Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 37 ze dne 30.09.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 1/09 „Pořízení nové scintilační gamakamery SPECT/CT na oddělení ONM Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2009.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 2/09 „Pořízení nového digitálního mamografu na oddělení RDG Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2009.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s realizací projektu Digitalizace Nemocnice Blansko II., který odpovídá Programovému prohlášení Rady města Blansko i Koncepci strategického rozvoje města Blansko. Rada souhlasí s provedením nezbytných stavebních a instalačních prací v rozsahu odpovídajícímu projektu Digitalizace Nemocnice Blansko II., a to na nemovitostech ve vlastnictví města Blansko p. č. 3281 a 3282 pro k. ú. a obec Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje Dohodu o spolupráci v segmentu chirurgické péče mezi Nemocnicí Blansko a Nemocnicí Boskovice s. r. o., s účinností od 01.10.2008, pro zajištění chirurgické péče chirurgickou ambulancí Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska v maximální výši 320.000 Kč na financování rekonstrukce promítacího plátna v Kině Blansko a na dofinancování rozšíření, zastřešení a opravy mobilního pódia.

Usnesení č. 6
Rada jmenuje podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, členy školské rady na funkční období 2008-2011:
Školská rada při ZŠ Blansko, Dvorská 26: Ing. Pavel Čípek, Mgr. Eva Gregorová
Školská rada při ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17: Olga Urbanová, Mgr. Miroslav Starý
Školská rada při ZŠ Blansko, Erbenova 13: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová
Školská rada při ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2: Ing. Svatava Dvořáková, Mgr. František Alexa

Usnesení č. 7
Rada trvá na svém usnesení č. 42 z 32. schůze Rady města Blanska konané dne 27.05.2008 o vyřazení žádosti o byt pana Stupinského, Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s přidělením prvního uvolněného bytu v prvním poschodí mimo pořadí – výměnou bytu panu Jílkovi, Blansko, ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s přidělením případného uvolněného bytu na ulici A. Dvořáka 4A mimo pořadí – výměnou bytu paní Müllerové, Blansko, ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 8 se společným sociálním zařízením v domě Jungmannova 10, Blansko, paní Sklenářové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s přidělením stávajícího bytu mimo pořadí panu Janíkovi, Blansko, a ukládá odboru KOM stáhnout žalobu na vyklizení bytu.

Usnesení č. 12
Rada revokuje usnesení č. 41 ze 77. RM konané dne 23.5.2006.

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. B 411 v bytovém domě Na Pískách 6, Blansko, a to z důvodu zlepšení zdravotního stavu nájemce natolik, že není nutné bezbariérové bydlení.

Usnesení č. 14
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu a pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady v majetku města pro období od 01.10.2008 do 31.12.2008.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře cca 25 m2 na ul. Bezručova (vedle bytového domu Bezručova 7), Blansko,dle pořadí:
1. pan Zelený, Klemov, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok za účelem výkupny barevných kovů.
2. Náboženská obec církve Československé husitské, zast. Helenou Ladičovou, Rodkovského 7, 678 01 Blansko; IČ: 46558889 za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok za účelem sběru a dočasného skladování humanitárního materiálu pro Diecézní charitu Broumov.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 32/2000/Pe s panem Jiravou, Blansko, dohodou k 30.09.2008.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 14 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, panu Kupkovi, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 18
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/13 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/7 a ZPR 2008/8.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Dlouhá Lhota od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 500 Kč.

Usnesení č. 21
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Městysem Jedovnice od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 25.000 Kč.

Usnesení č. 22
Rada schvaluje s uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Kotvrdovice od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 23
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Krasová od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 24
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Kulířov od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Lažany od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 26
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Lipovec od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Lipůvka od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Milonice od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 500 Kč.

Usnesení č. 29
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Olomučany od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Městysem Ostrov u Macochy od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Petrovice od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Ráječko od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Senetářov od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Spešov od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Svinošice od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Šebrov-Kateřina od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 37
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Vilémovice od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 38
Rada schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku rozhodování o přestupcích podle ustanovení § 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, s Obcí Závist od 01.01.2009 do 31.12.2010 za roční úhradu nákladů ve výši 500 Kč.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/46/99/Ko ze dne 04.08.1999 na nájem pozemku parc. č. 953/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2008 (pozemek v lokalitě Blansko-Zborovce, nad budovou SBD Macocha).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 953/4 zahrada o výměře 335 m2 v k. ú. Blansko k zahrádkářským účelům (pozemek v lokalitě Blansko-Zborovce, nad budovou SBD Macocha).

Usnesení č. 41
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 304/12 trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko (lokalita Staré Blansko mezi ulicemi Pod Strání a Hořická, Blansko).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 304/4 trvalý travní porost o výměře cca 250 m2 v k. ú. Blansko za účelem sečení trávy, údržby pozemku a zemědělského obdělávání, bez možnosti oplocení vzhledem k existenci ochranného pásma VTL plynu, panu Miroslavu Kozelkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 250 Kč/rok (lokalita Staré Blansko, Obtížky, vedle rozestavěné stavby RD na pozemku p. č. 5012 zast. pl. v k. ú. Blansko).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 579/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 14 m2 za účelem zahrádkaření panu Dostálovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 70 Kč/rok (záhonek o výměře 14 m2 u bytového domu Nádražní 3, Blansko).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 241/56 ostatní plocha o výměře cca 28 m2 (7x4 m) v k. ú. Blansko, za účelem oplocení dřevěným plůtkem do výšky max. 1 m, za účelem případné výsadby okrasné zeleně a k zabránění přístupu k oknům bytu v domě Ant. Dvořáka 4a, Blansko, a to paní Bendové, bytem Blansko, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 10 Kč/m2/rok (při ul. Kollárova, Blansko).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků, popříp. jejich částí, a to parc. č. 689, 699, 688, 1375/2, 700, 701, 704, 702, 713/8, 713/9, 713/10, 712/9, 10712/8, 10712/10, 10712/11, vše dle PK a parc. č. 700/3, 700/5 oba ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, v areálu fotbalového stadionu na ulici Údolní v Blansku, za účelem vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem o výměře cca 110 × 70 m, jeho následného užívání, úklidu a údržby Fotbalovému klubu APOS Blansko, IČ: 26606623, se sídlem Údolní 10, Blansko, na dobu určitou 20 let ode dne podpisu smlouvy (stávající neudržované hřiště se škvárovým povrchem na ul. Údolní).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 845/56 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 6 m2 za účelem zastavění přístupovým schodištěm k budovanému objektu na pozemku parc. č. st. 2381 zastavěná plocha v k. ú. Blansko společnosti VRBA, s. r. o., Sukova 1052/6, Blansko, IČ: 46993223 na dobu neurčitou, za nájemné 500 Kč/rok s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace (pozemek v blízkosti bývalé kotelny K 21 na ul. Absolonova, Blansko).

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 755/30 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře 45 m2 paní Petře Sehnalové, bytem Blansko, za účelem provozování, úklidu a údržby bezbariérového přístupového chodníku k prodejně v suterénu domu na ul. Stařeckého v Blansku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 500 Kč/rok. Nájemné bude od roku 2010 každoročně zvyšováno o míru inflace (pozemek před prodejnou BETTY na ulici Stařeckého v Blansku).

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s pronájmem pozemků, příp. jejich částí parc. č. st. 2122/1 zastavěná plocha, parc. č. 1352/33, 1352/52, 1447, 1352/25, 1449, 1451/2, 1380/16, 1380/3, 1453, 1364/2, 1352/49, 1352/19, 1426, 1352/50, 1352/51, 1448/2, 1451/1, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko za účelem realizace stavby rekonstrukce a dostavba stávající výškové budovy a navazujících objektů, za účelem zhotovení změn stávajících a zhotovení nových staveb či jejich částí, které budou po dokončení převedeny do vlastnictví města a za účelem zřízení zázemí pro realizaci stavby, společnosti LIŠKA Group s. r. o., Na Řadech 2/2379, Blansko na dobu určitou do doby kolaudace stavby, za nájemné 50 Kč/m2/rok, které bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace s tím, že další podmínky pronájmu a rozsah pronajatých ploch budou v souladu se stanoviskem INV k této věci.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění provozování, oprav a údržby podzemního vedení sítě NN, realizované kabelem 2× NAYY-J 4x150 mm2, do částí obecních pozemků parc. č. 1405/1, 1405/5 a 1403/1, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko v rámci stavby „Blansko, Svitavská-restaurace BRAVIN GROUP“ ve prospěch oprávněného – E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 50 Kč/m (ulice Svitavská).

Usnesení č. 50
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, a to
1.umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN, realizované v rámci stavby „Přeložka kabelu NN na ul. Jasanová v Blansku“ na částech obecních pozemků parc. č. 620/94, 620/96 a 620/97, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 4.300 Kč (Jasanová),
2.umístění, provozování, oprav a údržby nového kabelového vedení NN, realizovaného v rámci stavby „Propojení vedení sítě NN mezi objekty Komenského 9 a 10“ na částech obecních pozemků parc. č. 1352/10, 1352/35 oba ostatní plocha a parc. č. 1691/1 zahrada, vše v k. ú. Blansko ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 300 Kč (Komenského).

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s rekolaudací budovy ve vlastnictví fyzické osoby na ubytovnu, jako stavby dočasné po dobu 4 let. Podmínkou rekolaudace je uzavření příslušné smlouvy o převodu nemovitosti jejím vlastníkem na Město Blansko za 1 Kč, a to po uplynutí dočasnosti stavby (bývalá budova DDM na ul. Sladkovského v Blansku, stojící na obecním pozemku parc. č. st. 3973).

Usnesení č. 52
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup budovy č. p. 2438 na obecním pozemku parc. č. st. 3973 o výměře 513 m2 v k. ú. Blansko od vlastníka budovy do vlastnictví Města Blansko za 1 Kč, a to po uplynutí dočasnosti stavby (bývalá budova DDM na ul. Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 787/4 ovocný sad o výměře cca 150 m2 v k. ú. Blansko, panu Radku ILLOVI, bytem Brno za účelem jeho údržby a úklidu, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok (přilehlá část pozemku u budovy bývalého DDM na ul. Sladkovského v Blansku).

Usnesení č. 54
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo NV-NS/7/02/Ne ze dne 29.08.2002 ve znění dodatku č. 1 a č. 2, a to v čl. V, odst. 1, písm. e), odrážka třetí nájemní smlouvy se termín dokončení výstavby stanovuje na 31.01.2009.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo 2007-INV-Poz-S155/NS-Ne,Něm ze dne 21.02.2008 mezi Městem Blansko a Tenzou, a. s., a to uzavřením dodatku č. 1 k této smlouvě, kterým budou změněna příslušná ustanovení smlouvy takto:
doba nájmu – na dobu určitou do 31.05.2011 (čl. III, odst. 1 smlouvy)
termín vydání stavebního povolení – nejpozději do 31.05.2009 (čl. V, odst. 1, písm. f.1. smlouvy),
termín dokončení výstavby – nejpozději do 31.05.2011 (čl. V, odst. 1, písm. f.2. smlouvy),
termín geometrického zaměření staveb a zápisu příslušného geom. plánu do KN nejpozději do 31.08.2011 (čl. V, odst. 2, písm. c, smlouvy).

Usnesení č. 56
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 45 z 26. Rady města Blansko dne 26.02.2008, a to tak, že povinnost platit nájemné – pevnou složku – je stanovena od 01.11.2008 a povinnost platit pohyblivou složku nájemného je stanovena od zahájení provozu. Ostatní text usnesení zůstává beze změny.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2008-INV-Poz-S009/NS-Mu ze dne 10.03.2008 která je uzavřena mezi Městem Blansko a Stanislavem a Stanislavou Blahovými, bytem Blansko, na nájem části pozemku parc. č. 1441 ostatní plocha o výměře 56 m2 v k. ú. Blansko, a to tak, že nájemce je oprávněn oplotit předmět nájmu na základě podmínek stanovených příslušnými odbory (část pozemku – přístup do bytu v domě Salmova 18 v Blansku).

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV-NS/47/99/Ko ze dne 04.08.1999 a skončením nájmu pozemků ve smlouvě uvedených, a to dohodou smluvních stran ke dni 30.09.2008 (pozemky se nachází v lokalitě nad železniční tratí ČD Blansko-Brno, u Hradského tunelu).

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s podáním žaloby na určení vlastnictví pozemku parc. č. 509/3 ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s uzavřením dohody o provádění péče o pozemky parc. č. 728/2, parc. č. 728/3 a parc. č. 729/3, vše trvalý travní porost v k. ú. Lažánky u Blanska ve smyslu § 68 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to do 31.12.2016, se Správou CHKO Moravský kras, Svitavská 29, Blansko (pozemky vpravo od komunikace Lažánky-Vilémovice).

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s úhradou 70 % kupní ceny za výkup pozemku schválený usnesením č. 7 z 10. zasedání zastupitelstva ze dne 17.06.2008 při podpisu budoucí kupní smlouvy.

Usnesení č. 62
Rada města schvaluje ukončení platnosti smlouvy o dodávce projektové dokumentace pro stavbu „Areál technických služeb a sběrné středisko odpadů Blansko“, uzavřené dne 05.09.2007, se společností ECO trend, s. r. o., IČ: 496 83 039, po provedení úhrady projektové dokumentace pro územní řízení jejíž rozsah vyplývá z citované smlouvy a žádosti společnosti ECO trend, s. r. o. ze dne 02.09.2008, přičemž město uplatní sankci ve výši 20.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 63
Rada schvaluje předložený Dodatek č. 2 Organizačního řádu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 64
Rada bere na vědomí návrh člena zastupitelstva na zřízení Komise veřejného pořádku s tím, že tuto komisi zřizovat nebude, vzhledem k tomu, že komise s totožným zaměřením byla radou již dříve zřízena (Komise pro prevenci kriminality).

PhDr. Jaroslava Králová
starostka