Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 30 ze dne 29.04.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s uzavřením předložené Nájemní smlouvy se společností Služby Blansko, s. r o. na provoz zimního stadionu, krytých lázní a letního koupaliště.
Tímto usnesením se revokuje usnesení č. 1 z 28. schůze rady města ze dne 01.04.2008.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s provedením změny užívání stávajícího skladu na INT B na šatnu sester tohoto oddělení v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře cca 54 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění stolků, židlí a slunečníků, případně lednice nápojů a výrobník zmrzliny, pro provozování letního posezení k restauraci Palava Blansko, nám. Wanklovo 3, a to na části pozemku, která je vyznačena na snímku.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění stolků, židlí a slunečníků pro provozování letního posezení k restauraci Sportbar Blansko, nám. Wanklovo 4, a to na části pozemku, která je vyznačena na snímku.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/90/93/Ko ze dne 30.08.1993 na nájem pozemku parc. č. 808/3 zahrada o výměře 429 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na předmětný pozemek (lokalita Lovětín).

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/3 zahrada o výměře 429 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (lokalita Lovětín).

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k. ú. Blansko za účelem zastavění části tří parkovacích stání a jejich užívání k budově na pozemku parc. č. 84/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko (ul. Poříčí).

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 157 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska.

Usnesení č. 9
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje částí pozemku parc. č. 1213 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 a o výměře cca 40 m2 v k. ú. Těchov (pozemek se nachází v chatové lokalitě na Češkovicích, u komunikace nad hotelem Vyhlídka na Těchově).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky parc. č. 493/3 zahrada o výměře 44 m2, parc. č. 496/5 ostatní plocha o výměře 206 m2, parc. č. 496/7 ostatní plocha o výměře 109 m2 a parc. č. 500/2 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k. ú. Dolní Lhota za účelem provedení terénních úprav, vybudování účelové komunikace pro přístup a příjezd zemědělskou mechanizací na okolní pozemky, přičemž případný vypůjčitel bude respektovat podmínky stanovené příslušnými orgány státní správy a Města Blansko (pozemky u komunikace ke střelnici v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s koupí informačního a reklamního zařízení (panelu cca 2,4 × 5,1 m) na pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha v k. ú. Blansko od společnosti Vašstav s. r. o. , Brno, IČ: 46964541, do vlastnictví města, za cenu 500 Kč (Zborovce, před rest. Velvet).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej pozemku parc. č.182 ostatní plocha o výměře 659 m2 v k. ú. Dolní Lhota panu Viktoru Flekovi, bytem Dolní Lhota, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti, za účelem sjednocení vlastnických vztahů pozemku s okolními pozemky a stavbami na něm, za účelem užívání jako zázemí budovy čp. 123 v Dolní Lhotě s podmínkou zřízení bezplatného věcného břemene ve prospěch vlastníka kanalizace na pozemku umístěné, a to nákladem žadatele (u mlýnského náhonu, u budovy mlýna v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Města Blansko, a to umístění, provozování, opravy a údržba kanalizace na pozemku parc. č. 182 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota, bezplatně, na dobu neurčitou s tím, že veškeré náklady se zřízením břemene uhradí kupující pozemku parc. č. 182 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota. Zřízení věcného břemene bude součástí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 182 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí a nedoporučuje zastupitelstvu města k projednání žádost pana Mančíka, Brno o odprodej pozemku parc. č. 182 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota, z důvodů uvedených v materiálu k této věci.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit část obecního pozemku parc. č. 539/21 lesní pozemek o výměře cca 100 m2 v k. ú. Lažánky za id 1 části pozemku parc. č. 567/22 zahrada o výměře cca 200 m2 v k. ú. Blansko a souhlasí s výkupem id. 1 části pozemku parc. č. 567/22 zahrada v k. ú. Blansko o výměře cca 200 m2 od spoluvlastníka pozemku.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování, plynárenského zařízení „STL propoj Horní Lhota, STL plynovod PE 110, č. stavby 70082“ včetně jeho příslušenství na pozemcích parc. č. 176, parc. č. 512 a parc. č. 513, vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení, a to ve prospěch oprávněného JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 260 78 198, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 50 Kč/každý započatý běžný metr plynárenského zařízení (STL plynovodu), přičemž rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem (Horní Lhota u Blanska poblíž překladiště TDO).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodu na částech pozemků parc. č. 357 ostatní plocha, parc.č. 568/4 ostatní plocha a parc. č. 345/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Dolní Lhota, bezúplatně, na dobu neurčitou ve prospěch „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ 49468952 (pozemky v Dolní Lhotě poblíž lomu).

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením projektové dokumentace stavby Sběrný dvůr a dočasný útulek pro zvířata Blansko v hodnotě 15.855 Kč, projektové dokumentace stavby Parkoviště, Blansko – Písečná v hodnotě 7.500 Kč z majetku města.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s návrhem textu smlouvy o výpůjčce pozemku pro výstavbu Rozária Karoliny Meineke.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/2 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/2.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Bravin Group s.r.o. na uspořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách restaurace U Zámečku v době od 21:00 do 02:00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Občanská aktivita Horní Lhota na uspořádání tanečních zábav s živou hudbou v areálu TJ Sokol Horní Lhota v době od 20:00 do 02:00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 24
Rada bere na vědomí informaci o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/09.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Hauserové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na provozní náklady sociální služby raná péče pro poskytovatele sociální služby Středisko rané péče SPRP Brno.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 200 tis. Kč na mzdové a provozní náklady sociální služby denní stacionář pro zařízení Domov OLGA pro poskytovatele sociální služby Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko a ukládá odboru SOC předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 150 tis. Kč na mzdové a provozní náklady sociální služby chráněné bydlení pro zařízení Chráněné bydlení Centrum VELAN pro poskytovatele sociální služby Hnutí Humanitární Pomoci, Blansko a ukládá odboru SOC předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 120 tis. Kč na mzdové a provozní náklady sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež pro zařízení Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko pro poskytovatele sociální služby Sdružení Podané ruce, o. s. Brno a ukládá odboru SOC předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 80 tis. Kč na mzdové a provozní náklady sociální služby terénní programy pro zařízení Víceúčelová drogová služba na Blanensku pro poskytovatele sociální služby Sdružení Podané ruce, o. s. Brno a ukládá odboru SOC předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 210 tis. Kč na provozní náklady sociální služby azylové domy pro zařízení Centrum PRO Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko a ukládá odboru SOC předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 20 tis. Kč na provozní náklady sociální služby krizová pomoc pro zařízení Centrum PRO Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 20 tis. Kč na provozní náklady sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro zařízení Centrum PRO Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 60 tis. Kč na provozní náklady sociální služby pečovatelská služba pro zařízení Charitní pečovatelská služba Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko a ukládá odboru SOC předložit ke schválení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 30 tis. Kč na provozní náklady sociální služby sociální poradenství pro zařízení Okno dokořán Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 15 tis. Kč na provozní náklady sociální služby krizová pomoc pro zařízení Okno dokořán Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 2 tis. Kč na provozní náklady sociální služby terénní programy pro zařízení Okno dokořán Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 20 tis. Kč na provozní náklady sociální služby telefonická krizová pomoc pro zařízení Linka důvěry Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na provozní náklady sociální služby nízkoprahové denní centrum pro zařízení Stará fabrika Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 5 tis. Kč na provozní náklady sociální služby sociální rehabilitace pro zařízení Stará fabrika Blansko pro poskytovatele sociální služby Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 15 tis. Kč na provozní náklady sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., okresní organizace Blansko.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na provozní náklady sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s uvolněním finanční částky z rozpočtu města na rok 2008 sk. 4 ve výši 10 tis. Kč na mzdové náklady sociální služby průvodcovské a předčitatelské služby pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Blansko.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Olahovi, Blansko.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s výměnou bytu č. 31 (jednotka č. 2073/4) paní Hatalové, Blansko, za menší byt č. 53 (jednotka č. 2073/12) v tomtéž bytovém domě na ul. Jasanová 24, Blansko, s tím, že nájemkyni bude i v nové nájemní smlouvě ponechána dobu neurčitá.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje přijetí finančního daru od České pojišťovny, a. s., a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka