Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 42 ze dne 16.12.2008

Usnesení č. 1
Rada ukládá příspěvkové organizaci Nemocnice Blansko odvod provozních prostředků do rozpočtu zřizovatele v souladu s § 28 odst. 6 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši 6,5 mil. Kč.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. RO 2008/20 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje dotaci do investičního fondu PO Nemocnice Blansko ve výši 6.500.000 Kč a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje dotaci PO Kulturní středisko města Blanska ve výši 50.000 Kč na činnost Komorního orchestru města Blanska a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje změnu položkového rozpočtu č. ZPR 2008/15.

Usnesení č. 6
Rada bere na vědomí dopis paní Buchvaldkové, Blansko.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu v majetku města pro období od 01.01.2009 do 31.03.2009.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Tesařové, Nové Sady z pořadníku žadatelů o byt z důvodu uvedení nepravdivých údajů.

Usnesení č. 9
Rada revokuje usnesení č. 21 ze své 41. schůze konané dne 02.12.2008 týkající se prodeje uvolněných bytů v domě Jasanová 24, Blansko.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k darovací smlouvě č. 2008/000205/INV/DS uzavřené dne 15.10.2008 mezi Městem Blansko a Tělocvičnou jednotou Sokol Blansko, spočívající v umožnění pronájmu či výpůjčky darované věci po předchozím písemném souhlasu dárce (města).

Usnesení č. 11
Rada bere na vědomí odstoupení Mgr. Ivo Poláka z funkce místostarosty ke dni 16.12.2008 s tím, že zůstává členem Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Ivo Poláka ke dni 16.12.2008 na funkce předsedy Komise pro školství a vzdělávání, člena Komise dětí a mládeže, zástupce Města Blansko ve Svazu měst a obcí České republiky a zástupce Města Blansko v Energetickém sdružení obcí a měst.

Usnesení č. 13
Rada jmenuje Ing. Lubomíra Toufara do funkce předsedy Komise pro školství a vzdělávání s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 14
Rada jmenuje Ing. Lubomíra Toufara do funkce člena Komise dětí a mládeže s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 15
Rada deleguje Ing. Lubomíra Toufara jako zástupce Města Blansko ve Svazu měst a obcí České republiky s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 16
Rada deleguje Ing. Lubomíra Toufara jako zástupce Města Blansko v Energetickém sdružení obcí a měst s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 17
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Ivo Poláka ke dni 16.12.2008 na funkci jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o.
Rada jmenuje Ing. Lubomíra Toufara do funkce jednatele společnosti Služby Blansko, s. r. o. s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 18
Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Ivo Poláka ke dni 16.12.2008 na funkci jednatele společnosti Technické služby Blansko, s. r. o.
Rada jmenuje Ing. Lubomíra Toufara do funkce jednatele společnosti Technické služby Blansko, s. r. o. s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 19
Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství člena Zastupitelstva města Blansko Mgr. Ivo Poláka a schvaluje pro Mgr. Ivo Poláka užívání závěsného odznaku s účinností od 17.12.2008.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje Ing. Miloše Poláka jako hodnotitele nejlepšího sportovce, nejlepšího kolektivu a nejlepší trenérské osobnosti města Blansko za r. 2008.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka