Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 14 ze dne 24.07.2007

Usnesení č. 1

Rada ukládá místostarostovi Ing. Královi vyzvat Ředitelství silnic a dálnic k opravám silnic v Blansku a okolí poškozených objížďkou přes Blansko při opravě silnice v Milonicích.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Ivany Kučerové na členství v Komisi pro zahraniční styky z důvodu změny trvalého bydliště.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zařazením investiční akce „Výměna 2 ks lůžkových a 2 ks osobních výtahů v objektech Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2007 pod č. 37/07.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí, že Nemocnice Blansko použije výsledky výběrového řízení na dodávku 2 ks lůžkových a 2 ks osobních výtahů v objektech Nemocnice Blansko tak, jak byly vyhodnoceny komisí Města Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí, aby investiční akce „Výměna 2 ks lůžkových a 2 ks osobních výtahů v objektech Nemocnice Blansko“ byla financována z prostředků investičního fondu Nemocnice Blansko s pomocí čerpání prostředků investičního úvěru v celkové výši úvěru maximálně 3 mil. Kč a splatností úvěru nejpozději do 6-ti měsíců od data čerpání úvěru.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko. Zveřejněním pověřuje kontrolní oddělení MěÚ Blansko.

Usnesení č. 7
Rada zřizuje pro výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko komisi pro otevírání obálek a jmenuje za členy této komise: PhDr. Jaroslavu Královou, Mgr. Ivo Poláka, Ing. Jindřicha Krále.

Usnesení č. 8
Rada zřizuje pro výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko komisi pro výběrové řízení a jmenuje za členy této komise: 1 člena Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR při Nemocnici Blansko na základě návrhu předloženého tímto odborovým svazem; 1 člena Profesní odborové Unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska při Nemocnici Blansko na základě návrhu předloženého touto odborovou unií; 1 člena České lékařské komory na základě návrhu komory; zástupce zřizovatele (členové Dozorčí rady Nemocnice Blansko): PhDr. Jaroslava Králová, Mgr. Ivo Polák, Ing. Jindřich Král, MUDr. Zdeněk Grünwald.

Usnesení č. 9
Rada pověřuje Ing. Milana Klusáka řízením příspěvkové organizace Nemocnice Blansko s účinností od 24. 7. 2007 na dobu určitou, a to do doby nástupu nového ředitele Nemocnice Blansko, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Švédové, Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Sládkovi, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněných bytů č. 30 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku a č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku, a to paní Hlaváčkovou, Blansko a paní Sedláčkovou, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Gettingerové a panu Gettingerovi, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Skoumalové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 148 tis. Kč na podporu komunitního plánování sociálních služeb pro období roku 2007 na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím na podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb“.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů s regulovaným nájemným z částky 20,22 Kč/m2 na 25,98 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2008.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného u bytů se sníženou kvalitou v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů II. kategorie z částky 15,88 Kč/m2 na 21,35 Kč/m2 a z částky 15,86 Kč/m2 na 21,33 Kč/m2, u bytů IV. kategorie z částky 10,18 Kč/m2 na 15,88 Kč/m2.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů s regulovaným nájemným z částky 19,50 Kč/m2 na 25,36 Kč/m2 s platností od 1. 7. 2008.

Usnesení č. 19
Rada stanovuje výši nájemného v nově obsazovaných městských bytech ve výši 25,98 Kč/m2, a to s okamžitou platností. Nájemné bude dále zvyšováno v souladu s platnou legislativou.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů s regulovaným nájemným z částek vyšších než 20,22 Kč/m2 na 25,98 Kč/m2 s platností od 1. 1. 2008.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytu s regulovaným nájemným v Lažánkách 33 z částky 20,38 Kč/m2 na 25,98 Kč/m2 s platností od 1. 7. 2008.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Vaňkovou, Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro manžele Nečasovy, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Pospíšila, Blansko. Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem opláštění štítové zdi výškové budovy o šířce i výšce cca 3,75 m paní Mgr. Habinové (Agentura LADYHELP), Blansko, za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok za účelem umístění reklamy, jejíž návrh je součástí materiálu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor kadeřnictví v OS Písečná – nájemce M. Hejčová, Blansko – pro paní Břouškovou, Blansko; IČO: 68119941 za účelem provozování kadeřnictví na dobu 1 roku.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu smlouvy č. 2002-KOM-S77/Pe z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se změnou Smlouvy o výpůjčce č 2005-KOM-S053/Pe s Českým statistickým úřadem spočívající ve zrušení odst. 1. čl. IV smlouvy (zrušení užívání telefonních linek) od 1. 7. 2007.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se změnami ve smlouvě č. 2002-KOM-S144/Pe s Oblastní charitou Blansko uvedenými v materiálu odboru KOM s účinností od účinnosti zákona č. 108/2006 Sb.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se změnou ve smlouvě č. BNH-4/99/NP/Pe s panem Volfem. V článku – úhrada energií bude změna v odstavci 1, který bude nově znít:
Náklady na spotřebu el. energie se nájemce zavazuje hradit přímo dodavateli této energie a je povinen přihlásit se k jejímu odběru.
Smluvní strany se dohodly, že nájemce bude pronajímateli (prostřednictvím odboru sociálních věcí) přefakturovávat:
– 45% stálých plateb za užívání elektroměru
– 45% plateb z jednotlivých faktur od dodavatele za spotřebu nočního proudu
– 3650 kWh/rok za spotřebu el. en. myčky
– 1.800,- Kč/rok za spotřebu zářivek a světel

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi dané firmě Falko Invest, s.r.o. pod podmínkou uhrazení úroku z prodlení do 31. 7. 2007, tj. do uplynutí výpovědní lhůty.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s pronájmem levé spodní části zábradlí mostu přes řeku Svitavu z ulice Svitavská k hlavnímu nádraží ČD o délce 5-ti metrů, za účelem umístění reklamy firmě M. S. TRADE-CZ s. r. o., Pražská 5, 678 01 Blansko, IČ: 25530461, za nájemné ve výši 7.200,- Kč/rok.

Usnesení č. 33
Rada projednala „Petici za zpřístupnění zahrádkářské oblasti Bačina osobními vozidly kolem Klamovy huti v katastru města Blansko“. Rada ukládá odboru INV připravit do návrhu rozpočtu na rok 2008 částku na opravu komunikace ze Starého Blanska do zahrádkářské oblasti Bačina.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně odprodat pozemky, příp. jejich části parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 523/25 ostatní plocha, parc. č. 541/21 ostatní plocha a dále pozemky parc. č. 184, parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 262/4 a parc. č. 262/6, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem jejich zastavění – plocha č. 2 v průmyslové zóně (z toho plocha 1400 m2 již byla schválena k prodeji a pronájmu).

Usnesení č. 35
Rada ukládá odboru INV neprodleně zahájit přípravu na realizaci trvalého světelného signalizačního zařízení na kruhové křižovatce Svitavská x Rožmitálova x Smetanova x Vodní, upravující přechody pro chodce ve směru Brno – Svitavy.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s ponecháním dočasného světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) na kruhové křižovatce Svitavská x Rožmitálova x Smetanova x Vodní, upravující přechody pro chodce ve směru Brno – Svitavy, do 31. 10. 2007 a ukládá odboru INV objednat pronájem s kompletním servisem tohoto nyní osazeného SSZ, a to od 25. 7. 2007.

Usnesení č. 37
Rada ukládá odboru FIN ve spolupráci s odborem INV připravit rozpočtové opatření na zajištění finančního krytí provozu dočasného světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) na kruhové křižovatce Svitavská x Rožmitálova x Smetanova x Vodní, upravující přechody pro chodce ve směru Brno – Svitavy v roce 2007, a připravit zajištění finančních prostředků na realizaci trvalého SSZ v roce 2007 (projektová příprava) a 2008 (projektová příprava a realizace).

Usnesení č. 38
Rada schvaluje ponížení dotace do investičního fondu Nemocnice Blansko o 1042 tis. Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Blansko, kterou se ruší Vyhláška č. 2/1997 Městského zastupitelstva Blansko, o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou. Ukládá finančnímu odboru předložit zrušení Vyhlášky č. 2/1997 na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 40
Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po úmrtí MUDr. Ilony Rybářové se stal členem Zastupitelstva města Blansko Ing. Eduard Vávra za volební stranu ODS dnem 11. 7. 2007. Rada ukládá tajemníkovi předat Ing. Eduardu Vávrovi osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blanska č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Slepánkové, Blansko, na uspořádání soukromé oslavy s živou hudbou na zahradě rodinného domu dne 4. 8. 2007 v době od 17.00 do 02.00 hodin následujícího dne.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka