Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 16 ze dne 18.09.2007

Usnesení č. 1

Rada schvaluje podkladové materiály pro zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2007/10 a č. RO 2007/11 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2007/7.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 778/2 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v k. ú. Blansko Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Moravské nám. 1, Brno, IČ: 00213730, za účelem vybudování rampy a jejího užívání pro přístup do budovy Seifertova 6, Blansko, na dobu neurčitou (část chodníku u budovy).

Usnesení č. 5
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 567/77 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 150 m2 od vlastníka tohoto pozemku za cenu, za kterou ho získal do vlastnictví dle kupní smlouvy ze dne 8. 10. 1999.

Usnesení č. 6
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu spoluvlastnického podílu Města Blansko na pozemku parc. č. st. 2836 – zastavěná plocha v k. ú. Blansko z 6977/8717 na 15301/18783 bez finančního vyrovnávání (pozemek pod bytovým domem).

Usnesení č. 7
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej části plochy č. 5 a č. 6 o celkové výměře cca 3.300 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 211/2, 203, 262/11, 262/10, 262/9, 262/8, 262/7, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 523/2 orná půda a 519/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska (průmyslová zóna) za cenu 450,- Kč/m2 společnosti ATONA s. r. o., Poříčí 44, Blansko, IČO: 262 26 413.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka