BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 31 ze dne 13.05.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 14/08 „Nákup pěti serverů do racku pro Nemocnici Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2008 a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 3
Rada ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro žadatele TJ Olympia Blansko, OREL Jednota Blansko, TJ ČKD Blansko, FK APOS Blansko, ASK Blansko a TJ Sokol Blansko na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 4
Rada bere na vědomí informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2008/09 a ukládá odboru ŠKOL předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání kulturní akce Muzejní noc v prostorách Muzea Blansko a části zámeckého parku dne 16.05.2008 v době od 18:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Blanenské kulturní sdružení na uspořádání 2. ročníku Blanenského revival festu v prostorách lomu Arnoštov dne 07.06.2008 v době od 11:00 do 02:00 hodin.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Milanu Klimešovi, Blansko na uspořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách Pezzeria Terrazza v době od 19:00 do 01:00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 v maximální výši 138.800 Kč na nákup výškově stavitelného žákovského nábytku a 2 ks počítačů.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje po úpravách návrh odboru ŠKOL na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru FIN předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření. Usnesení č. 10
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výší 180 tis. Kč na: Dělnický dům Blansko – rekonstrukce fasád – II. etapa, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Černohorská restaurace, s. r. o., Blansko na uspořádání hudebních večerů v době od 19:00 do 01:00 hodin a dalších kulturních akcí v době od 20:00 do 02:00 hodin na zahrádce restaurace Dělnický dům v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 12
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/3 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/3.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Berglovi, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Selucké, Blansko.

Usnesení č. 16
Rada revokuje usnesení č. 21 z 5. schůze konané dne 13.02.2007.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt pro paní Šturdíkovou, Blansko, a to o 6 měsíců.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s prominutím 50 % nájemného za měsíc duben 2008 paní Svobodové, Blansko, a to z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 16 ve II. PP o výměře 12 m2 v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Buříkovi, Blansko za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s pronájmem garážového stání č. 8 ve II. PP o výměře 12 m2 v bytovém domě na ul. Okružní 1b, Blansko, panu Pernicovi, Blansko za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru o výměře 6,64 m2 + ost 2,30 m2 (soc. zař., chodba) ve III. nadzemním podlaží budovy K. J. Mašky 2, Blansko, na dobu neurčitou, občanskému sdružení Bílý klíč porozumění, Husova 40, 678 01 Blansko; IČ: 26627761 za účelem pomoci těžce zrakově postiženým za nájemné ve výši 1 Kč/rok s tím, že nájemcem budou v plném rozsahu hrazeny služby s nájmem spojené.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru o výměře cca 30 m2 v budově čp. 167 na Klepačově organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Srdce na dlani Blansko, se sídlem Růžová 3, Blansko, za nájemné ve výši 1 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem užívání jako klubovna.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 19/2001/Pe s organizací AVZO-TSČ-ČR dohodou k 31.05.2008.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 55 m2 v bývalém Penzionu na ul. Pod Javory 32, Blansko, Sdružení Jóga v denním životě Blansko, Zborovecká 12, Blansko, IČ: 65336909, za nájemné ve výši 60 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou za účelem rozšíření Centra zdraví.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (záhon před byt. domem Sadová 90 až 94, Blansko).

Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře cca 35 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem sečení trávy na nepronajaté části pozemku (pod zámeckou zdí, ul. Dolní Palava).

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 86 ostatní plocha o výměře 20 m2 a části pozemků parc. č. 85/1 ostatní plocha a parc. č. 86 ostatní plocha o celkové výměře 9 m2, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska za účelem rozšíření stavby garáží (lokalita řadových garáží u hřiště).

Usnesení č. 28
Rada souhlasí, aby dle usnesení č. 3 z 30 rady města dne 29.04.2008 byl znovu zveřejněn záměr, a to dle zákresu do kat. mapy (prostor mezi 2.a 3. stromem počítáno od nám. Republiky, před budovou Wanklovo nám. 3, naproti drogerii Rossmann).

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy o výpůjčce číslo 2005-INV-Poz-S152/Ne-Výp ze dne 15.07.2005 ve znění dodatku č. 2, a to do 15.07.2009 (pozemky kolem galerie Ve Věži, Hybešova ul.).

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko dle smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S213/NS/Ne ze dne 19.12.2005 uzavřené mezi Městem Blansko a panem Michalem Kuglerem, bytem Blansko, a to výpovědí s jednoměsíční lhůtou ze strany pronajímatele (pozemek při ulici Rožmitálova v Blansku, vedle Snack Baru Koruna).

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 23 z 29. schůze dne 15.04.2008, a to takto: do textu usnesení se za slovo ...“cukrovinek“... vkládá „balených nealkoholických nápojů a ...“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Ing. Ladislava a Ireny Sedláčkových, bytem Blansko, Tomáše Sležka, bytem Blansko a Ing. Tomáše a Ing. Petry Fránkových, bytem Blansko, které spočívá v uložení, provozování, opravách a údržbě splaškové kanalizace na částech obecních pozemků parc. č. 463/3 ostatní plocha, parc. č. 372 orná půda a parc. č. 373 orná půda, vše v k. ú. Horní Lhota, pro rodinné domy oprávněných na pozemcích parc. č. 460/10, parc. č. 374/3 zast. pl. a na parc. č. 460/5, vše v k. ú. Horní Lhota, vše na dobu neurčitou, bezplatně.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 266/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko, ve vlastnictví společnosti ALLIB Leasing, s. r. o, Radlická 14/3201, 150 00 Praha, IČ: 70890013 spočívajícím ve strpění zřízení, provozování, údržby a oprav cyklostezky, ve prospěch Města Blansko, a to bezúplatně, na dobu neurčitou.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – bezúplatný převod části pozemku parc. č. 689 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska o výměře cca 2000 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (část hřiště Lažánky).

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1058/2 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 406 m2 panu Miloši Okáčovi, bytem Blansko, za účelem jeho užívání k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě za zimním stadionem, u Salmova mlýna v Blansku).

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko na vlajku Skautského střediska 621.01 Blansko „Srdce na dlani“, Růžová 3, Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.