Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 12 ze dne 12.06.2007

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 33/07 „Rekonstrukce televizních rozvodů v lůžkovém objektu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2007.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 34/07 „Výměna garážových vrat“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2007.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zakoupením panoramatického zubního přístroje na radiodiagnostické oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zakoupením spirometru pro ambulanci tuberkulosy a respiračních nemocí Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – společné prostory v Nemocnici Blansko, Sadová č. p. 1596, Blansko za účelem umístění 5 ks nápojových automatů na teplé a studené nápoje firmě Drinkmatic, s. r. o., Dubová 13, 637 00 Brno, zastoupené Ing. Markem Sochnou, ředitelem společnosti, IČ 25568957, která splnila stanovená kriteria a podala nejvýhodnější finanční nabídku.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 v maximální výši 96.953,- Kč na instalaci a zprovoznění bezstravenkového systému výdeje stravy ve školní jídelně Základní školy Blansko, Dvorská 26.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 v maximální výši 140.000,- Kč na dovybavení školy nábytkem a výpočetní technikou.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje přidělení finančního příspěvku na sportovní činnost mládeže pro občanské sdružení Minigolfová Esa Blansko ve výši 6.000,- Kč z ponechané rezervy finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města pro TJ ČKD Blansko na úhradu odstranění havárie zařízení ve sportovní hale.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Černohorská restaurace s. r. o. na pořádání tří hudebních večerů s živou hudbou v prostorách zahrádky Dělnického domu do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 20.000,- Kč pro Muzeum Blansko na Literární soutěž Františka Halase za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje vyřazení sbírkového předmětu „Album představitelů města Olomouce z roku 1893“ pod přírůstkovým číslem DO 157 ze sbírky Muzea Blansko a jeho převedení Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, na uspořádání akcí doprovodného programu Mistrovství světa 2007 v biketrialu ve dnech 3. – 5. 8. 2007 v rekreační oblasti Palava do 24.00 hodin.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2007/4 a ZPR 2007/5.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2007/3, RO 2007/4 a RO 2007/5 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje, že nebude z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 poskytnut finanční příspěvek ve výši 1.106.000,- Kč na provozní náklady Nemocnice Blansko a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje poskytnutí příspěvků (dotací) z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ ve výši 83.430,- Kč na provozní výdaje Domova OLGA, HHP Blansko, L. Janáčka 15 a ve výši 302.000,- Kč do investičního fondu Nemocnice Blansko, Sadová 33. Ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí příspěvků (dotací) k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje společnosti Autoškola Pernica, s. r. o., poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na úhradu provozních výdajů Dětského dopravního hřiště v Blansku.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2008 – 2012 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje přijetí úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení ČR do výše 3.206.000,- Kč, zajištěného formou směnky a směnečného prohlášení. Rada ukládá finančnímu odboru předložit přijetí úvěru ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje novou Obecně závaznou vyhlášku o poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu ve městě Blansku. Ukládá finančnímu odboru předložit Obecně závaznou vyhlášku ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Sekaniny, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Tihona, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů. Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Vránkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu nedodání výpisu z rejstříku trestů a nenahlášení změny.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Růžičky, Blansko, z pořadí žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s tím, aby odbor KOM vyřazoval z pořadníku žadatele o byt, kteří nedodají v předepsané lhůtě výpis z rejstříku trestů.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu a bytové náhrady od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2007.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 7/2 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Stojkovičové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 10 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Skřipské, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Nováka, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemku parc. č. st. 2576 – zast. plocha, nádvoří v k. ú. Blansko za účelem vybudování klubovny organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Srdce na dlani“, zast. Ivo Fajmanem, Růžová 3, Blansko, na dobu určitou 20 let.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s darováním věci movité (stavby na pozemku parc. č. st. 2576 v k. ú. Blansko) organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Srdce na dlani“, zast. Ivo Fajmanem, Růžová 3, Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem domu č. p. 1108 na ul. Zahradní 4, Blansko na pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha, pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha o výměře 267 m2 a pozemku parc. č. 801/4 – zahrada o výměře 223 m2 vše v k. ú. Blansko Pionýrské skupině Blansko, zast. L. Strážnickým za nájemné ve výši 1,- Kč/rok za účelem užívání jako klubovna a sklad.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí s ukončením smlouvy č. 33/99/Pe s ČSÚ dohodou k 30. 6. 2007, souhlasí však s ukončením dohodou k datu uzavření smlouvy o pronájmu s novým nájemcem.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí s ukončením smlouvy č. 2006-KOM-S058/Pe s Apoštolskou církví dohodou k 30. 6. 2007.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem opláštění štítové zdi budovy Smetanova 3, Blansko, s tím, že na záměru bude uvedena částka za pronájem min. 530,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej objektu čp. 114 na pozemku parc. č. st. 419 zastavěná plocha v k. ú. Těchov za cenu nákladů s převodem spojených, jak je uvedeno v materiálu k této věci a odprodej pozemku parc. č. 419 zastavěná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. Těchov Mysliveckému sdružení „Punkva“ Blansko za cenu 30,- Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené včetně daně z převodu nemovitostí (nemovitosti v Obůrce užívané MS).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 41 z 10. schůze Rady města Blansko dne 15. 5. 2007, a to tak, že břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/123/99/Ko ze dne 28. 4. 2000 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ostatní plocha o výměře cca 17 m2 v k. ú. Blansko a s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/113/99/Ko ze dne 28. 4. 2000 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ostatní plocha o výměře cca 31 m2 v k. ú. Blansko, obou dohodou smluvních stran ke dni 31. 12. 2007 (záhony před BD Sadová 90, 92, 94, Blansko).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ostatní plocha o výměře 17 m2 a části o výměře 31 m2, obě v k. ú. Blansko k zahrádkářskému účelu (2 záhony před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 559/12 ostatní plocha o výměře 1076 m2, parc. č. 559/11 ostatní plocha o výměře 1216 m2 a parc. č. 559/13 ostatní plocha o výměře 141 m2, vše k. ú. Blansko, včetně oplocení, a to jako dvě samostatné části o výměře jedné části cca 1070 m2 a o výměře druhé části cca 1370 m2 s tím, že součástí kupních smluv bude bezplatné věcné břemeno ve prospěch Města Blansko, spočívající ve strpění existence, provozování, oprav a údržby vodovodu na předmětných pozemcích (pozemky na Starém Blansku, vedle SKS s.r.o.).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 60 m2 za účelem rozšíření zahrady, k zahrádkářské činnosti a údržbě pozemku (pozemek za zahradou a ŘRD Sloupečník 48 v Blansku).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout popřípadě odprodat pozemky parc. č. 174/2 trvalý travní porost, parc. č. 175/2, 175/3, 289/2 a 289/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olešná o celkové výměře pozemků 27.728 m2, za účelem vybudování a provozování solární elektrárny o celkovém výkonu 2 × 350 kW (pozemky bývalé skládky na Olešné).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1012/1 ovocný sad o výměře cca 75 m2 v k. ú. Těchov, za účelem přístupu k pozemku parc. č. 1055 v k. ú. Těchov a za účelem údržby, panu Josefu Pelouškovi, Blansko – Obůrka, za nájemné 225,- Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (lokalita Češkovice).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2273 zast. pl. o výměře 21 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání garáže na pozemku postavené paní Haně Maňouškové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok (lokalita řadových garáží u ul. Vodní).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S011/NS-Mu ze dne 2. 5. 2007 na nájem části pozemku parc. č. 857/85 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni odstranění stavby prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek u křižovatky ulic Čelakovského, Dvorská v Blansku).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S061/Ko-NS ze dne 29. 9. 2003, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a Stavební společností Blansko, s. r. o., takto: nájemce je zastoupen jednateli panem Petrem Sedláčkem a panem Janem Matalem, předmětem nájmu jsou pozemky parc. č. 4227/9 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 46 m2, část pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 78 m2, pozemek parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, pozemek parc. č. 981/3 ostatní plocha o výměře 32 m2 a pozemek parc. č. 982/3 ostatní plocha o výměře 25 m2 – nová výměra předmětu nájmu tedy činí 214 m2, nájemné je stanoveno ve výši 30,- Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2008. Toto nájemné je stanoveno ode dne podpisu dodatku nájemní smlouvy, nájemce je oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu za podmínky, že úplata za podnájem nepřesáhne částku nájemného (pozemky v areálu Stavební společnosti Blansko, s. r. o. na ulici Pražská 3 v Blansku).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 45 m2 , část pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 a část pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 141 m2 za účelem užívání stavby na pozemku postavené a za účelem přístupu ke stavbě ve vlastnictví fyzické osoby (areál Stavební společnosti Blansko, ul. Pražská).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se změnou nájemních smluv: INV-NS/74-9/97/Ko ze dne 5. 5. 1998, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Pavlem Kolářem a Helenou Kolářovou, bytem Blansko,na nájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, a to tak, že nová výměra předmětu nájmu činí cca 3 m2 v k. ú. Blansko, INV-NS/74-10/97/Ko ze dne 5. 5. 1998, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Mgr. Karlem Součkem a Mgr. Jarmilou Součkovou, bytem Blansko, na nájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, a to tak, že nová výměra předmětu nájmu činí cca 9 m2 v k. ú. Blansko, INV-NS/33/2000/Ko ze dne 2. 1. 2001, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Ing. Alešem Pekárkem a Ing. Radkou Pekárkovou, bytem Blansko, na nájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, a to tak, že nová výměra předmětu nájmu činí cca 12 m2 v k. ú. Blansko, INV-NS/74-12/97/Ko ze dne 5. 5. 1998, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Janou Kuchařovou, bytem Blansko, na nájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, a to tak, že nová výměra předmětu nájmu činí cca 13 m2 v k. ú. Blansko, INV-NS/74-13/97/Ko ze dne 5. 5. 1998, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Svatoplukem Komosným, bytem Blansko, na nájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, a to tak, že nová výměra předmětu nájmu činí cca 14 m2 v k. ú. Blansko, INV-NS/74-14/97/Ko ze dne 5. 5. 1998, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Václavem Hrazdirou a Evou Hrazdirovou, na nájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, a to tak, že nová výměra předmětu nájmu činí cca 14 m2 v k. ú. Blansko, INV-NS/74-15/97/Ko ze dne 5. 5. 1998, která je uzavřena mezi Městem Blansko a Jiřím Konštanským a Annou Konštanskou, na nájem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha, a to tak, že nová výměra předmětu nájmu činí cca 21 m2 v k. ú. Blansko. V souvislosti se změnou předmětu nájmu bude upraveno nájemné, výpovědní lhůta se mění na tříměsíční.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení urbanizovaných ploch, plochy občanské vybavenosti, v rozsahu nutných ploch k objektu budovy Smetanova 1588/3, Blansko (výšková budova) na a k pozemku parc. č. st. 2122/1, 1380/5 v k. ú. Blansko a dále plochy vymezené řekou Svitavou (úřadem práce, ulicí Rožmitálova, Vodní, Sv. Čecha vč. obch. domu Centrum), do urbanizovaných ploch bydlení s možností podnikání v oblasti obchodu a služeb, funkční typ B6, a doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko spočívající v převedení neurbanizovaných ploch, plochy krajinotvorné zeleně na pozemcích či jejich částech parc. č. 559/11, 559/12, 559/13, 559/21, 559/25, 1750/4, 1389/11, st. 4596, st. 4597/1, st. 4597/2 vše v k. ú. Blansko popř. plochy navazující, do urbanizovaných ploch, umožňujících parkování vozidel (parkování před fy Synthon a vedle SKS), a doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení této Změny.

Usnesení č. 53
Rada trvá na postupu dle usnesení zastupitelstva č. 16 ze dne 12. 12. 2006 ve věci změny územního plánu na k. ú. Hořice u Blanska i s ohledem na § 55 Stavebního zákona.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pořízením nového územního plánu a doporučuje zastupitelstvu města schválit jeho pořízení.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí, aby části pozemků parc. č. 197/4 (dle PK), 541/18, 541/19, 541/20 a parc. č. 262/13 (dle PK), vše v k. ú. Horní Lhota nyní vše ve vlastnictví Atony s.r.o., které nabude Město Blansko do vlastnictví směnnou smlouvou s Atonou s. r. o. Blansko, byly zatíženy věcným břemenem umístění kabelu VN, jeho provozování, oprav a údržby, na dobou neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem (průmyslová zóna Blansko – Vojánky).

Usnesení č. 56
Rada projednala předložené podklady, vzala na vědomí výsledky projednání a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko vydání Změny ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Klepačov označené jako K8, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 57
Rada projednala předložené podklady a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko schválení Zadání změn závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Blansko a Horní Lhota u Blanska, označených jako B35 a H5.

Usnesení č. 58
Rada projednala předložený materiál a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko pojmenování nově vzniklých uličních prostorů na severozápadním okraji Klepačova názvem ulice „Západní“.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na prezentaci a propagaci města při sportovních akcích pro sportovní oddíly ASK Blansko, TJ ČKD Blansko, HC Blansko, FK Apos Blansko, TJ Olympia Blansko, AMK Blansko, OREL Blansko, TJ Sokol Blansko a RC automotoklub Blansko.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na prezentaci a propagaci volebních stran při komunálních volbách v Blansku.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2007 a souhlasí s prodloužením doby v obřadní síni radnice za účelem uzavření manželství, a to dne 7. července 2007.

Usnesení č. 62
Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena Zastupitelstva města Blansko Mgr. Michala Součka a schvaluje pro Mgr. Michala Součka užívání závěsného odznaku.

Usnesení č. 63
Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 64
Rada schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 65
Rada bere na vědomí informaci o činnosti Svazku Vak.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka