Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 6 ze dne 27.02.2007

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pí Věry Koňaříkové na členství v Komisi pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje p. Miroslava Kocmana za člena Komise dopravní.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje Mgr. Danu Dražilovou Fialovou za členku Komise pro školství a vzdělávání.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s provozováním živnosti „Kopírovací práce“ v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem skladu infekčního odpadu v 1. podzemním podlaží budovy polikliniky pro provoz nestátního zdravotnického zařízení, č. dv. 20, o celkové výměře 2,99 m2 v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2006.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí zprávu o vyhodnocení kontrolního systému na MěÚ Blansko za rok 2006.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zapracováním finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2006) ve výši 18 808 200,- Kč do rozpočtu města roku 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s přijetím úvěru na dofinancování rekonstrukce sportovního ostrova ve výši 15 mil. Kč, s pohyblivou úrokovou sazbou, se splatností do 31. 12. 2009, s Komerční bankou, a. s., a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zapojením volných finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč ve správě Atlantik-Kilcullen Asset Management, a.s., na případné časové překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu města a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje po úpravách návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2007 v souladu se směrnicí č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“ následujícím organizacím:

ÚčelPříjemcetis. Kč
Provozní náklady útulku pro psy Služby Blansko, s.r.o. 327,6
Provozní náklady malé vodní elektrárny Služby Blansko, s.r.o. 185,4
Dopravní územní obslužnost KORDIS JMK, spol s r.o., Brno 1 500,0
Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa ČAD Blansko, a.s. 90,0
Zajištění provozu MHD na území města ČAD Blansko, a.s. 4 600,0
Provoz a činnost Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí 412,0
Provoz a činnost MŠ Těchov 124 437,0
Provoz a činnost MŠ Rodkovského 2a 1 188,0
Provoz a činnost MŠ Divišova 2a 813,0
Provoz a činnost MŠ Údolní 8 1 116,0
Provoz a činnost MŠ Dvorská 96 1 689,0
Provoz a činnost ZŠ Erbenova 13 3 109,0
Provoz a činnost ZŠ TGM Rodkovského 2 2 185,0
Provoz a činnost ZŠ Dvorská 26 2 844,0
Provoz a činnost ZŠ a MŠ Salmova 17 4 305,0
Provoz a činnost ŠJ Rodkovského 2 461,0
Provoz a činnost kina KSMB Blansko 1 451,0
Provoz a činnost MTV Městská knihovna Blansko 1 282,0
Provoz a činnost Muzeum Blansko 5 170,0
Provoz a činnost Městská knihovna Blansko 4 484,0
Provoz a činnost Městskému klubu, galerii, doplňkové činnosti KSMB Blansko 5 768,0
Na uspořádání Historického jarmarku KSMB Blansko 100,0
Na uspořádání silvestra na náměstí KSMB Blansko 50,0
Provoz a udržování lázní a koupaliště Služby Blansko, s.r.o. 5 011,0
Ostatní výdaje lázní a koupaliště – pořízení kontejnerů na TKO (4 ks), výměna topných těles – sauna (2 ks), doplnění hasících přístrojů – krytý bazén, splátky za pronájem turniketového systému, změna způsobu odvětrání čpavkové strojovny Služby Blansko, s.r.o. 222,0
Provoz a udržování zimního stadiónu Služby Blansko, s.r.o. 2 022,0
Ostatní výdaje zimního stadiónu – výměna nožů na seřezávání ledu – rolba Služby Blansko, s.r.o. 36,6
Provoz a udržování rekreační oblasti Palava Služby Blansko, s.r.o. 274,0
Ostatní výdaje rekreační oblasti Palava – pořízení sekačky na trávu Služby Blansko, s.r.o. 148,0
Vydání publikace o Erichu Roučkovi Technické muzeum Brno 20,0
Generální oprava WC a sprch v hale ASK ASK Blansko 30,0
Oplocení areálu AMK včetně brány a branky AMK Blansko 50,0
Oprava oplocení sportovního areálu ASK ASK Blansko 95,0
Nové plastové střídačky na hřišti ASK FK Blansko 120,0
Provoz veřejného hřiště při ZŠ ul. Erbenova ZŠ ul. Erbenova 13 22,0
Provoz veřejného hřiště při ZŠ TGM ul. Rodkovského ZŠ TGM ul. Rodkovského 2 22,0
Provoz veřejného hřiště při ZŠ ul. Dvorská ZŠ ul. Dvorská 26 22,0
Na uspořádání Okresní olympiády dětí a mládeže v roce 2007 ASK Blansko 200,0
Odstranění škod po záplavách TJ ČKD Blansko 30
Příspěvek na vybudování hlediště a soc. zařízení v hale TJ ČKD TJ ČKD Blansko 1 501,1
Zajištění lékařské služby první pomoci Zdrav.záchranná služba JMK, Brno 1942
Na zajištění provozu – ve výši odpisů Nemocnice Blansko 4 906,0
Na investice – poměrná část vybraného nájemného Nemocnice Blansko 1 568,0
Úklid a udržování hřbitova Pohřební ústav Boskovice, s.r.o. 315,0
Provoz a udržování veřejného WC Služby Blansko, s.r.o. 312,5
Provoz a udržování noclehárny, Luční 10 DCHB, Oblastní charita Blansko 840,00
Provoz Centra pro matku a dítě DCHB, Oblastní charita Blansko 240,0
Provoz Domova Olga Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko 185,0
Provoz Centra Velan, chráněné bydlení Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko 125,0
Provoz – Nízkoprahový klub a terénní práce s mládeží PVC Blansko, Provoz – Víceúčelová drogová služba na Blanensku Sdružení Podané ruce Brno 140,0
Provoz – Centrum sociální prevence Blansko, Provoz – Charitní dům sociální intervence Okno dokořán Blansko DCHB, Oblastní charita Blansko 45,0
Provoz – Linka důvěry DCHB, Oblastní charita Blansko 20,0
Provozní náklady – Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba DCHB, Oblastní charita Blansko 70,0
Členství v SMO JM Sdružení obcí a měst jižní Moravy 21,1
Členství v SMO Svaz měst a obcí ČR, Praha 4 42,0
Členství v ESOMu Energetické sdružení obcí, Brno 11,0
Členství tajemníků Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Velká Bystřice 0,5
Členství sociálních pracovníků Společnost sociálních pracovníků ČR, Praha 8, Na Hranicích 674 1,0

a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s poskytnutím půjčky ve výši 300 tis. Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na regionální funkci knihovny a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 14
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2007/08.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko prodloužila od 1. 1. 2007 podnájemní smlouvu na dobu delší než 1 měsíc na podnájem 2 kanceláří o výměře 26 m2 v přízemí budovy Zámek 2 se Společností pro identitu měřící techniky Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc.č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 90 m2 (část, jak je zakreslena v přiloženém snímku z kat. mapy), za účelem zřízení zpevněných ploch pro přístup a příjezd k rozšiřovanému rodinnému domu na pozemku parc. č. 4143 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko ve vlastnictví fyzických osob, za předpokladu respektování stanovisek správců inž. sítí (ulice Sloupečník, nyní veřejná zeleň).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 149/3 ostatní plocha a parc. č. 149/11 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska za účelem vybudování zpevněné plochy a schodiště, přičemž rozsah záboru je vyznačen ve snímku z mapy, který je přílohou materiálu (pozemek před RD č. p. 9 v Hořicích).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 310/10 zahrada o výměře cca 120 m2 (část, která je nyní pronajata) v k. ú. Blansko za účelem úpravy a užívání jako příjezdová cesta k RD Hořická 42, za účelem parkování a za účelem údržby (ul. Hořická).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků parc. č. 862/308, 881/50, 881/65 a 801/36, vše o výměře cca 330 m2 v k. ú. Blansko společnosti VAŠSTAV s.r.o. Brno, IČO: 46964541, za účelem vybudování chodníku na ul. Kamnářská vlastním nákladem, a to na dobu určitou – do doby kolaudace této stavby (Blansko, ul. Kamnářská).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření paní Věře Karešové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 300,-- Kč/rok (lokalita Zborovce, pod bytovým domem Okružní 3a-c, bývalý Svítilův sad ).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se změnou doby výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce číslo INV-Výp/7/97/Ne ze dne 21. 11. 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 1999, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (hřiště a bývalé kabiny v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 23
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit snížení kupní ceny při prodeji pozemků schválených usnesením č. 8 Zastupitelstva města Blansko dne 12. 12. 2006 o částku 153.750,- Kč.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, které spočívá v umístění, zřízení, provozování, údržby, oprav a odstranění vodovodního řadu na částech pozemků parc. č. 178 a 177/1 v k. ú. Těchov ve vlastnictví Jihomoravského kraje, včetně práva vstupu a vjezdu na tyto dotčené pozemky, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 200,-- Kč/bm při uložení sítě podpovrchovou technologií a 20,-- Kč/bm při uložení sítě do pomocného silničního pozemku. Celková cena bude ještě zvýšena o 19 % DPH (Těchov, před odbočkou na Obůrku).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v uložení kanalizace a objektů kanalizace, v jejich provozování, opravách a údržbě, vše na obecních pozemcích v k. ú. Blansko, Dolní Lhota a Horní Lhota, jejichž soupis je uveden v materiálu odboru INV k tomuto bodu, na dobu neurčitou, bezplatně, a to ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí plán projektů na dotační období 2007 – 2013 jako podklad pro vypracování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

Usnesení č. 27
Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 2006-INV-S018/OD na realizaci stavby Blansko Písečná, I. etapa regenerace v těchto bodech: 1.schvaluje termín ukončení realizace výstavby do 31. 5. 2007
2.schvaluje navýšení ceny o rozšířenou výsadbu a sadové úpravy 3.schvaluje uplatnění sankce ve výši 324 tis. Kč, která bude v dodatku zahrnuta jako sleva z celkové ceny díla v případě dodržení upraveného termínu 4.schvaluje podržení smluvní pokuty pro případ nedodržení dodatkem upraveného termínu

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu bratrům Janu a Pavlovi Opletalovým, Blansko, z důvodu nehrazení nájemného.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 8 v domě Jungmannova 10, Blansko, bratrům Janu a Pavlovi Opletalovým, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Crhounkovou, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 15 o výměře 12 m2 ve II.PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu Mojžíškovi, Blansko, za nájemné ve výši 930,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zúžením smluvní strany ve smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S097/Pe o FALKO-N, s.r.o., IČO: 255 64 013, pouze v případě doplacení dlužného nájemného nejpozději do 28. 2. 2007.

Usnesení č. 33
Rada ukládá zástupci Města Blansko ve Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí pravidelně 1× ročně informovat radu města o činnosti Svazku. Součástí projednávaných materiálů bude m. j. rozbor hospodaření, rozpočet Svazku, plán kalkulace vodného a stočného a závěrečný účet Svazku.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka