Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 9 ze dne 24.04.2007

Usnesení č. 1

Rada schvaluje návrh komise dětí a mládeže na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2007 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2007 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy dle Směrnice č. 3/2005.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli MATRAS.CZ, s.r.o. na uspořádání koncertu skupiny PEHA dne 15.6.2007 v době od 21.00 hodin do 24.00 hodin v areálu zimního stadionu a na uspořádání rockového festivalu dne 5.7.2007 v době od 13.00 hodin do 02.00 hodin následujícího dne v prostorách lomu Arnoštov.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Blanenské kulturní sdružení. na uspořádání akce Revivalfest Blansko dne 2.6.2007 v době od 14.00 hodin do 02.00 hodin následujícího dne v prostorách lomu Arnoštov.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli BRAVIN GROUP s.r.o. na pořádání letních tanečních večerů s živou a reprodukovanou hudbou v prostorách letní zahrádky Restaurace U Zámečku do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Občanská aktivita Horní Lhota na pořádání tanečních zábav s živou hudbou v prostorách areálu TJ Sokol Horní Lhota do 02.00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Dvorská 96 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Blansko, Těchov 124 v maximální výši 50 tisíc Kč na pořízení nového nábytku do třídy mateřské školy.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí informaci o výsledku zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2007/08.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 755/39 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 (pouze části, zastavěné lodžiemi) v k. ú. Blansko za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku lodžiemi bytového domu 9. května 11, 13, 15, Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 125 m2 v k. ú. Blansko, za účelem vybudování cca 8 parkovacích stání vlastním nákladem vypůjčitele, pro potřeby parkování k zamýšlené stavbě polyfunkčního objektu na pozemcích parc. č. 4925 zast. pl. a 1740 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko a případně k parkování veřejnosti na zbylých místech (vedle úřadu práce, za vjezdy na soukr. pozemky).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Těchov za účelem provozování letního posezení k restauraci v budově č. p. 171 v Těchově (u kulturního domu).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s ukončením nájemních smluv č. INV-NS/74-(1-15)/97/Ko ze dne 5.5.1998 na nájem částí pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření kupní smlouvy (lokalita Sloupečník).

Usnesení č. 15
Rada pověřuje starostku podepsáním Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2006-INV-S028/OD, který bude obsahovat změnu termínu dokončení dostavby zimního stadionu a úpravu položkového rozpočtu dle předloženého materiálu odboru INV v této věci.

Usnesení č. 16
Rada projednala petici ze dne 19.4.2007 proti výstavbě bytového domu Metra. Rada ukládá odboru INV v rámci územního řízení uplatnit relevantní námitky obyvatel obsažené v petici. Dále rada ukládá odboru INV v rámci územního řízení vyjádřit nesouhlas s navrženým objemem stavby, který nezapadá do stávající zástavby území.

Usnesení č. 17
Rada projednala předložený materiál a souhlasí s návrhem postupu pořizování aktuálních změn ÚPNSÚ Blansko.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí po úpravách s návrhem rozpočtu pro Komisi Rada Zdravého města.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením pana Karalo, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením pana Hradečného, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením pana Sedláka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu a uvedení nepravdivých údajů v žádosti o byt.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s výměnou – přidělením bytu mimo pořadí pro paní Balážovou, Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s pronájmem kanceláří o výměrách 46,20 m2 + (WC, chodba 16,63 m2) a 10,92 m2 + (WC, chodba 3,93 m2) ve III. NP na K. J. Mašky 2, Blansko, panu Senetovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok za účelem vytvoření ateliéru (malířství, sochařství).

Usnesení č. 24
Rada nesouhlasí se snížením nájmu na 1,- Kč/rok ve smlouvě s HHP č. 2006-KOM-S080/Pe. Dále rada ukládá odboru KOM v případě provedení celkové rekonstrukce elektroinstalace v pronajatých prostorách ze strany HHP podílet se na této rekonstrukci částkou 14.000,- Kč, což je částka potřebná k odstranění závad z revizní zprávy elektroinstalace ze dne 8.3.2007.

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu smlouvy č. KOM-2004-S051/Pe se společností MONTstar, s.r.o. z důvodu, že pohledávka nebyla uhrazena.

Usnesení č. 26
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků pro ZŠ Erbenova a koordinátora Mezinárodního tábora mládeže na akce konané ve spolupráci se subjekty z partnerských měst, a to ve výši navržené Komisí pro zahraniční styky.

Usnesení č. 27
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro AMK Blansko na uspořádání Mistrovství světa v biketrialu v Blansku.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2007/1 – ZPR 2007/2.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka