Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 33 ze dne 24.06.2008

Usnesení č. 1
Rada odvolává paní Martu Tesařovou z funkce místopředsedkyně Komise bytové.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje paní Martinu Kučerovou do funkce místopředsedkyně Komise bytové.

Usnesení č. 3
Rada odvolává slečnu Bc. Leonu Barancovou z funkce místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje slečnu Bc. Ivu Kratochvílovou do funkce místopředsedkyně Komise pro zahraniční styky.

Usnesení č. 5
Rada odvolává paní Romanu Mišurcovou z funkce členky Komise kulturní.

Usnesení č. 6
Rada jmenuje paní Irenu Petrželovou do funkce členky Komise kulturní.

Usnesení č. 7
Rada odvolává pana Bc. Jiřího Daniela z funkce člena Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko.

Usnesení č. 8
Rada jmenuje paní Mgr. Helenu Kotovou do funkce člena Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko.

Usnesení č. 9
Rada jmenuje pana MA. Jiřího Valnohu, DiS. Do funkce člena Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko.

Usnesení č. 10
Rada odvolává pana kpt. Mgr. Stanislava Sotoláře z funkce člena Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko.

Usnesení č. 11
Rada jmenuje pana por. Bc. Michala Hanušku do funkce člena Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko.

Usnesení č. 12
Rada jmenuje paní por. Bc. Lenku Vondroušovou do funkce členky Komise pro prevenci kriminality ve městě Blansko.

Usnesení č. 13
Rada ani po novém pojednání nesouhlasí se změnou doby trvání Smlouvy o nájmu technologie mezi společností Zásobování teplem, spol. s. r. o. a společností KA Contracting ČR, s. r. o. z 15 na 18,5 roku.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 106,09 m2 – prodejny potravin a smíšeného zboží v pečovatelském domě Pod Javory 32, Blansko, paní Filipové, Brno, a to z důvodu nesplnění účelu zveřejněného na záměru.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 7/2001/Te s Ing. Janíčkem, Blansko, dohodou k 31.05.2008.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se zapůjčením areálu „Veranda Obůrka“ místním organizacím Obůrky k pořádání tradičních prázdninových tanečních zábav s tím, že areál bude vždy vrácen uklizený a v pořádku.

Usnesení č. 17
Rada schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – dotace ve výši 600.000 Kč na rekonstrukci topného systému v ZUŠ v Blansku.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Pavelkové, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení manželům Kubalovým, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Crhonkové, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Vaňkové, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada revokuje svoje usnesení č. 29 z 6. schůze konané dne 27.02.2007.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s přidělením náhradního ubytování č. 7 v domě Jungamannova 10, Blansko bratrům Opletalovým, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada revokuje svoje usnesení č. 12 z 29. schůze konané dne 15.04.2008.

Usnesení č. 25
Rada revokuje svoje usnesení č. 29 z 12. schůze konané dne 12.06.2007.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s přidělením přístřeší – bytu č. 2/1 v domě Jungmannova 10, Blansko panu Černému, Blansko, a to na dobu určitou – 3 měsíce.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Zapletalové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Kotase, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty č. 8/2005.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Kohútové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Ráčila, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Karáska, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Komárka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 33
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Petlachové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Musila, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Skřipského, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Novotného, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt, z důvodu nepravdivých údajů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 01.07.2008 do 30.09.2008 po provedených úpravách dle materiálu.

Usnesení č. 38
Rada bere na vědomí nabídku firmy Fipeg, a. s. týkající se vymáhání pohledávek a ukládá odboru KOM jednat o konkrétních podmínkách případné mandátní smlouvy.

Usnesení č. 39
Rada bere na vědomí zprávu o výsledcích ankety a ukládá odboru KOM dopracovat Pravidla prodeje dle připomínek rady.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Daně Stratilové, Blansko, z důvodu neužívání bytu.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 7A v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Stratilové, Blansko, a to na dobu určitou – 3 měsíce.

Usnesení č. 42
Rada ukládá odboru KOM zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2009 prodloužení chodníkové části podél areálu Speciální školy a celoplošnou opravu vozovky na ulici Žižkova v úseku ulic Bartošova – Těchovská.

Usnesení č. 43
Rada ukládá Městské policii provádět pravidelnou a důslednou kontrolu dodržování dopravních předpisů na ulici Žižkova v úseku Bartošova – Těchovská.

Usnesení č. 44
Rada doporučuje Speciální škole prověřit možnost využití zpevněných ploch v jejím areálu k zajištění bezpečného pohybu rodičů a dětí při jejich dopravě do a ze školy.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 400.000 Kč na pořízení požární techniky pro JSDH.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko na plakáty k II. ročníku „Burzy volnočasových aktivit“ pro Dům dětí a mládeže, Údolní 2, Blansko.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko na informační materiály k projektu partnerského setkání žáků ZŠ T. G. Masaryka Blansko a ZŠ Komenského Komárno.

Usnesení č. 48
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků a ukládá odboru kancelář tajemníka předložit případně zastupitelstvu města ke schválení ty žádosti, které v součtu příspěvků poskytnutých překročí částku 50.000 Kč.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje následující opatření: Město Blansko nebude po nabytí účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., udělovat žádné osobě, která má jako bydliště uvedenu adresu Městského úřadu Blansko (tzv. úřední adresu), souhlas s tím, aby měla umístěno v sídle MěÚ rovněž místo svého podnikání.

Usnesení č. 50
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/7 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 51
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/5.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Františku Vaňkovi, Blansko na uspořádání akce „35. výročí fotbalového klubu DG-307“ na hřišti v Dolní Lhotě dne 28.06.2008 v době od 16:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 53
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Michalu Kuglerovi, Blansko na uspořádání cyklu koncertů „Bar Koruna akustic“ na nádvoří domu Rožmitálova 381/32 v době od 19:00 do 24:00 hodin v termínech podle písemné žádosti.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Veronice Svobodové, Blansko na uspořádání akce s živou hudbou v prostorách restaurace U Zámečku dne 28.06.2008 v době od 19:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Dvorská 26 v maximální výši 142.000 Kč na nákup nového nábytkového vybavení jednoho oddělení školní družiny.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace v maximální výši 22.000 Kč na zajištění výměny vchodových dveří do školní kuchyně mateřské školy.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace v maximální výši 20.000 Kč na zakoupení koberce do logopedické třídy.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace v maximální výši 380.000 Kč na mimořádné provozní výdaje související s pořízením majetku podle předložené žádosti.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 290.000 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace k posílení jejího investičního fondu.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s použitím částky v maximální výši 290.000 Kč z investičního fondu Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace na financování rekonstrukce sociálního zařízení pro děti na odloučeném pracovišti Blansko, Dvorská 30.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s umístěním pamětní desky blanenského legionáře Zdeňka Klímy na budově „Staré fabriky“.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S081/NS-Ne ze dne 30.05.2007 na nájem střechy garáží na pozemku parc. č. 229/1 zast. pl. v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 25.06.2008 s tím, že nájemné za měsíc červen 2008 již bude hradit nový nájemce.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout střechu garáží na pozemku parc. č. 229/1 zast. pl. o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako součást letní restaurace a k provozování letní restaurace u restaurace Pivovaru Černá Hora, a. s. v budově čp. 2362 v Blansku, na ul. Žižkova (terasa zahrady).

Usnesení č. 66
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S171/NS-Ne ze dne 31.12.2007, a to tak, že předmětem nájmu je jen část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko (záhon č. 23).

Usnesení č. 67
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout za účelem zahrádkaření část pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko (záhon č. 28), před bytovými domy Sadová 90 až 94, Blansko.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/31/93/Ně/Ko ze dne 02.02.1993 na nájem pozemku parc. č. 901/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 901/40 ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem údržby a úklidu pozemku a za účelem užívání jako přístup na pozemek parc. č. 901/63 v k. ú. Blansko (zahrádkářská lokalita Zborovec).

Usnesení č. 70
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1185/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 55 m2 za účelem užívání jako součást zahrady na pozemku parc. č. 1190 v k. ú. Těchov, za účelem rekreace (lokalita Češkovice).

Usnesení č. 71
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 4443 zastavěná plocha a část pozemku parc. č. 1022/7 orná půda (dříve 1022/1) o výměře 360 m2, oba v k. ú. Blansko a ukládá odboru INV jednat s vlastníkem stavby, tak jak je uvedeno ve stanovisku INV k této věci (lokalita u STK na ul. Poříčí v Blansku).

Usnesení č. 72
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 89/1 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 za účelem zajištění přístupu na pozemek parc.č. 67 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem vybudování terénního schodiště a odstavného stání vozidel k plánované novostavbě RD na pozemku parc. č. 66 zast. pl. v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 73
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 862/24 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko (pozemek v lokalitě Sloupečník, u řadových garáží v Blansku).

Usnesení č. 74
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 9 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Olešná u Blanska (pozemek v Olešné u Blanska).

Usnesení č. 75
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 554/1 ovocný sad a parc. č. 555/1 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota (pozemky v lokalitě nad pískovým lomem v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 76
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat ani pronajmout pozemek parc. č. 351/4 orná půda v k. ú. Blansko o výměře 6.055 m2.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 346/6 ostatní plocha o výměře 3.721 m2 v k. ú. Blansko, za účelem prodeje slévárenských písků.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha o výměře cca 2.100 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby bytového domu (bytových domů) a parkovacích stání a následně odprodat po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí jen část pozemku zastavěnou bytovým domem (bytovými domy), případně parkovacími místy – lokalita Blansko – Sever III s podmínkami uvedenými ve stanovisku odboru INV a ukládá místostarostovi Ing. Královi stanovit případné další podmínky zveřejnění záměru.

Usnesení č. 79
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. st. 3973 zastavěná plocha plocha, nádvoří o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko a trvá na usnesení č. 48 z 26. schůze rady města ze dne 26.02.2008 (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví fyzické osoby – bývalý DDM na ul. Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 80
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 787/4 ovocný sad o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko za účelem jeho údržby a úklidu, bez možnosti parkování vozidel (přilehlá část pozemku u budovy bývalého DDM na ul. Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 81
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 808/16 trvalý travní porost o výměře 443 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v zahrádkářské lokalitě Lovětín, pod domovem důchodců v Blansku).

Usnesení č. 82
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 507/5 trvalý travní porost, parc. č. 507/14 trvalý travní porost, parc. č. 507/15 trvalý travní porost, parc.č. 507/36 orná půda, parc. č. 507/37 orná půda, parc. č. 513 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 952/7, parc. č. 952/9, parc. č. 1365/2 a parc. č. 1419, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 1,5 ha za účelem rozšíření ploch bydlení a ukládá Ing. Jindřichu Královi stanovit podmínky prodeje ve smyslu materiálu odboru INV k této věci (pozemky v lokalitě Luhy).

Usnesení č. 83
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 298 orná půda o výměře 1 m2 v k. ú. Hořice u Blanska z důvodu jeho zastavění stavbou ve vlastnictví fyzické osoby (pozemek poblíž lyžařského vleku na Hořicích).

Usnesení č. 84
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře max. 54 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění stolků, židlí a slunečníků pro provozování letního posezení k restauraci Palava v Blansku, Wanklovo nám. 3, a to panu Lukáši Růžičkovi, bytem Brno, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 263 Kč/m2 /rok s tím, že nájemné bude placeno jen za měsíce provozu (květen až září) a s tím, že od roku 2009 bude toto nájemné každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace. Pronajatá výměra bude zmenšena a nově specifikována v nájemní smlouvě (prostor mezi 2.a 3. stromem počítáno od n. Republiky, před budovou Wanklovo nám. 3, naproti drogerii Rossmann).

Usnesení č. 85
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1380/3 ostatní plocha o výměře cca 19 m2 v k. ú. Blansko za účelem umístění stolků, židlí a slunečníků pro letní posezení k prodejně Pekárny Blansko na Wanklově náměstí, a to společnosti Pekárny Blansko, a. s., Zborovecká 10, Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 263 Kč/m2 /rok s tím, že nájemné bude placeno jen za měsíce provozu (květen až září) a s tím, že od roku 2009 bude toto nájemné každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace (část mezi stromy, naproti prodejně).

Usnesení č. 86
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 19 m2 v k. ú. Blansko (záhon č. 9) za účelem zahrádkaření, paní Emílii Bartkové, bytem Blansko, za nájemné 57 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (záhon před byt. domem Sadová 90 až 94, Blansko).

Usnesení č. 87
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 33/3 zahrada o výměře cca 35 m2 v k. ú Blansko za účelem zahrádkaření a za účelem sečení trávy na nepronajaté části pozemku paní Ivě Holečkové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 70 Kč/rok (pod zámeckou zdí, ul. Dolní Palava).

Usnesení č. 88
Rada bere na vědomí podanou výpověď nájemcem z nájmu části pozemku parc. č. 745/3 ostatní plocha o výměře cca 15 m2 v k. ú. Blansko dle nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S229/NS-Ne ze dne 18.12.2006 s tím, že nájem skončí dle této výpovědi dnem 31.08.2008 a stánek z pozemku bude v tomto termínu odstraněn (pozemek pod stánkem na nám. Míru).

Usnesení č. 89
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo INV-NS-26/99/Ne ze dne 12.5.1999, a to uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým bude provedena změna smlouvy takto:
předmětem nájmu je část pozemku parc. č. 63 zahrada o výměře cca 120 m2 v k. ú. Olešná,
nájemné činí 120 Kč/rok,
předmět nájmu je zobrazen na snímku z kat. mapy, který je přílohou dodatku č. 1,
oplocení bude opraveno a posunuto v rámci stavby autobus. zastávky nákladem města.
V případě, že uzavření dodatku ke smlouvě nebude ze strany nájemce akceptováno, rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu pozemku parc. č. 63 v k. ú. Olešná dle čl. III předmětné smlouvy.

Usnesení č. 90
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo SM-NS/17/98/Ko ze dne 06.04.1998 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.1.2007 tak, že předmětem nájmu je část pozemků parc. č. 812/5 ostatní plocha a 812/4 ostatní plocha o výměře cca 55 m2 v k. ú. Blansko (část jak je vyznačena na přiloženém snímku z kat. mapy). V souvislosti se změnou předmětu nájmu bude opraveno i nájemné. Ostatní text nájemní smlouvy zůstane beze změny.

Usnesení č. 91
Rada souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej části pozemku parc. č. 310/10 zahrada o výměře cca 120 m2 (část, která je zakreslena ve snímku z mapy a je nyní pronajata) v k. ú Blansko, za účelem úpravy a užívání jako příjezdová cesta k RD Hořická 42, za účelem parkování a za účelem údržby, manželům Rechovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem související a daň z převodu nemovitostí (Hořická ul.).

Usnesení č. 92
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2007-INV-Poz-S145/NS-Ma z 26.09.2007, kterým bude snížen předmět nájmu o část pozemků, které byly vydány v rámci restitučního řízení do vlastnictví fyzických osob. V souvislosti se změnou předmětu nájmu bude upraveno i nájemné.

Usnesení č. 93
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem vodních nádrží Palava I – vodní plocha parc. č. 832/4 o objemu 40.000 m3 v k. ú. Blansko a Palava II – vodní plocha parc. č. 1071 o objemu 78.000 m3 v k. ú. Těchov dle smlouvy ze dne 30.09.1994 uzavřené mezi Městem Blansko a Moravským rybářským svazem, místní organizací Blansko, a to buď dohodou smluvních stran (v případě dohody s nájemcem) ke dni rozhodnutí rady v této věci, příp. výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou ze strany pronajímatele (vodní nádrže Palava I v k. ú. Blansko a Palava II v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 94
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na užívání pozemku parc. č. 1071/1 vodní plocha v k. ú. Těchov o výměře 35.423 m2, dále na pozemky parc. č. 839/3 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře 187 m2 a části pozemku parc. č. 1457 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr o výměře cca 600 m2 v k. ú. Blansko, s Lesy ČR, s. p. Hradec Králové, jako půjčitelem a Městem Blansko, jako vypůjčitelem za účelem využívání vodních ploch, na dobu určitou 6 let, s tím že smlouva bude dle potřeby prodlužována (pozemky v lokalitě rekreační oblasti Palava – přehradní nádrž a v lokalitě Češkovice).

Usnesení č. 95
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 541/2, parc. č. 541/7 a parc. č. 541/8, vše ostatní plochy v k. ú. Horní Lhota u Blanska za cenu dle znaleckého posudku (pozemky v blízkosti průmyslové zóny).

Usnesení č. 96
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 58 z 28. schůzi Rady města Blansko, a to tak, že cena věcného břemene činí dle nové trasy vedení sítí částku 12.500 Kč. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. Uzavřená smlouva bude změněna dodatkem č. 1.

Usnesení č. 97
Rada souhlasí se zřízením věcných břemen umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN včetně energetických zařízení ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice, IČ: 26078198, zastoupené E.ON Česká republika, s. r. o., na dobu neurčitou, takto:
umístění nového kabelu NN na pozemcích parc. č. 1389/3, 1389/19 a 1684/2 v rámci stavby „Blansko, Branky-přeložka kabelů NN pro kom.“, za jednorázovou úplatu 5.500 Kč,
umístění nového kabelu na pozemcích parc. č. 1324/1, 1327/38, 1337/22, 1337/23, 1324/2 (dle PK) a 1319 (dle PK), v rámci stavby „Blansko, 3 RD J. Lady“, za jednorázovou úplatu 1.800 Kč,
umístění nového kabelu NN na pozemcích 1039, 1046/2, 1060/2, 1359/3, 1393/1, 1774/1, 1774/2, 1775/2, 1022 (dle PK), 1023 (dle PK), v rámci stavby „Blansko-VN př. pro TS OMSZ“, za jednorázovou úplatu 6.825 Kč,
umístění nového kabelu NN na pozemcích parc. č. 862/13 a parc. č. st. 4414, v rámci stavby „Blansko, Zborovce – přeložka kabelu NN pro Vašstav“, za jednorázovou úplatu 1.400 Kč,
vše na dobu neurčitou s tím, že náklady se zřízením břemen nese oprávněný.

Usnesení č. 98
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby inženýrských sítí, a to:
přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace, STL plynu na pozemku parc. č. 523/1 v k. ú. Horní Lhota a přípojky kabelu NN po pozemcích parc. č. 523/1, 541/19, 541/20, 523/39 a 541/12, vše v k. ú. Horní Lhota,
ve prospěch Zdeňka Musila – AKSM Blansko, Jiráskova 22, Blansko, IČ: 10528628, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovenou znaleckým posudkem, přičemž rozsah zatížení pozemků břemenem bude specifikován geometrickým plánem a náklady se zřízením břemene nese oprávněný.

Usnesení č. 99
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby inženýrských sítí, a to:
vodovodní přípojka – na pozemcích parc. č. 523/1, 523/23, 541/21, 541/22, 541/23 a 541/58, vše k. ú. Horní Lhota,
kanalizace dešťová – na pozemcích parc. č. 523/1, 523/23, 541/21, 541/22, 541/23 a 541/58, vše v k. ú. Horní Lhota,
kanalizace splašková – na pozemcích parc. č. 523/1, 523/23, 541/21, 541/22, 541/23 a 541/58, vše k. ú. Horní Lhota,
přípojka kabelu NN – na pozemcích parc.č. 523/1, 523/23, 523/51, 541/12, 541/18, 541/19, 541/20, 541/21, 541/22, 541/23 a 541/58, vše k. ú. Horní Lhota,
ve prospěch Ing. Lubomíra Klepáče, Olomučany 361, IČ 12723193 a BETcom, s. r. o., Rájec-Jestřebí, Karolín 52, IČ 27679217, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši stanovenou znaleckým posudkem, přičemž rozsah zatížení pozemků břemenem bude specifikován geometrickým plánem a náklady se zřízením břemene nese oprávněný.

Usnesení č. 100
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které bude spočívat v právu průchodu a průjezdu přes pozemek parc. č. 60/1 orná půda v k. ú. Těchov na pozemek parc. č. 858/4 orná půda v k. ú. Blansko, a to ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 858/4 v k. ú. Těchov jako oprávněného, na dobu neurčitou, bezúplatně, přičemž rozsah věcného břemene bude specifikován geometrickým plánem tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV k této věci (pozemky v blízkosti prodejny Jednota).

Usnesení č. 101
Rada souhlasí se zřízením věcných břemen spočívajících v právu:
uložení vodovodu na části pozemku parc.č . 1185/1 ostatní plocha
uložení splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 319/8 a parc. č. 1213, oba ostatní plocha
uložení dešťové kanalizace na pozemcích parc. č. 1166 trvalý travní porost, parc. č. 1213 ostatní
plocha a parc. č. 1215/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Těchov a v právu vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti s provozem těchto sítí, a to ve prospěch oprávněného (vlastníka sítí) nyní PICADOR – Lesní město, s. r. o., Brno, Žabovřesky, Mučednická 945/3, PSČ 616 00, IČ 277 19 898, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 50 Kč/m2 vedení inženýrské sítě, přičemž rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem. Veškeré náklady spojené se zřízením věcných břemen ponese oprávněný z věcného břemene (pozemky v lokalitě „Lesní město“).

Usnesení č. 102
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, které spočívá v povinnosti vlastníka pozemku parc. č. 1395/1 pozemek ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko strpět vybudování, existenci, opravy a údržbu cyklostezky na části uvedeného pozemku, a to ve prospěch Města Blansko, jako oprávněného bezúplatně, na dobu neurčitou (pozemek při ul. Rožmitálova v blízkosti mostu přes Svitavu).

Usnesení č. 103
Rada souhlasí s odkupem inž. sítí, tj. vodovodu a dešťové a splaškové kanalizace na pozemcích v k. ú. Klepačov parc. č. 424/3, 415/1, 415/19, 426/1, 398/8, 414, 398/10 od vlastníků sítí, za cenu 25 % z celkové částky oprávněných pořizovacích nákladů na tyto sítě s tím, že odkup může být realizován jedině tehdy, pokud umístění sítí na cizích pozemcích bude doloženo smlouvami o zřízení věcného břemene. Rada ukládá odboru INV zařadit potřebnou částku na odkup sítí do rozpočtu na rok 2009.

Usnesení č. 104
Rada souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství mezi Městem Blanskem a Povodím Moravy, s. p., za účelem bezproblémové realizace úpravy řeky Svitavy a výstavby cyklostezek.

Usnesení č. 105
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek "B".

Usnesení č. 106
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku 2008.

Usnesení č. 107
Rada pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o spolupráci na projektu Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory ČR.

Usnesení č. 108
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadatelce paní Hynkové, Blansko na uspořádání akce s živou hudbou v prostorách restaurace U Zámečku dne 08.08.2008 v době od 19:00 do 03:00 hodin následujícího dne.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka