Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 19 ze dne 30.10.2007

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s prominutím poplatku za užití veřejného prostranství k umístění prodejních zařízení pozvaným prodejcům, kteří se zúčastní akce Blanenské vítání sv. Martina dne 10. 11. 2007.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s odpisem fa č. 20060635.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2005-MP-S001/Ja.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce „Silvestr 2007“ s reprodukovanou hudbou na náměstí Republiky dne 31. 12. 2007 v době od 23:00 do 01:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5
Rada ukládá v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Blansko, Dvorská 26, odvod z investičního fondu ve výši 50.000 Kč do rozpočtu zřizovatele na částečnou úhradu nákladů souvisejících s nahrazením vstupních dveří v zadní části budovy školy automatickým dveřním systémem v rámci realizace bezbariérových opatření.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí, že zbývající částka do celkové hodnoty automatického dveřního systému ve výši 180.860 Kč bude dar od firmy Trido, s. r. o., Blansko, Na Brankách 3 jako plnění Darovací smlouvy č. 2006-INV-S004/Št, schválené na 70. schůzi RM konané dne 31. 1. 2006 usnesením č. 17.

Usnesení č. 7
Rada ukládá odboru FIN předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva ke schválení rozpočtové opatření podle předloženého materiálu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře cca 28 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zahrádkaření, paní Ireně Prudké, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 84 Kč/rok (záhonky před BD Sadová 90-94).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1603/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání pro přístup a příjezd k budově čp. 2383 v Blansku a za účelem zajištění údržby pozemku, novému vlastníku budovy čp. 2383 v Blansku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 2.000 Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2008 (v areálu Telefónicy, při ul. Smetanova, Blansko).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 298 orná půda o výměře cca 150 m2 v k. ú. Hořice u Blanska Richardu Vykydalovi, bytem Blansko za účelem krátkodobého uložení stavebního materiálu – dřevo, kamení, písek, zemina za nájemné 20 Kč/m2/rok, na dobu určitou do 30. 11. 2007 (lokalita nad lyžařským areálem na Hořicích).

Usnesení č. 11
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. 4805 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1573 m2 v k. ú. Blansko vlastníku budovy č. p. 2329 v Blansku za cenu dle znaleckého posudku číslo 3836-175/07 ze dne 11. 10. 2007 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 242/1 ostatní plocha o výměře cca 2030 m2 v k. ú. Blansko společnosti KUDU s. r. o., Brno, IČO: 26981262, na dobu určitou do 31. 10. 2014, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2008, za účelem přístupu k budově č. p. 2329 v Blansku, za účelem parkování vozidel, umístění a provozování inž. sítí na pozemku vybudovaných a sloužících budově č. p. 2329 v Blansku.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s tím, aby likvidaci materiálu (skládky) na pozemcích, které jsou předmětem nájmu dle nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S145/NS-Ma z 26. 9. 2007 provedl nájemce s tím, že náklady s tím spojené ve výši 20.000 Kč včetně DPH mu budou započteny za část nájemného za rok 2008 (pozemky na „Starém Blansku“).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/38 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho zastavění částí objektu bydlení a následně odprodat zastavěnou část tohoto pozemku, a to po kolaudaci stavby (pozemek u bývalé kotelny na ul. Dvorská).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 41 z 5. schůze rady města dne 16. 2. 2007 tak, že nájemcem bude společnost FRESHLIVING s. r. o., Blansko, Pražská 9. IČO 27735516.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 23 z 18. schůze Rady města Blansko dne 16. 10. 2007, a to tak, že odrážka třetí usnesení – umístění kanalizační přípojky – se doplňuje část parc. č. 345/1 trvalý travní porost v k. ú. Dolní Lhota (usnesení o zřízení věcného břemene).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 1395/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko strpět vybudování, existenci, opravy a údržbu mostu přes Svitavu v říč. km 35, 131 na části uvedeného pozemku, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, za cenu stanovenou jako pětinásobek maximálního regulovaného nájemného za část tohoto pozemku dotčenou věcným břemenem + DPH ve výši platné v době uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, a to na dobu existence stavby mostu (most přes Svitavu z ul. Poříčí a „sportovní ostrov“).

Usnesení č. 18
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu či opatření na pozemku (-cích) ve vlastnictví Města Blanska, a to staveb „Blansko – rekonstrukce NN, DP Křížkovského“ a „Blansko – rekonstrukce NN, DP Jiráskova“.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s návrhem úpravy rozpočtu pro Komisi Rada Zdravého města.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Dobšíčka, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí pro paní Romaňákovou, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s výměnou bytu slečny Tesařové, Blansko, protože bezbariérový byt, který užívá, je v jiném režimu než běžné městské byty, proto jejich vzájemné výměny nelze provádět.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a doporučuje tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zrušením výtokového stojánku „U vodárny“ v Blansku a ukládá odboru KOM zajistit jeho odstranění.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2007–2008 a ukládá odboru KOM zajistit zimní údržbu v souladu s tímto plánem.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2007/14 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2007/10.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka