Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 13 ze dne 26.06.2007

Usnesení č. 1

Rada souhlasí s rozšířením smlouvy na pronájem zimního stadionu, koupaliště a krytých lázní se Službami Blansko, s. r. o. o pronájem prostor nově přistavěné ubytovny, restaurace, příjezdové komunikace a parkoviště a o jejich provozování.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem spoluvlastnického podílu rozvodů tepla, dispečerských rozvodů a úpravy centrálního dispečinku a úpravy v kotelně K32 – Pod Javory, pro domy bytového družstva Písečná, družstva s firmou Zásobování teplem, s. r. o. Blansko dle materiálu odboru.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem spoluvlastnického podílu rozvodů tepla, dispečerských rozvodů a úpravy centrálního dispečinku a úpravy v kotelně K32 – Pod Javory, pro domy bytového družstva Písečná II, družstva s firmou Zásobování teplem, s.r.o. Blansko dle materiálu odboru.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Evu Wasserbauerovou do funkce ředitele Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace s účinností od 1. srpna 2007.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Františku Vaňkovi, Blansko na uspořádání dvou tanečních zábav s živou hudbou na hřišti v Dolní Lhotě do 01.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 6
Rada v souladu s ustanovením § 102 a § 103 ods. 4 písm. g, Zákona o obcích svěřuje starostce města pravomoc rozhodovat o vydání souhlasu s použitím znaku města Blanska pro jednotlivé subjekty a to v období od 1. 7. 2007 do 28. 8. 2007. Rada ukládá starostce na nejbližší schůzi rady města informovat o tom, kterým subjektům a za jakým účelem byl poskytnut souhlas s používáním znaku města.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2007/7 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zněním předložené dohody o využití části pozemku parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko o výměře cca 253 m2 (trvalý zábor) a cca 408 m2 (dočasný zábor), ve spoluvlastnictví bratrů Librových k realizaci stavby – ÚPRAVA ŘEKY SVITAVY s bratry Librovými s tím, že výše jednorázové úhrady za případné zřízení věcného břemene strpění stavby ÚPRAVA ŘEKY SVITAVY na části pozemku parc. č. 242/10 o výměře cca 253 m2 (trvalý zábor), jejího provozování a údržby činí celkem 100 tis. Kč. Úhrada bude splatná do 30. 9. 2009.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha o výměře cca 1.600 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby polyfunkční budovy (restaurace, obchody, služby, byty, veřejná parkovací stání apod.) a po kolaudaci budovy odprodat část pozemku, zastavěného budovou (pozemek před budovou hotelu Dukla, nám. Republiky).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 38 z 10. schůze Rady města Blansko dne 15. 5. 2007, a to tak, že nově zní:
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře 49.305 m2, parc. č. 586/16 ostatní plocha o výměře 8.425 m2, parc. č. 586/18 ostatní plocha o výměře 1.029 m2, parc. č. 586/19 ostatní plocha o výměře 864 m2 a části pozemku parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře cca 27.000 m2 vše v k. ú. Lažánky, společnosti ZEMSPOL a. s. Sloup, za účelem provedení opatření vedoucích k ochraně a obnově základních funkcí krajiny zahrnujících pastvu ovcí, na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou (pozemky v úseku nad Lažánkami, v lokalitě Na Brdě a Boří).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění stavby prodloužení vodovodu na části pozemku parc. č. 373 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska dle předloženého projektu a v umožnění průchodu a průjezdu za účelem provozování vodovodu apod. na dobu neurčitou, bezplatně pro vlastníka tohoto vodovodu (Horní Lhota).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka