Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 20 ze dne 13.11.2007

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Šnajdrovou, Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Musilovou, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada revokuje svoje usnesení č. 27 ze své 15. schůze ze dne 28. 8. 2007.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt pro paní Šturdíkovou, Blansko, a to na 6 měsíců.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Musilovi, Blansko, a přiděluje mu jako přístřeší byt č. 12 na ul. Jungmanova 10.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2+1 v bytovém domě na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko, za podmínek uvedených v materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s výměnou – přidělením bytu mimo pořadí pro paní Mikuláškovou, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Raibla, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Dvořáka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Včelíka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Fialy, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Urbánka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem areálu Veranda Obůrka na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení za účelem pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro KOVOMET SERVIS, s. r. o., se sídlem Vídeňská 157/120, Brno, IČ: 269 46 475 a Jiřího Osičku, Obůrka 17, Blansko, IČ: 644 70 679, za nájemné ve výši 24.000 Kč/rok s podmínkou, že nájemce umožní místním organizacím a OA Obůrka bezplatné pořádání tanečních zábav a jiných společenských akcí (např. dětský den), a to max 5 akcí/rok.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s odprodejem bývalé kotelny K 21 na ul. Absolonova, Blansko, na pozemku parc. č. 2381 – zast. plocha a pozemku parc. č. 2381 – zast. plocha o výměře 125 m2 v níže uvedeném pořadí žadatelů, kteří splnili podmínku odprodeje:
1. Vrba, s. r. o., zast. jednatelem Josefem Vrbou, se sídlem Sukova 6, 678 01 Blansko; IČ: 469 93 223 za kupní cenu ve výši 621.000 Kč
2. Freshliving, s. r. o., zast. jednatelem Radkem Matuškou, se sídlem Pražská 5, 678 01 Blansko; IČ: 277 35 516 za kupní cenu ve výši 463.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru na pronájem skladu v Horní Palavě o výměře cca 734 m2 na pozemku parc. č. 845/26 v k. ú. Blansko z důvodu špatného technického stavu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním výpůjčky části pozemku PK č. 844/5 v k. ú. Blansko o výměře 3,35 m2 (dle předloženého situačního plánu) za účelem výstavby klubovny.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s podnájmem kanceláře č. 70 v zadním křídle radnice nájemce paní Sychrová, Blansko pro společnost TOTAL BROKERS, a. s.; IČ: 273 79 345 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí informaci o výherních hracích přístrojích na území města Blansko.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Jiřímu Němcovi, Blansko-Klepačov na uspořádání hudební produkce THE BASE VOL. 1 s živou hudbou v prostorách Katolického domu Blansko dne 1. 12. 2007 v době od 20:00 do 04:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 65 000 Kč pro TJ Sokol Blansko na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním Průkazu způsobilosti lyžařských vleků ve skiareálu Blansko Hořice a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Blansko na akci konanou ve spolupráci se subjekty z partnerského města Scandiano, a to ve výši navržené odborem kancelář tajemníka.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje program prevence kriminality pro rok 2008 a souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2007/11.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Prokopové, Blansko s podmínkou vrácení stávajícího bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manželům Kupkovým, Krasová.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku manžele Rytířovi, Šebrov.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 311 na ulici Na Pískách 5 v Blansku panu Hudcovi, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. B 311 na ulici Na Pískách 5 v Blansku dle návrhu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s udělením výjimky z Pravidel pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko dle předložené žádosti.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce předmětů k vybavení místnosti – kaple v Domě zvláštního určení – domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32 v Blansku s Římskokatolickou farností Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 182 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota za účelem sjednocení vlastnických vztahů pozemku s okolními pozemky a stavbami na něm, za účelem užívání jako zázemí budovy čp. 123 v Dolní Lhotě s podmínkou zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka kanalizace na pozemku umístěné, a to nákladem žadatele (u mlýnského náhonu, u budovy mlýna v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 717/2 (dle PK) v k. ú. Blansko o výměře 50 m2 za účelem umístění stolků a židlí a provozování letního posezení k restauraci v budově kuželny v Blansku, ul. Údolní.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 452/3 ostatní plocha o výměře cca 17 m2 v k. ú. Blansko za účelem vytvoření ucelené plochy kolem budovy ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek se nachází u trati ČD Blansko-nádraží, na ul. Nádraží).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc .č. 197/4 a parc. č. 262/13, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Horní Lhota u Blanska jako součást plochy č. 4 v průmyslové zóně, za účelem jejich zastavění, a to společnosti ATONA za podmínek, jak byly schváleny usnesením č. 60 ze 78. schůze rady města dne 27. 6. 2006.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 808/10 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 346 m2 Jaroslavu a Janě Reichenauerovým, bytem Blansko, za účelem využití pozemku k zahrádkářským účelům, za nájemné 519 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (zahrada zahrádkářská lokalita Lovětín u Nemocnice Blansko).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1649/11 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 Dušanu Pokornému, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jeho vlastnictví za nájemné 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD, zastávka Blansko-město).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí, aby nájemní smlouva se společností Tenza, a. s. byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2010, počátek placení nájemného je stanoven ode dne právní moci stavebního povolení, nejpozději však od 1. 10. 2008, typ zástavby se řídí dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit ukončení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2006-INV-Poz-S156/Ma-BKS ze dne 10. 1. 2007 dohodou a vrácení uhrazené části kupní ceny budoucímu kupujícímu.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se změnou čl. V. nájemní smlouvy č. SM-NS/5/98/Ko ze dne 16. 3. 1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2004, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a panem Ludvíkem Mauerem, bytem Klepačov, tak, jak je uvedena ve stanovisku odboru INV k této věci (pozemek v areálu za kulturním domem na Klepačově).

Usnesení č. 40
Rada revokuje usnesení č. 41 přijaté na 15. schůzi Rady města Blansko dne 28. 8. 2007.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 174/2 trvalý travní porost, parc. č. 175/2, 175/3, 289/2 a 289/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olešná o celkové výměře pozemků 27 728 m2, za účelem vybudování a provozování solární elektrárny o minimálním výkonu 400 kW (pozemky bývalé skládky na Olešné), a to za podmínek:
doba pronájmu 25 let
pevná složka nájemného min. 60.000 Kč/rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace od 1. 1. 2009
pohyblivá složka nájemného min. ve výši 3 % z výkupní ceny každé dodané 1 kWh, stanovené v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, s tím, že povinnost platit nájemné je stanovena ode dne, kdy nájemce získá právo provést plánovanou stavbu dle stavebního zákona, nejpozději však ode dne 1. 9. 2008
veškeré nutné náklady na práce na přípravu pozemku nese zájemce o výstavbu solární elektrárny (pozemky bývalé skládky na Olešné).

Usnesení č. 42
Rada na základě vyhodnocení provozu dočasného světelného signalizačního zařízení na kruhové křižovatce Svitavská x Rožmitálova x Smetanova x Vodní, vypracovaný Útvarem dopravního inženýrství při společnosti Brněnské komunikace, a. s. revokuje usnesení č. 35 přijaté na 14. schůzi Rady města Blansko dne 24. 7. 2007.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka