Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 40 ze dne 18.11.2008

Usnesení č. 1
Rada odvolává z funkce člena Komise dopravní pana Bc. Martina Janíčka.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje do funkce člena Komise dopravní pana Mgr. Stanislava Sotoláře.

Usnesení č. 3
Rada odvolává z funkce místopředsedy Komise pro prevenci kriminality pana Josefa Šamalíka.

Usnesení č. 4
Rada jmenuje do funkce místopředsedy Komise pro prevenci kriminality pana Mgr. Stanislava Sotoláře.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Myslivecké sdružení Macocha na uspořádání Mysliveckého plesu v prostorách Dělnického domu dne 17.01.2009 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace v maximální výši 80.000 Kč na financování mimořádných provozních výdajů souvisejících s pořízením majetku podle předložené žádosti.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s použitím prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Muzeum Blansko v maximální výši 47.000 Kč na financování tvorby nových internetových stránek a tisku knihy.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt pro paní Šturdíkovou, Blansko, a to o 3 měsíce.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s předloženou úpravou cen na blanenských hřbitovech a schvaluje upravený ceník nájemného za hrobová místa s platností od 01.01.2009.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/16 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/13.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky pozemky příp jejich části v k. ú. Blansko, a to parc. č. 10712/8, 712/9, 10712/10, 10712/11, 712/14, 712/15, 707, 704, 1375/2, 688, 687, 689, 699, 713/9 a 713/10, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, pozemky parc. č. 700/5, 700/3, 700/4, 700/14, 700/12, vše ostatní plocha a parc. č. st. 1626/2 zast. pl., vše o celkové výměře cca 17.300 m2, části jak je orientačně vyznačena na snímku z kat. mapy, za účelem užívání jako fotbalový stadion (fotbalový stadion na ul. Údolní v Blansku).

Usnesení č. 13
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru směnit část pozemku parc. č. 266/4 trvalý travní porost o výměře cca 277 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska (pozemek se nachází při komunikaci Blansko-Ráječko – při výjezdu z Horní Lhoty).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 1276 původ pozemkový katastr – pozemek ve zjednodušené evidenci o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 1279 zahrada a jejich oplocení (pozemek v lokalitě Staré Blansko, Za Humny).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo 2005-INV-Poz-S182/NS-Ne ze dne 21.09.2005 na nájem části pozemku parc. č. 127/1 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska o výměře cca 290 m2 dohodou smluvních stran, ke dni rozhodnutí rady města v této věci.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S130/Ko-NS ze dne 03.11.2003, která byla uzavřena mezi Městem Blansko a společností BOHEMIA HYDRO, s. r. o., a to tak, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této záležitosti (areál STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI BLANSKO, s. r. o., ul. Pražská v Blansku).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 360/3 zahrada o výměře 52 m2 v k. ú. Těchov za účelem zajištění a užívání jako přístup na pozemek parc. č. 360/2 v k. ú. Těchov (bez možnosti oplocení) panu Kamilu Zavadilovi, bytem Těchov, na dobu neurčitou, za nájemné 10 Kč/m2/rok s jednoměsíční výpovědní lhůtou (lokalita Obůrka).

Usnesení č. 18
Rada vzala na vědomí výsledky projednání Návrhu Změny ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu vydání Změny B39 na k. ú. Blansko, včetně jejího odůvodnění, formou opatření obecné povahy.

Usnesení č. 19
Rada vzala na vědomí výsledky vyhodnocení návrhových ploch bydlení ÚPn SÚ Blansko a doporučuje zastupitelstvu k projednání případné zrušení či redukci původních návrhových ploch bydlení (vymezeny při schválení ÚPn SÚ Blansko 02.03.1998) NB19, NB20, NB7b, a ploch pořízených změnami závazné části územního plánu ZB64 (Změna B29 schválená 05.06.2006) a ZB79 (Změna B35 schválená 17.06.2008) na k. ú. Blansko, NB7a, ZB69 (Změna H3 schválená 05.06.2006), ZB76 (Změna H4 schválená 18.09.2007) a ZB78 (Změna H5 schválená 18.03.2008) na k. ú. Horní Lhota u Blanska, ZB53 (Změna D4 schválená 15.03.2004), ZB54 (Změna D5 schválená 13.12.2004) a ZB77 (Změna D8 schválená 18.09.2007) na k. ú. Dolní Lhota, NB30 a ZB4 (Změna č. 3 schválená 29.03.2000) na k. ú. Olešná Blanska, NB31, ZB25 (Změna K2 schválená 12.03.2002) a ZB27 (Změna K3 schválená 18.06.2002) na k. ú. Klepačov, NB44, NB46 a ZB45 (Změna L1 schválená 23.06.2003) na k. ú. Lažánky u Blanska a NB33 (ve stavu po schválení Změny T7), NB38 a ZB1 (Změna č. 1 schválená 29.06.1999) na k. ú. Těchov.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s návrhem úpravy rozpočtu pro Komisi Rada Zdravého města.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o přijetí dotace z Jihomoravského kraje ve výši 4.105 Kč na neinvestiční výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka