Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 15 ze dne 28.08.2007

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pí Jaromíry Plískové na členství v Komisi pro občanské aktivity a v Komisi pro občanské záležitosti k 31. 8. 2007.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje za členku Komise sociální Mgr. Helenu Holišovou Kotovou.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje za členku Komise pro zahraniční styky Mgr. Terezu Kučerovou.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 38/07 „Nákup přístroje Lymfoven 14 K na kožní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2007.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku 2007.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2007 Cestovní náhrady.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje Smlouvy o změně osoby na straně provozovatele zařízení na základě postoupení a převzetí práv a povinností ze smlouvy o umístění zařízení ke smlouvě o umístění zařízení dle materiálu městské policie.

Usnesení č. 8
Rada povoluje od 1. 9. 2007 podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, výjimku z počtu dětí ve 2 třídách Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace určených pro předškolní vzdělávání dětí s vadami řeči, a to na počet 12 dětí v jedné a 13 dětí ve druhé třídě.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 v maximální výši 141.425,- Kč na dovybavení školy nábytkem a výpočetní technikou podle seznamu uvedeného v žádosti.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 v maximální výši 55.000,- Kč z důvodů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Součkové, Blansko, na uspořádání soukromé oslavy s reprodukovanou hudbou v prostorách restaurace „U kaštánka“ dne 14. 9. 2007 v době od 17.00 do 02.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Klimešovi, Blansko, na uspořádání akce s živou hudbou v prostorách Pizzeria Terrazza dne 8. 9. 2007 v době od 12.00 do 02.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje záměr stavebních úprav bytů v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje odpis pohledávky ve výši 8.409,- Kč po zemřelé paní Kropáčkové, Blansko dle materiálu odboru SOC.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s použitím kladného hospodářského výsledku Diecézní charity Brno, Oblastní charity Blansko, vzniklého provozováním Noclehárny v Blansku na ulici Luční, ve výši 16.758,18 Kč, vytvořeného v roce 2006, na úhradu drobného hmotného dlouhodobého majetku pořízeného Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko v roce 2006 za účelem dovybavení Noclehárny.

Usnesení č. 16
Rada v souladu se směrnicí č. 3/2005 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání 9. ročníku festivalu Rajbas*Outdoor*Kotlík 2007 v Blansku.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Kulturní středisko města Blanska na uspořádání koncertu skupiny Asonance v rámci projektu „10 dní turistiky, outdooru a cestování v Blansku“.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro manžele Kubalovy, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Trávníčkovou, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí pro paní Smékalovou, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí pro paní Matouškovou, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro paní Danielovou, Blansko a doporučuje problematiku řešit s odborem SOC.

Usnesení č. 23
Rada trvá na svém usnesení č. 26 ze 12. schůze rady města konané dne 12. 6. 2007.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se změnami ve smlouvě s panem Hanákem týkajícími se úhrady energií.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Ivančinové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Romaňáka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 6 v domě Jungmannova 10, Blansko, manželům Juncovým, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 7 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Němcovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s vyhověním žádosti paní Stojkovičové, Blansko, vzhledem k tomu, že nesplňuje podmínky Směrnice č. 8/2005 Hospodaření s byty v majetku Města Blansko.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor – garážového boxu č. 1 v podzemních garážích na ulici Mlýnská panu Lukáškovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor bývalé cukrárny v DPS Pod Javory 32 – nájemce Okresní pobočka SOP v Blansku – panu Sobotkovi, Brno, za účelem provozování občerstvení cukrárenského charakteru, a to na 1 rok.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se změnami ve smlouvách č. 2003-KOM-S082/Pe a 1/99/NP/Ku se společností GAME LAND s. r. o., která spočívá ve změně výměr soc. zařízení a chodeb dle materiálu odboru, s účinností od 1. 4. 2007.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s odprodejem nemovitostí v k. ú. Blansko, a to budovy č. p. 1025 na ul. B. Němcové 9 na pozemku parc. č. st. 1025 – zast. pl., pozemku parc. č. st. 1025 – zast. pl., nádvoří o výměře 356 m2, pozemku parc. č. 1466 – ostatní pl. o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 787/16 – zahrada o výměře 791m2 v pořadí:
1. MVDr. Vašíček, MBA, 678 01 Blansko za 4.400.000,- Kč
2. Ing. Nedoma, 678 01 Blansko za 4.322.000,- Kč, přičemž město nesouhlasí s jím uvedenou podmínkou koupě (kácení stromu městem)
3. Al Profil s. r. o., zast. jednatelem Janem Matalem, Pražská 1965/5, 678 01 Blansko; IČO: 27742075 za 4.301.000,- Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 567/42 v k. ú. Blansko ve vlastnictví společnosti Techrealinvest s. r. o., se sídlem Borodinova 16, 623 00 Brno, pro zřízení kanalizační přípojky z bytového domu č. p. 1470 na parc. č. 2588 v k. ú. Blansko, provádění jejích nezbytných oprav, údržby a kontroly. Město Blansko je oprávněným z věcného břemene, které bude zřízeno bezplatně a na dobu neurčitou.

Usnesení č. 35
Rada bere na vědomí hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2007.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2007/6.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2007/8 a č. RO 2007/9. Ukládá finančnímu odboru předložit rozpočtová opatření k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s poskytnutím účelové půjčky ve výši 56.000,- Kč panu Michalu Šenkeříkovi, bytem Sadová 49, Blansko, na půdní vestavbu. Ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení poskytnutí účelové půjčky na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na poskytnutí účelových půjček na opravy a modernizace bytového fondu na území města a ukládá finančnímu odboru předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 40
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města a ukládá finančnímu odboru předložit informaci o zhodnocování na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 174/2 trvalý travní porost, parc. č. 175/2, 175/3, 289/2 a 289/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olešná o celkové výměře pozemků 27.728 m2, společnosti Daněk – TM, s. r. o., Blansko, Dvorská 98, za účelem vybudování a provozování solární elektrárny o celkovém výkonu 2 × 350 kW a ukládá odboru INV s investorem projednat podmínky nájemního vztahu a znovu předložit radě města ke konečnému schválení.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s uzavíráním smluv o právu provést stavbu či opatření na pozemku ve vlastnictví Města Blanska a pověřuje starostku k podpisu těchto smluv, a to v případech, kdy není vhodné uzavřít jiné smluvní vztahy či nestačí souhlas města do stavebně správního řízení, a to u těchto staveb či opatření:
1. sjezdy z pozemních komunikací
2. přípojky na inženýrské sítě
3. přestřešení vstupů
4. zpevněná odstavná stání pro jeden osobní automobil

Usnesení č. 43
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 1191 (dle PK) o výměře 1.877 m2 a parc. č. 1195 (dle PK) o výměře 1039 m2, oba v k. ú. Blansko (krajinná zeleň, lokalita Hluchov).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4805 zastavěná plocha nádvoří o výměře 1.573 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnických vztahů k zastavěnému pozemku budovou ve vlastnictví právnické osoby (autosalon s klempírnou, Svitavská ul.).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 2.030 m2 za účelem přístupu k budově č. p. 2329 v Blansku, za účelem parkování vozidel, umístění a provozování inž. sítí na pozemku vybudovaných a sloužících budově č. p. 2329 v Blansku.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 778/2 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování rampy a jejího užívání pro přístup do budovy Seifertova 6, Blansko (část chodníku u budovy).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část parc. č. 301/1 orná půda v k. ú. Hořice o výměře cca 850 m2 za účelem vybudování objektů pro parkování techniky pro úpravu tratí a pro technické zasněžování a dále za účelem užívání jako manipulační prostor techniky lyžařského areálu na Hořicích (lyžařský areál).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SMM-NS/11/97/Ne ze dne 17. 2. 1997 na nájem id. části 516/13535 pozemku parc. č. 2437 zast. plocha v k. ú. Blansko (pod bytovým domem Podlesí 5, Blansko), a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku (pod bytovým domem Podlesí 5).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 516/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko za účelem jejího užívání z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě na pozemku stojícím (Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 5/4 ostatní plocha o výměře cca 66 m2 v k. ú. Klepačov za účelem zbudování předzahrádky formou dřevěného pódia u restaurace v kulturním domě na Klepačově, na ulici Dlouhá a jejího užívání k venkovnímu posezení u restaurace.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (areál provizorních zahrádek v lokalitě Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a-c ).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 800 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho využití jako manipulační plocha pro prováděcí firmu a k uskladnění stavebního materiálu pro opravu střechy na budově Úřadu práce v Blansku.

Usnesení č. 53
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout pozemky parc. č. 994/1 orná půda o výměře 641 m2, parc. č. 1001/4 orná půda o výměře 441 m2, parc. č. 1001/5 zahrada o výměře 423 m2 a parc. č. 1006/47 orná půda o výměře 526 m2 vše v k. ú. Blansko (pozemky při ul. Pražská).

Usnesení č. 54
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 482/1 ostatní plocha o výměře cca 19 m2 v k. ú. Dolní Lhota (u řadových garáží směrem ke střelnici).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně odprodat části pozemků parc. č. 197/4 a parc. č. 262/13, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem investiční výstavby (v průmyslová zóna – součást plochy č. 4).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat, event. směnit pozemek parc. č. 345 trvalý travní porost a části pozemku parc. č. 213/4 (PK), část parc. č. 213/1 (PK) a část parc. č. 204/2 (PK) v k. ú. Dolní Lhota o výměře cca 500 m2, za účelem výstavby rodinného domku, přičemž vhodnost výstavby musí být prokázána v příslušném řízení u stavebního úřadu (pozemky v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 ostatní plocha o výměře 17 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům paní Martě Nymsové, bytem Praha, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 51,- Kč/rok (záhon před bytovým domem Sadová 90, 92, 94, Blansko).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1649/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 JUDr. Jaroslavu a Miloslavě Pichovým, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jejich vlastnictví za nájemné 20,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko – město).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře cca 190 m2 v k. ú. Blansko JUDr. Haně Polákové, bytem Ráječko za účelem jeho užívání k zahrádkářským účelům, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 190,- Kč/rok (pozemek u trati ČD v Blansku mezi mlýnským náhonem a garážemi).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko Ing. Petrovi Chlupovi, bytem Blansko, za účelem zahrádkářské činnosti a údržby pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 60,- Kč/rok (pozemek za zahradou a ŘRD Sloupečník 48 v Blansku).

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 4227/2 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 45 m2, části pozemku parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře cca 141 m2 a části pozemku parc. č. 982/2 ostatní plocha o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. Blansko, Jaroslavu Procházkovi, bytem Petrovice, IČO: 12408727 za účelem užívání stavby na pozemku postavené ve vlastnictví fyzické osoby a za účelem parkování motorových vozidel zaměstnanců provozovny autolakovny AUTOCOLOR, za nájemné ve výši 30,- Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od r. 2008, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (areál STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI BLANSKO, ul. Pražská).

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 263/3, parc. č. 245/1, parc. č. 243/2 a parc. č. 250, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře cca 1560 m2 za účelem ukládání recyklovaného materiálu a manipulace s ním společnosti STAPO MORAVA, a. s., IČO 255 03 430, Brno, Holzova 1660/52 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 35,- Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o ofic. míru inflace s tím, že ze strany nájemce budou mimo jiné plněna ujednání „Dohody o souhlasu s pronájmem pozemků...“ ze dne 6. 6. 2007 uzavřené mezi společností STAPO MORAVA a. s., Vodárenské akciové společnosti a. s. a „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (pozemky na “Starém Blansku“ mezi tratí ČD a firmou Moravostav).

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich částí parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 523/25 ostatní plocha, parc. č. 541/21 ostatní plocha a dále pozemky parc. č. 184, parc. č. 187/1, parc. č. 187/2, parc. č. 187/3, parc. č. 187/4, parc. č. 262/4 a parc. č. 262/6, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře cca 2500 m2 za účelem jejich zastavění – plocha č. 2 v průmyslové zóně společnosti BETcom s.r.o., Rájec-Jestřebí, Karolín 52, PSČ 679 02, IČO 27679217 a Ing. Lubomíru Klepáčovi, Olomučany za podmínek, jak byly schváleny usnesením č. 60 ze 78. schůze rady města dne 27. 6. 2006.

Usnesení č. 64
Rada doporučuje zastupitelstvu zrušit usnesení č. 9 z 20. zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2005.

Usnesení č. 65
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 393 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 1.600,-Kč/m2 (pozemek na ul. Smetanova).

Usnesení č. 66
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemků parc. č. 559/12 ostatní plocha o výměře 1.076 m2, parc. č. 559/11 ostatní plocha o výměře 1.216 m2 a parc. č. 559/13 ostatní plocha o výměře 141 m2, vše k. ú. Blansko, včetně oplocení, a to jednu část o výměře cca 1.070 m2 společnosti SKS, s. r. o., Brněnská 21b, Blansko, IČO: 43420117 a druhou část o výměře cca 1.370 m2 společnosti Synthon, s. r. o., Brněnská 32, Blansko, IČO: 26158485, oběma za cenu 350,- Kč/m2 včetně nákladů s převodem spojených.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí se zřízením bezplatného věcného břemene ve prospěch Města Blansko, spočívající ve strpění existence, provozování, oprav a údržby vodovodu na částech pozemků parc. č. 559/12 ostatní plocha, parc. č. 559/11 ostatní plocha a parc. č. 559/13 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko (na Starém Blansku, vedle SKS s. r. o.).

Usnesení č. 68
Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení zastupitelstvu města odprodat pozemek parc. č. 360/3 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Těchov za účelem zajištění přístupu na pozemek parc. č. 360/2 v k. ú. Těchov a za účelem jeho rozšíření panu Kamilu Zavadilovi, trvale bytem Mirošovice, za cenu 470,- Kč/m2 včetně nákladů s převodem spojených (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 69
Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení zastupitelstvu města odprodej pozemků parc. č. 360/1 zahrada o výměře 514 m2 a parc. č. 361 zahrada o výměře 47 m2, oba v k. ú. Těchov nabídkovým řízením mezi žadateli panem Zavadilem a panem Darmovzalem tomu z žadatelů, který nabídne vyšší kupní cenu, přičemž rada navrhuje jako nejnižší nabídku kupní ceny částku 470,- Kč/m2. Náklady s převodem spojené bude hradit kupující (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 70
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2491 zast. pl. o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko za účelem využití jako pěší zóna a z části k zastavění budovou třetího stánku na pěší zóně mezi Centrum KAB, a. s., jako půjčitelem a Městem Blansko, jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 71
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat změnu hranic obcí Blansko a Spešov, jak je orientačně vyznačena ve snímku z mapy, který byl předložen radě města jako příloha materiálu, s tím, že případné náklady se změnou spojené hradí Obec Spešov.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. INV-Výp/50/2000/Ko ze dne 5. 5. 2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2004 na výpůjčku pozemku parc. č. 3973 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 513 m2 a části pozemku parc. č. 787/4 ovocný sad o výměře cca 130 m2 oba v k. ú. Blansko, dohodou smluvních stran ke dni 31. 8. 2007 (pozemky se nachází na ulici Sladkovského 2a v Blansku).

Usnesení č. 73
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN a přípojkové skříně, vše v rámci stavby „Blansko-čerpací stanice podzemních vod“ na části obecního pozemku parc. č. 186/1 trvalý travní porost v k. ú. Blansko, a to ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 260 78 198, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč (lokalita Staré Blansko, ul. Jungmannova).

Usnesení č. 74
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích v k. ú. Horní Lhota ve prospěch pana Oldřicha Pokladníka, bytem Blansko, a to:
a) umístění a provozování, opravy a údržba kabelu NN a telefonního kabelu na pozemcích parc. č. 197/3, 262/6, 205, 204, 198, 199, 200, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, a dále na parc. č. 541/21, 541/22, 541/23, 541/9, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota,
b) umístění a provozování, opravy a údržba přípojky splaškové a dešťové kanalizace, přípojky plynu a přípojky vody na pozemcích parc. č. 199 a 200, oba ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota,
vše na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem (průmyslová zóna Blansko – Vojánky).

Usnesení č. 75
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN v rámci stavby „Blansko, Hybešova – kabely NN pro objekty RENTFORUS“ na částech obecních pozemků parc. č. 736/1 ostatní plocha a parc.č. 1380/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 260 78 198, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 6.500,- Kč (ul. Masarykova).

Usnesení č. 76
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně umístění kabelové pojistkové skříně na částech obecních pozemků parc.č. 576/1, parc. č. 744/16, parc. č. 736/1, parc. č. 572/1, parc. č. 572/4, parc. č. 572/5, parc. č. 1375/3, vše ostatní plocha a parc. č. 1380/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko, a to ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 260 78 198, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 24.650,- Kč (ul. Masarykova, Hybešova, Bartošova, Mahenova).

Usnesení č. 77
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 308/2 zahrada v k. ú. Blansko strpět vstup, vjezd a otáčení vozidel na části tohoto pozemku, a to ve prospěch Města Blansko na dobu neurčitou, bezúplatně (pozemek při ul. Hořická v Blansku).

Usnesení č. 78
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kanalizace na části pozemku parc. č. 523/35 orná půda v k. ú. Horní Lhota u Blanska, a to ve prospěch Města Blansko na dobu neurčitou, bezplatně (u ATONY).

Usnesení č. 79
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve strpění stavby vodovodu a plynovodu na části pozemku parc. č. 346 ostatní plocha v k. ú. Klepačov dle předloženého projektu a v umožnění průchodu a průjezdu za účelem provozování vodovodu a plynovodu apod. na dobu neurčitou, bezplatně pro vlastníka tohoto vodovodu a plynovodu (Klepačov).

Usnesení č. 80
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, které spočívá v povinnosti Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje příspěvkové organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno strpět na částech pozemků parc. č. 1373/2, 1373/6 vše silnice, ostatní plocha v k. ú. Blansko umístění a provozování, oprav, rekonstrukcí a údržby vedení veřejného osvětlení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši max. 8 000,- Kč, přičemž rozsah záboru pozemků je vyznačen na situaci stavby.

Usnesení č. 81
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích) ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, platné do doby zřízení věcného břemene ve věci stavby veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 1373/2, 1373/6 vše silnice, ostatní plocha v k. ú. Blansko, a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Usnesení č. 82
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích) ve vlastnictví Gymnázia Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko, ve věci stavby rekonstrukce křižovatky Sadová x Seifertova x Hybešova včetně veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 774/2, 786/9, vše ostatní komunikace, ostatní plocha v k. ú. Blansko, a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Usnesení č. 83
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit opravu usnesení č. 5 z 23. zasedání zastupitelstva konaného dne 4. 9. 2006, které bude nově znít: Zastupitelstvo schvaluje odprodej plochy č. 4, části plochy č. 5 a č. 6 o celkové výměře cca 8.700 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 233/1, 211/1, 211/2, 210/2, 209/2, 208/2, 207/2, 262/1, 197/4, 262/13, 262/6, 205, 204, 203, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 523/2 orná půda, 519/3 ostatní plocha a 523/9 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, společnosti ATONA s. r. o., Poříčí 44, Blansko, IČO: 262 26 413 za cenu 450,- Kč/m2 za podmínky, že budou doplněny podklady ve smyslu podmínek převodu pozemků.

Usnesení č. 84
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části plochy č. 5 a č. 6 o celkové výměře cca 3.300 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 211/2, 203, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 523/2 orná půda a 519/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska (průmyslová zóna).

Usnesení č. 85
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce č. 5/2002-Bsko, ve smyslu prodloužení lhůty úhrady závěrečné splátky 651.294,70 Kč ke dni 30. 7. 2008 a doporučuje zastupitelstvu města schválení uzavření dodatku.

Usnesení č. 86
Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu města spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., oblastní správa Blansko, definovanou smlouvou o spolupráci na zajištění realizace stavby „II/379 Lažánky – průtah“

Usnesení č. 87
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat, případně směnit pozemky či jejich části parc. č. 812/8, 812/7, st. 2765, 812/1, 813/2, vše v k. ú. Blansko, ze kterých bylo vytvořeno dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 5. 6. 2007 14 nově označených pozemků, jak jsou uvedeny v materiálu, za účelem výstavby 14 řadových rodinných domů na ulici Pod Sanatorkou.

Usnesení č. 88
Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu minimální cenu prodávaného 1 m2 pozemku určeného k výstavbě řadového rodinného domu na ulici Pod Sanatorkou ve výši 1.418 Kč/m2.

Usnesení č. 89
Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu vyřadit z majetku města objekt bývalého domu dětí a mládeže na pozemku parc. č. st. 2765 v k. ú. Blansko (ulice Pod Sanatorkou), z důvodu jeho plánované demolice (či rozebrání k dalšímu užití jinou osobou) pro zajištění pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů.

Usnesení č. 90
Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu do rozpočtového provizória roku 2008 Města Blanska částku ve výši 1.154 tis. Kč na zajištění demolice objektu bývalého domu dětí a mládeže a mýcení dřevin a keřů v Blansku na ulici Pod Sanatorkou v rámci přípravy území pro výstavbu řadových rodinných domů.

Usnesení č. 91
Rada doporučuje ke schválení zastupitelstvu princip směny pozemků uvedených v materiálu s panem Milošem Librou.

Usnesení č. 92
Rada schvaluje po úpravách memorandum o spolupráci při rozvoji lokality Blansko – Luhy se společností Profin 33, s.r.o., IČO 27227669.

Usnesení č. 93
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 639/1 ostatní plocha o výměře cca 6.750 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby bytových domů firmě TENZA, a. s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno, za cenu 30,- Kč/m2/rok (lokalita Písečná, pod Obch. akademií).

Usnesení č. 94
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2007-INV-S054/OD upravující termín dokončení díla.

Usnesení č. 95
Rada projednala návrh paní Marie Adamové na pojmenování nově vzniklého uličního prostoru na severozápadním okraji Klepačova a v souladu s názorem zástupců této části města jeho přijetí nedoporučuje.

Usnesení č. 96
Rada vzala na vědomí dosavadní výsledky projednání Návrhů Změn ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu vydání Změn B33 na k. ú. Blansko, H4 na k. ú. Horní Lhota u Blanska a D8 na k. ú. Dolní Lhota, včetně jejich odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 97
Rada vzala na vědomí dosavadní výsledky projednání Zadání skupiny ÚPn SÚ Blansko označených jako B36, B38, B39, T15, L2, K9, O4 a Ho1 a doporučuje zastupitelstvu schválení tohoto Zadání.

Usnesení č. 98
Rada bere na vědomí návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka