Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 25 ze dne 12.02.2008

Usnesení č. 1
Rada jmenuje za člena Komise pro životní prostředí pana Bohumila Hrazdíru.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí rezignaci pana Ing. Leoše Dostála na členství ve finančním výboru Zastupitelstva města Blansko a ukládá tajemníkovi předložit zastupitelstvu města doplnění finančního výboru.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s realizací projektu Digitalizace Nemocnice Blansko, který odpovídá Programovému prohlášení Rady města Blansko i Koncepci strategického rozvoje města Blansko, včetně provedení nezbytných stavebních a instalačních prací na nemovitostech ve vlastnictví Města Blansko p. č. 2325, 3281 a 3282 pro k. ú. a obec Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blanska“, a to dne 12.07.2008 v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Janu Kudrymu, Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Vykoukalové, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Němcovi, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí s prominutím zbývající části poplatku z prodlení z dlužného nájemného manželům Földváryovým, Blansko.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt manželům Čechovým, Blansko, o 6 měsíců. V případě řádného plnění povinností, tj. platby běžného nájemného a platby 2.000 Kč/měsíc jako splátky poplatku z prodlení, bude po uplynutí 6měsíčního prodloužení, smlouva prodloužena o rok. V případě neplnění povinností, smlouva již nebude prodloužena.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 10 o výměře 12 m2 ve II.PP bytového domu na ul. Okružní 1b panu Vašířovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 410 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně po ukončení výstavby odprodat pozemky případně jejich části parc. č. 1447, 1352/25, 1449, 1448/2, 1451/2, 1380/16, 1451/1, 1380/3, 1453, 1426, 1352/33, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za min. kupní cenu 1.600 Kč/m2 za účelem jejich zastavění objekty v rámci rekonstrukce a dostavby výškové budovy a navazujících objektů dle studie ze 9/2007 vypracované společností ATX architekti a pověřuje místostarostu Ing. Krále ke stanovení podmínek uzavření příslušných smluv.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně po ukončení rekonstrukce a dostavby výškové budovy odprodat pozemek parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za min. kupní cenu 2.000 Kč/m2 za účelem provedení rekonstrukce a dostavby výškové budovy nacházející se na tomto pozemku dle studie ze 9/2007 vypracované společností ATX architekti a pověřuje místostarostu Ing. Krále ke stanovení podmínek uzavření příslušných smluv.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky případně jejich části parc. č. 1352/33, 1352/52, 1447, 1352/25, 1449, 1451/2, 1380/16, 1380/3, 1453, 1364/2, 1352/49, 1352/19, 1447, 1426, 1352/50, 1352/51, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem zastavění částí těchto pozemků stavbami, které budou po vybudování převedeny do vlastnictví Města Blansko a za účelem využívání těchto pozemků jako zázemí pro realizaci stavby – rekonstrukce a dostavba výškové budovy a navazujících objektů dle studie ze 9/2007 vypracované společností ATX architekti.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce číslo INV-Výp/46/01/Ne ze dne 27.06.2001 na výpůjčku id. části 332/34224 pozemků parc. č. 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6 vše zastavěná plocha nádvoří v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětnou část pozemků (ulice Sloupečník).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 332/34224 pozemků parc. č. 4031/1, 4031/2, 4031/3, 4031/4, 4031/5, 4031/6 vše zastavěná plocha nádvoří v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění bytovými domy a za účelem užívání v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky v domě Sloupečník 84, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. st. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 345 m2 a parc. č. 96/2 zahrada o výměře 615 m2 oba v k. ú. Dolní Lhota (pozemky v blízkosti prodejny Jednota).

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout ani dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k. ú. Těchov za účelem parkování osobního vozidla (pozemek v lokalitě Zahradní město v Těchově).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha o výměře cca 324 m2 v k. ú. Těchov za účelem údržby pozemku, sečení trávy, s možností jejího oplocení živým plotem panu Jiřímu Mánkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě Zahradní město na Těchově).

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s výpůjčkou části pozemku parc. č. 857/234 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 50 m2 za účelem vybudování parkovacích a odstavných stání, Veronice Musilové, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (pozemek na ul. Čelakovského v Blansku).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 862/13 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 5 m2 z důvodu zastavění stavbou parkovacích stání, a to společnosti Vašstav, s. r. o. Brno, IČ: 46964541, za cenu 950 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (parkovací stání u byt. komplexu Vašstav na Zborovcích).

Usnesení č. 21
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemků parc. č. 813/3 orná půda, 812/4 ostatní plocha a 812/5 ostatní plocha, všechny v k. ú. Blansko o výměře části cca 170 m2 za účelem připojení k nemovitosti parc. č. 812/19 zahrada v k. ú. Blansko a jejího užívání jako součást zahrady manželům Kleinbauerovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti (lokalita ul. Lesní, vedle RD Lesní 18, Blansko).

Usnesení č. 22
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 301/1 orná půda v k. ú. Hořice o výměře cca 850 m2 za účelem vybudování objektů pro parkování techniky pro úpravu tratí a pro technické zasněžování a dále za účelem užívání jako manipulační prostor techniky lyžařského areálu na Hořicích, a to TJ Sokolu Blansko, za kupní cenu 84 Kč/m2 s možností úhrady ceny ve 3. splátkách, a to 1. splátka – 25 % z kupní ceny při podpisu kupní smlouvy, 2. splátka – 25 % z kupní ceny do půl roku od podpisu smlouvy a 3. splátka – 50 % z kupní ceny do 30.06.2009. Kupní smlouva bude vložena do katastru nemovitostí až po zaplacení celé kupní ceny. Kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (lyž. areál Hořice).

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, a to:
umístění, provozování, opravy a údržba dešťové kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 436 (dle PK) v k. ú. Blansko, zábor velikosti: šířka 3,3 m, délka vedení 3 m (ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí) – vlastník pozemku: Karel Hlavička, Alešova 3, Blansko,
umístění, provozování, opravy a údržba dešťové kanalizace DN 300 na části pozemku parc. č. 461/2 (dle PK) v k. ú. Blansko, zábor velikosti: šířka 3,3 m, délka vedení 1 m (ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí) – vlastník pozemku: Svazek VaK měst a obcí Boskovice,
umístění, provozování, opravy a údržba nadzemního vedení VN na části pozemku parc. č. 437 (dle PK) v k. ú. Blansko, zábor velikosti: délka vedení 25 m, plocha záboru 445 m2 (ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na každou stranu) – vlastník pozemku: Karel Hlavička, Alešova 3, Blansko,
to vše bezplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN na částech obecních pozemků parc. č. 84/19 orná půda, parc. č. 1362/8 ostatní plocha a parc. č. 1362/23 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, a to ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.750 Kč (ul. Poříčí).

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s návrhem paušální ceny pro rok 2008 na využití malé a velké zasedací místnosti v budově nám. Republiky 1, Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka