Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 46 ze dne 17.02.2009

Usnesení č. 1
Rada schvaluje dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ze dne 13.02.2009 za předpokladu schválení změny užívacího vztahu k majetku ministerstvem financí a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení za stejné podmínky.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Muzeum Blansko podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na základních školách v Blansku pro školní rok 2009/10.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Pivovar Černá Hora, a. s. na uspořádání Pivovarského plesu v prostorách Dělnického domu Blansko dne 27.02.2009 v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky Města Blanska O Městské policii Blansko a doporučuje zastupitelstvu její schválení.

Usnesení č. 6
Rada doporučuje Zastupitelstvu města Blanska po úpravě schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Blanska O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.

Usnesení č. 7
Rada  schvaluje  zapracování  finančních prostředků z  hospodaření minulých let (roku 2008) ve výši 7.622.159,62 Kč do rozpočtu města roku 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 8
Rada  schvaluje  zapojit  volné finanční prostředky, v maximální výši 30.000.000,00 Kč, ve správě Atlantik Asset Management investiční společnost, a. s.,  Hilleho 6, Brno do rozpočtu města v roce 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 9
Rada  schvaluje  přijetí úvěru ve výši 60.500.000,00 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města v roce 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje rozpočet Města Blansko na rok 2009 včetně finanční rozvahy o výnosech a nákladech na správu, provoz a údržbu bytového fondu v majetku Města Blansko na rok 2009 a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 11
Rada schvaluje poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu Města Blansko v roce 2009 následujícím organizacím:

Účel Příjemce
Provozní náklady útulku pro psy Služby Blansko, s. r. o. 320,5
Doplnění 1 ks zatepleného kotce v útulku pro psy Služby Blansko, s. r. o. 28,0
Provozní náklady malé vodní elektrárny Služby Blansko, s. r. o. 220,0
Členství informační kanceláře BLANKA v A.T.I.C. Asociace turistických informačních center ČR, Palackého nám. 160, Polička 4,0
Zajištění provozu integrovaného dopravního systému IDS KORDIS JMK, spol. s r. o., Brno 1.600,0
Zajištění provozu MHD – Jánského plaketa ČAD Blansko, a. s. 100,0
Zajištění provozu MHD na území města ČAD Blansko, a. s. 3.900,0
Členství ve Svazku vodovodů a kanalizací Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, Boskovice 426,0
Provoz a činnost MŠ Těchov 124 358,0
Provoz a činnost MŠ Rodkovského 2a 1.054,0
Provoz a činnost MŠ Divišova 2a 681,0
Provoz a činnost MŠ Údolní 8 952,0
Provoz a činnost MŠ Dvorská 96 1.492,0
Provoz a činnost ZŠ Erbenova 13 2.788,0
Provoz a činnost ZŠ TGM Rodkovského 2 1.900,0
Provoz a činnost ZŠ Dvorská 26 2.476,0
Provoz a činnost ZŠ a MŠ Salmova 17 3.717,0
Provoz a činnost ŠJ Rodkovského 371,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Erbenova 13 ZŠ Erbenova 13 23,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ TGM ul. Rodkovského 2 ZŠ TGM Rodkovského 2 23,0
Provozní náklady veřejného hřiště při ZŠ ul. Dvorská 26 ZŠ Dvorská 26 23,0
Provoz a činnost kina KSMB Blansko 1.318,0
Provoz a činnost MTV Městská knihovna Blansko 986,0
Provoz a činnost Městská knihovna Blansko 3.396,0
Provoz a činnost Muzeum Blansko 4.312,0
Provoz a činnost Městského klubu, galerie, doplňkové činnosti KSMB Blansko 4.793,0
Na uspořádání Historického jarmarku KSMB Blansko 120,0
Na uspořádání nového roku na náměstí KSMB Blansko 50,0
Provozní náklady lázní a koupaliště Služby Blansko, s. r. o. 3.995,0
Ostatní výdaje lázní a koupaliště – splátky za pronájem turniketového systému, výměna a doplnění vysoušečů vlasů Služby Blansko, s. r. o. 212,0
Provozní náklady zimního stadiónu Služby Blansko, s. r. o. 2.108,0
Provozní náklady rekreační oblasti Palava Služby Blansko, s. r. o. 361,0
Příspěvek na rekonstrukci rozhlasu FK Blansko 30,0
Příspěvek na šatny u fotbalového hřiště TJ Sokol Lažánky 150,0
Příspěvek na oplocení baseballového areálu TJ Olympia 90,0
Příspěvek na provozní náklady dětského dopravního hřiště Autoškola Pernica 50,0
Příspěvek na vybudování fotbalového hřiště s umělou trávou FK APOS Blansko 2.000,0
Dotace na investice Nemocnice Blansko 7.863,0
Dotace na digitalizaci Nemocnice Blansko 31.000,0
Úklid a udržování hřbitova Pohřební ústav Boskovice 353,0
Provozní náklady veřejného WC Služby Blansko, s. r. o. 242,5
Mzdové a provozní náklady – denní stacionáře Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Domov OLGA 220,0
Mzdové a provozní náklady – chráněné bydlení Hnutí Humanitární Pomoci Blansko – Centrum VELAN 150,0
Provozní náklady – azylové domy DCHB, OCHB – Centrum PRO Blansko 200,0
Provozní náklady – pečovatelská služba DCHB, OCHB – Charitní pečovatelská služba 60,0
Mzdové a provozní náklady – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sdružení Podané ruce , o. s., Brno – Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko 200,0
Mzdové a provozní náklady – terénní programy Sdružení Podané ruce , o. s., Brno – Víceúčelová drogová služba na Blanensku 100,0
Mzdové a provozní náklady noclehárny, Luční 10 DCHB, OCH Blansko 473,3

Usnesení č. 12
Rada schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000,00 Kč příspěvkové organizaci Městské knihovně Blansko na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji na výkon regionální funkce knihovny a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 13
Rada, na základě doporučení komise, souhlasí s poskytnutím účelových půjček v celkové výši 1.123.000,00 Kč na opravy bytového fondu na území Města Blansko, a to následujícím vlastníkům:
-  Společenství pro dům Podlesí 1869/18, Podlesí 1869/18, 678 01 Blansko na zateplení bytového domu, opravu lodžií ve výši 600.000,00 Kč,
-  Bytové družstvo nájemníků, Seifertova 1132/10 a 1133/12, 678 01 Blansko na opravu fasády, výměnu oken ve výši 500.000,00 Kč,
-  Eva Echeto, bytem Mahenova 1244/14, 678 01 Blansko na opravu střechy ve výši  23.000,00 Kč.
Rada ukládá finančnímu odboru předložit poskytnutí účelových půjček ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 

Usnesení č. 14
Rada souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „E-government v obcích – Czech POINT“ v celkové výši 68.540,00 Kč na upgrade pracoviště Czech POINT a schvaluje „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ dle textu uvedeného v příloze žádosti. Rada ukládá odboru hospodářské správy předložit materiál k projednání v zastupitelstvu města dne 10.03.2009.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí s bezplatným použitím znaku města Blansko ve Zlatých stránkách vydavatele firmy MEDIATEL Praha.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje paušální ceny za využití zasedacích místností v budově nám. Republiky 1. a nám. Svobody 3, Blansko.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s poskytnutím metodické pomoci a uzavíráním smluvních vztahů s obcemi správního obvodu Blansko při realizaci projektů elektronizace veřejné správy pro čerpání dotací z Integrovaného operačního programu EU.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Fleka, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 19
Rada nesouhlasí s přidělením bytu mimo pořadí pro manžele Hasmadovy, Blansko.

Usnesení č. 20
Rada nesouhlasí se zařazením žádosti pana Hasmandy, Blansko do pořadí žadatelů o pronájem bytu, protože nesplňuje podmínky Směrnice o hospodaření s byty v majetku města.

Usnesení č. 21
Rada i po novém projednání žádosti trvá na usnesení č. 22 ze 44. schůze konané dne 27.01.2009.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zařazením žádosti paní Tesařové, Nové Sady zpět do pořadí žadatelů o byt.

Usnesení č. 23
Rada ruší výběrové řízení na pronájem bytu 2+1 v domě Komenského 4, Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s výměnou bytu Zámku 2, Blansko za volný byt Komenského 4, Blansko z důvodu nutnosti uvolnění bytu pro potřeby Města Blanska.

Usnesení č. 25
Rada deklaruje, že výše nájemného u garáží, garážových boxů a garážových stání v majetku města Blanska je stanovena včetně DPH, a to s platností od 01.04.2009 a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatky k jednotlivým smluvním vztahům.

Usnesení č. 26
Rada zastavuje zvyšování nájemného o míru inflace u smluv na garáže, garážové boxy a garážová stání ve vlastnictví města v těch případech, u kterých měsíční nájemné převýšilo částku 800,- Kč (včetně DPH) s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Městskou knihovnou Blansko, jejímž předmětem bude kuchyňská linka a 13 kovových regálů na knihy.

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Českou tábornickou unií, jejímž předmětem budou 3 stoly a 20 židlí.

Usnesení č. 29
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě č. 2008/000031/KOM/O-Pe s Ing. Lebišem jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 30
Rada stanovuje nájemné za pronájem věcí movitých ve smlouvě č. BNH-4/99/NP/Pe s panem Volfem jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 31
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě č. 2003-KOM-S076/Pe s panem Šamalíkem takto: nájemné za nebytové prostory ve výši 4/5 celkového platného nájemného
nájemné za pronájem věcí movitých ve výši 1/5 celkového platného nájemného včetně DPH,
a to s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 32
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě na pronájem útulku pro psy se Službami Blansko, s. r. o. takto: nájemné za pozemky ve výši 1/2 celkového platného nájemného
nájemné za pronájem vnitřního zařízení (věcí movitých) ve výši 1/2 celkového platného nájemného + DPH,
a to s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 33
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě č. 2008/000070/KOM-Od-Pe (zimní stadion, lázně, koupaliště) se Službami Blansko, s. r. o. takto:
nájemné za pozemky a budovy ve výši 3/4 celkového platného nájemného
nájemné za pronájem věcí movitých ve výši 1/4 celkového platného nájemného + DPH,
a to s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 34
Rada stanovuje měsíční nájemné za užívání telefonního přístroje napojeného na ústřednu města ve výši 120,- Kč jako cenu včetně DPH.

Usnesení č. 35
Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2005-KOM-S095/Pe s panem Hradeckým, Brno, dohodou k 28.02.2009.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 15 o výměře 15,80 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko, paní Nečasové, Blansko, za nájemné ve výši 405,- Kč/m2/rok, a to s účinností od 01.03.2009.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor vinárny v suterénu budovy na ul. Sadová 2, Blansko – nájemce GAME LAND s. r. o., Sadová 2, Blansko – pro pana Petra Novotného, Příkrá 3, Blansko, IČ: 72439653 na dobu 1 roku (namísto pana Winklera).

Usnesení č. 38
Rada souhlasí se smlouvou o výpůjčce a o budoucím zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, provozování, opravách a údržbě kanalizační stoky přes část pozemku parc. č. 307/12 – trvalý travní porost v k. ú. Blansko, ve vlastnictví pana Ivo Špičáka a paní Gabriely Špičákové, Hořická 1821/32, Blansko, v rámci stavby Blansko, ulice Hořická, odvedení srážkových vod, ve prospěch oprávněného Města Blanska.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelového vedení sítě VN na části pozemku parc. č. 1381/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko, a to v rámci stavby „Blansko – přeložka kabelů VN281 a VN283 přes Svitavu“, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 280 85 400, se sídlem v Českých Budějovicích, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu ve výši 500 Kč.

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby dešťové kanalizace na části pozemku parc. č. 415/1 ostatní plocha v k. ú. Klepačov ve prospěch Města Blansko, mezi Jihomoravským krajem, jako povinným a Městem Blansko, jako oprávněným, na dobu neurčitou, za úplatu stanovenou povinným z břemene s tím, že náklady se zřízením břemene uhradí předchozí vlastník dešťové kanalizace.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene vstupu a vjezdu na části pozemků parc. č. 1015/29 ostatní plocha (nyní část parc. č. PK 1015/5), parc. č. 1015/59 ostatní plocha (nyní část pozemku parc. č. 1015/26) a věcné břemeno vstupu na pozemek parc. č. 1015/60 ostatní plocha (nyní část pozemku parc. č. 1015/26), vše v k. ú. Blansko ve prospěch Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, a to na dobu neurčitou.

Usnesení č. 42
Rada doporučuje zastupitelstvu města k projednání a odsouhlasení odprodej pozemku parc. č. 304/48 trvalý travní porost o výměře 404 m2 v k. ú. Blansko manželům Janků, Blansko, za cenu 240 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (ulice Pod Strání, za RD č. 16).

Usnesení č. 43
Rada souhlasí s ukončením nájemních smluv číslo SM-NS/49/97/Ko ze dne 20.04.1998, INV-NS/19/2001/Ko ze dne 25.06.2001 a INV-NS/162/99/Ko ze dne 17.01.2000 dohodou smluvních stran ke dni uzavření nového smluvního vztahu na pozemky, které jsou předmětem nájmu v uvedených smlouvách.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 4443 zastavěná plocha o výměře 115 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání stavby skladu na pozemku umístěné jako sklad obilí a stanoviště zemědělské techniky, souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře cca 370 m2 v k. ú. Blansko za účelem přístupu ke stavbě skladu na pozemku parc. č. 4443 zast. pl. v k. ú. Blansko a za účelem využívání jako manipulační plocha okolo skladu a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky parc. č. 470, 471 a 492/2 všechny dle PK v k. ú. Blansko o výměře celkem 14.634 m2 za účelem zemědělského obhospodařování.

Usnesení č. 45
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu usnesení č. 10 z 12. zasedání zastupitelstva města tak, že kupní cena bude činit 225.000 Kč.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s výmazem věcného břemene – práva zpětné koupě, zřízeného na základě smlouvy z 10.7.1954, které vázne na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 2197 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s pronájmem částí pozemku parc. č. 639/23 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 10 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu označených jako parc. č. st. 5163 a parc. č. st. 5164) Bytovému družstvu Písečná západ, družstvo, Jasanová 22b, Blansko, IČ 27735605 za účelem smluvního ošetření zastavěných částí pozemků, na dobu neurčitou, za nájemné 500 Kč/rok s tím, že nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace (pozemek zastavěný částí objektu bývalé kotelny při ul. Jasanová na Písečné).

Usnesení č. 48
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej částí pozemku parc. č. 639/23 ostatní v k. ú. Blansko o výměře 10 m2 (dle dosud nezapsaného geometrického plánu označených jako parc. č. st. 5163 a parc. č. st. 5164) vlastníku objektu čp. 2423 v Blansku za cenu 400 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady s převodem spojené a daň z převodu nemovitostí (pozemek zastavěný částí objektu bývalé kotelny při ul. Jasanová na Písečné).

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2146/12 lesní pozemek o výměře 57 m2 v k. ú. Lančov zastavěného objektem ve vlastnictví Města Blansko, a to mezi vlastníkem pozemku, jako pronajímatelem a Městem Blansko, jako nájemcem, na dobu určitou do 31.12.2013, za nájemné 16,- Kč/ m2/rok s tím, že v případě změny cenového předpisu, tj. výměru ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, bude upravováno dle platného cenového předpisu (pozemek zastavěný objektem rekreační chaty) .

Usnesení č. 50
Rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit výkup pozemků parc. č. 700/13 ostatní plocha a parc. č. 687/2 trvalý travní porost, oba v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko od vlastníka těchto pozemků za cenu 190.284 Kč (pozemky při ul. Údolní a „hřišti ČKD“)

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – Úsek „B“, jehož předmětem je zajištění poskytnutí součinnosti při výkonu kontrolní činnosti mezi zhotovitelem a kontrolními orgány poskytovatelů dotací.

Usnesení č. 52
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu či opatření za účelem odstranění tribuny ASK Blansko pro zajištění projektu Víceúčelové hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s využitím dotčených pozemků parc. č. 789/4 a parc. č. (789/1), PK, vše k. ú. Blansko, pro realizaci stavby Parkoviště před Nemocnicí, ul. K. H. Máchy, a souhlasí s vyžádáním souhlasu k této stavbě na Ministerstvu financí ČR.

Usnesení č. 54
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu chodníku pro zajištění projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko-Písečná – III. etapa“ s Jihomoravským krajem, umístěného na části pozemku parc. č. 639/31 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 55
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu chodníku s Jihomoravským krajem, umístěného na části pozemků parc. č. 639/33 a 639/37 v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 56
Rada města souhlasí s ukončením členstvím města v NSZM ČR a doporučuje k projednání v zastupitelstvu města.

Usnesení č. 57
Rada bere na vědomí návrh programu 13. zasedání zastupitelstva města.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka