Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 21 ze dne 27.11.2007

Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za tři čtvrtletí roku 2007.

Usnesení č. 2
Rada města schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2008.

Usnesení č. 3
Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2008 z vlastního majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada města schvaluje odpisový plán na rok 2008 z majetku Města Blansko svěřeného Nemocnici Blansko do správy.

Usnesení č. 5
Rada města schvaluje plán investic Nemocnice Blansko na rok 2008.

Usnesení č. 6
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko, platné od 13. 9. 2004. Rada města ukládá kontrolnímu oddělení předložit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko k projednání v zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.

Usnesení č. 7
Rada města bere na vědomí Plán interního auditu na rok 2008.

Usnesení č. 8
Rada města bere na vědomí Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2008.

Usnesení č. 9
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 27/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko, a to pouze části, jak je vyznačena v přiloženém snímku z kat. mapy, za účelem výstavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení, a to v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a způsobem, uvedeným ve stanovisku odboru INV k této záležitosti (Dolní Palava, vedle RD čp. 253 v Blansku).

Usnesení č. 10
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1415 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem umístění nádoby na odpad a ukládá odboru INV sdělit žadateli o pronájem stanovisko k neoprávněné výsadbě trvalých porostů na veřejném prostranství, jak je uvedeno v materiálu.

Usnesení č. 11
Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout ani dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha o výměře cca 324 m2 v k. ú. Těchov za účelem oplocení (pozemek se nachází v lokalitě Zahradní město na Těchově).

Usnesení č. 12
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko za účelem výsadby okrasných dřevin, zahradních rostlin, následnou péčí o ně s údržbou a úklidem pozemku (část pozemku v lokalitě Sloupečník za ŘRD Sloupečník 60).

Usnesení č. 13
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1441 ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k. ú. Blansko u domu Salmova 18, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada města bere na vědomí informace o vývoji průmyslového areálu firmy Blata.

Usnesení č. 15
Rada města schvaluje, aby nájemné za pronájmy pozemků v průmyslové zóně, bylo hrazeno ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, s určením fixního dne, bez ohledu na rozsah dotčení pozemků územním rozhodnutím.

Usnesení č. 16
Rada města souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 844/38 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Blansko, za účelem jeho zastavění částí objektu bydlení, společnosti FRESHLIVING s. r. o., Blansko, Pražská 9, IČ: 27735516, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2008 (pozemek u bývalé kotelny na ul. Dvorská).

Usnesení č. 17
Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/80/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře 74 m2, a to dohodou mezi Městem Blansko a Marií Fadrnou a souhlasí s prominutím nájemného za rok 2007, to vše za podmínky uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku parc. č. 857/62 v k. ú. Blansko, které nejsou zahrádkářsky obdělávány, za účelem údržby a úklidu předmětných částí pozemku.

Usnesení č. 18
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko, za účelem úklidu a údržby pozemku, a to částí, které nejsou zahrádkářsky obdělávány.

Usnesení č. 19
Rada města souhlasí se změnou smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S102/BS-Bř/Ne ze dne 15. 6. 2007, a to tak, že oprávněným z této smlouvy se stává společnost HYDRAULIC RESEARCH CENTER Blansko, s. r. o., IČ: 27732878, se sídlem Blansko, Čapkova 5 s tím, že nová trasa vedení sítí bude vyznačena na příloze dodatku ke smlouvě (průmyslová zóna).

Usnesení č. 20
Rada města souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej, případně směnu částí pozemků parc. č. 345/1 trvalý travní porost, parc. č. 213/4 (PK), parc. č. 213/1 (PK) a parc. č. 204/2 (PK) v k. ú. Dolní Lhota o výměře cca 500 m2, za účelem výstavby rodinného domku, tomu z 5-ti uchazečů, který nabídl nejvyšší cenu s tím, že při odprodeji případně směně se bude postupovat tak, jak je uvedeno v materiálu k této věci předloženému radě města a dále s tím, že budou uzavřena věcná břemena na ty sítě, které se budou nacházet v převáděných částech pozemků. Vhodnost výstavby rodinného domku prokáže uchazeč – kupující v příslušném řízení u stavebního úřadu, tzn. prodej pozemku by byl realizován po povolení umístění stavby.

Usnesení č. 21
Rada města schvaluje změnu usnesení č. 80 z 15. schůze rady města tak, že bude nově znít:
Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemků parc. č. 1373/2, parc. č. 1373/6, parc. č. 774/2 a parc. č. 786/9, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko strpět na částech výše uvedených pozemků umístění, provozování, opravy, rekonstrukce a údržbu vedení veřejného osvětlení, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč za 1 m délky u pozemků parc. č. 1373/2 a parc. č. 1373/6 a za jednorázovou úplatu stanovenou dle metodiky ocenění věcného břemene vztahující se k ostatním pozemkům (mimo silniční pozemky a silnice) ve vlastnictví JMK u pozemků parc. č. 774/2 a parc. č. 786/9, přičemž rozsah záboru pozemků je vyznačen na situaci stavby (pozemky u křižovatky ulic Sadová, Hybešova, Seifertova).

Usnesení č. 22
Rada města ruší usnesení č. 81 a č. 82 z 15. schůze rady města dne 28. 8. 2007.

Usnesení č. 23
Rada města bere na vědomí stav zpracování a připravenosti za účelem podání žádostí o dotace a doporučuje zastupitelstvu města k projednání.

Usnesení č. 24
Rada města nesouhlasí a nedoporučuje předložit zastupitelstvu města návrh odprodeje pozemků a jejich částí, a to pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/7 orná půda, parc. č. 812/8 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko, ze kterých bylo vytvořeno dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 5. 6. 2007 čtrnáct pozemků pro výstavbu RD o celkové výměře 3 284 m2, jednotlivým žadatelům, a to z důvodu neobsazení všech 14ti budoucích stavebních pozemků.

Usnesení č. 25
Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a po dokončení výstavby ve smyslu stavebního zákona odprodat části pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/7 orná půda, parc. č. 812/8 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko, označené dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 5. 6. 2007 jako pozemky parc. č. 812/35, 812/34, 812/33, 812/32, 812/31, 812/30, 812/29, 812/28, 812/26, 812/25, 812/24, 812/23, 812/22, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 3 082 m2 za účelem výstavby 13ti RD jako celku (developerovi), a to nabídkovým řízením nejvyšší nabídce kupní ceny, přičemž nejnižší nabídka kupní ceny činí min. 1.418 Kč/m2.
Rada města ukládá místostarostovi Ing. Královi stanovit další podmínky zveřejnění záměru.

Usnesení č. 26
Rada města souhlasí s přidělením přístřeší č. 6 v domě Jungmannova 10, Blansko, manželům Balažovičovým, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 27
Rada města souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Müllerovou, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada města souhlasí s pronájmem bývalé školy na Obůrce čp. 63 s pozemkem parc. č. 315 – zast. plocha, nádvoří o výměře 525 m2 v k. ú. Těchov organizaci Česká tábornická unie – Velká rada oblasti Jižní Morava, Brno; IČ: 65352254, na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 60.000 Kč/rok za účelem zřízení a provozování výukového a školícího střediska.

Usnesení č. 29
Rada města souhlasí s pronájmem garážového stání č. 5 ve II.PP bytového domu na ul. Okružní 1b, paní Barákové, Blansko za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 30
Rada města schvaluje předložený návrh cen za likvidaci odpadů na r. 2008 podle smlouvy č. 2004-KOM-S071/Pl uzavřené dne 12. 8. 2004.

Usnesení č. 31
Rada města schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Myslivecké sdružení Macocha na uspořádání Mysliveckého plesu v prostorách Dělnického domu dne 12. ledna 2008 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 32
Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 30.000 Kč z rozpočtu města na rok 2008 pro pěvecký sbor RASTISLAV na úhradu nákladů spojených s vystoupením sboru na mezinárodním vánočním festivalu v Římě a ukládá odboru FIN zařadit tuto částku do návrhu rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2008.

Usnesení č. 33
Rada města souhlasí s vyřazením a s případnou likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 34
Rada města souhlasí s návrhem textu nové dohody o spolupráci při propagaci regionu – turistické destinace Moravský kras a okolí mezi Blanskem, Boskovicemi a Pivovarem Černá Hora a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválení této dohody.

Usnesení č. 35
Rada města doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení dohody o ukončení Smluv o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a obcemi Ráječko, Spešov a Olomučany při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům těchto obcí, a to k datu 31. 12. 2007 a Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Blansko a obcemi Ráječko, Spešov a Olomučany při poskytování pečovatelské služby občanům těchto obcí, a to s účinností od 1. 1. 2008 na dobu neurčitou. Rada města ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 36
Rada města pověřuje starostku města podpisem Dodatku k dohodě o partnerství k projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji“ mezi Městem Blansko a realizátorem projektu Komunitní plánování o. p. s. Žďár 58, 307 11 Protivín.

Usnesení č. 37
Rada města doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení Komunitní plán sociálních služeb Města Blansko pro období 2008-2009. Rada města ukládá odboru SOC předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 38
Rada města schvaluje po úpravách rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 39
Rada města souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2008 následujícím organizacím:

Název organizaceÚčel
Služby Blansko, s.r.o. provoz psího útulku 90 000,00
ČAD, a.s. provoz městské hromadné dopravy 550 000,00
ČAD, a.s. provoz MHD za dobrovolné dárce krve 20 000,00
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 provoz 700 000,00
ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 600 000,00
ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 140 000,00
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 provoz 750 000,00
ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 provoz 915 000,00
MŠ Blansko, ul. Údolní 8 provoz 300 000,00
MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a provoz 300 000,00
MŠ Blansko, ul. Divišova 2a provoz 200 000,00
MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 provoz 400 000,00
MŠ Blansko, Těchov provoz 100 000,00
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 provoz 2 000 000,00
Muzeum Blansko, Zámek 1 provoz 1 200 000,00
Městská knihovna Blansko,ul. Rožmitálova 4 provoz 1 820 000,00
Služby Blansko, s.r.o. provoz městských lázní 1 500 000,00
Služby Blansko, s.r.o. provoz zimního stadiónu 700 000,00
TJ ČKD Blansko provoz 100 000,00
ASK Blansko provoz 100 000,00
FK Blansko provoz 50 000,00
Služby Blansko, s.r.o. provoz veřejného WC 70 000,00
Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 provoz noclehárny 125 000,00
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, Dominikánské nám. 1, Brno členství ve Svazu obcí a měst Jižní Moravy 22 000,00
Svaz měst a obcí ČR, 5.května 65, Praha členství ve Svazu měst a obcí 43 500,00
Energetické sdružení obcí, Kounicova 67, Brno členství v Energetickém svazu obcí a měst 11 500,00
Sdružení tajemníků, Velká |Bystřice členství v občanském sdružení 1 000,00
Společnost sociál. prac. ČR, Na Hranicích 674, Praha 8 členství v neziskové organizaci 500,00

Ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 40
Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2007/15 a RO2007/16. Ukládá finančnímu odboru předložit rozpočtová opatření k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 41
Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím:
ZŠ ul. Dvorská ve výši 65.554 Kč, ZŠ ul. Salmova ve výši 59.005 Kč, ZŠ ul. Erbenova ve výši 55.183 Kč, MŠ ul. Divišova ve výši 35.460 Kč, MŠ ul. Dvorská ve výši 27.600 Kč, MŠ ul. Údolní ve výši 113.496 Kč, MŠ Těchov ve výši 8.796 Kč, KSMB ve výši 250.435 Kč a ŠJ ul. Rodkovského ve výši 48.768 Kč. Rada města současně nařizuje odvod odpisů z majetku předaného do správy ve stejné výši.

Usnesení č. 42
Rada města schvaluje po úpravě změny položkového rozpočtu č. ZPR 2007/12.

Usnesení č. 43
Rada města, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelových půjček v celkové výši 1.860.000 Kč na opravy bytového fondu na území města Blanska, a to následujícím vlastníkům:
– Lípa, společenství vlastníků, Sadová 1267/9, 678 01 Blansko na výměnu střešní krytiny, zateplení, vodorovné izolace ve výši 200.000 Kč,
– Vendula Břoušková, bytem Dvorská 86, 678 01 Blansko na rekonstrukci rodinného domu ve výši 370.000 Kč,
– Společenství pro dům Podlesí 18, 678 01 Blansko na zateplení, opravu lodžií a schodišťového osvětlení ve výši 500.000 Kč,
– Lípa, bytové družstvo, Seifertova 8, 678 01 Blansko na opravu fasády, výměnu oken a montáž lodžií ve výši 790.000 Kč.
Ukládá finančnímu odboru FIN předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 44
Rada města schvaluje obecně závaznou vyhlášku „Statut fondu pro rozvoj bydlení ve městě Blansku“ a ukládá finančnímu odboru předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 45
Rada města schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá finančnímu odboru předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 46
Rada města schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích a ukládá finančnímu odboru předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 47
Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2008.

Usnesení č. 48
Rada města bere na vědomí návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka