Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 35 ze dne 02.09.2008

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za 1. pololetí roku 2008.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Nemocnici Blansko k zajištění financování projektu podporovaného z fondů EU na realizaci projektu ROP Jihovýchod „Digitalizace Nemocnice Blansko“ a zároveň souhlasí se zajištěním úvěru pohledávkami za zdravotními pojišťovnami případně i zřízením zástavního práva k z úvěru pořízeného majetku.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 15/08 „Inženýrsko geologický průzkum základových poměrů objektu RDG a OKB Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2008.

Usnesení č. 4
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 16/08 „Vyšetřovací gynekologický stůl na kožní oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2008.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 17/08 „Změna užívání části archivu RDG na místnost pro umístění datových rozvaděčů digitalizace Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2008.

Usnesení č. 7
Rada bere na vědomí informaci o jednáních mezi městy Blansko, Bouloc, Vacquiers, Velleneuve-les-Bouloc a na základě těchto informací souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství a navázání oficiálních styků.

Usnesení č. 8
Rada doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o partnerství mezi městem Blansko a Bouloc, Vacquiers a Velleneuve-les-Bouloc.

Usnesení č. 9
Rada, v souladu se směrnicí č. 3/2005, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města v oblasti cestovního ruchu pro Sdružení Horizont na uspořádání 10. ročníku festivalu Rajbas *Outdoor* Kotlík 2008 v Blansku.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2008.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Eliskovi, Blansko. Usnesení č. 12
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Kopeckému, Blansko.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení panu Blahovi, Blansko.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s prominutím 50 % poplatku z prodlení paní Kučerové, Blansko.

Usnesení č. 15
Rada pověřuje odbor KOM promíjením 50 % poplatku z prodlení u žádostí žadatelů v případě, že bude uhrazeno dlužné nájemné a 50 % poplatku z prodlení, a to do výše 20.000 Kč. Ostatní žádosti budou i nadále projednávány v radě.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s vyřazením žádosti paní Minářové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Kunce, Kotvrdovice, z pořadníku žadatelů o byt z důvodů uvedení nepravdivých údajů v žádosti. Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Kudryho, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Letoše, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením žádosti pana Málka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů v žádosti.

Usnesení č. 21
Rada, i po novém projednání, trvá na usnesení č. 40 ze 33. schůze rady města konané dne 24.06.2008.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Letošové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 1/1 v domě Jungmannova 10, Blansko paní Letošové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Chlupové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 3/1 v domě Jungmannova 10, Blansko paní Chlupové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Hlaváčovi, Blansko, z důvodu neužívání bytu a spoluvlastnictví nemovitosti určené k bydlení.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 10 v domě Jungmannova 10, Blansko panu Hlaváčovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Blahovi, Blansko, z důvodu neužívání a neoprávněného podnajímání bytu.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 4 v domě Jungmannova 10, Blansko panu Blahovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců

Usnesení č. 30
Rada revokuje usnesení č. 41 z 32. schůze Rady města Blanska konané dne 27.05.2008.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prominutím 50 % nájemného za období od 14.04. do 30.06.2008 paní Sabolové, Blansko, a to z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/4 v bytovém domě na ulici Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 563/7394 žadatelům v následujícím pořadí: 1. pan Matuška, Blansko za cenu 1.322.000 Kč 2. pan Přikryl, Blansko za cenu 1.100.000 Kč 3. paní Hlavičková, Blansko za cenu 1.050.000 Kč a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 33
Rada po projednání zvýšení měsíčního nájemného pro rok 2009 v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, nevyužívá možnosti plného navýšení měsíčního nájemného a přijímá následující usnesení: 1. Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a to u bytů s regulovaným nájemným a dále u bytů na ul. Vodní 3, u bytů se sníženou kvalitou v domě Sadová 46 a Komenského 24, Blansko na 30,00 Kč/m2 od 01.01.2009. 2. Rada schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytů se sníženou kvalitou v domě Jungmannova 10, Blansko v souladu se Zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu na částku 23,00 Kč/m2.

Usnesení č. 34
Rada stanovuje výši nájemného v nově obsazovaných městských bytech ve výši stanovené radou pro rok 2009, podle kategorie bytu, a to s okamžitou platností. Nájemné bude dále zvyšováno v souladu s platnou legislativou.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje po úpravě předložená Pravidla pro prodej bytových domů, ukládá odboru KOM doplnit přílohu k Pravidlům týkající se seznamu bytových domů určených k prodeji a doporučuje k projednání v zastupitelstvu .

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s prodejem bytových domů, ve kterých minimálně 75 % nájemců vyjádřilo svůj zájem o odprodej, tj. domy Bezručova 5, Chelčického 48, Údolní 13, Údolní 15, Údolní 17, Údolní 23, 9. května 20, 9. května 24, 9. května 26, Sadová 46.

Usnesení č. 37
Rada nesouhlasí s pronájmem areálu „Veranda Obůrka“ žadatelům dle přijaté žádosti a ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s prodloužením podnájmu nebytových prostor kadeřnictví v OS Písečná – nájemce M. Hejčová, Blansko – pro paní Břouškovou, Blansko; IČ: 68119941 za účelem provozování kadeřnictví na dobu 1 roku.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce ze dne 15.05.2000 s Bytovým družstvem 9. května 29, 31, 33, družstvo k 05.09.2008, a to z důvodu zrušení předmětu výpůjčky.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem vodních děl – nádrž Palava I na vodním toku Palava v ř. km 1,7 a nádrž Palava II v ř. km 3,2 v k. ú. Blansko a nádrž Těchov, včetně sedimentační nádrže umístěné nad vodní nádrží Palava II, za účelem výkonu rybářského práva.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 v maximální výši 45.000 Kč na financování rekonstrukce školního rozhlasu.

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Blansko, Erbenova 13 v maximální výši 250.000 Kč na financování rekonstrukce školních tabulí a dovybavení školy školním nábytkem.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace v maximální výši 150.000 Kč na zakoupení dětských prošívaných přikrývek, polštářů a povlečení a na dovybavení školy nábytkem.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 46
Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace ze 175 dětí na 182 dětí, a to s účinností od 01.09.2009. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 47
Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace ze 75 dětí na 78 dětí, a to s účinností od 01.09.2009. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 48
Rada schvaluje navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace z 24 dětí na 26 dětí, a to s účinností od 01.09.2009. Rada schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení a pověřuje ředitelku školy k podání žádosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 49
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Základní školu a Mateřskou školu Blansko, Salmova 17 ve výši 30.000 Kč na projekt „Podpora zdravého sociálního klimatu na Salmovce“ za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 50
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Modernizace základního školství v Blansku.

Usnesení č. 51
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2009 k zajištění financování projektu Modernizace základního školství v Blansku.

Usnesení č. 52
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci a zajištění financování pro projekt Opatření na úsporu energie školských zařízení v Blansku.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko podle předložených seznamů.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko v maximální výši 380.000 Kč na pořízení tzv. SQL verze knihovnického informačního systému Clavius.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko v maximální výši 150.000 Kč na nákup nové výpočetní techniky (7 ks PC a 10 ks LTC monitorů) a na nákup nábytku do dětského a hudebního oddělení.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s doplněním knihovního řádu Městské knihovny Blansko o možnost stanovení kauce podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 57
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kulturní středisko města Blanska na projekt: Činnost Komorního orchestru města Blanska ve výši 50.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Dostálové, Blansko.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Rudolfové, Blansko.

Usnesení č. 60
Rada schvaluje náhradnici na pronájem uvolněných bytů č. 8 a č. 39 v Domech s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 a 9. května 1 v Blansku paní Sedláčkovou, Blansko.

Usnesení č. 61
Rada schvaluje změnu Pravidel pro poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko ve znění dle předloženého materiálu odboru sociálních věcí.

Usnesení č. 62
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Waškové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 63
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření Města Blansko a příspěvkových organizací za I. pololetí 2008.

Usnesení č. 64
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2008/8 až č. RO 2008/11 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/6.

Usnesení č. 66
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelové půjčky ve výši 126.000 Kč z fondu rozvoje bydlení, panu Stanislavu Vahalovi, bytem Klepačov čp. 79, 678 01 Blansko, na půdní vestavbu rodinného domu na Klepačově a ukládá odboru finančnímu předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 67
Rada doporučuje zastupitelstvu revokovat z důvodu nezájmu společnosti OMOS, s. r. o. usnesení č. 12 přijaté na 4. zasedání zastupitelstva dne 27.03.2007. Dojde-li ke zneplatnění citovaného usnesení č. 12 zastupitelstvem, rada schvaluje zveřejnění záměru prodeje a pronájmu plochy č. 11 v průmyslové zóně Blansko o výměře cca 11 000 m2, sestávající se z částí ploch pozemků, parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 516/2 ostatní plocha, parc. č. 515/1 ostatní plocha, parc. č. 523/15 ostatní plocha, parc. č. 541/23 ostatní plocha, parc. č. 541/30 ostatní plocha a 541/39 ostatní plocha, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska a z částí ploch pozemků parc. č. 961/4, parc. č. 961/5, parc. č. 960, parc. č. 962, parc. č. 963, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr a parc. č. 961/7 orná půda, parc. č. 961/8 orná půda, parc. č. 967/5 orná půda, vše v k. ú. Blansko s tím, že pokud nebudou se žadatelem uzavřeny příslušné smluvní vztahy do 95 dnů po schválení prodeje v zastupitelstvu města, pozbude usnesení zastupitelstva platnosti, a ukládá místostarostovi Ing. Jindřichu Královi stanovit další podmínky prodeje a pronájmu.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí se zúžením členů investiční komise a to na počet 9 členů, přičemž odvolává z členství Ing. arch. Josefa Švába.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s uložením sedimentu o objemu 5865 m3 z přehradních nádrží v rámci projektu „Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II “ na pozemky par. č. 1190/1, o výměře 3393m2, 1190/2, o výměře 2748 m2, 1189/2, o výměře 1822m2, 1189/3, o výměře 375m2 a 1189/4, o výměře 372 m2 vše vedené ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, vše v k. ú. Blansko, za úplatu 498.525 Kč a uzavřením k tomu potřebných smluv.

Usnesení č. 70
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Dětská hřiště Blansko.

Usnesení č. 71
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Dětská hřiště Blansko v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 72
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Dolní Lhota – veřejně přístupné hřiště.

Usnesení č. 73
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Dolní Lhota – veřejně přístupné hřiště v rozpočtu města na rok 2009.

Usnesení č. 74
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa.

Usnesení č. 75
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa v rozpočtu města na rok 2009 a 2010.

Usnesení č. 76
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení předložení žádosti o dotaci na projekt Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 77
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit vyčlenění finančních prostředků k zajištění financování projektu Novostavba zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů v rozpočtu města na rok 2009-2011.

Usnesení č. 78
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení společnost Technické služby Blansko, s. r. o. jako provozovatele Novostavby zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Usnesení č. 79
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o právu provedení stavby komunikace Na Strážném v Horní Lhotě.

Usnesení č. 80
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu – kabelizace UPC sídliště Písečná v Blansku se společností UPC Česká republika, a. s. – na pozemcích města a pověřuje starostku města Blanska k podpisu této smlouvy, přičemž jistinu pro splnění závazků z dohody plynoucí stanovuje ve výši 100.000 Kč.

Usnesení č. 81
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1352/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 16 m2 (ulice Úvoz, Blansko).

Usnesení č. 82
Rada souhlasí s doplněním nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S182/NS-Ne ze dne 21.09.2005 tak, aby bylo možné oplocení předmětu nájmu.

Usnesení č. 83
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 330 m2 v k. ú. Olešná u Blanska za účelem vytvoření a užívání jako zázemí budovy čp. 20 v Olešné a užívání jako předzahrádka před budovou (část pozemku, jejíž hranice od boku budovy čp. 20 byla vzdálena max. 1,5 m).

Usnesení č. 84
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 304/4 trvalý travní porost o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko za účelem sečení trávy, údržby pozemku a zemědělského obdělávání (lokalita Staré Blansko, Obtížky, vedle rozestavěné stavby RD na pozemku p. č. 5012 zast. pl. v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 85
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 579/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 14 m2 za účelem zahrádkaření (záhonek o výměře 14 m2 u bytového domu Nádražní 3, Blansko).

Usnesení č. 86
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 3480 zast. plocha, zbořeniště o výměře 455 m2, parc. č. 1493 zahrada o výměře 88 m2, parc. č. 1495 (dle EN) o výměře 887 m2, parc. č 1492 (dle PK) o výměře 172 m2 a parc. č. 1494 (dle PK) o výměře 782 m2, vše v k. ú. Blansko, lokalita Arnoštov za účelem vybudování parkovacích ploch pro plánované objekty ubytovacích zařízení, zařízení rychlého občerstvení a příslušenství pro turisty.

Usnesení č. 87
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 241/56 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 (7 × 4 m) v k. ú. Blansko, za účelem oplocení dřevěným plůtkem do výšky 1 m, za účelem případné výsadby okrasné zeleně a k zabránění přístupu k oknům bytu v domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko (při ul. Kollárova, Blansko).

Usnesení č. 88
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a po dokončení stavby směnit část pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 6 m2 za účelem zastavění přístupovým schodištěm k budovanému objektu na pozemku parc. č. st. 2381 zastavěná plocha v k. ú. Blansko (pozemek v blízkosti bývalé kotelny K 21 na ul. Absolonova, Blansko).

Usnesení č. 89
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. SMM-NS/20/98/Ne ze dne 30.06.1998 na nájem části pozemku parc. č. 755/30 ostatní plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Blansko, a to výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou ze strany pronajímatele. Nájem dle výpovědi skončí dnem 31.12.2008 (pozemek před prodejnou BETTY na ulici Stařeckého v Blansku).

Usnesení č. 90
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 755/30 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování a údržby bezbariérového přístupového chodníku k prodejně v suterénu domu na ul. Stařeckého v Blansku (pozemek před prodejnou BETTY na ulici Stařeckého v Blansku).

Usnesení č. 91
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemky parc. č. 148 zahrada a parc. č. 130/1 zahrada, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o výměře obou 1.189 m2, za účelem výstavby dvou, příp. tří samostatně stojících rodinných domů s tím, že přístup, umístění inž. sítí a komunikační napojení bude realizováno po obecních pozemcích parc. č. 147/3 a 147/1 v k. ú. Horní Lhota. Pověřuje místostarostu Ing. Krále ke stanovení podmínek zveřejněného záměru.

Usnesení č. 92
Rada souhlasí s pronájmem střechy garáží na pozemku parc. č. 229/1 zast. plocha, nádvoří o výměře 220 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako součást letní restaurace a k provozování letní restaurace u restaurace Pivovaru Černá Hora, a. s. v budově čp. 2362 v Blansku, na ul. Žižkova panu Vlastimilu Sobotkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 812 Kč/měsíc s tím, že nájemné v této výši bude placeno jen za měsíce provozu (květen až srpen) a bude pravidelně každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace. Vzhledem k faktickému užívání nemovitosti uhradí nájemce nájemné již od měsíce června 2008 (zahradní restaurace Žižkova ul., Blansko).

Usnesení č. 93
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 757/2 ovocný sad o výměře 14 m2 v k. ú. Blansko (záhon č. 28) paní Darině Stloukalové, bytem Blansko, za účelem zahrádkaření, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 42 Kč/rok (před bytovými domy Sadová 90 až 94, Blansko).

Usnesení č. 94
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 901/40 ostatní plocha o výměře 87 m2 v k. ú. Blansko za účelem údržby a úklidu pozemku a za účelem užívání jako přístup na pozemek parc. č. 901/63 v k. ú. Blansko panu Ing. Petru Hrazdírovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 261 Kč/rok (zahrádkářská lokalita Zborovec).

Usnesení č. 95
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1185/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov o výměře 55 m2 za účelem užívání jako součást zahrady na pozemku parc. č. 1190 v k. ú. Těchov, za účelem rekreace Jaroslavu a Radomile Krejčím, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 165 Kč/rok (lokalita Češkovice).

Usnesení č. 96
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 346/6 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko, společnosti Kalcit s. r. o., Brno, IČ: 26245311, za účelem skladování a prodeje slévárenských písků, včetně údržby pozemku, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 97
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 808/16 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 443 m2 paní Andree Hatalové, bytem Blansko, za účelem jeho užívání k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 665 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v zahrádkářské lokalitě Lovětín, u domova důchodců v Blansku).

Usnesení č. 98
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č. 493/3 zahrada o výměře 44 m2, parc. č. 496/5 ostatní plocha o výměře 206 m2, parc. č. 496/7 ostatní plocha o výměře 109 m2 a parc. č. 500/2 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k. ú. Dolní Lhota panu Vladislavu Pokornému, bytem Dolní Lhota za účelem provedení terénních úprav, vybudování účelové komunikace pro přístup a příjezd zemědělskou mechanizací na okolní pozemky, její údržby na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou (pozemky u komunikace ke střelnici v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 99
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/136/99/Ne ze dne 17.11.1999 na nájem části pozemku parc. č.89/1 ostatní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Horní Lhota dohodou smluvních stran ke dni 30.09.2008.

Usnesení č. 100
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 881/61 ostatní plocha o výměře cca 2 m2 v k. ú. Blansko včetně jednostranného informačního a reklamního zařízení o rozměrech 5,1 × 2,4 m na pozemku umístěného, za účelem umístění reklamy či informace, za účelem údržby a péče o zařízení (lokalita Zborovce, před OD Hruška).

Usnesení č. 101
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 89/1 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 za účelem zajištění přístupu na pozemek parc. č. 67 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem vybudování terénního schodiště a odstavného stání vozidel k plánované novostavbě RD na pozemku parc. č. 66 zast. pl. v k. ú. Horní Lhota u Blanska paní Ireně Szabóové, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti a prodej bude realizován tak a za podmínek uvedených v „návrhu postupu odprodeje“ ve stanovisku INV k této věci.

Usnesení č. 102
Rada doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění usnesení č. 6 z 10. zasedání Zastupitelstva města Blansko ze dne 17.06.2008 tak, aby usnesení nově znělo: Zastupitelstvo souhlasí s výkupem části pozemků parc. č. 438 (dle PK) o výměře cca 30 m2, části parc. č. 501/1 (dle PK) o výměře cca 70 m2, části parc. č. 501/2 (dle PK) o výměře cca 150 m2, části parc. č. 461/1 (dle PK) o výměře cca 2900 m2, části parc. č. 461/2 ostatní plocha o výměře cca 140 m2, vše v k. ú. Blansko od vlastníků těchto pozemků, za ceny dle znaleckého posudku číslo 3870-12/08 ze dne 09.02.2008 a dodatku znaleckého posudku číslo D1-3870-12/08 ze dne 09.07.2008.

Usnesení č. 103
Rada doporučuje zastupitelstvu odprodat pozemky parc. č. 507/5 trvalý travní porost, parc. č. 507/14 trvalý travní porost, parc. č. 507/15 trvalý travní porost, parc. č. 507/36 orná půda, parc. č. 507/37 orná půda, parc. č. 513 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 952/7, parc. č. 952/9 a parc. č. 1365/2, vše pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o celkové výměře cca 1,5 ha za účelem rozšíření ploch bydlení společnosti LUHY REAL s. r. o, Brno, Cejl 79/č. p. 826, IČ 607 12 392, přičemž prodej je podmíněn mimo jiné splněním podmínek dle Městem Blansko zveřejněného záměru prodeje pozemků. Náklady s převodem spojené hradí kupující (pozemky v lokalitě Luhy).

Usnesení č. 104
Rada souhlasí s novým uspořádáním pozemků ve vlastnictví Města Blansko v k. ú. Ráječko v rámci pozemkových úprav zpracovaným společností AGEO spol. s r. o., Brno, které bylo předloženo radě města jako příloha materiálu.

Usnesení č. 105
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit změnu usnesení zastupitelstva města ze dne 20.06.2005 č. 1 tak, že schválené převody nemovitostí budou realizovány 2 samostatnými kupními smlouvami pokud s tímto řešením vysloví souhlas i vlastník pozemku parc. č. 258 trvalý travní porost v k. ú. Olešná u Blanska. Zbývající znění usnesení zůstává v platnosti (pozemky pod objektem čp. 20 a v blízkosti objektu čp. 57 v Olešné).

Usnesení č. 106
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 2007-INV-Poz-S031/Mu-Ns ze dne 20.02.2007 na nájem části pozemku parc. č. 620/67 ostatní plocha o výměře 120 m2 v k. ú. Blansko, a to výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou ze strany nájemce, ke dni 31.08.2008. (Pozemek v lokalitě Písečná, u bytového domu Pod Javory č. 8, 10 v Blansku).

Usnesení č. 107
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch oprávněné Telefónicy O2, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ: 60193336, a to umístění, provozování, opravy a údržba veřejné telekomunikační sítě na částech pozemků parc. č. 523/23, 541/21, 541/22, 541/23 a 523/1, vše v k. ú. Horní Lhota u Blanska, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši, stanovené znaleckým posudkem (Horní Lhota, ÚR, ALDO, průmyslová zóna).

Usnesení č. 108
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 26078198, se sídlem v Českých Budějovicích, které spočívá v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelu NN do části obecních pozemků parc. č. 772/8 ostatní plocha a parc. č. 1374/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 500 Kč.

Usnesení č. 109
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti Markus-provádění staveb s. r. o., Blansko, Poříčí 15, IČ: 27684911 spočívajícího ve strpění umístění, provozování, provádění oprav a údržba dešťové kanalizace včetně přístupu za tímto účelem na částech pozemků parc. č. 1022, parc. č. 1023, oba pozemky ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, parc. č. 1774/1 ostatní plocha a parc. č. st. 5092 – zastavěná plocha, vše v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 5.500 Kč (pozemky při ul. Poříčí v blízkosti objektu společnosti OMOS).

Usnesení č. 110
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování, opravách a údržbě kabelového vedení UPC na částech obecních pozemků parc. č. 755/30, 755/31, 745/6, 745/10, 745/13, 745/17, 727/2, 731/2, 733/10, 712/51, 582/3, 712/1, 1631, 1632, 745/9, 582/9, 582/10, 576/53, 620/93, 620/3, 620/10, 639/19, 620/77, 620/86, 620/88, 620/89, 620/90, 639/23, 620/92, 639/1, 639/25, 639/22, 639/40, 639/26, 639/27, 639/28, 639/48, 639/46, 639/47, 620/96, 620/97, 620/94, 620/80, 620/71, 620/73, 620/74, 620/66, 620/82, 620/83, 620/85, 620/57, 620/68, 620/67, 620/64, 620/62, 620/63, 620/61, 620/60, 620/59, 620/20, 642/5, 620/5, 620/78, 620/75, 707/12, vše v k. ú. Blansko, a to ve prospěch UPC Česká republika, a. s., Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 26078198, na dobu neurčitou, za úplatu, jejíž výše bude stanovena znaleckým posudkem. Rozsah břemene bude specifikován geometrickým plánem (od ulice Stařeckého, přes nám. Míru, ulici Čapkova, a lokalita Písečná-Jasanová, Pod Javory, Na Pískách v Blansku).

Usnesení č. 111
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 30 z 73. schůze Rady města Blansko ze dne 28.03.2006 a to tak, že do usnesení se za: „ve prospěch ČD Telematika a. s., Praha 3, Pernerova 2819/2a“ doplňuje: „ a ve prospěch České republiky – Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 936/3“, atd.

Usnesení č. 112
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 247/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 239.360 Kč (pozemek na „Starém Blansku“ v blízkosti ZZN).

Usnesení č. 113
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 567/56 trvalý travní porost v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníků tohoto pozemku za cenu 250 Kč/m2, přičemž rozsah vykupované části pozemku je stanoven projektovou dokumentací, jak je uvedena v materiálu odboru INV k této věci (pozemek při ul. Svitavská v Blansku).

Usnesení č. 114
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup části pozemku parc. č. 1380/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 1.000 Kč, přičemž rozsah vykupované části pozemku je vyznačen v materiálu odboru INV k této věci a dále rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívající v právu chůze přes předmětný pozemek k polyfunkčnímu objektu (pozemek u budovy Smetanova 3 v Blansku). Dle předloženého návrhu by kupní cena za tento pozemek činila 1.000 Kč s tím, že město zřídí společnosti LIŠKA (vlastníku výškové budovy a navazujících objektů) věcné břemeno spočívající v právu chůze přes předmětný pozemek k polyfunkčnímu objektu.

Usnesení č. 115
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup částí pozemků parc. č. 205/12 ostatní plocha a parc. č. 287 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 145 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků a dále souhlasí s následným zveřejněním směny těchto částí pozemků parc. č. 205/12 ostatní plocha a parc. č. 287 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 145 m2 /již s novým označením/ (pozemek při ul. Svitavská v Blansku).

Usnesení č. 116
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 498/1 trvalý travní porost o výměře 2.061 m2, parc. č. 499/2 ostatní plocha o výměře 59 m2 oba v k. ú. Těchov za cenu 100 Kč/m2 a pozemku parc. č. 497/1 ostatní plocha o výměře 591 m2 v k. ú. Těchov za cenu 2,20 Kč/m2 od vlastníka těchto pozemků, za podmínek stanovených v materiálu odboru INV (pozemky u stávajícího hřiště na Obůrce v k. ú. Těchov).

Usnesení č. 117
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 1071/6 vodní plocha o výměře 1.380 m2 v k. ú. Těchov od vlastníka tohoto pozemku za cenu 50.000 Kč s tím, že bude postupováno tak, jak je uvedeno v materiálu odboru INV k této věci (pozemek – vodní plocha Palava II v Těchově).

Usnesení č. 118
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – bezúplatný převod části pozemku parc. č. 424/8 ostatní plocha (dle nezapsaného geometrického plánu se jedná o pozemek parc. č. 424/9) v k. ú. Těchov o výměře 108 m2 a části pozemku parc. č. 67/1 zahrada (dle dosud nezapsaného geometrického plánu se jedná o pozemek parc. č. 67/4) v k. ú. Těchov o výměře 4 m2 do vlastnictví Města Blansko od vlastníků těchto pozemků (pozemky v k. ú. Těchov, lokalita „Na Slunku“).

Usnesení č. 119
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene mezi smluvními stranami Povodí Moravy, s. p., Město Blansko (jako strany oprávněné z věcného břemene) a LIDL Česká republika, v. o. s. (jako strana povinná z věcného břemene) na pozemku parc. čísla 242/8, k. ú. Blansko, a to umístění, provozování, opravy a údržby staveb „Úprava koryta řeky Svitavy“ a „Cyklistické stezky podél řeky Svitavy“ s tím, že pro Město Blansko bude zřízeno věcné břemeno bezúplatně.

Usnesení č. 120
Rada jmenuje do funkce ředitele Městské policie Blansko Ing. Martina Lepku s účinností od 15.09.2008.

Usnesení č. 121
Rada bere na vědomí návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka