Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 43 ze dne 13.01.2009

Usnesení č. 1
Rada souhlasí s odepsáním pohledávky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 za fakturu č.43/05 ve výši 3.213 Kč.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu pro paní Letošovou, Blansko.

Usnesení č. 3
Rada revokuje usnesení č. 23 z 35. schůze Rady města Blansko ze dne 2.9.2008.

Usnesení č. 4
Rada na základě odvolání paní Musilové, Blansko souhlasí s přidělením bytu č. 51, Ant. Dvořáka 4A, Blansko paní Musilové, Blansko.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s prodloužením doby trvání smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2006-KOM-S080/Pe a smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27.11.1997, obě s Hnutím humanitární pomoci do 31.12.2035 a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatky ke smlouvám.

Usnesení č. 6
Rada nesouhlasí se zrušením provozu kulturního domu na Klepačově

Usnesení č. 7
Rada nesouhlasí s odpuštěním pohledávky za vyúčtování služeb v celkové výši 10.484,-Kč Sdružení neslyšících v Moravském krasu.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s prodloužením dohody o přeúčtování ceny tepla v budově Blansko, Údolní 2 mezi Městem Blansko, Domem dětí a mládeže Blansko a ZT Blansko pro rok 2009.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí s ukončením smluv o výpůjčkách – na výpůjčky kontejnerů na odpad, sušáků na prádlo apod. uzavřených v letech 1999-2001 – dohodou.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru darovat pozemky parc. č. 28/5 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska a parc. č. 343/45 ostatní plocha v k. ú. Lažánky u Blanska za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že rada doporučuje zastupitelstvu města přijetí daru – části pozemků parc. č. 177/1 a 178, oba ostatní plocha o výměře obou částí dohromady cca 810 m2 v k. ú. Těchov (části, která bude dotčena stavbou „Pěší komunikace a VO“ v Blansku – Těchově) od vlastníka pozemků, tj. od Jihomoravského kraje a souhlasí s uzavřením „smlouvy o právu provést stavbu“ v této věci.

Usnesení č. 11
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout a následně odprodat části pozemku parc. č. 639/23 ostatní v k. ú. Blansko o výměře 10 m2 za účelem smluvního ošetření zastavěné části pozemku (pozemek při ul. Jasanová u bývalé kotelny).

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků příp jejich částí v k. ú. Blansko, a to parc. č. 10712/8, 712/9, 10712/10, 10712/11, 712/14, 712/15, 707, 704, 1375/2, 688, 687, 689, 699, 713/9 a 713/10, vše pozemky ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr, pozemky parc. č. 700/5, 700/3, 700/4, 700/14, 700/12, vše ostatní plocha a parc. č. st. 1626/2 zast. pl., vše o celkové výměře cca 17.300 m2 (části pozemků, jak je orientačně vyznačena na snímku z kat. mapy), Fotbalovému klubu APOS, IČ: 266 06 623, se sídlem Blansko, Údolní 10, za účelem užívání jako fotbalový stadion na dobu neurčitou s tím, že vypůjčitel je povinen umožnit průchod a průjezd oprávněným osobám k budově čp. 2419 v Blansku přes vypůjčené pozemky a je oprávněn dát část vypůjčených pozemků do užívání vlastníku budovy čp. 2419 v Blansku za účelem provozování letního posezení u budovy.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s výpůjčkou id. část 735/23415 pozemku parc. č. 2772 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, z důvodu vlastnictví bytové jednotky číslo 1864/52 v domě Dvorská 84, Blansko a s tím souvisejícího užívání zastavěného pozemku panu Ing. Martinu Staňkovi, bytem Blansko, Dolní Lhota, na dobu určitou do doby rozhodnutí příslušného úřadu ve věci restituce (Dvorská 84 v Blansku).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2007-INV-Poz-S145/NS-Ma ze dne 26.09.2007 v platném znění, kterým dojde k rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 247/16 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 875 m2 a s tím souvisejícím zvýšením celkového nájemného (pozemky na “Starém Blansku“ mezi tratí ČD a bývalým areálem společnosti ZZN).

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s odkupem části pozemku parc. č. 141/13 ostatní plocha v k. ú. Blansko (část o výměře cca 120 m2 ), jejímž vlastníkem je Česká republika, s právem hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s. o. Praha, z důvodu potřeby realizovat stavbu „Parkoviště-ul. Komenského, Blansko“ a souhlasí s podáním žádosti o odprodej (u zastávky ČD Blansko-město).

Usnesení č. 16
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 813/2 orná půda o výměře cca 15 m2 za účelem připojení k zahradě parc. č. 812/2 zahrada v k. ú. Blansko a za účelem užívání jako součást této zahrady, a to manželům Portlovým, bytem Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitosti a prodej bude realizován, jak je uvedeno ve stanovisku odboru INV k této věci (lokalita ul. Lesní, vedle RD Lesní 18, Blansko).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě nadzemního kabelového vedení NN přes část pozemku parc.č. 159 ostatní plocha v k.ú. Dolní Lhota, v rámci stavby „Dolní Lhota, přípojka KERAMA SERVIS“, ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 500 Kč.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka