Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 10 ze dne 15.05.2007

Usnesení č. 1

Rada jmenuje pí Martu Gronovou za členku Komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rezignaci pí Marty Čtvrtníčkové na členství v Komisi pro občanské záležitosti z důvodu pracovní vytíženosti.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Martiny Bočkové na členství v Komisi Rada Zdravého města z důvodu pracovní vytíženosti.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 31/07 „Klimatizační zařízení na pracoviště informačních technologií“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2007.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 32/07 „Klimatizační zařízení do prostor lékárny“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2007.

Usnesení č. 6
Rada nevybrala žádnou z nabídek na pronájem nebytových prostor v Nemocnici Blansko za účelem umístění 5 ks nápojových automatů z důvodu malého počtu nabídek a souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v Nemocnici Blansko za účelem umístění 4 ks nápojových automatů na teplé nápoje a 1 ks nápojového automatu na studené nápoje.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem části střešního prostoru pro instalaci paraboly VSAT o průměru 120 cm a části vnitřního prostoru o půdorysu 1 m2 za účelem instalace technologického zařízení a přívod elektřiny v budově Nemocnice Blansko, č. p. 1596 postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko firmě GTECH Czech Republic LLC, K Žižkovu 4, 190 00 Praha 9, IČ 481 35 674, zastoupené Ing. Peterem Šimkom, vedoucím organizační složky.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – odborné sociální poradenství a vzorovou Smlouvu o poskytnutí sociální služby – odborné sociální poradenství a souhlasí s tím, aby starostka města pověřila zastupováním Města Blansko v těchto smluvních vztazích vedoucí odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 65 tis. Kč na realizaci projektu „Dobrodružství – akce pro děti vyžadující zvýšenou pozornost“ a znění „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí zprávu o výměnách bytů.

Usnesení č. 11
Rada nevybrala žádnou z nabídek na koupi id. 8/9 výškové budovy, Smetanova 3, Blansko, a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej id. 8/9 výškové budovy Smetanova 3, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s podáním výpovědi smlouvy č. 2004-KOM-S057/Pe společnosti PRIMA Blansko s.r.o. s 1-měsíční výpovědní lhůtou z důvodu dluhu.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem domu čp. 1108 na ul. Zahradní 4, Blansko na pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha, pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha o výměře 267 m2 a pozemku parc. č. 801/4 – zahrada o výměře 223 m2 vše v k. ú. Blansko za účelem užívání jako klubovna a sklad.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku pozemku parc. č. st. 2576 o výměře 74 m2 v k. ú. Blansko za účelem klubovny.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2007/3.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2007/2.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje po úpravách návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2007 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 18
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro žadatele TJ Olympia Blansko, OREL – jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK APOS Blansko, ASK Blansko, TJ Sokol Blansko a AMK Blansko – klub cyklotrialu na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje návrh odboru ŠKOL na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Pizzeria Terrazza na pořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách Pizzeria Terrazza, Blansko, Svitavská 31a, do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Lence Flekové, bytem Blansko, na uspořádání soukromé oslavy s živou hudbou na zahradě rodinného domu dne 16. 6. 2007 v době od 20.00 do 02.00 následujícího dne.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro podání přihlášky do konkursního řízení na funkci ředitele Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, a to do 12.00 hodin dne 1. června 2007.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se spolupartnerstvím Města Blansko a s bezplatným umístěním plošných reklam a stánku s občerstvením při sportovních akcích Golem a Plecháč, pořádaných ASK Blansko dne 8. 9. 2007 a 15. 7. 2007.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s bezúplatným použitím znaku Města Blanska na prezentaci a propagaci města při sportovních akcích Golem a Plecháč.

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 381/6 a 363/8, oba v k. ú. Klepačov.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SMM-NS/43/97/Ne ze dne 30. 6. 1997 na část pozemku parc. č. 1012/1 ovocný sad o výměře cca 75 m2 v k. ú. Těchov, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku (lokalita Češkovice).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1012/1 ovocný sad o výměře cca 75 m2 v k. ú. Těchov, za účelem přístupu k pozemku parc. č. 1055 v k. ú. Těchov a za účelem údržby (lokalita Češkovice).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/21/94/Ko ze dne 2. 2. 1994 na nájem pozemku parc. č. 2273 zast. pl. v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětný pozemek (lokalita řadových garáží u ul. Vodní).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2273 zast. pl. v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku postavené (lokalita řadových garáží u ul. Vodní).

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 207/8 o výměře 34 m2, parc. č. 207/9 o výměře 7 m2, parc. č. 207/10 o výměře 1741 m2, parc. č. 207/11 o výměře 42 m2, parc. č. 207/12 výměře 9 m2 a část pozemku parc. č. 207/13 o výměře cca 243 m2 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 31
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 450 m2 v k. ú. Blansko (část pozemku pod zahradami ŘRD Sloupečník 62 a 64, vedle řadových garáží, podél potoka).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 419 zastavěná plocha o výměře 162 m2 a objekt čp. 114 na pozemku parc. č. st. 419 zastavěná plocha, vše v k. ú. Těchov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (myslivecká chata na Obůrce).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha o výměře cca 6750 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby bytových domů (lokalita Písečná, pod Obch. akademií).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 94 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem údržby zbývajících částí pozemku, které nejsou zahrádkářsky obdělávány Jiřímu a Monice Pokorným, bytem Blansko, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,- Kč/m2/rok (kolem bytového domu Křížkovského 29, Blansko).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem terasy na střeše garáží na pozemku parc.č. 229/1 zast. plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako součást letní restaurace a k provozování letní restaurace společnosti Černohorská restaurace s.r.o., Hybešova 240/1, Blansko, IČO: 26296276, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 790,- Kč/měsíc s tím, že nájemné v této výši bude placeno jen za měsíce provozu (květen až srpen).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 4688 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 50 m2 paní Ivoně Šašinkové, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku budovou v jejím vlastnictví a jejího užívání za účelem skladování materiálu, za nájemné 30,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (roh ulic Chelčického a Stařeckého).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 998/15 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko společnosti Auto Activity s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, IČO: 2558968 za účelem umístění a provozování reklamního panelu Ford, za nájemné 1.200,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od r. 2008, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek na ulici Poříčí z provozovny společnosti Auto Activity v Blansku).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře 49.305 m2, parc. č. 586/16 ostatní plocha o výměře 8.425 m2, parc. č. 586/18 ostatní plocha o výměře 1.029 m2, parc. č. 586/19 ostatní plocha o výměře 864 m2 a parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 43.880 m2 vše v k.ú. Lažánky, společnosti ZEMSPOL a. s. Sloup, za účelem provedení opatření vedoucích k ochraně a obnově základních funkcí krajiny zahrnujících pastvu ovcí, na dobu neurčitou, s půlroční výpovědní lhůtou (pozemky v úseku nad Lažánkami, v lokalitě Na Brdě a Boří).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Blansko společnosti Centrum KAB, a.s., IČO: 607 34 469, z důvodu zastavění prodejními stánky ve vlastnictví společnosti a jejich provozování pro prodej rychlého občerstvení, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (ulice Rožmitálova).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO: 260 78 198, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN na částech obecních pozemků parc. č. 1403/5 ostatní plocha a parc. č. 1412 (dle PK) v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO: 260 78 198, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN na částech obecních pozemků parc. č. 881/36 a parc. č. 881/53 ostatní plocha, oba v k.ú. Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne 15. 7. 2005 ve znění dodatku č. 1, a to do 15. 7. 2008 (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s podáním výpovědí z nájmu pozemků dle nájemních smluv SM-NS/17/98/Ko ve znění dodatku č. 1 a číslo 2006-INV-Poz-S197/NS-Ne a s podáním výpovědi z výpůjčky pozemků dle smlouvy o výpůjčce číslo INV-Výp/34/99/Ko ze dne 4. 2. 2000 ve znění dodatků. Výpovědi budou podávány dle potřeby na uvolnění předmětných pozemků (lokalita při ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 21 z 6. schůze rady města dne 27. 2. 2007, a to tak, že výměra části pozemku uvedená v usnesení činí 360 m2 a nájemné činí 540,- Kč/rok. Ostatní text usnesení zůstává bez změny.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 356 m2 v k. ú. Blansko panu Romanu Tesařovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 534,- Kč/rok, za účelem zahrádkaření (lokalita zahrádek ve Zborovcích, pod byt. domem Okružní 3a-c).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/97/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 746/36 (dle PK) o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31. 5. 2007 (pozemek v blízkosti bytového domu Erbenova 19 a 21 v Blansku, u hřiště ZŠ na Erbenově ulici).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka