Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 36 ze dne 16.09.2008

Usnesení č. 1
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – části pozemku parc. č. 1380/17 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku, přičemž rozsah darované části pozemku je vyznačen v materiálu odboru INV k této věci.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s doplněním usnesení č. 30 z 73. schůze Rady města Blansko ze dne 28.03.2006 a to tak, že do usnesení se doplňují pozemky parc. č. 1060/5 trvalý travní porost, 1363/3 ostatní plocha, 1429/29 ostatní plocha, 1429/30 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 3
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit převod movitého majetku a technického zhodnocení nemovitého majetku vzniklého rekonstrukcí interní jednotky intenzivní péče a obnovou osobních a nákladních výtahů z majetku Města Blanska do správy Nemocnici Blansko ke dni 01.10.2008.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/12 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS2 Jihovýchod na projekt Úprava zahrady u MŠ Údolní Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka