Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 23 ze dne 15.01.2008

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí návrh programu 8. zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 2
Rada ukládá příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko, IČ 00386634, zavést k datu 31. 12. 2007 hodnotu nemovitého majetku Města Blansko vzniklou rekonstrukcí interní jednotky intenzívní péče a obnovou osobních a nákladních výtahů do účetní evidence a tento majetek odepisovat. Jedná se o navýšení hodnoty majetku svěřeného Nemocnici Blansko do správy k účelům vymezeným platnou zřizovací listinou.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje Dodatek č. 1 směrnice č. 2/2004 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje Program prevence kriminality pro rok 2008 – vybudování kamerového bodu v lokalitě ul. Seifertova, nám. Svobody a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Blansko.

Usnesení č. 5
Rada revokuje svoje usnesení č. 28 ze své 15. schůze ze dne 28. 8. 2007.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 5A v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Danielovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro manžele Vaškovy, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení pro paní Hanákovou, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem bytu č. 45 v domě na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1 v následujícím pořadí:
1. Petr Mazal, Blansko, za nájemné ve výši 112 Kč/m2/měsíc
2. Mgr. Aneta Poláková, Blansko, za nájemné ve výši 86 Kč/m2/měsíc

Usnesení č. 10
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části střechy bytového domu na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko, za účelem umístění anténního systému.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na ul. Bezručova, Blansko (vedle bytového domu na ul. Bezručova 7) o výměře 25 m2 společnosti KM – KOV s. r. o., Zahradní 266, 793 51 Břidličná; IČO: 278 19 361 za nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok za účelem sběrny barevných kovů se zpětnou platností od 17. 10. 2007.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 5 m2 z důvodu zastavění stavbou právnické osoby (parkovací stání u byt. komplexu Vašstav na Zborovcích).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat části pozemků parc. č. 813/3, 812/4 a 812/5, všechny v k. ú. Blansko, o výměře cca 170 m2 za účelem připojení k nemovitosti parc. č. 812/19 zahrada v k. ú. Blansko a jejího užívání jako součást zahrady ve vlastnictví fyz. osob (lokalita ul. Lesní, vedle RD Lesní 18, Blansko).

Usnesení č. 15
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc. č. 564/3 zahrada v k. ú. Dolní Lhota (v blízkosti RD Sedlákových u komunikace do lomu).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 857/234 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 50 m2 za účelem vybudování parkovacích a odstavných stání (pozemek na ul. Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 717/2 (dle PK) v k. ú. Blansko o výměře 50 m2 za účelem umístění stolků a židlí a provozování letního posezení k restauraci v budově kuželny v Blansku, ul. Údolní, panu Stanislavu Skalickému, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 417 Kč/měsíc, které bude hrazeno jen za měsíce provozu (květen až září).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 857/62 zahrada v k. ú. Blansko za účelem úklidu a údržby pozemku společně s ostatními členy družstva Železničář, Křížkovského 29, Blansko, a to části uvedeného pozemku, která není zahrádkářsky obdělávána, a to paní Marii Fadrné, bytem Blansko, na dobu určitou po dobu vlastnictví bytu v domě Křížkovského 29, Blansko.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha o výměře cca 324 m2 v k. ú. Těchov za účelem údržby pozemku, sečení trávy s možností jejího oplocení živým plotem (pozemek se nachází v lokalitě „Zahradní město“ na Těchově).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1441 ostatní plocha o výměře cca 56 m2 v k. ú. Blansko Stanislavě a Stanislavovi Blahovým, bytem Blansko, za účelem zajištění přístupu do bytu v domě Salmova 18, Blansko, zřízení předzahrádky a provádění údržby a úklidu, za nájemné 7 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby a úklidu pozemku, a to bez možnosti oplocení a s možností výsadby okrasných dřevin a rostlin s následnou péčí o ně, za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pronájem bude řešen formou uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2004-INV-Poz-S111/Ko-Ns ze dne 13. 9. 2004 mezi p. Bernátem, bytem Blansko a Městem Blansko tak, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci (část pozemku v lokalitě Sloupečník za ŘRD Sloupečník 60).

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 2271 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 21 m2 Janě Pokorné, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jejím vlastnictví za nájemné 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží, při ulici Vodní v Blansku).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/90/99/Ko ze dne 18. 10. 1999 a nájmu části pozemku parc. č. 746/36 (dle PK) o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31. 1. 2008 (pozemek v blízkosti bytového domu Erbenova 19 a 21 v Blansku, u hřiště ZŠ na Erbenově ulici).

Usnesení č. 24
Rada schvaluje spolupráci mezi Městem Blanskem a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje na akci III / 374 40 Blansko – Okružní křižovatka (Smetanova x Sadová x Nám. Republiky včetně úpravy křižovatky Sadová x Seifertova) a schvaluje uzavření k tomu potřebných smluvních vztahů.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádostí o dotace. Jmenovitě se jedná o následující projekty: Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek B, Rekonstrukce hřiště Klepačov, Parkové parkoviště Dvorská, Regenerace sídliště Písečná II. etapa. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akcí v rozpočtu města na rok 2008.

Usnesení č. 26
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Město Blansko za rok 2007.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka