Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 17 ze dne 02.10.2007

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se změnou financování nákladů vzniklých lékárně Nemocnice Blansko v souvislosti se zneškodňováním nepoužitelných léčiv, a to prostřednictvím rozpočtu zřizovatele.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje změnu č. 1 rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2007.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje odpisový plán Nemocnice Blansko navazující na změnu č. 1 rozpočtu na rok 2007.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s použitím prostředků rezervního fondu vytvořených dary od třetích osob ke krytí provozních nákladů v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí darů Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 5
Rada bere na vědomí přehled plánovaných a pořizovaných investic a majetku pořízeného formou leasingu v roce 2007 v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje rozšíření plánu veřejnoprávních kontrol na rok 2007.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje navýšení limitu zaměstnanců v Galerii města Blanska od 15. 10. 2007 do 31. 12. 2007 o 1,00 pracovní úvazek a od 1. 1. 2008 o 0,5 pracovního úvazku z důvodu zřízení pracovního místa vedoucího.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje navýšení příspěvku na provoz KSMB pro rok 2007 o částku 44 tis. Kč (z toho 33 tis. mzdy) formou rozpočtového opatření na pokrytí mzdových nákladů souvisejících s navýšením limitu zaměstnanců v Galerii Blansko.

Usnesení č. 10
Rada ukládá řediteli KSMB zpracovat do 31. 12. 2007 koncepci Galerie Blansko.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Jakubcovi, Býkovice a paní Pavlů, Brťov – Jeneč.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 54 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manžele Kupkovi, Krasová.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 1/1 na ulici Okružní 1b v Blansku panu Zvejškovi, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje náhradníka na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 1/1 na ulici Okružní 1b v Blansku pana Hudce, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na zakoupení rehabilitačních pomůcek a stimulačních hraček pro blanenské klienty pro Středisko rané péče Společnost pro ranou péči, Brno.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Juncovou, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Ondrovou, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro manžele Földváryovy, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí se znovuzařazením paní Šenkýřové, Blansko, zpět do pořadníku žadatelů o byt.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s postupem odboru KOM a souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy pro paní Musilovou, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 22
Rada nadále netrvá na sjednávání kauce k nově uzavíraným nájemním smlouvám.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem nebytových nebytových prostor – prodejny potravin a smíšeného zboží o výměře 106,09 m2 v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 2243 na ul. Pod Javory 32, Blansko, na dobu neurčitou panu Klímovi, Blansko; IČO: 74355350, za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi panu Osičkovi a společnosti KOVOMET SERVIS, s. r. o. z důvodu, že již uplynula výpovědní lhůta a dále z důvodu, že nájemné nebylo dohrazeno.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem areálu veranda Obůrka na pozemku parc. č. 494/3 v k. ú. Horní Lhota, včetně staveb na tomto pozemku stojících.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bývalé kotelny K21 na ul. Absolonova na pozemku parc. č. st. 2381 – zast. plocha o výměře 125 m2 včetně tohoto pozemku za cenu minimálně ve výši 330.000,- Kč s uvedením podmínky zajištění náhradních vyhovujících prostor pro stávající nájemce.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení §§ 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Holštejn od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 za roční úhradu nákladů ve výši 500,- Kč.

Usnesení č. 28
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro FK Blansko na akce konané ve spolupráci se subjekty z partnerských měst, a to ve výši navržené Komisí pro zahraniční styky.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/124/99/Ko ze dne 28. 4. 2000 na nájem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku (před bytovým domem Sadová 90 až 94, Blansko).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zahrádkaření.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S043/Ne-NS ze dne 17. 12. 2003 na nájem části pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni zániku vlastnictví k budově čp. 2383 v Blansku společnosti Telefónica O2, a. s. ( v areálu Telefónicy, při ul. Smetanova, Blansko).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání pro přístup a příjezd k budově čp. 2383 v Blansku a za účelem zajištění údržby pozemku (v areálu Telefónicy, při ul. Smetanova, Blansko).

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 298 orná půda o výměře cca 150 m2 v k. ú. Hořice u Blanska za účelem krátkodobého uložení stavebního materiálu – dřevo, kamení, písek, zemina (lokalita nad lyžařským areálem).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem id. část 516/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko manželům Lukáši a Soni Nejezchlebovým, bytem Blansko, na dobu určitou do doby rozhodnutí příslušného úřadu o podaném restitučním nároku, za účelem užívání pozemku z důvodu vlastnictví bytové jednotky v domě na pozemku stojícím, za nájemné 37,- Kč/rok (Podlesí 5, Blansko).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření paní Miroslavě Dvořákové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 300,- Kč/rok (areál provizorních zahrádek v lokalitě Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a-c ).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 800 m2 Úřadu práce v Blansku, zastoupeným JUDr. Jitkou Lorkovou, ředitelkou, za účelem jeho využití jako manipulační plocha pro prováděcí firmu a k uskladnění materiálu pro opravu střechy na budově Úřadu práce v Blansku, a to na dobu určitou do 31. 12. 2007.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se změnou smlouvy o výpůjčce číslo SM-V/64/96/Ko ze dne 23. 7. 1996 ve znění dodatků a to tak, že smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2025, za účelem provozování sportovních činností a údržby celého areálu (areál ASK Blansko, Mlýnská).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s úhradou částky 188,- Kč panu Doc. Ing. Jaromíru Roučkovi, CSc., bytem Blansko za daň z nemovitosti za rok 2007, za pozemek parc. č. 744/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, který slouží jako veřejné parkoviště města na základě smlouvy o výpůjčce mezi Městem Blansko a Doc. Roučkou (ulice Hybešova v Blansku).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/96/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 746/36 (dle PK) o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31. 12. 2007 (pozemek v blízkosti bytového domu Erbenova 19 a 21 v Blansku, u hřiště ZŠ na Erbenově ulici).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s novým uspořádáním pozemků ve vlastnictví Města Blansko v k. ú. Horní Lhota u Blanska a k. ú. Ráječko v rámci pozemkových úprav zpracovaných společností AGEO spol. s r. o., Brno, které bylo předloženo radě města jako příloha materiálu.

Usnesení č. 41
Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezplatný převod pozemku parc. č. 704/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lažánky u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek v Lažánkách, na kterém se nachází část místní komunikace).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí, aby nájemní smlouva na nájem pozemků parc. č. 174/2 trvalý travní porost, parc. č. 175/2, 175/3, 289/2 a 289/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olešná o celkové výměře pozemků 27.728 m2, byla uzavřena na dobu určitou do roku 2032 (včetně), za nájemné sestávající z pevné složky 60.000,- Kč/rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace od 1. 1. 2009 a pohyblivé složky ve výši 3 % z výkupní ceny každé dodané 1 kWh, stanovené v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, s tím, že povinnost platit nájemné je stanovena ode dne, kdy nájemce získá právo provést plánovanou stavbu dle stavebního zákona, nejpozději však ode dne 1. 7. 2008 (pozemky bývalé skládky na Olešné).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na částech obecních pozemků parc. č. 624/85, parc. č. 625/4 a parc. č. 635, vše v k. ú. Těchov, které spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN pro zřízení přípojek pro pozemky parc. č. 624/19, 624/20, 624/21, 624/22, 624/23, 624/24, 624/25, 633/1, 634, 636 a 624/82, vše v k. ú. Těchov, na dobu neurčitou, bezplatně ve prospěch Petra Sedláčka, bytem Blansko (lokalita Žižlavice).

Usnesení č. 44
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2007/12 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2007/8.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.