Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 39 ze dne 04.11.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s organizační změnou, která vyčlení komplexní nefrologickou péči z působnosti interního oddělení a zřídí s účinností od 01.01.2009 nefrologické oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku 2008.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje změnu č. 1 rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2008.
Rada schvaluje odpisový plán navazující na 1. změnu rozpočtu na rok 2008.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje projekty prevence kriminality pro rok 2009 a souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje odpis dlužné částky nájmu a služeb spojených s nájmem bytu vč. příslušenství povinného VMstar, s. r. o. dle písemného materiálu.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje odpis dlužné částky dle písemného materiálu dlužníka Colbert-Art Kunštát za neuhrazenou fakturu č. 99/98.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje odpis dlužné částky nájmu a přísl. povinného Cihláře Josefa dle písemného materiálu a uhrazení nákladů výkonu rozhodnutí soudnímu exekutorovi Mgr. Danielu Týčovi.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje odpis dlužné částky přeplatku na sociální dávce povinného Rudolfa Šebely dle písemného materiálu a uhrazení nákladů výkonu rozhodnutí soudnímu exekutorovi Mgr. Danielu Týčovi.

Usnesení č. 9
Rada revokuje svoje usnesení č. 30 z 28. schůze rady ze dne 01.04.2008 týkající se přidělení přístřeší panu Janíkovi.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Metelkové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 10 v domě Jungmannova 10, Blansko paní Metelkové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Šenkýřovi, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 4A v domě Jungmannova 10, Blansko panu Šenkýřovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Studnařové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 7/1 v domě Jungmannova 10, Blansko paní Studnařové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Kudrimu, Blansko, z důvodu neplacení nájemného. Usnesení č. 17
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 8/1 v domě Jungmannova 10, Blansko panu Kudrimu, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu (mimo domu A. Dvořáka 4A) – výměnou bytu paní Musilové, Blansko, z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí s přidělením náhradního bytu dle požadavků paní Tesařové, Blansko, neboť neprodloužením nájemní smlouvy nevzniká nárok na náhradní byt.

Usnesení č. 20
Rada revokuje usnesení č. 28 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 02.09.2008.

Usnesení č. 21
Rada revokuje usnesení č. 29 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 02.09.2008.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí po úpravě s uzavřením předložené mandátní smlouvy se společností Fipeg, a. s. týkající se vymáhání pohledávek města.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s udělením výjimky výše nájemného pro 4 otevřená venkovní garážová stání u bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, a ukládá odboru KOM zveřejnit záměr pronájmu na tyto boxy za cenu min. 175 Kč/m2/rok s podmínkou dle materiálu odboru.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků p. č. 620/66, 745/6, 1352/25 847/2 a 881/50 v k. ú. Blansko pro umístění kontejnerů pro zpětný odběr použitých drobných elektrozařízení.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2004-INV-Poz-S068/NS-KOM/Ví mezi Městem Blansko a Borisem Schrogelem, Pardubice. Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p. č. 857/70 v k. ú. Blansko za účelem umístění automatu na svíčky.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2008-2009 a ukládá zajistit zimní údržbu v souladu s tímto plánem.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 34 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Staňkovi, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Pernicové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Matuškové, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Šindelářovou, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje s účinností od 01.12.2008 ceník úhrad za úkony pečovatelské služby.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/15 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/11 a ZPR 2008/12.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce čís. 2006-INV-Poz-S048/Ne-Výp na užívání id. části 381/20740 pozemků parc. č. 2782, 2783, 2784, 2785 vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci (pod bytovými domy Dvorská 66, 68, 70, 72, Blansko).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 381/20740 pozemků parc. č. 2782, 2783, 2784, 2785 vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko, z důvodu vlastnictví bytové jednotky číslo 1890/72 v domě Dvorská 72, Blansko a s tím souvisejícího užívání zastavěné plochy pozemků (Dvorská 66, 68, 70, 72 v Blansku).

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 112 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem rozšíření předzahrádky k parc. č. st. 226, provádění úklidu a údržby části pozemku (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 857/234 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 30 m2 za účelem vybudování parkovacích stání (pozemek na ul. Mánesova v Blansku).

Usnesení č. 41
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 330 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vytvoření a užívání jako zázemí budovy čp. 20 v Olešné a užívání jako předzahrádka před touto budovou panu Jiřímu Meluzínovi, bytem Olešná, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (část pozemku, jejíž hranice od boku budovy čp. 20 bude vzdálena max. 1,5 m).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 9 z 19. schůze rady města, a to tak, že výpovědní lhůta je jeden rok. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/76/95/Ko ze dne 14.06.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.06.2000 na nájem části pozemku parc. č. 674/16 ostatní plocha o výměře 138,5 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2008 (pozemek u hřiště ZŠ Erbenova, při ulici Nad Žlíbkem v Blansku).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN a kabelového vedení VN do částí pozemků parc. č. 78/1 zastavěná plocha, parc. č. 62/1zahrada, 62/2 ostatní plocha, 67/1ostatní plocha, 79/2 ostatní plocha, 79/3 ostatní plocha, 1352/3 ostatní plocha a 1352/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, v rámci stavby „Blansko, lokalita „Za Radnicí“ přeložka kabelů“, ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně podpěrného bodu NN a pojistkové skříně NN mimo jiné do části pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota, v rámci stavby „Dolní Lhota – TS Střelnice – úprava sítě NN, VN“, ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí návrh Ing. Pavla Pokorného na směnu pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska a ukládá odboru INV projednat s Ing. Pokorným směnu i za další pozemky v lokalitě Luhy.

Usnesení č. 47
Rada neschvaluje podmínky nově definované panem Milošem Librou (jak jsou uvedené v materiálu odboru INV k této věci) ke směně části pozemku parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko o výměře 150 m2 za části pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda o výměře 202 m2 vše v k. ú. Blansko, označených dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 jako pozemek parc. č. 812/27 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na propagační materiály pro firmu ASEKOL, s. r. o., Dobrušská 1, Praha 4.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.