Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 13 ze dne 26.06.2007

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s rozšířením smlouvy na pronájem zimního stadionu, koupaliště a krytých lázní se Službami Blansko, s. r. o. o pronájem prostor nově přistavěné ubytovny, restaurace, příjezdové komunikace a parkoviště a o jejich provozování.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem spoluvlastnického podílu rozvodů tepla, dispečerských rozvodů a úpravy centrálního dispečinku a úpravy v kotelně K32 – Pod Javory, pro domy bytového družstva Písečná, družstva s firmou Zásobování teplem, s. r. o. Blansko dle materiálu odboru.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem spoluvlastnického podílu rozvodů tepla, dispečerských rozvodů a úpravy centrálního dispečinku a úpravy v kotelně K32 – Pod Javory, pro domy bytového družstva Písečná II, družstva s firmou Zásobování teplem, s.r.o. Blansko dle materiálu odboru.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Evu Wasserbauerovou do funkce ředitele Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace s účinností od 1. srpna 2007.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Františku Vaňkovi, Blansko na uspořádání dvou tanečních zábav s živou hudbou na hřišti v Dolní Lhotě do 01.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 6
Rada v souladu s ustanovením § 102 a § 103 ods. 4 písm. g, Zákona o obcích svěřuje starostce města pravomoc rozhodovat o vydání souhlasu s použitím znaku města Blanska pro jednotlivé subjekty a to v období od 1. 7. 2007 do 28. 8. 2007. Rada ukládá starostce na nejbližší schůzi rady města informovat o tom, kterým subjektům a za jakým účelem byl poskytnut souhlas s používáním znaku města.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2007/7 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zněním předložené dohody o využití části pozemku parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko o výměře cca 253 m2 (trvalý zábor) a cca 408 m2 (dočasný zábor), ve spoluvlastnictví bratrů Librových k realizaci stavby – ÚPRAVA ŘEKY SVITAVY s bratry Librovými s tím, že výše jednorázové úhrady za případné zřízení věcného břemene strpění stavby ÚPRAVA ŘEKY SVITAVY na části pozemku parc. č. 242/10 o výměře cca 253 m2 (trvalý zábor), jejího provozování a údržby činí celkem 100 tis. Kč. Úhrada bude splatná do 30. 9. 2009.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha o výměře cca 1.600 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby polyfunkční budovy (restaurace, obchody, služby, byty, veřejná parkovací stání apod.) a po kolaudaci budovy odprodat část pozemku, zastavěného budovou (pozemek před budovou hotelu Dukla, nám. Republiky).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 38 z 10. schůze Rady města Blansko dne 15. 5. 2007, a to tak, že nově zní:
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře 49.305 m2, parc. č. 586/16 ostatní plocha o výměře 8.425 m2, parc. č. 586/18 ostatní plocha o výměře 1.029 m2, parc. č. 586/19 ostatní plocha o výměře 864 m2 a části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře cca 27.000 m2 vše v k. ú. Lažánky, společnosti ZEMSPOL a. s. Sloup, za účelem provedení opatření vedoucích k ochraně a obnově základních funkcí krajiny zahrnujících pastvu ovcí, na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou (pozemky v úseku nad Lažánkami, v lokalitě Na Brdě a Boří).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění stavby prodloužení vodovodu na části pozemku parc. č. 373 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska dle předloženého projektu a v umožnění průchodu a průjezdu za účelem provozování vodovodu apod. na dobu neurčitou, bezplatně pro vlastníka tohoto vodovodu (Horní Lhota).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.