Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 24 ze dne 29.01.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce plastiky K. Gottwalda na dobu 15 let s DSB EURO s. r. o., Dvorská 7, 678 01 Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s bezúplatným převodem likvidačního zůstatku uvedeného v nabídce likvidátora obecně prospěšné společnosti Prevcentrum ULITA Blansko na Město Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s využitím likvidačního zůstatku uvedeného v nabídce likvidátora obecně prospěšné společnosti Prevcentrum ULITA Blansko na zajištění činnosti Nízkoprahového klubu pro děti a mládež PVC v Blansku prostřednictvím Sdružení Podané ruce, občanské sdružení, Francouzská 36, 602 00 Brno.

Usnesení č. 4
Rada projednala petici ze dne 07.01.2008 na podporu blanenských jesliček a ukládá odboru SOC odeslat odpověď petičnímu výboru v souladu se zpracovaným materiálem.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře cca 1.300 m2 v k. ú. Blansko, za účelem zastavění bytovým domem, a to pouze část, která bude zastavěna bytovým domem, jak je zakreslen na přiložené situaci z projektové dokumentace fy Tenza, a. s., a to po zápisu rozestavěné stavby bytového domu do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení bezplatný převod 3 bytů o velikosti 1+kk o celkové ploše všech tří bytů minim. 90 m2 v bytovém domě, vybudovaném na části parc. č. 639/1 v k. ú. Blansko, do vlastnictví města, a to po kolaudaci těchto bytů.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení bezplatný převod staveb komunikací, chodníků a parkovacích stání, které budou vybudovány v souvislosti se stavbou „Bytové domy Blansko – Písečná“ na částech pozemku parc. č. 639/1 v k. ú. Blansko, které zůstanou obecní, do majetku Města Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 3973 zastavěná plocha plocha, nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko z důvodu zastavění pozemku budovou ve vlastnictví fyzické osoby a za účelem jejího užívání jako ubytovna (pozemek zastavěný budovou bývalého DDM na ul. Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 780 trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem údržby pozemku a uskladnění balíkovaného sena (část pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 598/2 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko společnosti Agentura D-PRODUCTION, s. r. o., Boskovice, Růžové náměstí 2238/3, IČ: 27675629, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.326 Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2009, za účelem provozování reklamního zařízení (otočných reklamních hodin), umístěného na předmětné části pozemku (ul. Nádražní).

Usnesení č. 11
Rada projednala petici 49 občanů Klepačova ze dne 15.01.2008 za zachování letního posezení u restaurace v kulturním domě v Klepačově a možnosti vybudování nové letní zahrádky a souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 5/4 ostatní plocha o výměře cca 66 m2 v k. ú. Klepačov panu Jiřímu Šamalíkovi, bytem Blansko, za účelem zbudování a provozování letního posezení k restauraci v kult. domě na Klepačově, a to formou zpevnění pozemku dřevěnou podlahou (zbudováním tzv. pódia), s provozní dobou maximálně do 22 hodin, za podmínek stanovených nájemní smlouvou, které jsou uvedeny v materiálu k tomuto bodu, za nájemné ve výši 275 Kč/měsíc, přičemž toto nájemné bude placeno jen za měsíce provozu.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 27/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře cca 300 m2 v k. ú. Blansko, a to části, jak je vyznačena v přiloženém snímku z kat. mapy, za účelem výstavby provozovny s doplňkovou funkcí bydlení, v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, a to nabídkovým řízením mezi žadateli panem Felklem, Moravcem a Puklem, tomu z žadatelů, který nabídne v zalepené obálce ve stanoveném termínu nejvyšší kupní cenu, přičemž rada navrhuje s ohledem na veřejnou nabídku učiněnou jedním z žadatelů, jako nejnižší nabídku kupní ceny částku 1.500 Kč/m2 (Dolní Palava, vedle rodinného domu čp. 253 v Blansku).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. INV-Výp/51/2001/Ko ze dne 06.11.2001 uzavřené mezi Městem Blansko a Tělovýchovnou jednotou Olympia Blansko na výpůjčku částí pozemků parc. č. 1060/1 orná půda, parc. č. 1060/2 ostatní plocha a parc. č. 1060/5 trvalý travní porost, vše v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran k 30.06.2008 (pozemky podél mlýnského náhonu a baseballového areálu v Blansku – Sportovní ostrov).

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí na základě právního rozboru s pronájmem částí pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/7 orná půda, parc. č. 812/8 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko ani jednomu ze zájemců, kteří podali své nabídky v termínu do 21.01.2008 a nedoporučuje odprodej uvedených částí pozemků k projednání v zastupitelstvu z důvodu, že žádný z uchazečů nesplnil podmínky zveřejněného záměru.

Usnesení č. 15
Rada ukládá odboru INV nově zveřejnit záměr pronájmu a odprodeje částí pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/7 orná půda, parc. č. 812/8 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko, označených dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 jako pozemky parc. č. 812/35, 812/34, 812/33, 812/32, 812/31, 812/30, 812/29, 812/28, 812/26, 812/25, 812/24, 812/23, 812/22, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 3 082 m2 za účelem výstavby 13ti rodinných domů jako celku (developerovi) způsobem a za podmínek uvedených v materiálu k tomuto bodu.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Jandové, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Metelkové, Blansko.

Usnesení č. 18
Rada na základě žádosti paní Blažkové revokuje svoje usnesení č. 26 z 22. schůze Rady města Blansko konané dne 18.12.2007.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s prodloužením nájemního vztahu s panem Olahem, Blansko, a to o 6 měsíců, a to pouze pod podmínkou úhrady poloviny dluhu nejpozději do 01.03.2008.

Usnesení č. 20
Rada revokuje svoje usnesení č. 28 z 22. schůze Rady Města Blansko konané dne 18.12.2007.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 17 o výměře 15,80 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Zábrodskému, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 403 Kč/m2/rok.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.