Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 22 ze dne 18.12.2007

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 39/07 „Stavební úpravy pokladny v Nemocnici Blansko“ do plánu čerpání investičního fondu.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 40/07 „Nákup tlakového injektoru kontrastní látky na oddělení RDG“ do plánu čerpání investičního fondu v roce 2007.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí navrženou koncepci Galerie města Blanska a ukládá řediteli KSMB předložit do konce roku 2008 vyhodnocení její realizace.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se stanovením cen krátkodobých podnájmů a služeb pro plesy v roce 2008 v prostorách Dělnického domu v rámci doplňkové činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se stavbou pergoly jako součásti učebny v přírodě realizované na Základní škole a Mateřské škole Blansko, Salmova 17, pozemek parc. č. 1370/1 a parc. č. 844/1, k. ú. Blansko v rámci projektu „Učíme se o přírodě v přírodě“.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 v maximální výši 24.000 Kč na zhotovení pergoly v rámci projektu „Učíme se o přírodě v přírodě“.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s tím, aby FK APOS Blansko použil příspěvek ve výši 1.000 Kč, schválený usnesením č. 17 na 10. schůzi rady města, na zajištění Memoriálu M. Kniese, na úhradu nákladů souvisejících s uspořádáním mezinárodního turnaje v sálové kopané Memoriál D. Němce.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s odpisem pohledávek za stravné v mateřských školách zřizovaných Městem Blansko za rok 2001 a rok 2002 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 9
Rada revokuje usnesení č. 19 přijaté na 28. schůzi Rady města Blansko dne 7. 3. 1996.
Rada schvaluje poskytovat s účinností od 1. 1. 2008 slevy z ceny obědu nepracujícím blanenským důchodcům v závislosti na výši příjmu a to následovně:
– příjem u jednotlivce nebo manželské dvojice do částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení ve výši 20 % z ceny obědu,
– příjem u jednotlivce nebo manželské dvojice do 1,3 násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení ve výši 12 % z ceny obědu.

Usnesení č. 10
Rada pověřuje starostku města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím na podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb uzavřené mezi Městem Blansko a Jihomoravským krajem dne 1. 8. 2007.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí úpravu cenové kalkulace obědů, které jsou dodávány na základě Smlouvy o zajištění dodávky obědů ze dne 1. 4. 1999 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Rudolfem Volfem, od 1. 1. 2008 v souvislosti se zvýšením daně z přidané hodnoty.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2007/13 a ZPR 2007/14.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S082/NS-Ne ze dne 11. 6. 2007 na nájem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 31. 12. 2007 (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko-Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 360 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko – Zborovce, pod ulicí Okružní).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 2271 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 21 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží, při ulici Vodní v Blansku).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 415/14, parc. č. 415/16, oba ostatní plocha v k. ú. Klepačov, parc. č. 343/36, parc. č. 348/38, parc. č. 343/39, parc. č. 343/40, parc. č. 343/41, parc. č. 343/42, parc. č. 343/43, parc. č. 343/44, parc. č. 343/47, parc. č. 343/48, parc. č. 343/58, parc. č. 343/68, parc. č. 440, parc. č. 716/2, vše ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska, parc. č. 267/18 ostatní plocha v k. ú. Spešov, parc. č. 1364/6 ostatní plocha v k. ú. Blansko a dále část pozemku parc.č. 1352/17 ostatní plocha v k.ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3021-10312/2006 označena jako „g“) a část pozemku parc. č. 282/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3021-10312/2006 označena jako „l“) o celkové výměře 3084 m2 za účelem sjednocení vlastnického a užívacího vztahu (pozemky zastavěné částmi komunikací ve vlastnictví Jihomoravského kraje).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezplatný převod (darování) pozemků parc. č. 1750/2 ostatní plocha v k. ú. Blansko, parc. č. 177/10 a parc. č. 177/11, oba ostatní plocha v k. ú. Těchov a částí pozemku parc. č. 1352/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko, které jsou dle dosud v katastru nemovitostí nezapsaného geometrického plánu č. 3021-10312/2006 z 21. 12. 2006, označeny jako díly „b“, „c“, „d“, „e“, „f“, „r“„s“ „y“ a jako parcely č. 1389/23, 1389/24, 1389/25, 1389/28, 1389/29, 1389/30, 1389/32, 1389/33, 1389/34 o celkové výměře 3107 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka pozemků, tj. Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, IČ: 70888337 (pozemky na „Starém Blansku“ a v Těchově).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpovědí výpůjčky pozemku parc. č. 345 v k. ú. Dolní Lhota dle smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S072/Výp-Ne ze dne 15. 3. 2006 uzavřené mezi Městem Blansko a manžely Langerovými, Dolní Lhota s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S067/R-NS/Ko ze dne 17. 6. 2004 na nájem části pozemku p. č. 598/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 598/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování stávajícího reklamního zařízení – hodin, umístěných na předmětné části pozemku (ul. Nádražní).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s ukončením výpůjčky části pozemku parc. č. 1394/1 ostatní plocha o výměře 166 m2 v k. ú. Blansko dle smlouvy číslo SMM-Výp/10/97/Ko ze dne 20. 10. 1997 a s ukončením výpůjčky části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 150 m2 v k. ú. Blansko dle smlouvy č. SM-Výp/60/95/Ko ze dne 19. 6. 1995 uzavřené mezi Městem Blansko a manžely Husákovými, bytem Blansko, a to výpovědí s šestiměsíční lhůtou ze strany pronajímatele (pozemky při ulici Rožmitálova v Blansku, za Snack Barem „Koruna“).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemků parc. č. 177/1 ostatní plocha a parc. č. 177/9 ostatní plocha v k. ú. Těchov strpět existenci, provoz, opravy, údržbu a odstranění kanalizace na části těchto pozemků včetně povinnosti umožnění vstupu a vjezdu na pozemky, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 30.000 Kč.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 28/4 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska strpět existenci, provoz, opravy, údržbu a odstranění veřejného osvětlení na části tohoto pozemku včetně povinnosti umožnění vstupu a vjezdu na pozemek, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/1 bm + 19 % DPH.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Novotné, Blansko.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení slečně Šenkýřové, Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s rozšířením smluvní strany ve smlouvě o nájmu bytu s paní Blažkovou o pana Mrázka.

Usnesení č. 27
Rada revokuje usnesení č. 26 z 21. schůze Rady města Blansko konané dne 27. 11. 2007.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování – bytu č. 6 v domě Jungmannova 10, Blansko, manželům Balažovičovým, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 2006-KOM-S011/Pe se společností VAŠSTAV, s. r. o. dohodou k 31. 12. 2007.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře č. 84 o výměře 9,35 m2 + ost. 7,57 m2 (soc. zař., WC) v zadním křídle radnice nám. Svobody 3, Blansko, na dobu neurčitou paní Hofmanové, Rudice; IČ: 69672458 za nájemné ve výši 750 Kč/m2/rok za účelem provozování manikúry a modeláže nehtů s tím, že vybudování provozovny provede na své náklady.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 14 o výměře 12 m2 ve II. PP bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko panu Komárkovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku PK č. 844/5 v k. ú. Blansko o výměře 3,35 m2 za účelem výstavby klubovny organizaci Český Junák, svaz skautů a skautek, středisko Blansko „Srdce na dlani“; IČ: 16343671 a ukládá odboru KOM vypracovat dodatek ke stávající smlouvě o výpůjčce č. 2007-KOM-S017/Pe týkající se rozšíření pozemku.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s odprodejem id. 8/9 výškové budovy Smetanova 1588/3, Blansko, na pozemku parc. č. st. 2122/1-zast. plocha a nádvoří o výměře 393 m2 v k. ú. Blansko žadatelům v tomto pořadí:
1. společnosti LIŠKA Group, s. r. o., Na Řadech 2379/2, Blansko; IČ: 253 34 531 za kupní cenu ve výši 3.100.000 Kč
2. společnosti VRBA HOLDING, s. r. o., Langrova 1207/1b, 627 00 Brno-Slatina; IČ: 25338374 za kupní cenu ve výši 3.100.000 Kč
3. společnosti CESA sat a. s., Křenová 52, 602 00 Brno; IČ: 25263447 za kupní cenu ve výši 800.000 Kč
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 34
Rada nesouhlasí se změnou doby trvání Smlouvy o nájmu technologie mezi společností Zásobování teplem, spol. s r. o. a společností KA-Contracting ČR, s. r. o. z 15 na 18,5 roku.

Usnesení č. 35
Rada vydává po úpravách nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků ve městě Blansku.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka