Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 38 ze dne 14.10.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s použitím prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 v maximální výši 70.000 Kč na financování výměny počítačového serveru školy.

Usnesení č. 2
Rada revokuje usnesení č. 26 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 02.09.2008.

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 27 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 02.09.2008.

Usnesení č. 4
Rada nesouhlasí s posečkáním s podpisem kupní smlouvy na byt s panem Matuškou, Blansko a trvá na podepsání kupní smlouvy do termínu 20.10.2008.
V případě, že pan Matuška ani další žadatelé ve schváleném pořadí již nebudou mít o byt zájem, ukládá odboru KOM zveřejnit nový záměr na odprodej bytu za minimální cenu 700.000 Kč, včetně veškerých nákladů spojených s převodem.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zrušením čl. V., odst. 4 (úhrada za telefonní hovory) ve smlouvě č. KOM-2003-S068/Ně se společností COP, spol. s r. o.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s pronájmem vodního díla – vodních nádrží Palava I, Palava II, včetně sedimentační nádrže a Češkovice Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci, Blansko, Rožmitálova 40, 678 01 Blansko, IČ: 00546712 na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 2.500 Kč/ha/rok, za účelem výkonu rybářského práva v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství a schváleným manipulačním řádem vodního díla.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/14 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/9 a ZPR 2008/10.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 360/3 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Těchov za účelem zajištění a užívání jako přístup na pozemek parc. č. 360/2 v k. ú. Těchov a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 360/1 a 361, oba v k. ú. Těchov za účelem užívání jako zahrada (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 742/2 zahrada a parc. č. st. 4006 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnických a užívacích práv s tím, že obdarovaný se zaváže po dobu 10 let využívat objekty čp. 1919 pro účely školství (pozemky na ul. Žižkova).

Usnesení č. 11
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru – převod pozemků parc. č. 774/2 ostatní plocha, parc. č. 786/8 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 786/9 ostatní plocha o výměře 114 m2, část pozemku parc. č. 786/9 ostatní plocha o výměře 72 m2, část pozemku parc. č. 1015/22 ostatní plocha o výměře 46 m2, část pozemku parc. č. 1015/26 ostatní plocha o výměře 65 m2, část pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc. č. 1015/5 o výměře 354 m2 a část pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc. č. 1015/5 o výměře 892 m2, vše v k. ú. Blansko (jedná se o pozemky, které tvoří komunikaci a chodníky na ul. Boženy Němcové, chodníky na ul. Seifertova a Sadová a komunikaci – chodník pro pěší podél SOU na ul. Bezručova a potoka Sloupečník).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění provozování, oprav a údržby podzemního vedení sítě NN, realizované kabelem 1× NAYY-J 4x240 mm2 a 2x AYKY 4x120 mm2 do částí obecních pozemků parc. č. 1362/21, 1362/11, 1362/10, 1362/9, 1362/2, 1017/45, vše ostatní plocha v k. ú. Blansko v rámci stavby „Blansko, Mlýnská, rekonstrukce NN“, ve prospěch oprávněného – E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, České Budějovice, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 50 Kč/m (ulice Mlýnská, Poříčí).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene, a to umístění, provozování, oprav a údržby kanalizačního řadu na pozemcích parc. č. 415/19 ostatní plocha a parc. č. 426/1 ostatní plocha, oba v k. ú. Klepačov, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 100 Kč, ve prospěch oprávněného – Svazku VaK, IČ: 49468952, se sídlem v Boskovicích, 17. listopadu 14 (lokalita V Pasekách, Klepačov).

Usnesení č. 14
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení výkup pozemku parc. č. 398/8 trvalý travní porost v k. ú. Klepačov, od vlastníka pozemku, za cenu 50 Kč/m2 .

Usnesení č. 15
Rada v souladu se směrnicí č. 3/2005 souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu města v oblasti zahraničních styků.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka