Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 18 ze dne 16.10.2007

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci paní Hany Müllerové ze členství v komisi pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje do funkce ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Blansko pana Ing. Milana Klusáka s účinností od 17. 10. 2007.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje vyřazení nepotřebného a neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s prodloužením čerpání kontokorentního úvěru Nemocnice Blansko v peněžním ústavu ČSOB a. s., na období od 23. listopadu 2007 do 22. listopadu 2008.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2007/13 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2007/9.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s prominutím penále za pozdní úhradu 3. splátky půjčky pro TJ ČKD Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Stojkovičovou, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 10,92 m2 + ost. 3,93 m2 (soc. zař., WC) ve III. nadzemním podlaží objektu na ul. K. J. Mašky 2, Blansko, panu Dosedlovi, Bořitov, a panu Mokrému, Blansko, IČO: 621 32 792, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok za účelem zprostředkování finančních produktů a katalogového prodeje rodinných domků.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2008.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zvýšením jízdného v MHD Blansko takto:
– jednorázové jízdné v rámci jednoho úseku ze 6,- Kč na 7,- Kč
– základní předplatní úseková jízdenka měsíční z 200,- Kč na 220,- Kč
– předplatní měsíční jízdenka pro děti od 6 do 15 let, pro studenty od 15 do 26 let a pro důchodce do 70 let ze 100,- Kč na 110,- Kč.
Dále rada souhlasí se zrušením bezplatné přepravy pro účastníky II. odboje a účastníky protikomunistického odboje, držitele průkazu na bezplatnou přepravu autobusy MHD Blansko.
Rada doporučuje tuto úpravu jízdného ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2007 sk. 4 ve výši 6 tis. Kč na úhradu dopravy na edukačně rekondiční pobyt ve Vlachovicích pro Svaz diabetiků ČR, územní organizace Blansko. Dotace je určena pro členy územní organizace Svazu diabetiků ČR, Blansko s trvalým pobytem v Blansku.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s odpisem pohledávky Městské knihovny Blansko za fakturu č. 2006/4 ve výši 720,- Kč za inzerci v městském televizním vysílání.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se změnou výše poplatku za užívání počítačů určených pro veřejnost v Městské knihovně Blansko od 1. 1. 2008 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 v maximální výši 90 000,- Kč na nákup interaktivní tabule včetně nezbytného příslušenství a její montáže.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 od 1. 9. 2008 ze stávajícího počtu 100 na 120 žáků a s podáním žádosti o zápis změny údaje o kapacitě školní družiny v rejstříku škol a školských zařízení.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se stavbou zahradního altánu jako součásti učebny v přírodě realizované na Základní škole T.G.M. Blansko, Rodkovského 2, pozemek p. č. 787/7, k. ú. Blansko v rámci projektu „Učíme se v přírodě“.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/92/93/Ně/Ko ze dne 30. 8. 1993 na nájem pozemku parc. č. 808/10 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 346 m2 s Marií Hlaváčkovou, bytem Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31. 12. 2007 (zahrada – zahrádkářská lokalita Lovětín u Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/10 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 346 m2 za účelem využití pozemku k zahrádkářským účelům (zahrada – zahrádkářská lokalita Lovětín u Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/28/97/Ko ze dne 11. 3. 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 1998, dodatku č. 2 ze dne 23. 11. 2005 a dodatku č. 3 ze dne 18. 4. 2007 na nájem pozemku parc. č. 1649/11 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran k 31. 12. 2007 (pozemek zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží u ČD Blansko – město).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1649/11 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží u ČD Blansko – město).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, opravách a údržbě
prodloužení plynovodu na částech pozemků parc. č. 565/1 ostatní plocha a parc. č. 735/4 (dle PK)
plynovodní přípojky na části pozemků parc. č. 735/4 (dle PK) a parc. č. 213/1 (dle PK)
kanalizační přípojky na části parc. č. 735/4 (dle PK) a parc. č. 213/1 (dle PK)
přípojky NN na části parc. č. 565/1 ost. plocha, parc. č. 735/4 (dle PK) a parc. č. 213/1 (dle PK) – trasa umístění, jak je vyznačena v přiložené situaci,
vše v k. ú. Dolní Lhota, vše pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 342/3 v k. ú. Dolní Lhota, na dobu neurčitou, bezplatně ve prospěch pana Rostislava Nečase, bytem Rájec-Jestřebí, jako vlastníka nemovitosti – RD na pozemku parc. č. 342/3 v k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 74 z 15. schůze Rady města Blansko dne 28. 8. 2007 tak, že bude nově znít:
Rada souhlasí se zřízením věcných břemen na obecních pozemcích v k. ú Horní Lhota u Blanska ve prospěch pana Oldřicha Pokladníka, bytem Blansko, a to:
a) umístění a provozování, opravy a údržba kabelu NN a telefonního kabelu na pozemcích parc. č. 197/3, 262/6, 205, 204, 197/4, 198, 199, 200 a 262/13 vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a dále na parc. č. 541/12, 541/19, 541/20, 541/21, 541/22, 541/23, 541/9 vše ostatní plocha , vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a
b) umístění a provozování, opravy a údržba přípojky splaškové a dešťové kanalizace, přípojky plynu a přípojky vody na pozemcích parc. č. 198, 199 a 200, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska, vše na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem (průmyslová zóna Blansko – Vojánky).

Usnesení č. 25
Rada stanovuje minimální výši nájemného za pozemky či jejich části pronajímaných k podnikatelským účelům na částku 500,- Kč/rok.

Usnesení č. 26
Rada nedoporučuje dále projednávat výkup pozemku parc. č. 744/1 ostatní komunikace, v k. ú. Blansko (parkoviště na ulici Hybešova).

Usnesení č. 27
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2007-INV-S054/OD upravující celkovou cenu díla.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s návrhem a uzavřením Darovací smlouvy na stůl IČ 3607 a dvě křesílka IČ 3671, 3672 s Muzeem Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka