Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 7 ze dne 13.03.2007

Usnesení č. 1

Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2007.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2007 z vlastního majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2007 z majetku Města Blansko svěřeného Nemocnici Blansko do správy.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje plán investic na rok 2007.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s provozováním živnosti „reklamní činnost a marketing“ v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v Nemocnici Blansko za účelem umístění 4 ks nápojových automatů na teplé nápoje a 1 ks nápojového automatu na studené nápoje.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje směrnici Základní pravidla vztahů zřizovatele a příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování lékařské služby první pomoci na rok 2007, pod číslem 2007-OK-S002/Ok, s platností od 1.1.2007 do 31.12.2007 mezi Městem Blansko a příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zastoupenou MUDr. Luďkem Kašparovským.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění stomatologické lékařské služby první pomoci v roce 2007, pod číslem 2007-OK-S003/Ok, s platností od 1.1.2007 do 31.12.2007 mezi Městem Blansko a Oblastní stomatologickou komorou Blansko, zastoupenou MUDr. Vlastimilem Žilkou.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Čechovou, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí přehled uzavřených dohod o uznání závazku.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s odprodejem id. 8/9 výškové budovy čp. 1588 na ul. Smetanova 3, Blansko, zájemci za cenu 1.305.000,- Kč a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje nové návrhy smluv o zajištění zpětného odběru EEZ a použitých světelných zdrojů z domácností mezi Městem Blansko a Kolektivními systémy EKOLAMP s.r.o. a ASEKOL s.r.o.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 1352/3 a 1364/2 oba ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění stolků a židlí a provozování letního posezení k provozovně Caffé Magic (Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře cca 250 m2 v k. ú. Lažánky za účelem zřízení a užívání uzavřené, upravené travnaté plochy pro trávení volného času a k odpočinku hostů penzionu společnosti Milenium CZ na pozemku p. č. 23 v k. ú. Lažánky (vedle bývalé MŠ, nyní penzionu v Lažánkách).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením smluv číslo INV-NS/7 /01/Ne (nájemní), INV-NS/ 34 /00/Ne (nájemní) a INV-Výp/ 5 /01/Ne (o výpůjčce) na nájem a výpůjčku id. části zastavěných pozemků v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nových smluvních vztahů na předmětné části pozemků. (pod BD Podlesí 5 a 7).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 516/13535 a id. část 141/2707 pozemku p. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu úpravy vztahu k pozemku s vlastníkem bytové jednotky v domě Podlesí 5.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 130/3343 pozemku p. č. 2438 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu úpravy vztahu k pozemku s vlastníkem bytové jednotky v domě Podlesí 7.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 347 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře cca 46 m2 za účelem užívání jako součást zahrady a skleníku .

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1650/17 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 Zdeňku a Martě Mazlovým, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok (lokalita řadových garáží u zastávky ČD Blansko – město).

Usnesení č. 21
Rada trvá na naplnění usnesení č. 4 z 22. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 5.6.2006.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zvýšením nájemného za obecní pozemky pod garážemi, nesloužícími k podnikání, na částku 20,- Kč/m2/rok, a to již pro rok 2007. Zvýšení nájemného bude provedeno formou uzavření dodatků k nájemním smlouvám.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 746/35 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení s pozemky ve vlastnictví fyzických osob a následně za účelem výstavby budovy účetního a daňového poradenství s doplňkovou kapacitou bydlení manželům Havířovým, za cenu 400,- Kč/m2, včetně nákladů s převodem spojených a daně z převodu nemovitosti a s tím, že veškeré případné náklady s přípravou pozemku pro výstavbu hradí kupující (vedle bytového domu Erbenova 19, 21, Blansko).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 875/39 ostatní plocha o výměře cca 160 m2 za účelem rozšíření soukromého pozemku p. č. 875/68 zahrada v k. ú. Blansko a poté za účelem výstavby 1 ŘRD na těchto sloučených částech pozemků, za podmínky respektování stanovisek správců sítí a za podmínky respektování stanoviska SÚ k této věci (ul. Zborovecká) paní Renzové, za cenu 400,- Kč/m2 , včetně nákladů s převodem spojených a daně z převodu nemovitosti a s tím, že veškeré případné náklady s přípravou pozemku pro výstavbu hradí kupující (vedle ŘRD čp. 1533 v Blansku).

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí s úhradou doplatku za prodej pozemku v k. ú. Olešná u Blanska dle kupní smlouvy z 15.4.1985.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se změnou hranice mezi k. ú. Blansko a k. ú. Lažánky u Blanska, tzn. s překatastrováním části katastrálního území Blansko označeného jako k. ú. Blansko II do katastrálního území Lažánky u Blanska (pozemky v blízkosti slévárny ČKD).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy s Lesy města Brna, spol. s r. o., Kuřim, Křižkovského 247 na podnájem části pozemku parc. č. 279/1 lesní pozemek o výměře 878 m2 v k. ú. Hořice u Blanska (dle nezapsaného GP označeného jako parc. č. 279/8) na dobu určitou do 31.12.2011 s možností prodloužení, za nájemné 15,- Kč/m2/rok zvyšované každoročně o míru inflace (pozemky v areálu lyž. vleku v Hořicích).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Olešná u Blanska, dle žádosti paní Mžikové a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Lažánky, dle žádosti společnosti Agris Jedovnice, a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města s tím, že je nutné zajistit odpovídající počet parkovacích stání k uvedenému záměru.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 10 o výměře cca 2.500 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 180, 262/6 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu 450 Kč/m2 společnosti DAK Blansko, s.r.o., se sídlem Pražská 66, Blansko, IČO 255 31 476 s tím, že investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 745.583,35 Kč.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 2.041.883,32 Kč.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II, družstvo.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II, družstvo, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 1.265.987,66 Kč.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje odpis pohledávky, tj. faktury č. 20060074 ve výši 17.850,- Kč z důvodu jejich nevymahatelnosti.

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku s fy Blata ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč spočívající ve snížení výměry prodávaných pozemků o cca 11 000 m2 za podmínky, že se změnou bude souhlasit ČSOB Leasing a.s, Praha.

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 11 o výměře cca 11 000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 184, 262/3, 185, 961/5, 961/4, 960, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, 516/1 ostatní plocha, 516/2 ostatní plocha, 515/1 ostatní plocha, 541/30 ostatní plocha, 541/36 ostatní plocha a 541/39 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a z částí ploch pozemků parc. č. 961/4, 961/5, 960, 962, 963, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 961/7 orná půda, 961/8 orná půda, 967/5 orná půda, vše v k. ú. Blansko, za cenu 420 Kč/m2 společnosti OMOS, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 3, IČO 485 32 347 s tím, že podmínkou převodu bude písemný souhlas společnosti ČSOB Leasing a.s., Praha a dále investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 40
Rada pověřuje vedoucí odboru investičního a územního rozvoje a odboru komunální údržby k uzavírání dohod se stavebníky pro dočasné použití pozemků města k realizaci staveb.

Usnesení č. 41
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro Gymnázium Blansko a ZŠ TGM na akce konané ve spolupráci se subjekty z partnerských měst, a to ve výši navržené Komisí pro zahraniční styky.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje návrh darovací smlouvy mezi Městem Blansko a Obnovenou Maticí Moravskou o poskytnutí daru na vydání publikace „Neznámé poklady Moravy“.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s Dohodou o ukončení Smlouvy o partnerství ze dne 17.7.2006.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s návrhem textu smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem za účelem realizace projektu „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ mezi Jihomoravským krajem a Městem Blansko, a doporučuje zastupitelstvu města schválení této smlouvy.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje předloženou směrnici Cestovní náhrady.

Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Městské knihovny Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Muzea Blansko za rok 2006 a plány činnosti na rok 2007.

Usnesení č. 47
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2006, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko, Zámek 1 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Radku Sedlákovi, bytem Jedovnice, na uspořádání koncertu rockových kapel v prostorách lomu Arnoštov dne 28.7.2007 v době od 14.00 hodin do 03.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 52
Rada bere na vědomí oznámení Mgr. Marie Kozárové, ředitelky Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, o ukončení pracovního poměru ke dni 31.7.2007 z důvodu odchodu do starobního důchodu.

Usnesení č. 53
Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit veškeré úkony související s vyhlášením konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

Usnesení č. 54
Rada určuje jako zástupce zřizovatele v konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace Mgr. Ivo Poláka a Mgr. Františka Alexu.

Usnesení č. 55
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2006 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 na zhodnocování volných finančních prostředků města s AKAM, a.s., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 57
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč panu Ing. Michalu Vlkovi, bytem Čapkova 1520/1, Blansko, na obnovu a modernizaci střechy rodinného domu. Ukládá odboru finančnímu předložit ke schválení poskytnutí účelové půjčky na nejbližší zasedání zastupitelstva města. Usnesení č. 58
Rada souhlasí s použitím kladného hospodářského výsledku Diecézní charity Brno, Oblastní charity Blansko, vzniklého provozováním Noclehárny v Blansku na ulici Luční, ve výši 16.758,18 Kč, vytvořeného v roce 2006, na pořízení drobného hmotného neinvestičního majetku v roce 2007 za účelem dovybavení noclehárny.

Usnesení č. 59
Rada bere na vědomí návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka