Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 11 ze dne 29.05.2007

Usnesení č. 1

Rada odvolává ze členství v Komisi pro občanské záležitosti pí Martu Mlýnkovou, Janu Štěrbovou, Ludmilu Ševčíkovou, Ivanu Bojdovou a Bedřišku Maňouškovou.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí roku 2007.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v budově čp. 1596, postavené na pozemku p.č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova polikliniky Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33), ve III. nadzemním podlaží budovy polikliniky – gynekologické ambulance, pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, a to místnost č. 3.17, místnost č. 3.18, pomocné prostory: místnost č. 3.19, 3.20, 3.21 a č. 3.22, podíl na společných prostorách o celkové výměře 71,69 m2.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se změnou výše investičních nákladů u investiční akce Nemocnice Blansko č. 4/7 „Rekonstrukce interní jednotky intenzívní péče Nemocnice Blansko“ na 9.9 mil. Kč v plánu investic pro rok 2007.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí audit roční účetní závěrky Nemocnice Blansko za rok 2006 s výsledkem „Bez výhrad“.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2006.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí po úpravách s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku Nemocnice Blansko za rok 2006 v částce 5 323 615,28 Kč následovně: úhrada hospodářské ztráty z minulých let 4 441 022,75 Kč, příděl do fondu odměn 441 000,00 Kč, příděl do rezervního fondu 441 592,53 Kč.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 360/3 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Těchov za účelem zajištění přístupu na pozemek parc. č. 360/2 v k. ú. Těchov a za účelem jeho rozšíření (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 360/1 zahrada o výměře 514 m2 a parc. č. 361 zahrada o výměře 47m2, oba v k. ú. Těchov za účelem rozšíření soukromých pozemků pro výstavbu RD (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku p. č. 345 trvalý travní porost o výměře cca 75 m2 v k. ú. Dolní Lhota za účelem údržby a užívání jako okrasná zahrádka (za zahradou u RD čp. 168 v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se změnou předmětu výpůjčky ve smlouvě číslo 2006-INV-Poz-S072/Výp-Ne ze dne 15. 3. 2006 a to tak, že výměra předmětu výpůjčky se sníží o cca 75 m2 (o část zveřejněnou k prodeji).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/17/99/Ko ze dne 25. 2. 1999 na nájem pozemku parc. č. 1649/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (lokalita řadových garáží u ČD Blansko-město).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1649/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (lokalita řadových garáží u ČD Blansko-město).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1056 orná půda ostatní plocha o výměře cca 190 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho užívání k zahrádkářským účelům, k pěstování ovoce a zeleniny (pozemek se nachází u trati ČD v Blansku mezi mlýnským náhonem a garážemi).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků, příp. jejich částí parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 187/5, parc. č. 187/6, parc. č.197/3, parc. č. 262/4 a parc. č. 262/6, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska, nacházejících se v průmyslové zóně, v plochách označených jako plocha č. 1 a č. 3 o výměře cca 5900 m2, za účelem dořešení majetkoprávních vztahů (z toho plocha 4200 m2 již byla schválena ke směně).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 125 m2 v k. ú. Blansko panu Miroslavu Kopřivovi, bytem Blansko, za účelem vybudování cca 8 parkovacích stání vlastním nákladem vypůjčitele, pro potřeby parkování k zamýšlené stavbě polyfunkčního objektu na pozemcích parc. č. 4925 zast. pl. a 1740 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko a případně k parkování veřejnosti na zbylých místech, za účelem údržby a úklidu, na dobu určitou 7 let ode dne účinnosti smlouvy s tím, že po uplynutí doby výpůjčky bude stavba převedena bezplatně do vlastnictví města a smluvní vztah bude změněn na nájemní (vedle úřadu práce, za vjezdy na soukr. pozemky).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Těchov Lucii Zavadilové, Těchov a Davidu Čechovi, Těchov, za účelem provozování letního posezení k restauraci v budově čp. 171 v Těchově, na dobu určitou do 30. 9. 2007, za nájemné ve výši 500,--Kč za dobu nájmu (u kulturního domu v Těchově).

Usnesení č. 18
Rada nepřistupuje na návrh dohody o průběhu hranice mezi pozemky parc. č. 287/1 ostatní plocha a parc. č. 287/25 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska předložený p. Oppeltovou a navrhuje postup, jak je uveden v bodě A) předkládaného materiálu k této věci s tím, že vytýčení hranic pozemků a případně geometrické zaměření zajistí na své náklady p. Oppeltová.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích v k. ú. Horní Lhota ve prospěch ČKD Blansko Engineering, a. s., Čapkova 2357/5, Blansko, IČO: 253 05 034, na dobu neurčitou, a to
uložení, provozování, oprav a údržby vodovodní přípojky a přípojky dešťové a splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 519/3, 523/2, 262/6 (dle PK), 199 (dle PK), 198 (dle PK), 200 (dle PK), vše k. ú. Horní Lhota,
uložení, provozování, oprav a údržby přípojky plynu na pozemku parc. č. 262/6 (dle PK) v k. ú. Horní Lhota,
uložení, provozování, oprav a údržby přípojky VN kabelu na pozemcích parc. č. 262/6 (dle PK), 519/3, 523/2, 199 (dle PK), 198 (dle PK), 200 (dle PK), 203 (dle PK), 204 (dle PK), 205 (dle PK), 197/3 (dle PK), vše v k. ú. Horní Lhota,
to vše za jednorázovou úplatu ve výši stanovené znaleckým posudkem.

Usnesení č. 20
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2006-INV-S028/OD, který bude obsahovat úpravu položkového rozpočtu dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí po úpravách s návrhem rozpočtu pro Komisi Rada Zdravého města.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje přijetí věcného daru hmotného a nehmotného majetku radiové sítě tak, jak je uvedeno v darovací smlouvě č. 88/2007/OZ (2007-MP-S001/Ja) podepsané v Brně dne 14. 5. 2007.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2006.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 18. 5. 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města za rok 2006 dle materiálu finančního odboru ze dne 18. 5. 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje hospodaření příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí města za rok 2006 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje bez výhrad hospodaření Města Blansko za rok 2006 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Blansko za rok 2006 vyhotovené společností HZ Brno, spol. s. r. o., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Martinkové, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Gottvaldové, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Hauserové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje náhradnici na poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Hájkovou, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 45 tis. Kč, a to 30 tis. Kč na provozní náklady (8 tis. Kč materiál, 10 tis. Kč energie, 8. tis. Kč služby spojů a 4 tis. Kč ostatní služby včetně revizí) projektu Charitní dům sociální intervence Okno dokořán, Blansko a 15 tis. Kč na provozní náklady (4 tis. Kč materiál, 7 tis. Kč energie a 4 tis. Kč služby spojů) projektu Centrum sociální prevence Blansko pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 20 tis. Kč na provozní náklady (5 tis. Kč materiál, 10 tis. energie a 5 tis. služby spojů) projektu „Linka důvěry Blansko“ pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 3 tis. Kč na úhradu dopravy na výstavu kompenzačních pomůcek v Olomouci pro Bílý klíč porozumění, občanské sdružení, Blansko. Dotace je určena pro členy Bílého klíče porozumění, občanské sdružení, Blansko a členy oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Blansko s trvalým pobytem v Blansku.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyt v Jánských Lázních a 4 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na rekondiční pobyt v Luhačovicích pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko. Dotace je určena pro členy oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Blansko s trvalým pobytem v Blansku.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravný pobyt v Poděbradech a 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravný pobyt v Jánských Lázních pro Svaz tělesně postižených ČR, o. s. místní organizace 1, Blansko. Dotace je určena pro členy Svazku tělesně postižených ČR, o. s. místní organizace 1, Blansko s trvalým pobytem v Blansku.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na ozdravné dny v lázních Skalka pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci č. 3, Blansko. Dotace je určena pro členy Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace č. 3, Blansko s trvalým pobytem v Blansku.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na částečnou úhradu dopravy na zdravotně preventivní pobyt v Karlově pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace č. 2, Blansko. Dotace je určena pro členy Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace č. 2, Blansko s trvalým pobytem v Blansku.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na částečnou úhradu nájemného a služby spojů pro projekt právního a sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. okresní organizace, Blansko.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na částečnou úhradu energií pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Denní centrum pro podporu duševního zdraví „Pěkná modrá“.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 8 tis. Kč na částečnou úhradu energií pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko, Centrum „Stará fabrika“.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Pavlíčkovou, Blansko.

Usnesení č. 43
Rada bere na vědomí zprávu o stavu dohody o uznání závazku schválenou s paní Martinou Nezvalovou, Blansko. Protože paní Nezvalová dohodu neplní, rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt jen pokud bude uhrazena celková výše dlužného poplatku z prodlení.

Usnesení č. 44
Rada bere na vědomí zprávu o stavu dohody o uznání závazku uzavřené s panem Štefanem Himájem, Blansko.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 8 o výměře 12 m2 v I.PP bytového domu na ul. Okružní 1b paní Dohnalíkové, Blansko, za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s odprodejem nemovitostí v k. ú. Blansko, a to budovy čp. 1025 na ul. B. Němcové 9 na pozemku parc. č. st. 1025-zast. pl., pozemku parc. č. st. 1025-zast. pl., nádvoří o výměře 356 m2, pozemku parc. č. 1466-ostatní pl. o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 787/16-zahrada o výměře 791 m2 panu Starovi za 4.601.000,- Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na umístění zařízení, stožáru se 3-mi anténami, na střeše budovy čp. 1470 na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko, s Ing. Lebišem, Jedovnice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné ve výši 15.000,- Kč/rok.

Usnesení č. 48
Rada bere na vědomí zprávu odboru komunální údržby týkající se odprodeje id. 1/3 budovy čp. 12 na nám. Svobody 10 a id. 1/3 pozemku parc. č. 47-zahrada v k. ú. Blansko a doporučuje s odprodejem id. 1/3 uvedených nemovitostí vyčkat do rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně o dovolání.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout levou spodní část zábradlí mostu přes řeku Svitavu z ulice Svitavská k hlavnímu nádraží ČD o délce 5-ti metrů za účelem umístění reklamy a ukládá odboru KOM tento záměr zveřejnit.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska uzavřela smlouvu o podnájmu nebytových prostor o výměře 70 m2 v 1. podlaží budovy Kino Blansko, Hybešova 6 se ZO ČSOP Ponikva, Hybešova 51, 678 01 Blansko. Nájemné bude v případě uzavření smlouvy stanoveno ve výši 1.200,- Kč/ m2 /rok.

Usnesení č. 51
Rada jmenuje komisi pro udělení Ceny města Blanska za kulturu 2009 ve složení : PhDr. Jaroslava Králová, Mgr. Eva Nečasová, Jaroslav Parma, Jaroslav Jeřábek, Jiří Polášek, Pavel Svoboda, Pavel Langr.

Usnesení č. 52
Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2007/08 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na organizování Memoriálu Miroslava Krabičky (22. – 23. 6. 2007) – žadatel FK Blansko a Půlmaratonu Moravským krasem (16. 6. 2007) – žadatel ASK Blansko dle návrhu Komise pro zahraniční styky.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje smlouvu o přijetí dotace z JMK ve výši 80.000,-Kč na pořízení požární techniky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka