Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 7 ze dne 13.03.2007

Usnesení č. 1

Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2007.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2007 z vlastního majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2007 z majetku Města Blansko svěřeného Nemocnici Blansko do správy.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje plán investic na rok 2007.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s provozováním živnosti „reklamní činnost a marketing“ v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v Nemocnici Blansko za účelem umístění 4 ks nápojových automatů na teplé nápoje a 1 ks nápojového automatu na studené nápoje.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje směrnici Základní pravidla vztahů zřizovatele a příspěvkové organizace Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování lékařské služby první pomoci na rok 2007, pod číslem 2007-OK-S002/Ok, s platností od 1.1.2007 do 31.12.2007 mezi Městem Blansko a příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje zastoupenou MUDr. Luďkem Kašparovským.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění stomatologické lékařské služby první pomoci v roce 2007, pod číslem 2007-OK-S003/Ok, s platností od 1.1.2007 do 31.12.2007 mezi Městem Blansko a Oblastní stomatologickou komorou Blansko, zastoupenou MUDr. Vlastimilem Žilkou.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Čechovou, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí přehled uzavřených dohod o uznání závazku.

Usnesení č. 12
Rada nesouhlasí s odprodejem id. 8/9 výškové budovy čp. 1588 na ul. Smetanova 3, Blansko, zájemci za cenu 1.305.000,- Kč a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje nové návrhy smluv o zajištění zpětného odběru EEZ a použitých světelných zdrojů z domácností mezi Městem Blansko a Kolektivními systémy EKOLAMP s.r.o. a ASEKOL s.r.o.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemků parc. č. 1352/3 a 1364/2 oba ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění stolků a židlí a provozování letního posezení k provozovně Caffé Magic (Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře cca 250 m2 v k. ú. Lažánky za účelem zřízení a užívání uzavřené, upravené travnaté plochy pro trávení volného času a k odpočinku hostů penzionu společnosti Milenium CZ na pozemku p. č. 23 v k. ú. Lažánky (vedle bývalé MŠ, nyní penzionu v Lažánkách).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením smluv číslo INV-NS/7 /01/Ne (nájemní), INV-NS/ 34 /00/Ne (nájemní) a INV-Výp/ 5 /01/Ne (o výpůjčce) na nájem a výpůjčku id. části zastavěných pozemků v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nových smluvních vztahů na předmětné části pozemků. (pod BD Podlesí 5 a 7).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 516/13535 a id. část 141/2707 pozemku p. č. 2437 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu úpravy vztahu k pozemku s vlastníkem bytové jednotky v domě Podlesí 5.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 130/3343 pozemku p. č. 2438 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko z důvodu úpravy vztahu k pozemku s vlastníkem bytové jednotky v domě Podlesí 7.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 347 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře cca 46 m2 za účelem užívání jako součást zahrady a skleníku .

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1650/17 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 Zdeňku a Martě Mazlovým, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzické osoby a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok (lokalita řadových garáží u zastávky ČD Blansko – město).

Usnesení č. 21
Rada trvá na naplnění usnesení č. 4 z 22. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 5.6.2006.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zvýšením nájemného za obecní pozemky pod garážemi, nesloužícími k podnikání, na částku 20,- Kč/m2/rok, a to již pro rok 2007. Zvýšení nájemného bude provedeno formou uzavření dodatků k nájemním smlouvám.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 746/35 ostatní plocha o výměře cca 170 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení s pozemky ve vlastnictví fyzických osob a následně za účelem výstavby budovy účetního a daňového poradenství s doplňkovou kapacitou bydlení manželům Havířovým, za cenu 400,- Kč/m2, včetně nákladů s převodem spojených a daně z převodu nemovitosti a s tím, že veškeré případné náklady s přípravou pozemku pro výstavbu hradí kupující (vedle bytového domu Erbenova 19, 21, Blansko).

Usnesení č. 24
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 875/39 ostatní plocha o výměře cca 160 m2 za účelem rozšíření soukromého pozemku p. č. 875/68 zahrada v k. ú. Blansko a poté za účelem výstavby 1 ŘRD na těchto sloučených částech pozemků, za podmínky respektování stanovisek správců sítí a za podmínky respektování stanoviska SÚ k této věci (ul. Zborovecká) paní Renzové, za cenu 400,- Kč/m2 , včetně nákladů s převodem spojených a daně z převodu nemovitosti a s tím, že veškeré případné náklady s přípravou pozemku pro výstavbu hradí kupující (vedle ŘRD čp. 1533 v Blansku).

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí s úhradou doplatku za prodej pozemku v k. ú. Olešná u Blanska dle kupní smlouvy z 15.4.1985.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se změnou hranice mezi k. ú. Blansko a k. ú. Lažánky u Blanska, tzn. s překatastrováním části katastrálního území Blansko označeného jako k. ú. Blansko II do katastrálního území Lažánky u Blanska (pozemky v blízkosti slévárny ČKD).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy s Lesy města Brna, spol. s r. o., Kuřim, Křižkovského 247 na podnájem části pozemku parc. č. 279/1 lesní pozemek o výměře 878 m2 v k. ú. Hořice u Blanska (dle nezapsaného GP označeného jako parc. č. 279/8) na dobu určitou do 31.12.2011 s možností prodloužení, za nájemné 15,- Kč/m2/rok zvyšované každoročně o míru inflace (pozemky v areálu lyž. vleku v Hořicích).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Olešná u Blanska, dle žádosti paní Mžikové a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pořízením Změny závazné části ÚPn SÚ Blansko na k. ú. Lažánky, dle žádosti společnosti Agris Jedovnice, a doporučuje ke schválení zastupitelstvu města s tím, že je nutné zajistit odpovídající počet parkovacích stání k uvedenému záměru.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 10 o výměře cca 2.500 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 180, 262/6 vše pozemky zjednodušené evidence v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu 450 Kč/m2 společnosti DAK Blansko, s.r.o., se sídlem Pražská 66, Blansko, IČO 255 31 476 s tím, že investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 745.583,35 Kč.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko, družstvo, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 2.041.883,32 Kč.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II, družstvo.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná II, družstvo, kde bude zohledněno navýšení půjčky o 1.265.987,66 Kč.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje odpis pohledávky, tj. faktury č. 20060074 ve výši 17.850,- Kč z důvodu jejich nevymahatelnosti.

Usnesení č. 38
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření dodatku s fy Blata ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč spočívající ve snížení výměry prodávaných pozemků o cca 11 000 m2 za podmínky, že se změnou bude souhlasit ČSOB Leasing a.s, Praha.

Usnesení č. 39
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej plochy č. 11 o výměře cca 11 000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků parc. č. 184, 262/3, 185, 961/5, 961/4, 960, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, 516/1 ostatní plocha, 516/2 ostatní plocha, 515/1 ostatní plocha, 541/30 ostatní plocha, 541/36 ostatní plocha a 541/39 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a z částí ploch pozemků parc. č. 961/4, 961/5, 960, 962, 963, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a 961/7 orná půda, 961/8 orná půda, 967/5 orná půda, vše v k. ú. Blansko, za cenu 420 Kč/m2 společnosti OMOS, s.r.o., se sídlem Blansko, Pražská 3, IČO 485 32 347 s tím, že podmínkou převodu bude písemný souhlas společnosti ČSOB Leasing a.s., Praha a dále investiční záměr a další projekty pro stavebně správní řízení musí být i nadále v souladu s podmínkami Ministerstva průmyslu a obchodu. Jejich případné budoucí nedodržení je důvodem k odstoupení od v té době uzavřených smluvních vztahů.

Usnesení č. 40
Rada pověřuje vedoucí odboru investičního a územního rozvoje a odboru komunální údržby k uzavírání dohod se stavebníky pro dočasné použití pozemků města k realizaci staveb.

Usnesení č. 41
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro Gymnázium Blansko a ZŠ TGM na akce konané ve spolupráci se subjekty z partnerských měst, a to ve výši navržené Komisí pro zahraniční styky.

Usnesení č. 42
Rada schvaluje návrh darovací smlouvy mezi Městem Blansko a Obnovenou Maticí Moravskou o poskytnutí daru na vydání publikace „Neznámé poklady Moravy“.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s Dohodou o ukončení Smlouvy o partnerství ze dne 17.7.2006.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s návrhem textu smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem za účelem realizace projektu „Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ mezi Jihomoravským krajem a Městem Blansko, a doporučuje zastupitelstvu města schválení této smlouvy.

Usnesení č. 45
Rada schvaluje předloženou směrnici Cestovní náhrady.

Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Městské knihovny Blansko, Kulturního střediska města Blanska a Muzea Blansko za rok 2006 a plány činnosti na rok 2007.

Usnesení č. 47
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2006, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko, Zámek 1 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Radku Sedlákovi, bytem Jedovnice, na uspořádání koncertu rockových kapel v prostorách lomu Arnoštov dne 28.7.2007 v době od 14.00 hodin do 03.00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 52
Rada bere na vědomí oznámení Mgr. Marie Kozárové, ředitelky Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, o ukončení pracovního poměru ke dni 31.7.2007 z důvodu odchodu do starobního důchodu.

Usnesení č. 53
Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit veškeré úkony související s vyhlášením konkursního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

Usnesení č. 54
Rada určuje jako zástupce zřizovatele v konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace Mgr. Ivo Poláka a Mgr. Františka Alexu.

Usnesení č. 55
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2006 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 na zhodnocování volných finančních prostředků města s AKAM, a.s., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání a schválení na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 57
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši 100.000,- Kč panu Ing. Michalu Vlkovi, bytem Čapkova 1520/1, Blansko, na obnovu a modernizaci střechy rodinného domu. Ukládá odboru finančnímu předložit ke schválení poskytnutí účelové půjčky na nejbližší zasedání zastupitelstva města. Usnesení č. 58
Rada souhlasí s použitím kladného hospodářského výsledku Diecézní charity Brno, Oblastní charity Blansko, vzniklého provozováním Noclehárny v Blansku na ulici Luční, ve výši 16.758,18 Kč, vytvořeného v roce 2006, na pořízení drobného hmotného neinvestičního majetku v roce 2007 za účelem dovybavení noclehárny.

Usnesení č. 59
Rada bere na vědomí návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.