Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 44 ze dne 27.01.2009

Usnesení č. 1

Rada souhlasí se zařazením investiční akce Nemocnice Blansko č. 23/09 „Tiskárna snímků z panoramatického RTG“.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí „Dohodu o úpravě majetkových vztahů“ mezi Městem Blansko a Nemocnicí Blansko a doporučuje zastupitelstvu její schválení.
Rada ukládá kontrolnímu oddělení předložit její návrh k projednání a schválení na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko.
Rada ukládá Nemocnici Blansko vypracovat vnitřní předpis, který stanoví postup hodnotící komise v případě rozhodování o souhlasu s nájmem nebytových prostor.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Kulturní středisko města Blanska uzavřela od 01.02.2009 smlouvu o podnájmu nebytových prostor o výměře cca 70 m2 v 1. podlaží budovy Kino Blansko, Hybešova 6 se žadatelem Český server.cz, s. r. o., Brno, Merhautova 960/84 za účelem zřízení pobočky, za nájemné ve výši 1.250 Kč/m2/rok. Dále rada souhlasí s tím, aby náklady žadatele související s provedením nezbytných oprav byly umořeny z jeho plateb za podnájem účtovaných Kulturním střediskem města Blansko.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání Sousedského bálu v prostorách Dělnického domu dne 06.02.2009 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 647/16 zahrada o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření (u hřiště ZŠ Erbenova).

Usnesení č. 8
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 364/1 v k. ú. Klepačov za účelem zpřístupnění soukromých nemovitostí.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 256 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 257 trvalý travní porost o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za účelem užívání vybudované odstavné plochy pro parkování 2 osobních vozidel k RD č. p. 79 (u silnice – směr Ráječko, pod B.O.I.S. v Horní Lhotě).

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemek parc. č. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 345 m2 v k. ú. Dolní Lhota (pozemek zastavěný prodejnou Jednoty v Dolní Lhotě).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s úpravou parkovací plochy na části pozemku parc. č. 1014/1 trvalý travní porost v k. ú. Těchov.

Usnesení č. 12
Rada bere na vědomí skončení výpůjčky částí pozemků parc. č. 639/5 orná půda a parc. č. 642/1 ostatní plocha o výměře cca 14.500 m2 v k. ú. Blansko k 31.01.2009 (bývalé baseballové hřiště na Písečné).

Usnesení č. 13
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy číslo INV-NS/7/02/Ne ze dne 29.08.2002 ve znění dodatků, a to v čl. V, odst. 1, písm. e), odrážka třetí nájemní smlouvy se termín dokončení výstavby stanovuje nejpozději do 31.12.2009.

Usnesení č. 14
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení změnu zástavní smlouvy číslo 2003-INV-Poz-S108/Zást.-Ne ze dne 05.08.2003, právní účinky vkladu dne 08.08.2003, a to tak, že předmětem zástavy je pozemek parc. č. 1060/25 ostatní plocha v k. ú. Blansko, jehož výměra je snížena o část o výměře 458 m2 a která je geometrickým plánem číslo 3243-10323/2008 označena jako pozemek parc. č. 1060/31 ostatní plocha v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 15
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení odprodej části pozemku parc. č. 1276 původ pozemkový katastr – pozemek ve zjednodušené evidenci o výměře cca 100 m2 v k. ú. Blansko za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 1279 zahrada a jejich oplocení, manželům Túró, bytem Brno, za cenu 80 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem související a daň z převodu nemovitostí (pozemek v lokalitě Staré Blansko, Za Humny).

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 953/4 zahrada v k. ú. Blansko o výměře 335 m2 panu Ing. Josefu Liznovi, bytem Blansko, za účelem jeho užívání k zahrádkářským účelům, za nájemné ve výši 1.340 Kč/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozemek v lokalitě Blansko-Zborovce, nad budovou SBD Macocha).

Usnesení č. 17
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene spočívajícího ve vybudování a užívání obslužné komunikace na části pozemku parc. č. 1213 ostatní plocha v k. ú. Těchov, v rámci stavby „Obytný soubor „Lesní město“ Blansko, Češkovice, ve prospěch oprávněného, společnosti Picador – Lesní město, s. r. o., IČ: 27719 898, se sídlem v Brně, na dobu určitou do 31.03.2014 za jednorázovou úplatu ve výši 60.500 Kč (pozemek na Češkovicích-Lesní město).

Usnesení č. 18
Rada schvaluje v souladu s usnesením č. 19 přijatém na 20. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 12.12.2005 předložení III. etapy projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko-Písečná“ na Ministerstvo pro místní rozvoj, jako podklad k žádosti o dotaci pro III. etapu regenerace.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s přeložkou vodovodní přípojky Nemocnice Blansko, v rámci zajištění výstavby 14 řadových rodinných domů na ulici Pod Sanatorkou, a bere na vědomí po uvedení přeložky přípojky vody do užívání nutnost projednání zřízení nových věcných břemen pro tuto přípojku.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí se zúžením smluvní strany u smlouvy na pronájem bytu pouze na paní Pernicovou, Blansko.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 5/1 se společným sociálním zařízením v domě Jungmannova 10, Blansko, panu Danielovi, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 22
Rada nesouhlasí s výměnou bytu – přidělením bytu mimo pořadí pro pana Daniela, Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v zadním křídle radnice nám. Svobody 3, Blansko – nájemce paní Hofmanová, Rájec-Jestřebí – pro paní Nezvalovou, Rájec-Jestřebí, IČ: 75682567, za účelem provozování manikúry a modeláže nehtů na dobu 6 měsíců.

Usnesení č. 24
Rada města schvaluje Dodatek č. 8 Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s Technickými službami Blansko, s. r. o. s účinností od 01.01.2009.

Usnesení č. 25
Rada bere na vědomí zprávu o způsobu řešení petic a stížností doručených na Msto Blansko za rok 2008.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka