Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 5 ze dne 13.02.2007

Usnesení č. 1

Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí Ing. Jaroslava Ungermana, CSc..

Usnesení č. 2
Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí Ing. Františka Ladiče.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí paní Evu Čermákovou.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 51 „Rozvody pro domácí telefon a kameru na centrální příjem a chirurgickou ambulanci v Nemocnici Blansko“ do schváleného plánu investic.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 1/2007 „Rekonstrukce rozvodů plynu pro zubní laboratoř v objektu polikliniky Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2007.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 2/2007 „Výměna požárních dveří v objektu lůžek Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2007.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 3/2007 „Výměna výtahů v objektu lůžek Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2007.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 4/2007 „Rekonstrukce interní jednotky intenzivní péče Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2007.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí Plán interního auditu na rok 2007.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2007.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2007.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s podáním žaloby o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkový úřad Blansko č. RPÚ 3838/92/NO/2272 ze dne 14. 12. 2006 a se zastoupením Města Blansko advokátem Mgr. Jiřím Hrubanem ve věci podání žaloby o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkový úřad Blansko č. RPÚ 3838/92/NO/2272 ze dne 14. 12. 2006, včetně zastupování v této věci včetně odměny dle advokátního tarifu dle vyhl. MS ČR 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro pana Přibyla, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Meluzínové, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidována jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Bauera, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidován jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Landové, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidována jako dlužník ve vztahu k městu.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Pánkové, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidována jako dlužník ve vztahu k městu a z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti o byt.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Holíka, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu, že je evidován jako dlužník ve vztahu k městu a z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti o byt.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Jonici, Blansko, z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti o byt.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zařazením žádosti o byt pana Sekaniny, Blansko do pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedeného v materiálu odboru KOM.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 3 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Kudriové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej budovy čp. 1025 na pozemku parc. č. st. 1025 – zast. plocha, nádvoří o výměře 356 m2, pozemku parc. č. st. 1025 – zast. plocha, nádvoří o výměře 356 m2, pozemku parc. č. 1466 – ostatní plocha o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 787/16 – zahrada o výměře 791 m2 (nemovitost na ul. B. Němcové).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2006-KOM-S088/Pe na pronájem 1/3 nebytových prostor v objektu na nám. Svobody 10/12, Blansko, týkajícího se upřesnění platby nájemného.

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí s pronájmem bývalé školy na Obůrce panu Meluzínovi, Blansko. Důvodem je negativní stanovisko OA Obůrka k navrhovanému využití. Rada ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr pronájmu dle materiálu odboru.

Usnesení č. 25
Rada bere na vědomí nové zveřejnění záměru na odprodej id. 8/9 budovy čp. 1588 na pozemku parc. č. st. 2122/1 dle usnesení č. 9 z 36. zasedání RM konaného dne 18. 5. 2004 (výšková budova, Smetanova 3).

Usnesení č. 26
Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na sběrném středisku odpadů pro r. 2007.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Luňáčkové, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněného bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ul. 9. května 1 v Blansku paní Kolouchovou, Blansko a pana Gryce, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového jednopokojového bytu č. B 411 na ulici Na Pískách 6 v Blansku paní Tesařové, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Města Blansko.

Usnesení č. 31
Rada pověřuje starostku města podpisem Dohody o partnerství k projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském kraji“ mezi Městem Blansko a realizátorem projektu Komunitní plánování o. p. s. Žďár 58, 307 11 Protivín.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blanska“, a to dne 14. 7. 2007 v době od 12.00 do 01.30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 v maximální výši 209 901,- Kč na vybavení sborovny novým nábytkem a audiovizuální technikou.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací nepoužitelného a neupotřebitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části obecního pozemku parc. č. 746/35 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 170 m2, za účelem sjednocení s pozemky ve vlastnictví fyzických osob a následně za účelem výstavby budovy účetního a daňového poradenství s doplňkovou kapacitou bydlení (za bytovým domem Sadová 19,21, Blansko).

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 27/1 zast. pl., zbořeniště v k. ú. Blansko (ulice Dolní Palava).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru převést (směnit) části pozemků parc. č. 185/1 zahrada o výměře 4 m2, parc. č. 274 zahrada o výměře 2 m2 a parc. č. 277/5 ostatní plocha o výměře 1 m2 (dle dosud nezapsaného GP označeny jako parc. č. st. 5076) a část pozemku parc. č. 263/6 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr o výměře 3 m2 (dle dosud nezapsaného GP označena jako parc. č. 1389/22), vše v k. ú. Blansko, za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemky na ul. Na Brankách a při ul. Luční).

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov za účelem zřízení obslužné komunikace.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-N/65/92/S ze dne 19. 6. 1992 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 1998 a dodatku č. 2 ze dne 9. 10. 2005 na nájem pozemku parc. č. 1650/17 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby se nachází v lokalitě řadových garáží u ČD Blansko – město).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1650/17 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží ve vlastnictví fyzické osoby se nachází v lokalitě řadových garáží u ČD Blansko – město).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 844/43 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 v k. ú. Blansko za účelem vybudování vstupu do provozovny v objektu na pozemku parc. č. 2794 zastavěná plocha a jeho užívání, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 300,- Kč/rok panu Radku Matuškovi, Blansko (pozemek u bývalé kotelny na ul. Dvorská).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s prodloužením termínu uzavření směnné smlouvy dle čl. VI dohody ze dne 6. 9 .2006, uzavřené mezi Městem Blansko a Centrum KAB, a. s., a to do 31. 12. 2009.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/91/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 na nájem části pozemku parc. č. 746/36 (dle PK) o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 28. 2. 2007 (pozemek v blízkosti bytového domu Erbenova 19 a 21 v Blansku, u hřiště ZŠ na Erbenově ulici).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 195 zahrada v k. ú. Blansko ve prospěch Města Blansko, které bude spočívat v povinnosti vlastníka pozemku, tj. ČR – Moravského zemského archivu v Brně strpět umístění, provozování, opravy a údržbu rozvodu veřejného osvětlení, veřejné zeleně a části parkoviště, to vše na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku (ulice Na Lukách, Staré Blansko).

Usnesení č. 45
Rada revokuje usnesení č. 36 z 2. schůze rady města konané dne 28. 11. 2006.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje odpis pohledávek, tj. faktury č. 189/96 ve výši 7 963,60 Kč a faktury č. 30/97 ve výši 6 233,80 Kč, z důvodu jejich nevymahatelnosti.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje odpis pohledávky, tj. faktury č. 148/99 ve výši 480,00 Kč, z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje odpis pohledávky, tj. faktury č. 21/99 ve výši 145,60 Kč, z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje odpis pohledávek, tj. faktury č. 365/01 ve výši 17,40 Kč z důvodu její nevymahatelnosti.

Usnesení č. 50
Rada osvědčuje v souladu s § 56 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění novel, že po rezignaci JUDr. Zuzky Bebarové – Rujbrové na mandát člena zastupitelstva města se stala členkou Zastupitelstva města Blansko pí Ivana Bojdová za volební stranu KSČM dnem 31. 1. 2007. Rada ukládá tajemníkovi předat pí Ivaně Bojdové osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.