Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 29 ze dne 15.04.2008

Usnesení č. 1
Rada schvaluje návrh komise dětí a mládeže na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2008 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrh kulturní komise na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2008 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předložených seznamů.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska, na uspořádání městské akce „Pálení čarodějnic“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2008 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se spolupartnerstvím Města Blansko na XIV. ročníku MPMK.
Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánků s občerstvením na náměstí Republiky, a dále užívání náměstí Republiky dne 16. srpna 2008 pro ASK Blansko.
Rada ukládá Městské policii Blansko spolupracovat s organizačním výborem při organizačních opatřeních a zabezpečení průběhu akce.
Rada ukládá komisi pro zahraniční styky spolupracovat s organizačním výborem na pozvání sportovců z partnerských měst.
Rada ukládá řediteli KSMB spolupracovat s organizačním výborem při zajištění sportovně – kulturního programu.

Usnesení č. 6
Rada revokuje svoje usnesení č. 19 z 24. schůze konané dne 29.01.2008.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s prodloužením nájemního vztahu s panem Olahem, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada revokuje druhou část svého usnesení č. 5 z 20. schůze konané dne 13.11.2007, a to část týkající se přidělení přístřeší.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s pronájmem služebního bytu v MŠ Dvorská 96 v Blansku paní Musilové, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 15 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Buchvaldkové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 6 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Vdolečkové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 16 v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Menšíkové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 14 v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Krejčímu, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se změnou Směrnice č. 8/2005 o hospodaření s byty v majetku města Blanska dle materiálu odboru.

Usnesení č. 15
Rada ukládá odboru KOM provést průzkum zájmu o koupi bytů, resp. bytových domů z majetku města ze strany nájemců a výsledky ankety předložit na schůzi rady.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 6 ve II. PP o výměře 12 m2 v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Kučerovi, Blansko za nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí informaci k průběhu prodeje výškové budovy.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 310/10 zahrada o výměře cca 120 m2 (část, která je zakreslena ve snímku z mapy a je nyní pronajata) v k. ú Blansko za účelem úpravy a užívání jako příjezdová cesta k RD Hořická 42, za účelem parkování a za účelem údržby .

Usnesení č. 19
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 1058/2 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 406 m2 za účelem jeho užívání k zahrádkářským účelům (pozemek v lokalitě za zimním stadionem, u Salmova mlýna v Blansku).

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. st. 2192 zastavěná plocha o výměře 23 m2 v k. ú. Blansko z důvodu jeho zastavění garáží ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek zastavěný garáží na ul. Příční).

Usnesení č. 21
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru pronajmout ani odprodat část pozemků parc. č. 1380/4 a 1352/25, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 75 m2, za účelem výstavby a provozování stánku/café na ulici Rožmitálova v Blansku.

Usnesení č. 22
Rada bere na vědomí výpověď z užívání části pozemku parc. č. 881/36 ostatní plocha a pozemek parc. č. 881/65 ostatní plocha, vše o výměře cca 1500 m2 v k. ú. Blansko s tím, že pozemky budou předány zpět městu do 30.04.2008.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2004-INV-Poz-S131/NS-Ne ze dne 02.11.2004 tak, aby nově účel nájmu zněl: „z důvodu zastavění pozemku prodejním stánkem, jeho užívání a provozování pro prodej tisku, cenin, drobného zboží, kuřáckých potřeb, cukrovinek a pro provoz sazky“, a to formou uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě. Pro případ, že nájemce odmítne podpis dodatku, rada souhlasí s výpovědí z nájmu dle příslušných ustanovení smlouvy s cílem dosáhnout vyklizení pozemku, který je předmětem nájmu.

Usnesení č. 24
Rada požaduje doložit žádost společnosti Freshliving ze dne 12.09.2007 takovými listinami, jak sdělila společnosti dopisem ze dne 02.11.2007.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se změnou hranice mezi pozemkem parc. č. 928 ostatní plocha a pozemkem parc. č. 929 ostatní plocha v k. ú. Těchov na původní stav před mapováním v roce 1990 tak, jak je vyznačeno v nově vypracovaném a dosud v katastru nemovitostí nezapsaném geometrickém plánu č. 761-10468/2007 z 09.01.2008 (pozemky na Češkovicích).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu k odsouhlasení výkup části pozemků parc. č. 438 (dle PK) o výměře cca 30 m2, části parc. č. 501/1 (dle PK) o výměře cca 70 m2, části parc. č. 501/2 (dle PK) o výměře cca 150 m2, části parc. č. 461/1 (dle PK) o výměře cca 2900 m2 , části parc. č. 461/2 ostatní plocha o výměře cca 140 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků, za ceny uvedené v materiálu k této záležitosti.

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí a nedoporučuje zastupitelstvu k projednání výkup pozemku parc. č. 280 trvalý travní porost v k. ú. Dolní Lhota za cenu požadovanou vlastníkem tohoto pozemku.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob parc. č. 364/10, 363/1 a 363/3, všechny v k. ú. Klepačov, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě dešťové kanalizace do předmětných pozemků, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného, na dobu neurčitou, bezplatně, v rozsahu, který bude specifikován geometrickým plánem (ulice Polní, Klepačov).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 565/3 – ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve vlastnictví ČAD Blansko, a. s. spočívajícím ve strpění zřízení, provozování, údržby a oprav cyklostezky, ve prospěch Města Blansko, a to bezúplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 30
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit statut Fondu údržby – Zámek Blansko.

Usnesení č. 31
Rada bere na vědomí možnosti města v souvislosti s novelizací zákona o dani z nemovitostí a souhlasí se zachováním stávajícího systému dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2004 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/1 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje znění smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka