Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 31 ze dne 13.05.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/08 „Nákup pěti serverů do racku pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2008 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 3
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro žadatele TJ Olympia Blansko, OREL Jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK APOS Blansko, ASK Blansko a TJ Sokol Blansko na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2008/09 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání kulturní akce Muzejní noc v prostorách Muzea Blansko a části zámeckého parku dne 16.05.2008 v době od 18:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Blanenské kulturní sdružení na uspořádání 2. ročníku Blanenského revival festu v prostorách lomu Arnoštov dne 07.06.2008 v době od 11:00 do 02:00 hodin.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Milanu Klimešovi, Blansko na uspořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách Pezzeria Terrazza v době od 19:00 do 01:00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 v maximální výši 138.800 Kč na nákup výškově stavitelného žákovského nábytku a 2 ks počítačů.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje po úpravách návrh odboru ŠKOL na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření. Usnesení č. 10
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výší 180 tis. Kč na: Dělnický dům Blansko – rekonstrukce fasád – II. etapa, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Černohorská restaurace, s. r. o., Blansko na uspořádání hudebních večerů v době od 19:00 do 01:00 hodin a dalších kulturních akcí v době od 20:00 do 02:00 hodin na zahrádce restaurace Dělnický dům v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/3 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/3.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Berglovi, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Selucké, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada revokuje usnesení č. 21 z 5. schůze konané dne 13.02.2007.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt pro paní Šturdíkovou, Blansko, a to o 6 měsíců.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s prominutím 50 % nájemného za měsíc duben 2008 paní Svobodové, Blansko, a to z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 16 ve II. PP o výměře 12 m2 v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Buříkovi, Blansko za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 8 ve II. PP o výměře 12 m2 v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Pernicovi, Blansko za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru o výměře 6,64 m2 + ost 2,30 m2 (soc. zař., chodba) ve III. nadzemním podlaží budovy K. J. Mašky 2, Blansko, na dobu neurčitou, občanskému sdružení Bílý klíč porozumění, Husova 40, 678 01 Blansko; IČ: 26627761 za účelem pomoci těžce zrakově postiženým za nájemné ve výši 1 Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru o výměře cca 30 m2 v budově čp. 167 na Klepačově organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Srdce na dlani Blansko, se sídlem Růžová 3, Blansko, za nájemné ve výši 1 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem užívání jako klubovna.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 19/2001/Pe s organizací AVZO-TSČ-ČR dohodou k 31.05.2008.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 55 m2 v bývalém Penzionu na ul. Pod Javory 32, Blansko, Sdružení Jóga v denním životě Blansko, Zborovecká 12, Blansko, IČ: 65336909, za nájemné ve výši 60 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou za účelem rozšíření Centra zdraví.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (záhon před byt. domem Sadová 90 až 94, Blansko).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem sečení trávy na nepronajaté části pozemku (pod zámeckou zdí, ul. Dolní Palava).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 86 ostatní plocha o výměře 20 m2 a části pozemků parc. č. 85/1 ostatní plocha a parc. č. 86 ostatní plocha o celkové výměře 9 m2, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem rozšíření stavby garáží (lokalita řadových garáží u hřiště).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí, aby dle usnesení č. 3 z 30 rady města dne 29.04.2008 byl znovu zveřejněn záměr, a to dle zákresu do kat. mapy (prostor mezi 2.a 3. stromem počítáno od nám. Republiky, před budovou Wanklovo nám. 3, naproti drogerii Rossmann).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne 15.07.2005 ve znění dodatku č. 2, a to do 15.07.2009 (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko dle smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S213/NS/Ne ze dne 19.12.2005 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Michalem Kuglerem, bytem Blansko, a to výpovědí s jednoměsíční lhůtou ze strany pronajímatele (pozemek při ulici Rožmitálova v Blansku, vedle Snack Baru Koruna).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 23 z 29. schůze dne 15.04.2008, a to takto: do textu usnesení se za slovo ...“cukrovinek“... vkládá „balených nealkoholických nápojů a ...“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Ing. Ladislava a Ireny Sedláčkových, bytem Blansko, Tomáše Sležka, bytem Blansko a Ing. Tomáše a Ing. Petry Fránkových, bytem Blansko, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě splaškové kanalizace na částech obecních pozemků parc. č. 463/3 ostatní plocha, parc. č. 372 orná půda a parc. č. 373 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota, pro rodinné domy oprávněných na pozemcích parc. č. 460/10, parc. č. 374/3 zast. pl. a na parc. č. 460/5, vše v k. ú. Horní Lhota, vše na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 266/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve vlastnictví společnosti ALLIB Leasing, s. r. o, Radlická 14/3201, 150 00 Praha, IČ: 70890013 spočívajícím ve strpění zřízení, provozování, údržby a oprav cyklostezky, ve prospěch Města Blansko, a to bezúplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – bezúplatný převod části pozemku parc. č. 689 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 2000 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (část hřiště Lažánky).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1058/2 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 406 m2 panu Miloši Okáčovi, bytem Blansko, za účelem jeho užívání k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě za zimním stadionem, u Salmova mlýna v Blansku).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko na vlajku Skautského střediska 621.01 Blansko „Srdce na dlani“, Růžová 3, Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka