Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 4 ze dne 16.01.2007

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena Komise sportovní pana Mgr. Jaroslava Krejčíře.

Usnesení č. 2
Rada odvolává na základě žádosti navrhující organizace ze členství v Komisi sportovní pana Bc. Josefa Daniela a jmenuje za členku Komise sportovní paní Blanku Šustrovou.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje za člena Komise sportovní pana Jiřího Hollmanna.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje za členku Komise Rada Zdravého města paní Ninu Slepičkovou.

Usnesení č. 5
Rada jmenuje za členku Komise Rada Zdravého města paní Mgr. Annu Sládkovou.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s přijetím daru Nemocnicí Blansko v hodnotě 100.000,- Kč na vybavení nemocničního zařízení od společnosti Amgen s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha 1.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s převodem technického zhodnocení budovy Zámek 1 (dokončení kamerového systému ve výši 540.000,- Kč) z majetku Muzea Blansko do majetku Města Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje směrnici „Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městem Blansko“ podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o vinkulaci pohledávky mezi Městem Blansko jako správcem, Blata s.r.o., jako dlužníkem a ČSOB Leasing, a.s., jako věřitelem.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Hanákovou, Blansko.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007.

Usnesení č. 12
Rada ruší výběrové řízení na odprodej rodinného domu č. p. 1108 na ul. Zahradní 4, Blansko na pozemku par. č. st. 1088 – zast. plocha, pozemku parc. č. st. 1088 – zast. plocha o výměře 267 m2 a pozemku p. č. 801/4 – zahrada o výměře 223 m2 (vše v k. ú. Blansko) zveřejněné dne 25. 1. 2006.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 3 o výměře 12 m2 ve II. PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu Vítkovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 2 o výměře 12 m2 ve II.PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu Krytinářovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 18,72 m2 + ost. 6,74 m2 (soc. zař., chodba) ve III. NP budovy K. J. Mašky 2, Blansko, Státnímu úřadu inspekce práce, Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava; vnitřní organizační jednotka: Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno na dobu neurčitou za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok za účelem bezplatného poskytování základních informací a poradenství týkajícího se pracovních vztahů a pracovních podmínek a informací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor s panem Vajdišem dohodou k 31. 1. 2007.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v suterénu byt. domu na ul. 9. května 3, Blansko o výměře cca 35 m2 občanskému sdružení LAVINA, zast. panem Josefem Mertou, Chelčického 22, Blansko, IČO: 27006719 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok za účelem vytvoření místní organizační jednotky – klubovny – která bude zajišťovat vzdělávací, školicí činnost a klubové volnočasové aktivity pro členy sdružení.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s následujícími změnami ve smlouvě č. 2005-KOM-S065/Pe s Oblastní charitou Blansko:
– se změnou účelu nájmu na realizaci střediska sociálních služeb Centrum „Stará fabrika“,
– se změnou trvání nájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let s účinností od 1. 1. 2007,
– s doplněním ustanovení: pronajímatel souhlasí s odepisováním provedeného a vlastníkem odsouhlaseného technického zhodnocení v účetnictví nájemce (po ukončení stavebních úprav),
– s doplněním ustanovení: v případě ukončení nájemního vztahu před uplynutím 10ti let uhradí pronajímatel nájemci poměrnou část nákladů vložených do rekonstrukce prostor ve výši 1/10 skutečně vynaložených a prokazatelných investic z neodepsané částky za každý rok nedokončeného nájmu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s uzavřením dohody o přeúčtování ceny tepla pro rok 2007 v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko.

Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 360/3 zahrada o výměře 52 m2, parc. č. 360/1 zahrada o výměře 514 m2 a parc. č. 361 zahrada o výměře 47 m2, vše k. ú. Těchov (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 orná půda o výměře cca 3.900 m2 v k. ú. Klepačov (část určená v územním plánu k zástavbě RD) za účelem přípravy pozemku pro zástavbu rodinnými domy a za účelem výstavby rodinných domů za těchto podmínek:
1) lokalita k odprodeji musí být komunikačně napojena přes pozemek parc. č. 364/101 a parc. č. 364/23 ve vlastnictví fyzických osob, příp. ještě přes parc. č. 364/24, přičemž právní vztah k pozemkům musí zajistit žadatel, do lokality musí být dovedeny veškeré inženýrské sítě, které jsou v Klepačově dostupné,
2) komunikační skelet musí obsahovat chodník, zel. pás, vozovku,
3) lokalita musí být kompletně odkanalizována s tím, že čerpací stanice bude mít výtlak veden přes pozemky komunikačního napojení tak, aby se využil co nejlépe komunikační prostor. Umístění čerpací stanice a ostatních sítí je nutné řešit jako výhledově napojitelné pro všechny budoucí RD, které je možné dle ÚP v dané lokalitě realizovat.
Žádost musí obsahovat časový harmonogram a způsob zajištění realizace zainvestování pozemku a následné výstavby RD.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou předmětu nájmu v nájemní smlouvě číslo INV-NS/18/2000/Ko ze dne 16. 6. 2000 ve znění dodatků 1 až 5, a to tak, že výměra pozemku parc. č. 364/1 orná půda v k. ú. Klepačov (před digitalizací označena jako pozemek parc. č. 105/2 PK) se snižuje o 3.900 m2 a nájemné ve smlouvě bude upraveno dle nové výměry předmětu nájmu.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 65 z 1. schůze Rady města Blansko dne 14. 11. 2006, a to tak, že doba nájmu se mění na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek se nachází za RD a zahradou Ing. Ševčíka).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S034/NS-Ne na nájem části pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 356 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemku nejpozději však k 31. 3. 2007 (lokalita Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a-c ,bývalý Svítilův sad).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře cca 356 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (krajní část pozemku, hned vedle oplocení lokality zahrádek pod bytovým domem Okružní 3a-c , bývalý Svítilův sad).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k.ú. Blansko za účelem zahrádkaření (lokalita Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a-c, bývalý Svítilův sad).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/43 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 v k.ú. Blansko za účelem vybudování vstupu do objektu na pozemku parc. č. 2794 (pozemek u bývalé kotelny na ul. Dvorská).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 96/2 ostatní plocha o výměře cca 40 m2 a pozemek parc. č. 99/5 zahrada o výměře 305 m2, oba v k. ú. Dolní Lhota za účelem zkulturnění přístupu k RD č.p. 137 ve vlastnictví fyzických osob, zamezení znečišťování této plochy a oplocení části pozemku živým plotem, dále za účelem sloučení pozemku parc. č. 99/5 s pozemkem parc. č. 99/1 zahrada ve vlastnictví fyzických osob a vytvoření okrasné zahrady (pozemek mezi obchodem Jednota a RD č.p. 137 v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2002-INV-S028/Ko-NS ze dne 9. 12. 2002, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a JEDNOTOU, spotřební družstvo Boskovice, kterým bude nově vymezen předmět nájmu – u části pozemku parc. č. 96/2 ostatní plocha se sníží výměra o cca 40 m2 v k.ú. Dolní Lhota a nájemné ve smlouvě bude upraveno dle nové výměry předmětu nájmu (část pozemku vedle RD č.p. 137 a obchodu Jednota, s.d. v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 263/3 a části pozemků parc. č. 245/1, parc. č. 273/2 a parc. č. 250, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře cca 2270 m2 za účelem ukládání recyklovaného materiálu a manipulace s ním za podmínky, že vlastníci, případně správci inženýrských sítí nacházejících se na těchto pozemcích včetně společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., vydají k pronájmu kladná stanoviska a stanoví podmínky provozu (pozemky na “Starém Blansku“ mezi tratí ČD a firmou Moravostav).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s  pronájmem částí pozemků parc. č. 242/11 ostatní plocha a 242/1 ostatní plocha o výměře obou částí 317 m2 (zastavěno klempírnou), vše v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění pozemků budovou klempírny a jejího provozování společnosti KUDU s. r. o., se sídlem Brno, Heinrichova 196/8, IČO: 269 81 262, na dobu určitou do 31. 10. 2007, za nájemné ve výši 55,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 32 Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 598/22 a 598/28, oba ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění a provozování informačního panelu (ceny benzínu) pro ČSPH ÖMV v Blansku, při ul. Svitavské, a to společnosti ČAD Blansko, a. s. , IČO: 49454641, na dobu neurčitou, za nájemné 1.200,- Kč/rok + zvyšování o míru inflace od r. 2007.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 857/85 ostatní plocha v k.ú. Blansko o výměře cca 20 m2 paní Anežce Helánové, bytem Brno, za účelem provozování prodejního stánku ve vlastnictví fyzické osoby k prodeji ovoce, zeleniny, tisku, cigaret, balených potravin a drogistického zboží za nájemné ve výši 18.851,- Kč/rok každoročně zvyšované o roční míru inflace od roku 2007, na dobu určitou do 20. 8. 2008, která je shodná s dobou povolení dočasné stavby prodejního stánku na základě rozhodnutí Odboru Stavební úřad MěÚ Blansko (část pozemku pod prodejním stánkem ve vlastnictví fyzické osoby, křižovatka ulic Čelakovského, Dvorská v Blansku).

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 620/67 ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko firmě STAVPROGRES UB, s. r. o., stavební a obchodní firma, Uherský Brod, za účelem dočasného uložení polystyrénu na zateplení bytového domu a jeho oplocení, za nájemné 10,-- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek u bytového domu na Písečné, Pod Javory 8, 10 v Blansku).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, spočívajícího v umístění vedení nízkého napětí, jeho provozování, oprav a údržby na části obecního pozemku parc. č. 734/1 (dle PK) v k. ú. Dolní Lhota v rozsahu, vyznačeném geometrickým plánem číslo 264-3199/1999 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČO: 260 78 198, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/29/2000/Ne ze dne 1. 11. 2000 na nájem části pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře cca 92 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 17. 1. 2007 s tím, že nájemné za část ledna 2007 již město nepožaduje.

Usnesení č. 37
Rada projednala žádost společnosti INSTAV Vyškov, a.s. ohledně prodloužení termínu realizace 1. etapy regenerace sídliště Písečná a rozhodla, že se vrátí k projednání této žádosti v době, kdy budou dokončeny práce v kompletním rozsahu dle smlouvy o dílo.

Usnesení č. 38
Rada revokuje usnesení č. 65 přijaté na 71. schůzi rady konané dne 14. 2. 2006 (Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko, v lokalitě ulice Zahradní, Blansko ve smyslu převedení odpovídající části urbanizovaných ploch, občanská vybavenost vyšší, plochy stávající a návrhové, do urbanizovaných ploch, plochy pro bydlení, a doporučuje k projednání na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města.), a ruší úkol ze 75. schůze rady konané dne 25. 4. 2006, opětovného předložení k projednání v zastupitelstvu Změny územního plánu v ul. Zahradní.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s návrhem paušální ceny pro rok 2007 na využití malé a velké zasedací místnosti v budově nám. Republiky 1, Blansko.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s návrhem a uzavřením Darovací smlouvy na osobní počítač s příslušenstvím pro Regionální hospodářskou komoru Brno, oblastní hospodářskou komoru Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

Usnesení č. 41
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2006.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje předložený Organizační řád MěÚ Blansko s účinností od 1. 2. 2007. Usnesení č. 43
Rada bere na vědomí program 3. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 44
Rada přijímá Programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období 2006 – 2010.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka