Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 39 ze dne 04.11.2008

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s organizační změnou, která vyčlení komplexní nefrologickou péči z působnosti interního oddělení a zřídí s účinností od 01.01.2009 nefrologické oddělení Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 2
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření Nemocnice Blansko za 3. čtvrtletí roku 2008.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje změnu č. 1 rozpočtu Nemocnice Blansko na rok 2008.
Rada schvaluje odpisový plán navazující na 1. změnu rozpočtu na rok 2008.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje projekty prevence kriminality pro rok 2009 a souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje odpis dlužné částky nájmu a služeb spojených s nájmem bytu vč. příslušenství povinného VMstar, s. r. o. dle písemného materiálu.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje odpis dlužné částky dle písemného materiálu dlužníka Colbert-Art Kunštát za neuhrazenou fakturu č. 99/98.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje odpis dlužné částky nájmu a přísl. povinného Cihláře Josefa dle písemného materiálu a uhrazení nákladů výkonu rozhodnutí soudnímu exekutorovi Mgr. Danielu Týčovi.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje odpis dlužné částky přeplatku na sociální dávce povinného Rudolfa Šebely dle písemného materiálu a uhrazení nákladů výkonu rozhodnutí soudnímu exekutorovi Mgr. Danielu Týčovi.

Usnesení č. 9
Rada revokuje svoje usnesení č. 30 z 28. schůze rady ze dne 01.04.2008 týkající se přidělení přístřeší panu Janíkovi.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Metelkové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 10 v domě Jungmannova 10, Blansko paní Metelkové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Šenkýřovi, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 4A v domě Jungmannova 10, Blansko panu Šenkýřovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Studnařové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 7/1 v domě Jungmannova 10, Blansko paní Studnařové, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Kudrimu, Blansko, z důvodu neplacení nájemného. Usnesení č. 17
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 8/1 v domě Jungmannova 10, Blansko panu Kudrimu, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu (mimo domu A. Dvořáka 4A) – výměnou bytu paní Musilové, Blansko, z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí s přidělením náhradního bytu dle požadavků paní Tesařové, Blansko, neboť neprodloužením nájemní smlouvy nevzniká nárok na náhradní byt.

Usnesení č. 20
Rada revokuje usnesení č. 28 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 02.09.2008.

Usnesení č. 21
Rada revokuje usnesení č. 29 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 02.09.2008.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí po úpravě s uzavřením předložené mandátní smlouvy se společností Fipeg, a. s. týkající se vymáhání pohledávek města.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s udělením výjimky výše nájemného pro 4 otevřená venkovní garážová stání u bytového domu na ul. Okružní 1b, Blansko, a ukládá odboru KOM zveřejnit záměr pronájmu na tyto boxy za cenu min. 175 Kč/m2/rok s podmínkou dle materiálu odboru.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na bezplatnou výpůjčku částí pozemků p. č. 620/66, 745/6, 1352/25 847/2 a 881/50 v k. ú. Blansko pro umístění kontejnerů pro zpětný odběr použitých drobných elektrozařízení.

Usnesení č. 25
Rada schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2004-INV-Poz-S068/NS-KOM/Ví mezi Městem Blansko a Borisem Schrogelem, Pardubice. Usnesení č. 26
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p. č. 857/70 v k. ú. Blansko za účelem umístění automatu na svíčky.

Usnesení č. 27
Rada schvaluje Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a ukládá odboru KOM předložit tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. 28
Rada schvaluje Plán zimní údržby pro zimní období 2008-2009 a ukládá zajistit zimní údržbu v souladu s tímto plánem.

Usnesení č. 29
Rada nesouhlasí s prodloužením pronájmu bytu č. 34 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku panu Staňkovi, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 16 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Pernicové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Matuškové, Blansko.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje náhradnici na pronájem uvolněného bytu č. 55 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Šindelářovou, Blansko.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje s účinností od 01.12.2008 ceník úhrad za úkony pečovatelské služby.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/15 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 35
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/11 a ZPR 2008/12.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce čís. 2006-INV-Poz-S048/Ne-Výp na užívání id. části 381/20740 pozemků parc. č. 2782, 2783, 2784, 2785 vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci (pod bytovými domy Dvorská 66, 68, 70, 72, Blansko).

Usnesení č. 37
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 381/20740 pozemků parc. č. 2782, 2783, 2784, 2785 vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko, z důvodu vlastnictví bytové jednotky číslo 1890/72 v domě Dvorská 72, Blansko a s tím souvisejícího užívání zastavěné plochy pozemků (Dvorská 66, 68, 70, 72 v Blansku).

Usnesení č. 38
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodeje pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 112 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem rozšíření předzahrádky k parc. č. st. 226, provádění úklidu a údržby části pozemku (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky část pozemku parc. č. 857/234 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 30 m2 za účelem vybudování parkovacích stání (pozemek na ul. Mánesova v Blansku).

Usnesení č. 41
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha o výměře cca 330 m2 v k. ú. Olešná u Blanska, za účelem vytvoření a užívání jako zázemí budovy čp. 20 v Olešné a užívání jako předzahrádka před touto budovou panu Jiřímu Meluzínovi, bytem Olešná, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (část pozemku, jejíž hranice od boku budovy čp. 20 bude vzdálena max. 1,5 m).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 9 z 19. schůze rady města, a to tak, že výpovědní lhůta je jeden rok. Ostatní text usnesení se nemění.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo SM-NS/76/95/Ko ze dne 14.06.1995 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.06.2000 na nájem části pozemku parc. č. 674/16 ostatní plocha o výměře 138,5 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.12.2008 (pozemek u hřiště ZŠ Erbenova, při ulici Nad Žlíbkem v Blansku).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN a kabelového vedení VN do částí pozemků parc. č. 78/1 zastavěná plocha, parc. č. 62/1zahrada, 62/2 ostatní plocha, 67/1ostatní plocha, 79/2 ostatní plocha, 79/3 ostatní plocha, 1352/3 ostatní plocha a 1352/22 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko, v rámci stavby „Blansko, lokalita „Za Radnicí“ přeložka kabelů“, ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kabelového vedení NN včetně podpěrného bodu NN a pojistkové skříně NN mimo jiné do části pozemku parc. č. 394/1 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota, v rámci stavby „Dolní Lhota – TS Střelnice – úprava sítě NN, VN“, ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 46
Rada bere na vědomí návrh Ing. Pavla Pokorného na směnu pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska a ukládá odboru INV projednat s Ing. Pokorným směnu i za další pozemky v lokalitě Luhy.

Usnesení č. 47
Rada neschvaluje podmínky nově definované panem Milošem Librou (jak jsou uvedené v materiálu odboru INV k této věci) ke směně části pozemku parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko o výměře 150 m2 za části pozemků parc. č. 2765 zastavěná plocha, nádvoří, parc. č. 812/1 orná půda a parc. č. 813/2 orná půda o výměře 202 m2 vše v k. ú. Blansko, označených dosud nezapsaným geometrickým plánem číslo 3100-402/2007 ze dne 05.06.2007 jako pozemek parc. č. 812/27 vše ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku Města Blansko na propagační materiály pro firmu ASEKOL, s. r. o., Dobrušská 1, Praha 4.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka