Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 8 ze dne 10.04.2007

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí rezignaci pí Jaromíry Polákové na členství v Komisi pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje pí Marii Koháčkovou za členku Komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 3
Rada jmenuje pí Ludmilu Fatrovou za členku Komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 29/07 Nemocnice Blansko „Výměna dveří na OKB“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2007.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části střešního prostoru pro instalaci paraboly VSAT o průměru 120 cm a část vnitřního prostoru o půdorysu 1 m2 za účelem instalace technologického zařízení a přívod elektřiny v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č. 2325 v obci a k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadová 33).

Usnesení č. 6
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor v 1. podzemním podlaží budovy polikliniky Nemocnice Blansko, Sadová čp. 1596, Blansko – sklad infekčního odpadu, č. dv. 20 MUDr. Františku Řezníkovi, bytem Pod Javory 14, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2007 v době od 16.00 do 01.00 hodin následujícího dne v areálu rekreační oblasti Palava.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předložených seznamů.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje udělení výjimky z OZV Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, na uspořádání zahajovacího ceremoniálu „Olympiáda dětí a mládeže Blansko 2007“ dne 10. 6. 2007 v době od 18.00 do 23.30 hodin v areálu Sportovního ostrova L. Daňka.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s použitím znaku města Blansko na plakátech a dalších materiálech souvisejících s propagací a vlastním konáním akce „Olympiáda dětí a mládeže Blansko 2007“.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se spolupartnerstvím Města Blansko na XIII. ročníku MPMK .
Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánků s občerstvením na náměstí Republiky dne 16. června 2007 pro ASK Blansko.
Rada souhlasí s použitím znaku města Blansko v propozicích a na plakátech XIII. ročníku MPMK .
Rada ukládá Městské policii Blansko spolupracovat s organizačním výborem při organizačních opatřeních a zabezpečení průběhu akce.
Rada ukládá komisi pro zahraniční styky spolupracovat s organizačním výborem na pozvání sportovců z partnerských měst a projednat příspěvek na úhradu nákladů jejich pobytu.
Rada ukládá řediteli KSMB spolupracovat s organizačním výborem při zajištění sportovně – kulturního programu.
Rada ukládá sportovní komisi projednat příspěvek na XIII. ročník MPMK .

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a podle předložených seznamů.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje text veřejného oznámení konkursního řízení na funkci ředitele Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace, ve znění podle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

Usnesení č. 15
Rada jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace ve složení:
člen určený zřizovatelem – předseda Mgr. Ivo Polák
člen určený zřizovatelem Mgr. František Alexa
člen určený ředitelem krajského úřadu Mgr. Růžena Jonášová
odborník v oblasti státní správy ve školství Jarmila Jalová
pedagogický pracovník MŠ Blansko, Dvorská 96 Hana Baršová
školní inspektor České školní inspekce PaedDr. Hana Sedláčková

Usnesení č. 16
Rada pověřuje paní Janu Galitovou funkcí tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje Dodatek č. 1 směrnice č. 9/2005 Základní pravidla vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na podporu jeho činnost ve výši 400.000,- Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Ráčila, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro pana Pernicu, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s výměnou stávajícího bytu – přidělením bytu mimo pořadí za uvolněný byt na ul. Údolní 21, Blansko, pro paní Němečkovou, Blansko, a to ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí se zařazením paní Krejčové, Blansko, do pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedeného v materiálu odboru.

Usnesení č. 23
Rada ruší usnesení č. 14 z 5. schůze rady města ze dne 13. 2. 2007.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Švédovou, Blansko.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje změnu Směrnice č. 8/2005 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko dle materiálu odboru s účinností od 10. 4. 2007.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu a bytové náhrady od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2007.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s prominutím 50% poplatku z prodlení pro pana Barátha, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada ukládá odboru KOM stáhnout žalobu na vyklizení bytu a přidělení stávajícího bytu mimo pořadí panu Baráthovi, Blansko, až po uhrazení všech nákladů řízení.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej id. 1/3 nemovitostí v k. ú. Blansko, a to id. 1/3 budovy č. p. 12 na nám. Svobody 10 na pozemku parc. č. st. 44/1 – zast. plocha, nádvoří a id. 1/3 pozemku parc. č. 47 – zahrada o výměře 766 m2 za cenu min. 831.000,- Kč s tím, že zájemce navrhne i způsob splatnosti ceny a bude respektovat, že na nemovitosti vázne předkupní právo a ukládá odboru KOM postupovat dle předloženého materiálu.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s odprodejem nemovitostí v k. ú. Blansko, a to budovy č. p. 1025 na ul. B. Němcové 9 na pozemku parc. č. st. 1025 zast. pl., pozemku parc. č. st. 1025 – zast. pl., nádvoří o výměře 356 m2, pozemku parc. č. 1466 – ostatní pl. o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 787/16 – zahrada o výměře 791 m2 podle předložených nabídek a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej uvedených nemovitostí za minimální cenu 4 mil. Kč.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/9/96/Ko ze dne 9. 1. 1996 na nájem pozemku parc. č. 787/16 zahrada v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 15. 4. 2007. V případě, že k dohodě nedojde, souhlasí rada s výpovědí z nájmu pozemku parc. č. 787/16 zahrada v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo SM-NS/9/96/Ko (pozemek za budovou čp. 1025 v Blansku).

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o umístění zařízení se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha, IČO: 601 93 336, s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou a ukládá odboru KOM informovat o svém usnesení Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj jako druhého majitele.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Králové, Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Grycovi, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 59 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Kolouchové, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku panu Miadikovi, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Jurné, Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 56 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Pernicové, Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 57 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Hebronové, Blansko.

Usnesení č. 40
Rada schvaluje náhradníky na pronájem uvolněných bytů v Domech s pečovatelskou službou v Blansku v tomto pořadí dle sestavené evidence ze dne 7. 3. 2007 paní Polovou, Blansko, paní Štěrbáčkovou, Blansko, pana Ing. Hába, Blansko, paní Hejčovou, Blansko, paní Benešovou, Blansko, paní Kopčovou, Blansko a paní Hospodářskou, Blansko.

Usnesení č. 41
Rada schvaluje doplnění Pravidel pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko ve znění navržených změn.

Usnesení č. 42
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb. příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2007 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 8. schůzi rady města.

Usnesení č. 43
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 579/17 ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k. ú. Blansko (vedle byt. domu Nádražní 9).

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/7 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Blansko (prostor ulice Úvoz).

Usnesení č. 45
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 4642/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 836 m2, parc. č. 4644/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 106 m2, parc. č. 1017/96 ostatní plochy o výměře 368 m2 a parc. č. 1017/95 ostatní plochy o výměře 904 m2, vše v k. ú. Blansko (pozemky v areálu výrobního družstva Kamena v Blansku, na ulici Poříčí č. 16).

Usnesení č. 46
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 857/87 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 63 m2 (lokalita u řadových garáží při ul. Příkré).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/27/2001/Ko ze dne 24. 9. 2001 na nájem části pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 94 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni vzniku nového smluvního vztahu k předmětné části pozemku.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 857/62 zahrada o výměře cca 94 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem údržby zbývajících částí pozemku, které nejsou zahrádkářsky obdělávány (kolem bytového domu Křížkovského 29, Blansko).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout terasu na střeše garáží na pozemku parc. č. 229/1 zast. plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko, za účelem užívání jako součást letní restaurace a k provozování letní restaurace (v zahradě u Černohorské restaurace v Blansku, při ul. Žižkova).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezplatně převést pozemky parc. č. 3200 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 1570 m2, část parc. č. 1015/44 orná půda o výměře 103 m2, část parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3160 m2, část parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 535 m2 a část parc. č. 1019/3 (dle PK) o výměře 98 m2, vše v k. ú. Blansko (dle dosud nezapsaného GP číslo 2820-10062/2005 pozemky nově označeny jako pozemky parc. č. 3200 zast. plocha o výměře 1570 m2, parc. č. 1015/31 ostatní plocha o výměře 3263 m2 a parc. č. 1019/34 ostatní plocha o výměře 633 m2) za účelem užívání k činnosti HZS, územního odboru Blansko (areál HZS, ul. Poříčí ).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 4688 zastavěná plocha plocha o výměře 50 m2 v k. ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání (pozemek zastavěný budovou bývalé agregátní stanice, v blízkosti prodejny Jednoty na rohu ulic Chelčického a Stařeckého).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 998/15 ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění a provozování reklamního panelu Ford (pozemek se nachází na ul. Poříčí u provozovny společnosti Auto Activity v Blansku).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemků parc. č. 586/1 ostatní plocha o výměře 49.305 m2, parc. č. 586/16 ostatní plocha o výměře 8.425 m2, parc. č. 586/18 ostatní plocha o výměře 1.029 m2, parc. č. 586/19 ostatní plocha o výměře 864 m2 a parc. č. 677/1 ostatní plocha o výměře 43.880 m2 vše v k. ú. Lažánky za účelem provedení opatření vedoucích k ochraně a obnově základních funkcí krajiny (pozemky v úseku nad Lažánkami, v lokalitě Na Brdě a Boří) .

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 1352/3 a 1364/2, oba ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko, za účelem umístění stolků a židlí a provozování letního posezení k provozovně Caffé Magic paní Pavlíně Rampulové, bytem Blansko, na dobu určitou od 1. 5. 2007 do 30. 9. 2007, za nájemné 256,-- Kč/m2/rok (Rožmitálova ul.).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 25 ostatní plocha o výměře cca 250 m2 v k. ú. Lažánky, za účelem zřízení a užívání uzavřené, upravené travnaté plochy pro trávení volného času a k odpočinku hostů penzionu v budově č. p. 73 v Lažánkách, a to společnosti Milenium CZ, s. r. o., Blansko, Lažánky 207, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 10,-- Kč/m2/rok (vedle bývalé MŠ, nyní penzionu v Lažánkách).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s pronájmem id. části 516/13535 pozemku parc. č. 2437 zast. plocha v k. ú. Blansko panu Juliu Miadikovi, bytem Blansko a id. části 141/2707 pozemku p. č. 2437 zastavěná plocha v k. ú. Blansko panu Janu Kretzovi, bytem Spešov, na dobu určitou, do doby rozhodnutí o uplatněné restituci, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok, z důvodu úpravy vztahu k pozemku vlastníkům bytové jednotky v domě Podlesí 5.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s výpůjčkou id. část 130/3343 pozemku p. č. 2438 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko manželům Zdeňku a Ludmile Smílkovým, bytem Blansko, na dobu určitou do doby rozhodnutí o uplatněné restituci, z důvodu úpravy vztahu k pozemku vlastníkům bytové jednotky v domě Podlesí 7.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 347 orná půda v k. ú. Klepačov o výměře cca 46 m2 Aleně a Lubomíru Peterkovým, bytem Klepačov, za účelem užívání jako součást zahrady a skleníku, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3,-- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 59
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 901/66 ostatní plocha o výměře 492 m2, parc. č. 901/58 ostatní plocha o výměře 982 m2 a parc. č. 920/3 ostatní plocha o výměře 253 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků do vlastnictví Města Blansko za cenu 450.000,- Kč (pozemky ve Zborovcích v Blansku).

Usnesení č. 60
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění a provozování, oprav, rekonstrukcí a údržby vedení STL plynovodu včetně příslušenství, na obecních pozemcích parc. č. 885/83, 885/85, 885/81, 885/27, 881/67 a 881/36, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve prospěch JMP Net, s. r. o., Plynárenská 1, Brno, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 50,-- Kč/bm, přičemž rozsah záboru obecních pozemků je vyznačen geometrickým plánem číslo 3061-1888/2007.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 21 přijatého 59. radou města dne 7. 6. 2005, a to tak, že cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dohodou ve výši 1.000,- Kč. Ostatní části usnesení zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 364/1 orná půda o výměře cca 3.900 m2 v k. ú. Klepačov (část určená v územním plánu k zástavbě RD) za účelem přípravy pozemku pro zástavbu rodinnými domy a za účelem výstavby rodinných domů za těchto podmínek:
1) lokalita k odprodeji musí být komunikačně napojena přes pozemek parc. č. 364/101 a 364/106 ve vlastnictví fyzických osob, příp. ještě přes parc. č. 364/24, přičemž právní vztah k pozemkům musí zajistit žadatel, do lokality musí být dovedeny veškeré inženýrské sítě, které jsou v Klepačově dostupné,
2) komunikační skelet musí obsahovat zel. pás, vozovku,
3) lokalita musí být kompletně odkanalizována s tím, že čerpací stanice bude mít výtlak veden přes pozemky komunikačního napojení tak, aby se využil co nejlépe komunikační prostor. Umístění čerpací stanice a ostatních sítí je nutné řešit jako výhledově napojitelné pro všechny budoucí RD, které je možné dle ÚP v dané lokalitě realizovat.
Žádost musí obsahovat časový harmonogram, způsob zajištění realizace zainvestování pozemku a následné výstavby RD a musí být doložena studie využití území, deklarující zachování koncepce řešení, danou územním plánem.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v uložení kanalizace a objektů kanalizace, v jejich provozování, opravách a údržbě, a to mimo jiné na pozemcích parc. č. 1021/5 trvalý travní porost a parc. č. 70 (dle PK), oba v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, bezplatně, a to ve prospěch Svazku VaK měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14.

Usnesení č. 64
Rada nedoporučuje k projednání v zastupitelstvu města odprodej části pozemku parc. č. 310/10 zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. Blansko (část, která je nyní pronajata dle smlouvy 2004-INV-Poz-S004/Ne-NS, ul. Hořická).

Usnesení č. 65
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1352/25 ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění prodejními stánky a jejich provozování pro prodej rychlého občerstvení (ulice Rožmitálova).

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S154/NS-Ne ze dne 1. 12. 2005 ve znění dodatku č. 1, a to dohodou smluvních stran.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s prodloužením termínu pro uzavření budoucí kupní smlouvy sjednaného ve smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy čís. 2004-INV-Poz-S029/BKS-Ma z 11. 5. 2004, a to do 31. 3. 2008.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka