Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 32 ze dne 27.05.2008

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. čtvrtletí roku 2008.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s provedením změn užívání jednotlivých místností na kožním oddělení v Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Služby Blansko, s. r. o. za rok 2007 tak, jak byla předložena a dále schvaluje převod ztráty roku 2007 ve výši 1.118.309,49 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. za rok 2007 tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje převedení celého hospodářského výsledku společnosti Technické služby Blansko, s. r. o., za rok 2007 ve výši 666.353,90 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 19 m2 za účelem umisťování stolků a židlí pro letní posezení k prodejně Pekárny Blansko na Wanklově náměstí (část mezi stromy, naproti prodejně).

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru bezúplatně převést (darovat) části pozemků parc. č. 639/22 ostatní plocha a parc. č. 639/28 ostatní plocha o výměře 96 m2 v k. ú. Blansko za účelem sjednocení jejich užívacích a vlastnických vztahů (pozemky v zaploceném areálu základní školy na Písečné).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatný převod (darování) částí pozemků parc. č. 639/31 ostatní plocha a parc. č. 639/32 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko o výměře 1044 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků (pozemky v blízkosti základní školy na Písečné).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 84/9 ostatní plocha o výměře cca 16 m2 v k. ú. Blansko za účelem zastavění části tří parkovacích stání a jejich užívání k budově na pozemku parc. č. 84/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko panu Radku Šinkorovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 40 Kč/m2/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2009 (ul. Poříčí). Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře cca 18 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění stolků, židlí a slunečníků pro provozování letního posezení k restauraci Sportbar Blansko, nám. Wanklovo 4, a to panu Otto Nečasovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 263 Kč/m2/rok s tím, že nájemné bude placeno jen za měsíce provozu (květen až září) a s tím, že od roku 2009 bude toto nájemné každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace (mezi stromy, před Sportbarem na Wanklově n.).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 808/3 zahrada o výměře 429 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření paní Jitce Nevoralové, bytem Blansko na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 644 Kč/rok (lokalita Lovětín).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 493/1 zahrada a parc. č. 492/33 orná půda v k. ú. Dolní Lhota (částí, které budou dotčeny veřejně prospěšnou stavbou komunikace) do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků a podání žádosti o jejich bezúplatný převod.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich částí parc. č. 967/11, parc. č. 980/7, parc. č. 984/37, vše ostatní plocha, parc. č. 967/12 orná půda a parc. č. 967/1, parc. č. 970 a parc. č. 998/1, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře cca 11000 m2 za účelem jejich zastavění, a to společnostem NOVATISK, akciová společnost, Letovice, Českobratrská 3b, IČ: 27755291 a BMA TRADING INTERNATIONAL s. r. o., Brno, Tábor 21, IČ: 26973821 za podmínek, jak byly schváleny usnesením č. 60 na 78. schůzi rady města 27.06.2006 a usnesením č. 15 na 21. schůzi rady města dne 27.11.2007 (průmyslová zóna).

Usnesení č. 16
Rada schvaluje uzavírání smluv o partnerství na realizaci akce Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.

Usnesení č. 17
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II.

Usnesení č. 18
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akce Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje uzavírání Smluv o právu provedení stavby Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úseky G, H v souladu s podmínkami Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu.

Usnesení č. 20
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování akce v rozpočtu města na rok 2009 a 2010.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje uzavření Dohody o užívání společné věci mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, družstvo.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje uzavření Dohody o užívání společné věci mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje uzavření Dohody o užívání společné věci mezi Městem Blansko a Bytové družstvo Písečná II.

Usnesení č. 24
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, družstvo.

Usnesení č. 25
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko.

Usnesení č. 26
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sdružení mezi Městem Blansko a Bytové družstvo Písečná II.

Usnesení č. 27
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí zálohy mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Zborovce 66, družstvo.

Usnesení č. 28
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí zálohy mezi Městem Blansko a Bytovým družstvem Písečná – Blansko.

Usnesení č. 29
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí zálohy mezi Městem Blansko a Bytové družstvo Písečná II.

Usnesení č. 30
Rada bere na vědomí informace o obsazenosti průmyslové zóny.

Usnesení č. 31
Rada vzala na vědomí dosavadní výsledky projednání Návrhu Změny ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu vydání Změny B35 na k. ú. Blansko a k. ú. Horní Lhota u Blanska, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 32
Rada vzala na vědomí dosavadní závěry Pořizovatele ÚPD ve věci návrhových ploch bydlení v ÚPn SÚ Blansko a postupuje materiál k posouzení a projednání zastupitelstvu.

Usnesení č. 33
Rada bere na vědomí informaci o činnosti Svazku VaK.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Vdolečkové, Blansko.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Krejčímu, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu panu Krejčímu, Blansko.

Usnesení č. 37
Rada revokuje svoje usnesení č. 11 z 29. schůze rady ze dne 15.04.2008, týkající se přidělení přístřeší paní Vdolečkové.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Kovářové (roz. Zvěřinové), nyní bytem Letovice, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Menšíka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Kučery, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Gálové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu nepravdivých údajů.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Stupinského, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Indrové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 44
Rada i po projednání odvolání paní Jordánkové, Blansko, trvá na svém usnesení č. 27 z 26. schůze Rady města Blanska konané dne 26.02.2008.

Usnesení č. 45
Rada nesouhlasí s výměnou bytu – přidělení bytu mimo pořadí pro pana Skokana, Blansko.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor vinárny v suterénu budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro pana Aleše Winklera, Brno, IČ: 76017346 na dobu 1 roku.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 2 o výměře 15,70 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská panu Mgr. Lukášovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 420 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 17 o výměře 15,80 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská panu Hašpicovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 420 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 2003-KOM-S064/Pe s panem Karáskem, Blansko, dohodou k 31.05.2008.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 1 o výměře 15 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská panu Karáskovi, Blansko, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 552 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 51
Rada bere na vědomí zprávu o neplnění ustanovení smlouvy č. 2007-KOM-S035/Pe s panem Osičkou a společností KOVOMET SERVIS s. r. o. a souhlasí s neprodloužením této smlouvy.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem areálu Veranda Obůrka na pozemku parc. č. 494/3 v k. ú. Horní Lhota, včetně staveb na tomto pozemku stojících.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje předložený návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblasti Palava“ a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích a ukládá finančnímu odboru předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s výsledky inventarizací Města Blansko a příspěvkových organizací za rok 2007.

Usnesení č. 56
Rada schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje hospodaření společností s majetkovou účastí města za rok 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 58
Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne 16.05.2008 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 59
Rada schvaluje předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku společností s majetkovou účastí města za rok 2007 dle materiálu finančního odboru ze dne 16.05.2008 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje hospodaření Města Blansko za rok 2007 bez výhrad, včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Blansko za rok 2007 vyhotovené společností HZ Brno, spol. s r.o. a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje Rozpočtový výhled Města Blansko 2009-2013 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 62
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města za rok 2007 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů na zhodnocování volných finančních prostředků města s AAM investiční společnost, a. s., se sídlem Hilleho 1843/6, 602 00 Brno, Česká republika a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání a schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 64
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/4 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/6 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 66
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/4.

Usnesení č. 67
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky ve výši 50.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, panu Aloisi Kratochvílovi, bytem Sloup 160, 679 13 Sloup, na výměnu oken bytu umístěného v bytovém domě Salmova 9, Blansko. Ukládá odboru finančnímu předložit ke schválení poskytnutí účelové půjčky na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Petlachové, Blansko.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 34 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Staňkovi, Blansko, a to na dobu tří měsíců.

Usnesení č. 70
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Františku Vaňkovi, Blansko na uspořádání tanečních zábav s živou hudbou na hřišti v Dolní Lhotě v době od 20:00 do 03:00 hodin v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 71
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 73
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na projekt: Sborník Muzea Blansko 2008 ve výši 20.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 74
Rada bere na vědomí návrh představitelů francouzského města Bouloc a obcí Vacquiers a Villeneuve les Bouloc na navázání oficiálních partnerských styků s Blanskem a souhlasí se zahájením jednání o případném uzavření tohoto partnerství. Zároveň ukládá odboru kancelář tajemníka, aby ji ve spolupráci s garantem odboru průběžně o postupu těchto jednání informoval.

Usnesení č. 75
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků a ukládá odboru kancelář tajemníka předložit případně zastupitelstvu města ke schválení ty žádosti, které v součtu příspěvků poskytnutých překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 76
Rada bere na vědomí předloženou monitorovací zprávu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 77
Rada bere na vědomí program 10. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 78
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku do sbírky na jezdeckou sochu moravského markraběte Jošta Lucemburského 1 Kč za obyvatele a postupuje zastupitelstvu k projednání.