Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 28 ze dne 01.04.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s uzavřením dodatku Nájemní smlouvy se společností Služby Blansko, s. r. o. na provoz zimního stadionu, krytých lázní a letního koupaliště, ve kterém bude doba platnosti smlouvy upravena na dobu neurčitou s možností jednostranné výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 11/08 „Propojení kanceláří mzdového a personálního oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2008.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 12/08 „Odstranění příčky na bezbariérovém WC v oddělení rehabilitace Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2008.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 3/2008 Organizační řád Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje Statut Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje zařazení akce č. 13/08 „Zabezpečení výtahů Nemocnice Blansko“ do plánu investic na rok 2008.

Usnesení č. 8
Rada bere na vědomí zprávu o vyhodnocení kontrolního systému na MěÚ Blansko za rok 2007.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy upravující užívání veřejného prostranství v Blansku na parc. č. 1380/17 o výměře 949 m2 v k. ú. a obci Blansko.

Usnesení č. 10
Rada ukládá odd. právnímu Odboru kancelář tajemníka zúžit žalobu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu podanou Okresnímu soudu v Blansku dne 16.02.2007 pouze na parc. č. 1380/17 o výměře 949 m2 v k. ú. a obci Blansko.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Muzea Blansko, Městské knihovny Blansko a Kulturního střediska města Blanska za rok 2007 a plány činnosti na rok 2008.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2007, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Milanu Nejezchlebovi, Blansko, na uspořádání hudební produkce s živou hudbou „Hardline Therapy“ v prostorách lomu Arnoštov dne 24.05.2008 v době od 11:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Radku Sedlákovi, Jedovnice, na uspořádání koncertu rockových kapel v prostorách lomu Arnoštov dne 26.07.2008 v době od 12:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 15
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli MATRAS.CZ s. r. o. na uspořádání koncertu skupiny Tři sestry dne 16.05.2008 v době od 20:00 hodin do 01:00 hodin následujícího dne v areálu zimního stadionu a na uspořádání rockového festivalu dne 05.07.2008 v době od 14:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne v prostorách lomu Arnoštov.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Frühaufové, Blansko, na uspořádání soukromé oslavy s živou a reprodukovanou hudbou v prostorách Fotbalové hospůdky, Údolní 10 dne 26.04.2008 v době od 16:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Františku Vaňkovi, Blansko na uspořádání čtyř tanečních zábav s živou hudbou na hřišti v Dolní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 22
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2008 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 28. schůzi rady města.

Usnesení č. 23
Rada bere na vědomí změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/1.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí informaci o možnostech výběru finančních prostředků z portfolia Města Blansko.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Papírníkové, Blansko.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Doleželovi, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Balažovičovi, Blansko.

Usnesení č. 28
Rada revokuje usnesení č. 12 z 82. schůze konané dne 03.10.2006.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 11 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Pospíšilovi.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 4/1 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Janíkovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Geiera, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Němce, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Skoumala, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Závodníka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Novotného, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Beiglové, Valchov, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí panu Romaňákovi, Blansko, souhlasí však se zařazením aktuální žádosti do pořadníku.

Usnesení č. 38
Rada i po projednání odvolání paní Ševčíkové, Blansko, nadále souhlasí s vyřazením její žádosti o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti, což znamená, že nebyl nahlášen aktuální stav bytové situace žadatele a tímto potvrzuje svoje usnesení č. 30 z 26. schůze konané dne 26.02.2008.

Usnesení č. 39
Rada schvaluje předložené pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 01.04.2008 do 30.06.2008.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s vyřazením projektové dokumentace garáží v hodnotě 56.017,50 Kč, projektové dokumentace veřejných WC v hodnotě 51.975 Kč, projektové dokumentace obnovy vesnice v hodnotě 98.000 Kč, projektu žádosti o dotaci SROP na Regeneraci veřejného prostranství v hodnotě 101.150 Kč z majetku města.

Usnesení č. 41
Rada projednala petici proti zprůjezdnění ulice Luční a na základě ankety a odborného posudku o jednosměrném zprůjezdnění ulice Luční souhlasí s jednosměrným zprůjezdněním ulice Luční, a ukládá odboru INV pokračovat na projektové přípravě této stavby, jakožto součást rekonstrukce komunikace Na Lukách.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s opravou usnesení č. 40 ze 7. schůze rady konané dne 13.03.2007, které nově zní: Rada pověřuje starostku města Blanska k uzavírání dohod se stavebníky pro dočasné použití pozemků města k realizaci staveb, obsahující finanční jistinu pro splnění závazků z dohod plynoucích ve výši 20.000 Kč.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu – rozvoj a rekonstrukci vedení kabelů ve vlastnictví UPC Česká republika, a. s. – na pozemcích města a pověřuje starostku města Blanska k podpisu této smlouvy, přičemž jistinu pro splnění závazků z dohody plynoucí stanovuje ve výši 100.000 Kč.

Usnesení č. 44
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1351/5 ostatní plocha o výměře cca 17 m2 v k. ú. Blansko (proluka mezi řadovými garážemi u trati ČD Blansko-město).

Usnesení č. 45
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 746/24 ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 46
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat nebo darovat část pozemku parc. č. 168 zast. pl., nádvoří o výměře cca 245 m2, část pozemku parc. č. 1057 zahrada o výměře cca 159 m2, část pozemku parc. č. 1056 orná půda o výměře cca 337 m2, část pozemku parc. č. 1393/2 vodní plocha o výměře cca 26 m2, část pozemku parc. č. 1361/1 ostatní plocha o výměře cca 19 m2 a část budovy čp. 2312, vše v k. ú. Blansko (podél mlýnského náhonu v Blansku).

Usnesení č. 47
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 646/1 a parc. č. 624/86 v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 1352/3 a 1364/2, oba ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění 3-4 stolků a židlí k nim a jejich užívání jako letní posezení k provozovně Caffé Magic paní Pavlíně Rampulové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 395 Kč/měsíc + zvyšování o míru inflace od roku 2009 (před budovou Rožmitálova 16, Blansko, mezi veřejným osvětlením).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s pronájmem dvou částí pozemků parc. č. 1352/34 ostatní plocha o celkové výměře obou částí cca 5 m2 v k. ú. Blansko, tak jak jsou vyznačeny na přiložené situaci z PD, za účelem vybudování přístupového schodiště do budovy Smetanova 8, Blansko a jejich užívání panu Hédlovi a Darmovzalovi, oba bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 500 Kč/rok + zvyšování o inflaci od roku 2009 (Smetanova ulice, chodník podél budovy Smetanova 8).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Těchov za účelem provozování letního posezení k restauraci v kult. domě v Těchově Lucii Zavadilové a Davidu Čechovi, oba bytem Těchov, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 128 Kč/ měsíc + zvyšování o míru inflace od roku 2009 (u kulturního domu v Těchově).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s výpůjčkou id. části 332/34224 pozemků parc. č. 4031/1,4031/2,4031/3,4031/4, 4031/5, 4031/6 vše zastavěná plocha nádvoří v k. ú. Blansko, z důvodu zastavění bytovými domy a za účelem užívání v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky v domě Sloupečník 84, Blansko paní Rytířové, Adamov, na dobu určitou, do doby rozhodnutí ve věci uplatněné restituce na část předmětných pozemků.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 1650/12 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 18 m2 Josefu Kuncovi a Veronice Kuncové, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jejich vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží v lokalitě řadových garáží u ČD Blansko-město).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. st. 1650/12 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko o výměře 13 m2 Zdenku Janíčkovi a Dagmar Janíčkové, bytem Blansko, z důvodu zastavění pozemku garáží v jejich vlastnictví a jejího užívání ke garážování osobního automobilu, za nájemné 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek zastavěný garáží za restaurací Punkva v Blansku).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/27/2000/Ne ze dne 06.11.2000 na nájem části pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 02.04.2008. Poměrná část nájemného za rok 2008 už nebude městem požadována (ulice Dolní Palava, za zámeckou zdí).

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S089/R-NS/Ne ze dne 12.07.2004 na nájem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni 01.04.2008 s tím, že nájemce uhradí poměrné nájemné za leden až březen 2008 a do termínu podpisu dohody o skončení nájmu zařízení z pozemku odstraní.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN na části obecního pozemku parc. č. 84/1 zahrada v k. ú. Blansko, a to ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.250 Kč, přičemž rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem (ul. Poříčí).

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě vedení plynu, vody, NN a splaškové a dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 514/5 orná půda, 517/1 ostatní plocha, 518/1 ostatní plocha, 519/1 ostatní plocha, 523/1 orná půda, 523/51 orná půda, 541/18 ostatní plocha, 541/19 ostatní plocha, 541/20 ostatní plocha, 541/9 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota v rámci stavby „Novostavba výrobní haly, Blansko-Vojánky, parc. č. 514/5“ ve prospěch oprávněného – společnosti DAK BLANSKO, s. r. o., IČ: 255 31476, se sídlem Blansko, Pražská 66, na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku, přičemž rozsah věcného břemene bude specifikován geometrickým plánem (průmyslová zóna).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN, vodovodu a plynovodu na části obecního pozemku parc. č. 385 v k. ú. Klepačov, a to ve prospěch oprávněného Martina Mojžíška, Blansko a Ing. Petra Odehnala, Brno, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.850 Kč, přičemž rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s použitím finančních prostředků dle výše uvedené tabulky.

Usnesení č. 60
Rada doporučuje zastupitelstvu vystoupit z národní sítě zdravých měst.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu zvláštního určení – bezbariérového bytu č. 1 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku paní Bendové, Adamov.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Hlaváčkové, Blansko.

Usnesení č. 63
Rada schvaluje náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Petlachovou, Blansko.

Usnesení č. 64
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.