování pro prodej tabákových výrobků a tiskovin, kterým bude smlouva upravena tak, jak je obvyklé u nájemních smluv, uzavíraných městem, jako pronajímatelem ve stejných případech a kterým bude upravena splatnost nájemného na měsíční a doplněno každoroční zvyšování nájemného o míru inflace (pozemek pod prodejním stánkem na nám. Míru, Blansko).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 862/13 orná půda o výměře cca 560 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby garáží a parkovacích stání, a to do doby převodu vlastnictví tohoto pozemku a po kolaudaci uvedených staveb odprodat nebo darovat předmětnou část pozemku parc. č. 862/13 orná půda o výměře cca 560 m2 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání odprodej části pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře cca 560 m2 za cenu 950,--Kč/m2 za účelem výstavby garáží a parkovacích stání s tím, že pokud budoucí vlastník pozemku vybuduje a bezplatně převede do vlastnictví města
– nový chodník podél ulice Kamnářské,
– nový spojovací chodník k OD Hruška,
– 7 parkovacích stání při ul. Pekařské,
– komunikační propojení s ulicí Pekařskou včetně bezpl. převodu pozemku,
– provede vodorovné dopravní značení na komunikaci ulice Kamnářská,
souhlasí a doporučuje rada zastupitelstvu předmětnou část pozemku převést budoucímu vlastníku bezplatně.

Usnesení č. 40
Rada ukládá odboru INV zaslat ihned společnosti OMSZ, spol. s r. o. Blansko výzvu na zaplacení pokuty ve výši 30.000,--Kč, a to v souladu s čl. VI, odst. 1 nájemní smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29. 8. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2003, za nedodržení závazku nájemce dle této smlouvy – nedodržení termínu dokončení výstavby.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29. 8. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2003, a to takto:
– termín dokončení výstavby, aby kolaudační rozhodnutí bylo pravomocné a stavby byly uvedeny do trvalého užívání je stanoven do 31. 7. 2008, za nedodržení tohoto termínu se stanoví nájemci pokuta ve výši 90.000,--Kč,
– nájemné se zvyšuje s platností od 1. 1. 2007 na částku 60.000,--Kč/rok (nájem pozemků v lokalitě za STK v Blansku).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s plánem společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Ráječko a k. ú. Horní Lhota u Blanska předloženým Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Blansko s tím, že do pozemkových úprav nebude zahrnuta část pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska, jak je vyznačena v materiálu odboru INV k této věci a doporučuje zastupitelstvu projednání a schválení upraveného plánu společných zařízení (lokalita po levé straně komunikace z Horní Lhoty do Ráječka).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kanalizační stoky DI na části pozemku parc. č. 452/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve vlastnictví Českých drah, a. s., jako povinného z věcného břemene, za jednorázovou úplatu 1.500,-- Kč/bm, na dobu neurčitou ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného z věcného břemene (komunikace Na Lukách v Blansku).

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích parc. č. 699 (dle PK), 689 (dle PK), 688 (dle PK), vše v k. ú. Blansko ve prospěch vlastníka budovy čp. 2419 v Blansku z důvodu nadbytečnosti (areál stadionu na ul. Údolní).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 177/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov strpět umístění a provozování splaškové kanalizace na tomto pozemku včetně povinnosti umožnění vstupu a vjezdu, za účelem zajištění provozování, údržby, rekonstrukce, odstraňování kanalizace, apod. ve prospěch vlastníka kanalizace nyní Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za úplatu 5.000,-Kč, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 711-10117/2006 z 26.5.2006 (pozemek – komunikace v Těchově).

Usnesení č. 46
Rada nesouhlasí s výkupem inženýrské sítě – kanalizace v Horní Palavě od pana Slavíčka s tím, že po napojení okolních napojitelných nemovitostí lze opětovně projednat převod kanalizace na Město Blansko.

Usnesení č. 47
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2004-INV-S017/OD, který bude obsahovat úpravu ceny díla dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 48
Rada ruší směrnici č. 5/2004 Veřejné zakázky.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Bukovina od 1.1.2007 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Bukovinka od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Křtiny od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Sloup od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Šošůvka od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Vavřinec od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Vysočany od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění s obcí Žďár od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 57
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků na akci konanou ve spolupráci s partnerským městem Mürzzuschlag, a to ve výši odsouhlasené Komisí pro zahraniční styky dne 11. 9. 2006. 

Usnesení č. 58
Rada schvaluje po úpravě předložený dodatek č. 12 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka