Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 47 ze dne 10.03.2009

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se změnou cen jízdného v městské autobusové dopravě dle předloženého ceníku a ukládá odboru KOM tuto změnu předložit na jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí s Memorandem o vzájemné spolupráci s Městskou částí Praha 7 a doporučuje Zastupitelstvu města Blansko jeho schválení.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje změnu dodatku č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Blansko ze dne 13.02.2009 a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje změnu „Dohody o úpravě majetkových vztahů“ mezi Městem Blansko a Nemocnicí Blansko.
Rada ukládá kontrolnímu oddělení předložit její návrh v upraveném znění k projednání a schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Blansko.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje změnu přílohy č. 2 Nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka