Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 26 ze dne 26.02.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zřízením střednědobého úvěru PNFP pro společnost Služby Blansko, s. r. o. ve výši 2 mil. Kč za podmínek do 5 % úrokové sazby na dobu 2 až 3 let.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 9/08 „Nákup myčky a desinfikátoru podložních mís pro interní oddělení B Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2008.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2007.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí návrh na rozdělení výsledku hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2007.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 10/08 „Osazení samostatných dveří do úklidové místnosti na kožním oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2008.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí změnu hlavního účelu a předmětu činnosti Nemocnice Blansko tak, že se rozšiřuje účel a předmět činnosti o „organizaci a poskytování lékařské služby první pomoci“.

Usnesení č. 7
Rada revokuje usnesení č. 2 přijaté na 23. schůzi rady města konané dne 15.01.2008.

Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí „Dohodu o úpravě majetkových vztahů“ mezi Městem Blansko a Nemocnicí Blansko a ukládá kontrolnímu oddělení předložit její návrh k projednání a schválení na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 9
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2008/09.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se změnami výše poplatků v Městské knihovně Blansko podle předloženého návrhu s platností od 01.03.2008.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s vyřazením knižních titulů a hudebních nosičů podle předloženého seznamu z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na podporu jeho činnost ve výši 300.000 Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 15
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci, a to MŠ Blansko, Údolní 8 – úprava zahrady. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akce v rozpočtu města na rok 2008.

Usnesení č. 16
Rada bere na vědomí informaci o finančních dopadech výběru volných finančních prostředků města a mimořádném splacení úvěrů města těmito prostředky.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích a ukládá finančnímu odboru předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 18
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelových půjček v celkové výši 1.295.000,00 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům:
Společenství vlastníků, nám. Republiky 8, 678 01 Blansko na výměnu sklepních oken, opravu soklu, výměnu ventilů ve výši 180.000,00 Kč,
MUDr. Simona Malachová, 678 01 Blansko na výměnu oken, střešní krytiny, schodiště RD ve výši 150.000,00 Kč,
Dana Vrtělová, 678 01 Blansko na rekonstrukci bytového jádra ve výši 200.000,00 Kč,
Lenka Součková, 678 01 Blansko na rekonstrukci bytového jádra, menší stavební úpravy bytu ve výši 100.000,00 Kč,
Emil Pernica, 678 01 Blansko na opravu rozvodů vody, elektro a nutné zednické práce ve výši 65.000,00 Kč,
Ing. Eva Srncová, 678 01 Blansko na opravu fasády, výměnu oken a montáž lodžií ve výši 300.000,00 Kč,
Ing. Dušan Martoch, 678 01 Blansko na půdní vestavbu ve výši 300.000,00 Kč.
Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zapracováním finančních prostředků z hospodaření minulých let (roku 2007) ve výši 23.517.900 Kč do rozpočtu města roku 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zapojením volných finančních prostředků v maximální výši 23.000.000 Kč ve správě Atlantik Asset Management investiční společnost, a. s., do rozpočtu města v roce 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje po úpravě návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2008 následujícím organizacím:

Účel Příjemce tis. Kč
Provozní náklady útulku pro psy Služby Blansko, s. r. o. 374,5
Provozní náklady malé vodní elektrárny Služby Blansko, s. r. o. 218,4
Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS KORDIS JMK, spol s r.o., Brno 1 520,0
Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa ČAD Blansko, a. s. 115,0
Zajištění provozu MHD na území města ČAD Blansko, a. s. 4 850,0
Nákup nového parkovacího automatu Služby Blansko, s. r. o. 145,0
Členství ve Svazku vodovodů a kanalizací Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17. Listopadu 14 410,0
Provoz a činnost MŠ Těchov 124 457,0
Provoz a činnost MŠ Rodkovského 2a 1 290,0
Provoz a činnost MŠ Divišova 2a 875,0
Provoz a činnost MŠ Údolní 8 1 191,0
Provoz a činnost MŠ Dvorská 96 1 826,0
Provoz a činnost ZŠ Erbenova 13 3 361,0
Provoz a činnost ZŠ TGM Rodkovského 2 2 364,0
Provoz a činnost ZŠ Dvorská 26 3 054,0
Provoz a činnost ZŠ a MŠ Salmova 17 4 597,0
Provoz a činnost ŠJ Rodkovského 2 491,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Erbenova ZŠ ul. Erbenova 13 22,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM ul. Rodkovského ZŠ TGM ul. Rodkovského 2 22,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Dvorská ZŠ ul. Dvorská 26 22,0
Provoz a činnost kina KSMB Blansko 1 578,0
Provoz a činnost MTV Městská knihovna Blansko 1 320,0
Provoz a činnost Městská knihovna Blansko 4 700,0
Roční přístup na monitoring médií Městská knihovna Blansko 12,0
Provoz a činnost Muzeum Blansko 5 427,0
Údržba dle dotačních podmínek Muzeum Blansko 100,0
Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti KSMB Blansko 6 081,0
Na uspořádání Historického jarmarku KSMB Blansko 120,0
Na uspořádání silvestra na náměstí KSMB Blansko 50,0
Na konferenci evropských turistických klubů KSMB Blansko 10,0
Na vystoupení na mezinárodním vánočním festivalu v Římě PS Rastislav Blansko 30,0
Příspěvek na restaurování ikon Náb.obec Církve čsl.husitské Bl. 130,0
Provozní náklady lázní a koupaliště Služby Blansko, s. r. o. 5 193,0
Ostatní výdaje lázní a koupaliště – splátky za pronájem turniketového systému, výměna kondenzační nádrže (havárie),
Oprava víka akumulační nádrže pod bazénem (havárie)
Služby Blansko, s. r. o. 378,0
Provozní náklady zimního stadiónu Služby Blansko, s. r. o. 2 237,0
Ostatní výdaje zimního stadiónu – oprava zatékající střechy nad šatnami, oprava tlakového sběrače čpavkové strojovny Služby Blansko, s. r. o. 352,0
Provozní náklady rekreační oblasti Palava Služby Blansko, s. r. o. 274,0
Ostatní výdaje rekreační oblasti Palava – oprava drah minigolfu Služby Blansko, s. r. o. 58,0
Příspěvek na rekonstrukci závlahového systému travnatého hřiště FK Blansko 60,0
Příspěvek na dostavbu areálu biketralu na sportovním ostrově AMK Blansko 50,0
Příspěvek na zpracování, tisk a distribuci brožury O historii ledního hokeje v Blansku ČSLH Blansko 20,0
Příspěvek na obnovu povrchu dráhy včetně terénních úprav RC Blansko 350,0
Příspěvek na generální oprava WC a sprch v hale ASK ASK Blansko 50,0
Příspěvek na provoz dětského dopravního hřiště Autoškola Pernica 50,0
Dotace na investice – vyúčtování rekonstrukce JIP a výtahů Nemocnice Blansko 1 183,2
Dotace na investice Nemocnice Blansko 7 863,0
Úklid a udržování hřbitova Pohřební ústav Boskovice, s.r.o. 310,7
Provozní náklady veřejného WC Služby Blansko, s. r. o. 303,9
Příspěvek na činnost Nízkoprahového klubu v Blansku Sdružení Podané ruce Brno 126,5
Provozní náklady noclehárny, Luční 10 DCHB, Oblastní charita Blansko 500,00
Členství v SMO JM Sdružení obcí a měst jižní Moravy 22,0
Členství v SMO Svaz měst a obcí ČR, Praha 4 43,7
Členství v ESOMu Energetické sdružení obcí, Brno 11,5
Členství tajemníků Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážděná 6, Praha 1 1,0
Členství sociálních pracovníků Společnost sociálních pracovníků ČR, Praha 8, Na Hranicích 674 0,5

Rada ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s poskytnutím půjčky ve výši 300.000 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Holešanského, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Malíkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Večeři, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Jordánkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Čecha, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Jedly, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Ševčíkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Ventrčové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Grenarové, Ruprechtov, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt slečny Radilové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s rozšířením předmětu výpůjčky ve smlouvě č. 2005-KOM-S054/Pe s Úřadem práce v Blansku o kancelář č. 415 o výměře 17,70 m2 + ost. 3,90 m2 ve 4. patře budovy na nám. Republiky 1, Blansko, za účelem zajištění výkonu státní správy, a to s účinností od 01.03.2008.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje po úpravě předloženou kupní smlouvu na odprodej id. 8/9 výškové budovy Smetanova 3, Blansko, se společností LIŠKA Group, s. r. o. a doporučuje ji k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemků parc. č. 1352/3 a 1364/2 oba ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění 3-4 stolků a židlí k nim a jejich užívání jako letní posezení k provozovně Caffé Magic (před budovou Rožmitálova 16, Blansko, mezi veřejným osvětlením).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout dvě části pozemku parc. č. 1352/34 ostatní plocha o celkové výměře obou částí cca 5 m2 v k. ú. Blansko, tak jak jsou vyznačeny na přiložené situaci z PD, za účelem vybudování přístupového schodiště do budovy Smetanova 8, Blansko a jejich užívání (Smetanova ulice, chodník podél budovy Smetanova 8).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Těchov za účelem provozování letního posezení k restauraci v kult. domě v Těchově (u kulturního domu v Těchově).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SM-NS/72/96/Ko ze dne 23.08.1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.10.1998, dodatku č. 2 ze dne 23.11.2005 a dodatku č. 3 ze dne 18.04.2007 na nájem pozemku parc. č. 1650/12 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu (pozemek zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží u ČD Blansko – město).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1650/12 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží u ČD Blansko – město).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2002-INV-NS/20/Ne ze dne 26.06.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.11.2005 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 25.04.2007 mezi p. Ištvánkem, bytem Blansko a Městem Blansko, kterým se mění
předmět nájmu, a to předmětem nájmu je pozemek parc. č. 1463/1 zast. plocha, nádvoří o výměře 12 m2 v k. ú. Blansko,
nájemné je stanoveno ve výši 240 Kč/rok.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a platná (pozemek pod garáží, za budovou restaurace Punkva v Blansku).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1463/2 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 13 m2 z důvodu zastavění pozemku garáží ve vlastnictví fyzických osob a jejího užívání ke garážování osobního automobilu (pozemek zastavěný garáží za budovou restaurace Punkva v Blansku).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 654 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota (Spešov) za účelem rekonstrukce a údržby komunikace (komunikace v sídelním území Spešov).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s tím, aby Město Blansko jako podnájemce uzavřelo podnájemní smlouvu s Lesy města Brna, a. s., Křížkovského 247, Kuřim, IČ: 60713356 na užívání pozemku parc. č. 322/3 lesní pozemek o výměře 2798 m2 v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem provozování hřiště, za nájemné 1 Kč/m2/rok, a to na dobu určitou do 31.12.2012 s tím, že smlouva bude dle potřeby prodlužována.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 174/2 trvalý travní porost, parc. č. 175/2, 175/3, 289/2 a 289/3, vše ostatní plocha v k. ú. Olešná o celkové výměře pozemků 27 728 m2, za účelem vybudování a provozování solární elektrárny o minimálním výkonu 400 kW (pozemky bývalé skládky na Olešné), a to za podmínek:
doba pronájmu 25 let
pevná složka nájemného 90.000 Kč/rok + každoroční zvyšování o oficiální míru inflace od 1. 1.2009
pohyblivá složka nájemného ve výši 3,1 % z výkupní ceny každé dodané 1 kWh, stanovené v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, s tím, že povinnost platit nájemné je stanovena ode dne, kdy nájemce získá právo provést plánovanou stavbu dle stavebního zákona, nejpozději však ode dne 1. 9. 2008
veškeré nutné náklady na práce na přípravu pozemku nese zájemce o výstavbu solární elektrárny (pozemky bývalé skládky na Olešné),
společnosti SLUNETA, s. r. o., Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova 3379/48, IČ: 27303837.
Nájemní smlouva bude obsahovat mimo jiné i ujednání – omezení, týkající se provozu na předmětných pozemcích v souvislosti s tím, že se jedná o bývalou skládku TKO, a to dle stanovisek odborů KOM, ŽP a SÚ.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 886/9 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 360 m2 Lence Zouharové, bytem Blansko, k zahrádkářským účelům za nájemné 540 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v zahrádkářské kolonii v lokalitě Blansko-Zborovce, pod ulicí Okružní – část pozemku po pí Karešové).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 780 trvalý travní porost v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 100 m2 Petře Dryšlové, bytem Blansko, za účelem údržby pozemku a uskladnění balíkovaného sena za nájemné 3 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (část pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 3973 zastavěná plocha plocha, nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko Radkovi ILLOVI, bytem Brno z důvodu zastavění pozemku budovou v jeho vlastnictví, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok + každoroční zvyšování o míru inflace od roku 2009, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný budovou bývalé DDM na ul. Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě distribučního plynovodu na částech obecních pozemků parc. č. 736/1, parc. č. 572/4, oba ostatní plocha a parc. č. 1380/1 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko, a to ve prospěch společnosti RENTFORUS, a. s., Svitavská 500, Blansko, IČ: 26935775, na dobu neurčitou, za úplatu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem (ul. Masarykova).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kanalizace (prodloužení) na části obecního pozemku parc. č. 736/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to ve prospěch společnosti RENTFORUS, a. s., Svitavská 500, Blansko, IČ: 26935775, na dobu neurčitou, za úplatu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem (ul. Masarykova).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě „UPC – Blansko, upgrade (2007)“ na částech obecních pozemků parc. č. 1381/1, parc. č. 755/50, parc. č. 778/2, parc. č. 784/5, parc. č. 1425, parc. č. 1426 a parc. č. 780/4, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to ve prospěch společnosti UPC Česká republika, a. s., Závišova 5, Praha 4, IČ: 00562262, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem (pozemek u vlak. nádraží Blansko-město).

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/7 orná půda, parc. č. 812/8 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko označených dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 jako pozemky parc. č. 812/35, 812/34, 812/33, 812/32, 812/31, 812/30, 812/29, 812/28, 812/26, 812/25, 812/24, 812/23, 812/22, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 3082 m2 za účelem výstavby 13 RD společnosti AO REAL, a. s., IČ: 28263278, se sídlem v Blansku, na dobu určitou ode dne podpisu nájemní smlouvy do dne vkladu kupní smlouvy na předmětné pozemky do katastru nemovitostí, za nájemné ve výši 65 Kč/m2 /rok, které začne nájemce platit ode dne podpisu nájemní smlouvy s tím, že podmínky pronájmu budou vycházet ze zveřejněného záměru v této věci ze dne 30.01.2008.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí a předkládá zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej částí pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda, parc. č. 812/7 orná půda, parc. č. 812/8 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda, vše v k. ú. Blansko, označených dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 jako pozemky parc. č. 812/35, 812/34, 812/33, 812/32, 812/31, 812/30, 812/29, 812/28, 812/26, 812/25, 812/24, 812/23, 812/22, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 3 082 m2 za účelem výstavby 13ti RD společnosti AO REAL, a. s., IČ: 28263278, se sídlem v Blansku, za cenu 1.870 Kč/m2, způsobem a za podmínek uvedených ve zveřejněném záměru a v materiálu k tomuto bodu s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené.

Usnesení č. 54
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit uzavření dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč v platném znění se společností BLATA, s. r. o. za účelem snížení výměry prodávaných pozemků o cca 11 000 m2.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně odprodat pozemky parc. č. 967/11, parc. č. 980/7, parc. č. 984/37, vše ostatní plocha, parc. č. 967/12 orná půda a parc. č. 967/1, parc. č. 970 a parc. č.998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko za účelem investiční výstavby za minimální kupní cenu 420 Kč/m2, přičemž investiční záměr žadatele musí být v souladu s podmínkami ministerstva průmyslu a obchodu a žadatel se musí připojit k investičnímu záměru společnosti BLATA, s. r. o. za podmínek definovaných v materiálu předloženém na 26. schůzi rady města k této věci (pozemky v průmyslové zóně).

Usnesení č. 56
Rada vzala na vědomí dosavadní výsledky projednání Návrhů Změn ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu vydání Změn H5 na k. ú. Horní Lhota u Blanska, včetně jejich odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 57
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01.03.2008 následovně:
člen rady 2.310 Kč
předseda výboru 1.350 Kč
předseda komise 1.130 Kč
člen zastupitelstva 740 Kč
předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 630 Kč

Usnesení č. 58
Rada bere na vědomí návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s pronájmem části střechy bytového domu na ul. Ant. Dvořáka 4a, Blansko, za účelem umístění anténního systému žadateli:
Ing. Zdeněk Lebiš, Palackého 307, 679 06 Jedovnice; IČ: 64473899 za nájemné ve výši 5.000 Kč za anténu, tj. 15.000 Kč/rok; na dobu neurčitou.
Nájemní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že budou splněny podmínky uvedené v materiálu odboru.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s pronájmem kanceláře o výměře 46,20 m2 + ost. 16,63 m2 (soc. zař., chodba) ve III. nadzemním podlaží budovy K. J. Mašky 2, Blansko, na dobu neurčitou, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, Smetanova 3, Blansko; IČ: 65399447, za účelem užívání jako kancelář organizace za nájemné ve výši 1 Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka