Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 41 ze dne 02.12.2008

Usnesení č. 1
Rada doporučuje zastupitelstvu města jmenovat p. Ing. Dušana Klimeše za člena Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se změnou změny užívacího vztahu Nemocnice Blansko k majetku zřizovatele z majetku ve správě na nájem nemovitého a movitého majetku Nemocnici Blansko.

Usnesení č. 3
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko vypracovat žádost adresovanou MF ČR k vyslovení souhlasu se změnou užívacího vztahu Nemocnice Blansko k nemovitému majetku na formu pronájmu.

Usnesení č. 4
Rada ukládá vedení Nemocnice Blansko, aby v případě souhlasného stanoviska MF ČR k změně užívacího vztahu k nemovitému majetku uzavřelo se stávajícími nájemci smlouvy o podnájmu, resp. nájmu nebytových prostor.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje rozpočet Nemocnice Blansko na rok 2009.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2009 z vlastního majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje odpisový plán na rok 2009 z majetku Města Blanska svěřeného Nemocnici Blansko do správy.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje plán investic na rok 2009.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje zařazení investiční akce č. 18/08 Nákup přístroje pro lymfatickou drenáž do plánu investic pro rok 2008.

Usnesení č. 10
Rada bere na vědomí Střednědobý plán interního auditu na roky 2009 až 2012.

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2009.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí Plán interního auditu na rok 2009.

Usnesení č. 13
Rada bere na vědomí vyhodnocení realizace koncepce Galerie města Blanska za rok 2008.

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se stanovením cen krátkodobých podnájmů a zajišťovaných služeb pro plesy konané v roce 2009 v prostorách Dělnického domu v rámci doplňkové činnosti příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s vyřazením neupotřebitelného majetku (inkoustová tiskárna HP 2000C, inventární číslo 44) z majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Blansko.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje návrh sportovní komise na rozdělení zůstatku finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na činnost sportovních organizací na rok 2008 a ukládá odboru ŠKOL předložit návrh na poskytnutí příspěvku pro TJ ČKD Blansko a TJ Olympia Blansko na nejbližší zasedání ZM.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 2+1 v bytovém domě na ul. Komenského 4, Blansko, za podmínek uvedených v materiálu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s převodem bytové jednotky č. 2073/4 v bytovém domě na ulici Jasanová 24, čp. 2073 na pozemku parc. č. st. 4395 – zast. plocha v k. ú. Blansko, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku o velikosti id. 563/7394 žadatelům v následujícím pořadí:
1. manželé Beiglovi, Blansko za cenu 1.300.000 Kč včetně poplatků s prodejem spojené
2. pan Mgr. Abrahámek, Blansko za cenu 1.151.000 Kč + poplatky s prodejem spojené
3. pan Mejzlík, Blansko za cenu 1.118.000 Kč + poplatky s prodejem spojené
4. pan Dražil, Blansko za cenu 1.111.000 Kč + poplatky s prodejem spojené
a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 19
Rada revokuje usnesení č. 35 a 36 ze své 35. schůze konané dne 02.09.2008 týkající se Pravidel pro prodej bytových domů a stanovení bytových domů určených k prodeji.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje upravená Pravidla pro prodej bytových domů a doporučuje jejich projednání v zastupitelstvu .

Usnesení č. 21
Rada doporučuje zastupitelstvu revokaci usnesení č. 26 z 20. zasedání zastupitelstva konaného 12.12.2005 týkajícího se prodeje uvolněných bytů v bytovém domě na ul. Jasanová 24, Blansko.

Usnesení č. 22
Rada stanovuje jako hospodářskou činnost města hospodaření s byty v bytových domech 9. května 1, 3, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Údolní 13, 15, 17, 19, 21, 23, Chelčického 32, 48, 56, Pod Javory 32, Ant. Dvořáka 4a, Jasanová 30, 32, 34, Okružní 3a, b, c, Bezručova 5, Sadová 46, Komenského 4, Jungmannova 10 a všechny nebytové prostory, které jsou součástí výše uvedených bytových domů.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu pro paní Studnařovou, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada revokuje usnesení č. 15 z 39. schůze Rady města Blansko ze dne 04.11.2008.

Usnesení č. 25
Rada nesouhlasí se zhotovením nástavby na terase budovy K. J. Mašky 2, Blansko, a s odprodejem části budovy do vlastnictví žadatele.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s pronájmem venkovního garážového stání č. 1 o výměře 20,83 m2 v bytovém domě Okružní 1b, Blansko, Ing. Zouharové, Blansko, za nájemné ve výši 175 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s pronájmem venkovního garážového stání č. 2 o výměře 20,69 m2 v bytovém domě Okružní 1b, Blansko, paní Tesařové, Blansko, za nájemné ve výši 176 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s pronájmem venkovního garážového stání č. 3 o výměře 20,83 m2 v bytovém domě Okružní 1b, Blansko, panu Minářovi, Blansko, za nájemné ve výši 175 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem venkovního garážového stání č. 4 o výměře 20,23 m2 v bytovém domě Okružní 1b, Blansko, panu Kohútovi, Blansko, za nájemné ve výši 175 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 7 o výměře 15,70 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, společnosti Speltronic, s. r. o., Praha, za nájemné ve výši 820 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 18 o výměře 16,50 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, paní Ševčíkové, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s výpůjčkou částí pozemků p. č. 620/66, 745/6, 1352/25, 847/2 a 881/50 v k. ú. Blansko firmě ASEKOL, s .r. o., Dobrušská 1/1797, Praha 4, IČ: 27373231 za účelem umístění 5 ks kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru drobného elektrozařízení se společností ASEKOL, s. r. o., Dobrušská 1/1797, Praha 4, IČ: 27373231 a pověřuje starostku města Blanska jejím podpisem.

Usnesení č. 34
Rada schvaluje Ceník za odložení některých druhů odpadů na sběrném středisku odpadů s platností od 01.01.2009.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 857/70 v k. ú. Blansko firmě GRANDIA INVEST, s. r. o., Východní 250, 530 03 Pardubice, IČ: 27530515 za účelem umístění automatu na svíčky za částku 1.000 Kč/rok.

Usnesení č. 36
Rada schvaluje návrh cen na r. 2009 ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.08.2004.

Usnesení č. 37
Rada ruší usnesení č. 78 z 33. schůze rady města konané dne 24.06.2008 (zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat část pozemku za účelem výstavby bytového domu – SEVER III) a ukládá odboru INV znovu zveřejnit záměr pronajmout část pozemku parc. č. 844/31 ostatní plocha o výměře cca 2.100 m2 v k. ú. Blansko za účelem výstavby bytového domu (bytových domů) a parkovacích stání a následně odprodat po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí jen část pozemku zastavěnou bytovým domem (bytovými domy), případně parkovacími místy (Blansko, Sever III).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 304/48 trvalý travní porost o výměře 404 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívaní jako zahrada (ulice Pod Strání, za RD č. 16).

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce čís. INV-Výp/23/99/Ne na užívání id. části 735/23415 pozemku parc. č. 2772 zastavěná plocha, nádvoří v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci (pod bytovým domem Dvorská 84, Blansko).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky id. část 735/23415 pozemku parc. č. 2772 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, z důvodu vlastnictví bytové jednotky číslo 1864/52 v domě Dvorská 84, Blansko a s tím souvisejícího užívání zastavěné plochy pozemku (Dvorská 84 v Blansku).

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat část pozemku parc. č. 813/2 orná půda o výměře cca 15 m2 za účelem připojení k zahradě parc. č. 812/2 zahrada v k. ú. Blansko a za účelem užívání jako součást této zahrady (lokalita při ul. Pod Sanatorkou).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 247/16 ostatní plocha o výměře 875 m2 v k. ú. Blansko za účelem ukládání recyklovaného materiálu a manipulace s ním (pozemek na „Starém Blansku“ mezi tratí ČD a bývalým areálem společnosti ZZN).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 282/6 trvalý travní porost o výměře 123 m2 a parc. č. 1352/75 zahrada o výměře 3 m2, oba v k. ú. Blansko za účelem sjednocení vlastnického a užívacího vztahu (pozemky zastavěné částí komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje – ul. Brněnská).

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s výpůjčkou id. část 381/20740 pozemků parc. č. 2782, 2783, 2784, 2785 vše zastavěná plocha v k. ú. Blansko, z důvodu vlastnictví bytové jednotky číslo 1890/72 v domě Dvorská 72, Blansko a s tím souvisejícího užívání zastavěné plochy pozemků paní Heleně Blažíkové, bytem Brno, na dobu určitou do doby rozhodnutí ve věci uplatněné restituce (Dvorská 66, 68, 70, 72 v Blansku).

Usnesení č. 45
Rada souhlasí se změnou usnesení č. 19 z 25. schůze rady města konané dne 12.02.2008, a to tak, že výměra pozemku – předmětu výpůjčky se zvýší z 50 m2 na 80 m2. Zbývající část usnesení zůstává beze změny (pozemek na ul. Mánesova v Blansku).

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 55 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska panu Karlu Prokešovi, bytem Brno, za účelem rozšíření předzahrádky k parc. č. st. 226, provádění úklidu a údržby části pozemku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok (pozemek se nachází vedle kaple, podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 47
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení směnu obecních pozemků parc. č. 148 zahrada a parc. č. 130/1 zahrada, oba v k. ú. Horní Lhota u Blanska o celkové výměře 1.189 m2, za účelem výstavby dvou, příp. tří samostatně stojících rodinných domů s tím, že přístup, umístění inž. sítí a komunikační napojení bude realizováno po obecních pozemcích parc. č. 147/3 a 147/1 v k. ú. Horní Lhota za pozemky parc. č. 507/23 trvalý travní porost o výměře 1657 m2 v k. ú. Horní Lhota, část parc. č. 507/59 orná půda o výměře 275 m2 v k. ú. Horní Lhota a za parc. č. 143 (dle PK) o výměře 926 m2 v k. ú. Blansko, vše ve vlastnictví Ing. Pavla Pokorného, bytem Blansko s tím, že hodnota směňovaných pozemků je shodná. Náklady se směnou nese každá strana svoje a směna bude realizována, jak je uvedeno v materiálu k této věci pod bodem A).

Usnesení č. 48
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej částí pozemků parc. č. 970 (PK), 980/7 ostatní plocha, parc. č. 967/17 ostatní plocha a parc. č. 967/12 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 1080 m2 v k. ú. Blansko za cenu 250 Kč/m 2 .

Usnesení č. 49
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 1363/16, parc. č. 1363/20, parc. č. 1724/1, vše ostatní plocha o celkové výměře 249 m2 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 380 Kč/m 2.

Usnesení č. 50
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 223/2 orná půda, parc. č. 223/3 orná půda. parc. č. 279/1 trvalý travní porost, parc. č. 279 trvalý travní porost, parc. č. 487/5, parc. č. 487/6, parc. č. 487/7, parc.č. 487/8 a parc. č. 487/6, vše ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska a pozemků parc. č. 346/4 lesní pozemek a parc. č. 346/7 ostatní plocha v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od spoluvlastníků těchto pozemků (pozemky na „Starém Blansku“ v blízkosti bývalé cihelny a podél hlavní komunikace v Lažánkách).

Usnesení č. 51
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemku parc. č. 263/1 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku za cenu 278.844 Kč (pozemek – hřiště v Olešné).

Usnesení č. 52
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit podání žádosti o převod části pozemku parc. č. 591/26 orná půda v k. ú. Dolní Lhota (částí, na které se nachází komunikace) do vlastnictví Města Blansko od vlastníka tohoto pozemku (pozemek v blízkosti hřiště v Dolní Lhotě, který tvoří část cesty).

Usnesení č. 53
Rada souhlasí se zřízením věcných břemen, a to umístění, provozování, oprav a údržby vodohospodářských objektů realizovaných v rámci stavby „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje“ na pozemcích parc. č. 699 orná půda, parc. č. 700 ostatní plocha, parc. č. 94 ostatní plocha, parc. č. 64 ostatní plocha v k. ú. Dolní Lhota, parc. č. 147/3, parc. č. 159 a parc. č. 176, vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska a parc. č. 79/9, 79/13, 156/1, 346/8, 438, 541/6, 563/8, 566/1, 566/4, 567/32, 572/4, 572/5, 728/2, 736/1, 745/6, 745/13, 755/49, 755/61, 755/71, 755/99, 778/2, 1017/2, 1018/3, 1018/6, 1019/1, 1021/5, 1022/1, 1022/9, 1352/1, 1352/3, 1352/10, 1352/21, 1354/1, 1362/4, 1362/8, 1362/10, 1362/11, 1362/21, 1362/37, 1362/38, 1363/29, 1364/2, 1364/42, 1372/4, 1374/1, 1378/1, 1387/2, 1403/5, 1405/1, 1425, 1429/1, 1429/5, 1429/11, 1429/14, 1754/21, 1754/25, 1754/57, 1754/73, 1761/1 a pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr parc. č. 70, 79, 80/1, 90/2, 263/3, 486/1, 492/2, 540, 569/1, 692, 1015/6, 1017/2, 1018/3, 1019/1, 1380/1 a 1387 v k. ú. Blansko, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 100 Kč, ve prospěch oprávněného – Svazku VaK, IČ: 494 68 952, se sídlem v Boskovicích, 17.listopadu 14.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 021/2008/ORR/Cyklo/Ke na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek „B“.

Usnesení č. 55
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o půjčce č. 5/2002-Bsko, ve smyslu prodloužení lhůty úhrady závěrečné splátky 651.294,70 Kč ke dni 30.06.2009.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s bezúplatným převodem inženýrských sítí mezi Městem Blanskem a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí uvedených v tabulce č. 1 materiálu.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s vkladem inženýrských sítí Města Blanska do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí uvedených v tabulce č. 2 materiálu.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s novými principy převodu inženýrských sítí – jednotné kanalizace, splaškové kanalizace a vodovodů mezi stavebníkem, Městem Blanskem a „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, definovaných v materiálu k této věci.

Usnesení č. 59
Rada doporučuje zastupitelstvu k projednání a schválení na základě přijatého usnesení č. 103 z 33. RM dne 24.06.2008 poskytnutí příspěvku ve výši 204.278 Kč za vybudování vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 424/3, 415/1, 415/19, 426/1, 398/8, 414, 398/10, vše v k.ú. Klepačov, v rámci přispívání na podporu rozvoje lokalit pro bydlení ve městě Blansku investorům uvedených sítí, a to Heleně a Vladimíru Komárkovým, bytem Blansko, paní Marií Adamové, bytem Blansko a panu Liboru Maňákovi, bytem Blansko-Klepačov.

Usnesení č. 60
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení v rámci rozpočtu města Blanska pro rok 2009 na projekt Optimalizace vodního režimu nádrží Palava I a II vyčlenit finanční prostředky v objemu odpovídajícímu rozsahu projektu s částečnou opravou břehových opevnění, a opravu herních prvků a to tak, že vlastní zdroje města nepřekročí 4 mil. Kč.

Usnesení č. 61
Rada doporučuje zastupitelstvu odsouhlasení ukončení platnosti smlouvy 2003-INV-Poz-S137/BKS-Ma/Doč ze dne 12.11.2003, ve znění platných dodatků dohodou se společností BLATA, s. r. o.

Usnesení č. 62
Rada ruší usnesení č. 67 z 35. schůze rady města konané dne 02.09.2008 (plocha č. 11 v průmyslové zóně).

Usnesení č. 63
Rada ukládá odboru INV po ukončení smluvního vztahu se společností BLATA, s. r. o. zveřejnit záměr pronájmu a následného prodeje volných pozemků v průmyslové zóně Blansko.

Usnesení č. 64
Rada nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení požadavek na změnu územního plánu, převedení ploch neurbanizovaných, orná půda do ploch urbanizovaných bydlení v rodinných domech, jejichž rozsah je žadateli specifikován na pozemky parc. č. 364/13, 364/14, 364/15, 364/79, 364/44, 364/38 vše v k. ú. Klepačov a to z důvodu nevyřešeného komunikačního skeletu navazujícího území, dostatku stávajících, avšak stále neobsazených návrhových kapacit, a jednak z neucelenosti území. Doporučuje však tento návrh posoudit v rámci nového územního plánu.

Usnesení č. 65
Rada schvaluje rozpočtové provizorium Města Blansko na I. čtvrtletí roku 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 66
Rada schvaluje výnosy a náklady bytového hospodářství účtované v hospodářské činnosti města v roce 2009 v maximální výši 25 % ročního rozpočtu roku 2008 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s poskytnutím dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v 1. čtvrtletí roku 2009 následujícím organizacím:

Název organizaceÚčel
Služby Blansko, s. r. o. provoz psího útulku 90.000,00
ČAD, a. s. provoz městské hromadné dopravy 1.200.000,00
ČAD, a. s. provoz MHD za dobrovolné dárce krve 20.000,00
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, 17.listopadu 14 rozvoj lokalit pro bydlení 260.000,00
ZŠ Blansko, ul. Erbenova 13 provoz 840.000,00
ZŠ TGM Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 650.000,00
ŠJ Blansko, ul. Rodkovského 2 provoz 140.000,00
ZŠ Blansko, ul. Dvorská 26 provoz 810.000,00
ZŠ a MŠ Blansko, ul. Salmova 17 provoz 1.250.000,00
MŠ Blansko, ul. Údolní 8 provoz 350.000,00
MŠ Blansko, ul. Rodkovského 2a provoz 350.000,00
MŠ Blansko, ul. Divišova 2a provoz 250.000,00
MŠ Blansko, ul. Dvorská 96 provoz 480.000,00
MŠ Blansko, Těchov provoz 120.000,00
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 provoz 2.000.000,00
Muzeum Blansko, Zámek 1 provoz 1.400.000,00
Městská knihovna Blansko, ul. Rožmitálova 4 provoz 1.930.000,00
KSMB Blansko, ul. Hybešova 1 Přehlídka „Zlaté Slunce Blansko 2009“ 20.000,00
Služby Blansko, s .r. o. provoz městských lázní 1.500.000,00
Služby Blansko, s .r. o. provoz zimního stadiónu 800.000,00
TJ Olympia Blansko provoz 50.000,00
TJ ČKD Blansko provoz 150.000,00
ASK Blansko provoz 110.000,00
FK APOS Blansko provoz 85.000,00
TJ Sokol Blansko provoz 55.000,00
Služby Blansko, s. r. o. provoz veřejného WC 70.000,00
Oblastní charita Blansko, ul. Komenského 19 provoz noclehárny 115.000,00
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, Dominikánské nám. 1, Brno členství ve Svazu obcí a měst Jižní Moravy 22.000,00
Svaz měst a obcí ČR, 5.května 65, Praha členství ve Svazu měst a obcí 45.000,00
Energetické sdružení obcí, Kounicova 67, Brno členství v Energetickém svazu obcí a měst 14.000,00
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s., Dlážděná 6, Praha 1 členství tajemníka v občanském sdružení 1.000,00
Společnost sociálních pracovníků ČR, Na Hranicích 674, Praha 8 členství sociálních pracovníků v neziskové organizaci 500,00

Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí dotací a příspěvků ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 68
Rada schvaluje rozpočtová opatření č. RO 2008/17-RO 2008/19 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 69
Rada schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu Nemocnice Blansko, Sadová 33 ve výši 111.196,00 Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 70
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2008/14.

Usnesení č. 71
Rada schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místních poplatcích a ukládá finančnímu odboru předložit ji k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 72
Rada vydává směrnici Vymáhání pohledávek Města Blansko.

Usnesení č. 73
Rada bere na vědomí informaci o zhodnocování volných finančních prostředků města k 31.10.2008 a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 74
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, s platností od 01.01.2009 následovně:
člen rady 2.430 Kč
předseda výboru 1.420 Kč
předseda komise 1.190 Kč
člen zastupitelstva 780 Kč
předseda komise rady, který není členem zastupitelstva – 660 Kč
s tím, že v případě sloučení výkonu funkcí se proplácí jen nejvyšší odměna.

Usnesení č. 75
Rada schvaluje termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2009.

Usnesení č. 76
Rada bere na vědomí návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka