Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 27 ze dne 18.03.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 639/1 orná půda o výměře cca 1.300 m2 v k. ú. Blansko, a to části pozemku, která bude zastavěna bytovým domem a jejíž výměra bude stanovena geometrickým plánem, společnosti Tenza, a. s. Brno, IČ: 255 70 722, za cenu 1.500 Kč/m2 , a to po zápisu rozestavěné stavby bytového domu do katastru nemovitostí s tím, že kupující uhradí náklady s převodem pozemku spojené.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za cenu 3.100 Kč/m2 a pozemků, resp. jejich částí parc. č. 1447, 1352/25, 1449, 1448/2, 1451/2, 1380/16, 1451/1, 1380/3, 1453, 1426, 1352/33, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za cenu 2.300 Kč/m2, a to částí, které budou zastavěny objektem(y) v rámci rekonstrukce a dostavby stávající výškové budovy a navazujících objektů a jejichž výměra bude stanovena geometrickým plánem, společnosti LIŠKA Group s. r. o, Blansko, Na Řadech 2, IČ 253 34 531, a to po ukončení výstavby, tj. vydání kolaudačního souhlasu s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené. Toto usnesení pozbude platnosti, pokud společnost LIŠKA Group, s. r. o. odstoupí od záměru koupě id. 8/9 objektu výškové budovy čp. 1588 na pozemku parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení bezúplatný převod stavebních děl zhotovených na náklady společnosti LIŠKA Group, s. r. o. v rámci rekonstrukce a dostavby stávající výškové budovy a navazujících objektů, nacházejících se na pozemcích, které nebudou předmětem převodu do vlastnictví společnosti LIŠKA Group, s. r. o., Na Řadech 2/2379, Blansko, Městu Blansko.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 722 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 91 m2 v k. ú. Blansko, za podmínek uvedených ve stanovisku odboru INV k této věci, a to mezi spoluvlastníky pozemku, jako pronajímateli a Městem Blansko, jako nájemcem, za nájemné 20 Kč/m2/rok s tím, že v případě změny cenového předpisu, tj. výměru ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, bude upravováno dle platného cenového předpisu, za účelem realizace projektu „MŠ Blansko, Údolní 8 – úprava zahrady“ a za účelem užívání jako součást zahrady mateřské školy, na dobu určitou, nejméně 6 let od data ukončení realizace projektu (zahrada u MŠ Údolní v Blansku).

Usnesení č. 5
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit odprodej plochy o výměře cca 11.000 m2 sestávající se z pozemků či jejich částí a to parc. č. 967/11, parc. č. 980/7, parc. č. 984/37, vše ostatní plocha, parc. č. 967/12 orná půda a parc. č. 967/1, parc. č. 970 a parc. č. 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko za účelem investiční výstavby společnostem NOVATISK, akciová společnost, IČ: 277 55 291 a BMA TRADING INTERNATIONAL s. r. o., IČ: 269 73 821 za cenu 430 Kč/m2, přičemž investiční záměr žadatelů musí být v souladu s podmínkami ministerstva průmyslu a obchodu a žadatel se musí připojit k investičnímu záměru společnosti BLATA, s. r. o. za podmínek definovaných v materiálu předloženém na 26. schůzi rady města k této věci (pozemky v průmyslové zóně).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka