Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 48 ze dne 24.03.2009

Usnesení č. 1
Rada bere na vědomí rezignaci paní Niny Slepičkové na členství v Komisi Rada Zdravého města.

Usnesení č. 2
Rada jmenuje pana Tomáše Slepičku za člena Komise pro životní prostředí.

Usnesení č. 3
Rada bere na vědomí hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2008.
Rada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Nemocnice Blansko za rok 2008 v částce 1.182.476,07 Kč převedením do:
– fondu odměn 582.476,00 Kč
– rezervního fondu 600.000,07 Kč

Usnesení č. 4
Rada schvaluje směrnici Nemocnice Blansko č. 1/2009 Nájem a podnájem nebytových prostor.
Rada bere na vědomí seznam nájemních smluv.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/09 „Nákup monitoru BCM pro nefrologické oddělení“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2009.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 25/09 „Rekonstrukce INT A – prodloužení oddělení“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2009.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru Nemocnici Blansko k zajištění financování projektu podporovaného z fondů EU na realizaci projektu ROP Jihovýchod „Digitalizace Nemocnice Blansko II“ a zároveň souhlasí se zajištěním úvěru pohledávkami za zdravotními pojišťovnami s výjimkou pohledávek vůči ZPMV.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje vyřazení zlikvidovaného majetku nemocnice v rámci projektu „Digitalizace Nemocnice Blansko“.

Usnesení č. 9
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko a ukládá vedení nemocnice převést majetek na Město Blansko.

Usnesení č. 10
Rada schvaluje poskytnutí daru specifikovaného v příloze tohoto materiálu v hodnotě 14.919,60 Kč občanskému sdružení „Pomoc bez hranic“, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, IČ: 26991730 a ukládá kontrolnímu oddělení vypracovat darovací smlouvu mezi Městem Blansko a občanským sdružením „Pomoc bez hranic“.

Usnesení č. 11
Rada města schvaluje návrh úprav cen pro vytříděný odpad ke smlouvě č. 2004-KOM-S071/Pl se svozovou firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. uzavřené dne 12.8.2004 po dobu dopadu současné krize na odpadové hospodářství.

Usnesení č. 12
Rada stanovuje, že výše cen za prodej dřevní hmoty z lesů Města Blanska je včetně DPH, a to s platností od 01.04.2009 a ukládá odboru KOM v tomto smyslu vypracovat dodatek ke smlouvě s Ing. Radovanem Boudným.

Usnesení č. 13
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě na pronájem malé vodní elektrárny se Službami Blansko, s. r. o. jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 14
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě na pronájem ROP se Službami Blansko, s. r. o. takto: nájemné za pozemky a budovy ve výši 1/2 celkového platného nájemného, nájemné za pronájem věcí movitých ve výši 1/2 celkového platného nájemného + DPH a to s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 15
Rada ruší v Nájemní smlouvě (č. 2004-KOM-S095/Pk), která řeší pronájem areálu v Horní Lhotě s Technickými službami Blansko, s. r. o., v článku IV. Cena za nájem bod 2.

Usnesení č. 16
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě na pronájem areálu v Horní Lhotě s Technickými službami Blansko, s. r. o. jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 17
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě č. 2009/000238/KOM/DS se společností GRANDIA INVEST s. r. o. jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 18
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě se společností BA-ST s. r. o. jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 19
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě č. 2002-KOM-S51/Ví se společností Služby Blansko s. r. o. jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 20
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě o nájmu nebytových prostor s Pohřebním ústavem Blansko, jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 21
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě o provozování veřejného osvětlení se společností Služby Blansko s. r. o. jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 22
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě se společností M. S. TRADE-CZ s. r. o. jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně nájmu bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 23
Rada města schvaluje Dodatek č. 9 Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb s Technickými službami Blansko, s. r. o. s účinností od 01.01.2009.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Hejčové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 5 v domě Jungmannova 10, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu paní Vdolečkové, Blansko, z důvodu neplacení nájemného.
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 1/1 v domě Jungmannova 10, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s prodloužením nájmu bytu paní Beljašce, Blansko za podmínek uvedených v materiálu.

Usnesení č. 27
Rada nesouhlasí s výměnou bytu paní Plaché, Blansko za jiný uvolněný byt v majetku města.

Usnesení č. 28
Rada nesouhlasí se zpětvzetím žaloby na vyklizení bytu a přidělením bytu mimo pořadí pro paní Šturdíkovou, Blansko.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu pro paní Stratilovou, Blansko.

Usnesení č. 30
Rada nesouhlasí s prominutím nájemného z bytu pro paní Pernicovou, Blansko.

Usnesení č. 31
Rada schvaluje po úpravách novou Směrnici rady o hospodaření s byty v majetku Města Blansko s účinností od 15.04.2009.

Usnesení č. 32
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytu po úpravě dle materiálu pro období od 01.04.2009 do 30.06.2009.

Usnesení č. 33
Rada schvaluje pořadí žadatelů o pronájem bytové náhrady pro období od 01.04.2009 do 30.06.2009.

Usnesení č. 34
Rada souhlasí se zařazením žádosti o pronájem bytu pana Sekaniny, Blansko do pořadí žadatelů po účinnosti nové směrnice.

Usnesení č. 35
Rada nesouhlasí se snížením nájmu paní Hartmanové, Blansko.

Usnesení č. 36
Rada souhlasí s posečkáním s platbou pohledávky Sdružení neslyšících v Moravském krasu do 30.05.2009.

Usnesení č. 37
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 53/99/Ku s firmou VRBA, s. r. o. na pronájem garážového boxu č. 13 dohodou k 31.03.2009.

Usnesení č. 38
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 2008/000144/KOM/OS-Pe s paní Ševčíkovou na pronájem garážového boxu č. 18 dohodou k 31.03.2009.

Usnesení č. 39
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 13 o výměře 15,00 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko s paní Ševčíkovou, Blansko, za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok (včetně DPH).

Usnesení č. 40
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 2008/000145/KOM/OS-Pe se společností SPELTRONIC, s. r. o., IČ: 255 63 262 na pronájem garážového boxu č. 7 dohodou k 31.03.2009.

Usnesení č. 41
Rada souhlasí s pronájmem garážového boxu č. 5 o výměře 15,00 m2 v podzemních garážích na ul. Mlýnská, Blansko společnosti SPELTRONIC, s. r. o., IČ: 255 63 262, za nájemné ve výši 820 Kč/m2/rok (včetně DPH).

Usnesení č. 42
Rada souhlasí s ukončením smlouvy č. 45/99/Ku s panem Souškem na pronájem garážového boxu č. 21 dohodou k 30.04.2009.

Usnesení č. 43
Rada souhlasí se zrušením zajištění havarijních služeb v mimopracovní době, o sobotách, nedělích a svátcích a ukládá odboru KOM v tomto smyslu upravit obstaravatelskou smlouvu s firmou VRBA, s. r. o., a to s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 44
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem KÁMEN, bytové družstvo, Kamnářská 1, IČ: 25327305 – dar 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 45
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků SVOBODA-společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1607, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, nám. Svobody č. or. 4, 5, 6, 7, 8, 8a, Blansko, společenství; nám. Svobody 8a, IČ: 262 54 891 – dar 1 ks kovového klepače a 3 ks kovových sušáků na prádlo.

Usnesení č. 46
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem VÝHLEDY, bytové družstvo, Okružní 1, IČ: 25507699 – dar 2 ks kontejnerů na odpad, 2 ks kovových sušáků na prádlo, 1 ks kovového klepače.

Usnesení č. 47
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem Železničář, bytové družstvo, Křížkovského 29, IČ: 25538331 – dar 3 ks kovových sušáků na prádlo, 1 ks kovového klepače a 3 ks popelnic na odpad.

Usnesení č. 48
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem Soužití, bytové družstvo, Křížkovského 1039, IČ: 25335286 – dar 5 ks kovových sušáků na prádlo, 1 ks kovového klepače, 5 ks popelnic na odpad.

Usnesení č. 49
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Společenstvím vlastníků bytů Blansko, Zborovecká 1599/60, Zborovecká 60, IČ: 269 11 850 – dar 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 50
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem MAY, bytové družstvo, 9. května 4, IČ: 25312974 – dar 4 ks kovových sušáků na prádlo.

Usnesení č. 51
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem ÚČKO Blansko, bytové družstvo, K.J.Mašky 3, IČ: 25346822 – dar 3 ks kontejnerů na odpad, 11 ks sušáků na prádlo, 2 ks klepačů.

Usnesení č. 52
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem LENKA, bytové družstvo, Dvorská 56, IČ: 25509691- dar 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 53
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem Bytové družstvo Poříčí, družstvo, Poříčí 1534/10, IČ: 255 21 870 – dar 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 54
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem Bytové družstvo Věžák, družstvo, Dvorská 20, IČ: 253 45 133 – dar 2 ks kontejnerů na odpad, 1 ks klepače, 4 ks kovových sušáků.

Usnesení č. 55
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Sdružením spoluvlastníků obytného domu 9. května 41, 43, 45, IČ: 653 37 018 – dar 1 ks kontejneru na odpad, 3 ks kovových klepačů, 3 ks kovových sušáků.

Usnesení č. 56
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků LÍPA,společenství vlastníků jednotek v domě č.p.1267 Sadová 9 a č.p. 1266 Sladkovského 8 Blansko,společenství, Sadová 1267/9, IČ: 262 52 791 – dar 2 ks kontejnerů na odpad, 3 ks kovových sušáků, 1 ks kovového klepače, 1 ks lavičky.

Usnesení č. 57
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Družstvem nájemníků v domě na ulici Chelčického 58, 60, 62, Chelčického 60, IČ:25319710 – dar 1 ks kontejneru na odpad, 3 ks sušáků na prádlo a 1 ks klepače na koberce.

Usnesení č. 58
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Chelčického 1177, 1657, 1658/ 26, 28, 30 v Blansku, společenství, Chelčického 1177/26, IČ: 28305469 – dar 2 ks sušáku, 1 ks lavičky.

Usnesení č. 59
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem ABSOLON, bytové družstvo, nám. Republiky 12, IČ: 652 78 496 – dar 1 ks klepače, 4 ks sušáků na prádlo.

Usnesení č. 60
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek č.p. 1170/2,1649/4, 1650/6 na ulici Chelčického 6 v Blansku, společenství, Chelčického 1650/6, IČ: 262 62 151 – dar 1 ks kovového klepače, 1 ks kontejneru na odpad, 6 ks kovového zábradlíčka.

Usnesení č. 61
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Chelčického 1177,1657,1658/26, 28, 30 v Blansku, společenství, Chelčického 1177/26, IČ: 283 05 469 – dar 2 ks sušáku, 1 ks lavičky.

Usnesení č. 62
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Nádražní 1189/7 v Blansku, společenství, Nádražní 1189/7, IČ: 262 49 031 - dar 4 ks kovových sušáků, 1 ks kontejneru na odpad, 1 ks lavičky.

Usnesení č. 63
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Nádražní 5 v Blansku, společenství, Nádražní 1190/5, IČ: 262 59 818 – dar 6 ks kovových sušáků, 1 ks kontejneru na odpad, 1 ks kovového klepače.

Usnesení č. 64
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Chelčického 8,10,12 v Blansku, společenství, Chelčického 1651/10, IČ: 262 84 081 – dar 11 ks kovových sušáků, 1 ks kovového klepače, 3 ks laviček.

Usnesení č. 65
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem SVITAVA, bytové družstvo, Svitavská 3, IČ: 253 19 078 – dar 3 ks kovových sušáků, 1 ks klepače, 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 66
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1298, 1620, 1621, č.or. 2, 3, 4, na nám. Míru v Blansku, společenství, nám. míru 2, IČ: 26254212 – dar 1 ks kovového klepače, 3 ks kovových sušáků na prádlo.

Usnesení č. 67
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Mahenova 12,společenství, Mahenova 12, IČ:26259877 – dar 1 ks kovového klepače.

Usnesení č. 68
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Danielou Kalvodovou, Křížkovského 25, PaeDr. Hanou Sedláčkovou, Křížkovského 25, Bc. Petrou Kincovou, Křížkovského 25, Jiřím Šimkůjem, Křížkovského 25 – dar 4 ks kovových sušáků, 1 ks kovového klepače, 8 ks kovového zábradlí, 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 69
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Sdružením nájemníků domu Chelčického 70, 72, 74, zast. paní Trávníčkovou – dar 1 ks kovového klepače.

Usnesení č. 70
27.Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Sladkovského 1265/6, společenství, Sladkovského 1265/6, IČ: 26255561 – dar 3 ks sušáků, 1 ks klepače, 2 ks popelnic, 1 ks lavičky.

Usnesení č. 71
28.Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Společenstvím spoluvlastníků domu čp. 1183, 1662, 1663 Chelčického 42, 44, 46, Chelčického 42, IČ: 46993224 – dar 3 ks kovových sušáků, 3 ks laviček, 20 ks kovového zábradlíčka.

Usnesení č. 72
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Společenství vlastníků jednotek Sladkovského 4 Blansko,společenství, Sladkovského 1264/4, IČ: 262 59 117 – dar 1 ks kovového klepače, 3 ks kovových sušáků, 2 ks laviček, 2 ks popelnic.

Usnesení č. 73
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Sdružením spoluvlastníků domu Chelčického 36, 38, 40, zast. A. Malitsem – dar 4 ks kovových sušáků, 2 ks klepače.

Usnesení č. 74
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Bytovým družstvem Sladkovského 2, družstvo, Sladkovského 2, IČ: 253 29 316 – dar 3 ks kovových sušáků.

Usnesení č. 75
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Topol, společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1182, 1635, 1636 ul. 9. května č.or. 17, 19, 21 v Blansku, společenství, 9. května 1636/21, IČ: 277 32 517 – dar 1 ks klepače, 6 ks sušáků, 1 ks kontejneru na odpad

Usnesení č. 76
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Janáček, společenství vlastníků jednotek v domě čp. 1269, 1678, 1270, 1679, 1680, 1681, 1271, 2184/ č.or. 9, 11, 11a, 11b, 11c, 13, 15 na ulici Leoše Janáčka v Blansku, L. Janáčka 1680/11b, IČ: 262 49 740 – dar 10 ks sušáků, 2 ks klepače, 3 ks kontejnerů na odpad, 7 ks zábradlí.

Usnesení č. 77
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Bytovým družstvem Jana Žalkovského, družstvo, Žalkovského 1382/2c, IČ: 25541633 – dar 3 ks sušáků, 1 ks klepače, 9 ks zábradlí, 1 ks kontejneru na odpad.

Usnesení č. 78
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Společenství vlastníků jednotek č.p./č.o. 1175/22, 1655/22, 1656/24 na ulici Chelčického 22 v Blansku, společenství, Chelčického 1655/22, IČ: 26255545 – dar 2 ks sušáků na pozemku parc. č. 754/2, 1 ks lavičky

Usnesení č. 79
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem BLANSEK, bytové družstvo, Čapkova 2, IČ: 63494655 – dar 1 ks kontejneru na odpad, 3 ks sušáků, 1 ks klepače.

Usnesení č. 80
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s družstvem Družstvo nájemníků Chelčického 50, 52, 54, družstvo, Chelčického 52, IČ: 25324217 – dar 1 ks klepače, 1 ks kontejneru na odpad

Usnesení č. 81
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Společenství vlastníků jednotek, Nádražní čp. 1191, or. č. 3 v Blansku,společenství, Nádražní 3, IČ: 26249448 – dar 4 ks sušáků, 1 ks klepače, 1 ks kontejneru na odpad

Usnesení č. 82
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Společenství vlastníků jednotek, společenství Nádražní 1/1192,67801 Blansko, Nádražní 1, IČ: 262 88 621 – dar 1 ks klepače, 1 ks lavičky, 1 ks kontejneru na odpad, 6 ks sušáků

Usnesení č. 83
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Společenství vlastníků Mahenova 14 Blansko, Mahenova 14, IČ: 262 64 498 – dar 1 ks klepače, 1 ks kontejneru na odpad

Usnesení č. 84
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s paní Kateřinou Šmehlíkovou, zástupcem bytového domu Mahenova 3A, Mahenova 3A – dar 6 ks sušáků, 1 ks klepače

Usnesení č. 85
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společenstvím Společenství vlastníků jednotek Nádražní 9 Blansko,společenství, Nádražní 9, IČ: 262 58 757 – dar 4 ks sušáků, 1 ks klepače, 1 ks lavičky, 1 ks kontejneru na odpad

Usnesení č. 86
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem STAŘECKÉHO, bytové družstvo, Stařeckého 8, IČ: 255 44 691 – dar 1 ks kontejneru, 3 ks sušáků, 1 ks klepače, 3 ks zábradlí.

Usnesení č. 87
Rada souhlasí s aktualizací smluv v ustanoveních týkajících se odběru a úhrad energií a služeb a ukládá odboru KOM vyhotovit dodatky ke smlouvám, kde je nutná aktualizace (a to v souvislosti s uplatňováním DPH).

Usnesení č. 88
Rada stanovuje nájemné ve smlouvě O obstarání věci ze dne 30.11.2000 se Službami Blansko, s. r. o. ve výši 9.000 Kč + sazba DPH za jedno konání trhů (včetně zvyšování o inflaci), a to s účinností od 01.04.2009.

Usnesení č. 89
Rada schvaluje ceníky za kopírování pro veřejnost a telefonní hovory zaměstnanců uskutečněných přes ústřednu MěÚ Blansko.

Usnesení č. 90
Rada s účinností od 01.04.2009 schvaluje postup při stanovování prodejních cen zboží včetně DPH v Blanenské informační kanceláři Blanka.

Usnesení č. 91
Rada bere na vědomí zprávy o činnosti Muzea Blansko, Městské knihovny Blansko a Kulturního střediska města Blanska za rok 2008 a plány činnosti na rok 2009.

Usnesení č. 92
Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Muzeum Blansko na podporu jeho činnost ve výši 300.000 Kč za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 93
Rada bere na vědomí přehled o využití poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu města za rok 2008, které byly přiděleny organizacím a sdružením v oblasti sportu, zájmové činnosti a kultury.

Usnesení č. 94
Rada schvaluje  udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce „12-ti hodinovka o pohár města Blansko“, a to dne 18.07.2009 v době od 12:00 do 01:30 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 95
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola T.G.M. Blansko, Rodkovského 2 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 96
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola  Blansko, Salmova 17 podle předložených seznamů.

Usnesení č. 97
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře příspěvkové organizace Školní jídelna Blansko, Rodkovského 2 podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 98
Rada schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Modernizace základního školství v Blansku.

Usnesení č. 99
Rada stanovuje roční nájemné ve Smlouvě o nájmu a provozování zdrojů tepla č. 2005-ŠKOL-S51/Mu se Zásobováním teplem s. r. o. s účinností od 01.04.2009 ve výši 234.500 Kč + DPH, a ukládá odboru ŠKOL v tomto smyslu vypracovat dodatek k uvedené smlouvě.

Usnesení č. 100
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy č. 2003-ŠKOL-S052/Ja s účinností od 01.04.2009 a ukládá odboru ŠKOL ve smyslu předloženého písemného návrhu vypracovat dodatek k této smlouvě.

Usnesení č. 101
Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy  s Kulturním střediskem města Blanska  o pronájmu garáží v objektu Dělnického domu Blansko s účinností od 01.04.2009 a stanovuje  nájemné ve výši 400 Kč/ m2/rok včetně DPH.

Usnesení č. 102
Rada schvaluje po úpravě Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Rudolfem Volfem dne 01.04.1999 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.

Usnesení č. 103
Rada stanovuje cenu obědů, dodávaných na základě Smlouvy o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Rudolfem Volfem, ve výši – oběd ve všední dny (PO – PÁ) 40,28 Kč, oběd v sobotu a neděli 48,51 Kč jako cenu bez DPH, a to s účinností od 01.04.2009. K ceně oběda bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 104
Rada revokuje část usnesení č. 12 ze 48. zasedání Rady města Blansko dne 18.01.2005 s tím, že zůstává v platnosti pouze část usnesení, která zní:“Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění dodávky obědů, uzavřené mezi Městem Blansko a p. Rudolfem Volfem dne 01.04.1999 ve znění dodatků č. 1 a 2, který doplňuje mechanizmus úpravy cenové kalkulace obědů, a to v závislosti na výši nájemného.“

Usnesení č. 105
Rada revokuje část usnesení č. 9 z 22. schůze Rady města Blansko dne 18.12.2007 s tím, že zůstává v platnosti pouze část usnesení, která zní:“ Rada revokuje usnesení č. 19 přijaté na 28. schůzi Rady města Blansko dne 7.3.1996.“

Usnesení č. 106
Rada schvaluje s účinností od 01.04.2009 příspěvek na obědy blanenským důchodcům ve výši rozdílu mezi cenou oběda včetně DPH a výší úhrady zaokrouhlenou na celé koruny směrem dolů. Příspěvek bude poskytován v rozpětí 1,60 Kč – 2,50 Kč na jeden oběd.

Usnesení č. 107
Rada schvaluje poskytovat s účinností od 01.04.2009 sociálně slabším nepracujícím blanenským důchodcům další slevu na obědy ve výši 3,00 Kč na jeden oběd, a to v případě příjmu jednotlivce nebo manželské dvojice do 1,4 násobku částky, která se rovná součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Usnesení č. 108
Rada schvaluje poskytnutí ubytování v bytě č. 15 na ulici Ant. Dvořáka 4a v Blansku, určeném pro sociální bydlení osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi, paní Hájkové, Blansko, a to na dobu jednoho roku.

Usnesení č. 109
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku paní Strejčkové, Blansko.

Usnesení č. 110
Rada souhlasí s pronájmem uvolněného bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku paní Foitové, Blansko.

Usnesení č. 111
Rada schvaluje náhradnice na pronájem uvolněného bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou na ulici 9. května 1 v Blansku a uvolněného bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou na ulici Pod Javory 32 v Blansku, a to první náhradnici paní Šindelářovou, Blansko a druhou náhradnici paní Sedláčkovou, Blansko.

Usnesení č. 112
Rada stanovuje cenu bloku receptů s modrým pruhem ve výši 79 Kč jako cenu bez DPH a cenu bloku žádanek s modrým pruhem ve výši 89,- Kč jako cenu bez DPH s účinností od 01.04.2009. K ceně bloku receptů a bloku žádanek bude připočtena sazba DPH dle zákona.

Usnesení č. 113
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy číslo INV/NS/6/01/Ne ze dne 21.02.2001 na nájem id části 318/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni rozhodnutí rady města v této věci.

Usnesení č. 114
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout id. část 318/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za účelem jeho užívání v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky v domě Podlesí 5, Blansko na pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 115
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 589/22 o výměře cca 224 m2 v k. ú. Dolní Lhota, z důvodu jeho zastavění stavbou čerpací stanice pro lom v Dolní Lhotě a užívání manipulační plochy kolem této stavby (stavba ve vlastnictví právnické osoby, za mostem přes řeku Svitavu směrem na Dolní Lhotu).

Usnesení č. 116
Rada nesouhlasí se zveřejněním záměru odprodat pozemky parc. č. 783/2 trvalý travní porost, parc. č. 781/1 ostatní plocha a parc. č. 776/2 trvalý travní porost vše v k. ú. Lažánky u Blanska (pozemky v blízkosti lesa, vedle chaty č. p.158).

Usnesení č. 117
Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko za účelem provozování letního posezení k restauraci Snack bar Koruna, Rožmitálova 32, Blansko, jeho úklidu a údržby.

Usnesení č. 118
Rada souhlasí s tím, že v případech pronájmu obecních pozemků pod garážemi, kde je regulované nájemné stanoveno v maximální výši, je nájemné včetně platné sazby DPH. O této skutečnosti budou nájemci písemně informováni.

Usnesení č. 119
Rada souhlasí s tím, aby u všech nájemních smluv na pronájem obecních pozemků za účelem parkování, kde není nájemné regulováno, případně regulované nájemné není stanoveno v maximální výši, bude nájemné zvýšeno o platnou sazbu DPH.

Usnesení č. 120
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc.č. 647/16 zahrada o výměře cca 140 m2 v k. ú. Blansko za účelem zahrádkaření panu Juračkovi, bytem Blansko, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 420 Kč/rok (u hřiště ZŠ Erbenova).

Usnesení č. 121
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 256 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 257 trvalý travní porost o celkové výměře cca 50 m2 v k. ú. Horní Lhota u Blanska paní Soni Gregorové, bytem Horní Lhota, za účelem užívání vybudované odstavné plochy pro parkování 2 osobních vozidel k RD č.p. 79, za nájemné ve výši 350 Kč/rok + 19% DPH, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou (u silnice – směr Ráječko, pod B.O.I.S. v Horní Lhotě).

Usnesení č. 122
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. INV-NS/92/99/Ko ze dne 18.10.1999 a nájmu části pozemku parc. č. 746/36 (dle PK) o výměře 20 m2 v k. ú. Blansko, a to dohodou smluvních stran ke dni 31.03.2009 (pozemek v blízkosti bytového domu Erbenova 19 a 21 v Blansku, u hřiště ZŠ na Erbenově ulici).

Usnesení č. 123
Rada doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku parc. č. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 345 m2 v k. ú. Dolní Lhota, JEDNOTĚ, spotřebnímu družstvu v Boskovicích, IČ: 00032221, za cenu nejméně dle znaleckého posudku č. 5974-17/09 s tím, že kupující uhradí náklady s převodem související a daň z převodu nemovitostí (pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví JEDNOTY, s. d. v Boskovicích).

Usnesení č. 124
Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2002-INV-S028/Ko-NS ze dne 09.12.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2008, která je uzavřena mezi Městem Blansko a JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Boskovicích, kterým bude nově vymezen předmět nájmu - celková výměra pronajímaných pozemků se sníží o pozemek parc. č. 96/1 o výměře 345 m2 v k. ú. Dolní Lhota a nájemné ve smlouvě bude upraveno dle nové výměry předmětu nájmu (pozemky v k. ú. Dolní Lhota – pozemek zastavěný prodejnou JEDNOTY). V případě, že nebude realizován prodej pozemku parc. č. 96/1 zastavěná plocha, nádvoří o výměře 345 m2 v k. ú. Dolní Lhota, pozbude toto usnesení platnosti.

Usnesení č. 125
Rada schvaluje pro případy stanovení jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby inženýrských sítí na pozemcích města Blanska, cenu 70 Kč/bm trasy sítě, nejméně však jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč, pokud nebude dohodnuta cena „dle znaleckého posudku“. K takto stanovené úplatě bude vždy připočtena platná sazba DPH. V jednotlivých usneseních, týkajících se zřizování věcných břemen, nemusí být již uváděno, že k ceně se připočítává DPH.

Usnesení č. 126
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 385 a 415/22, oba v k. ú. Klepačov ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu 9.100 Kč.

Usnesení č. 127
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1372/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu 500 Kč.

Usnesení č. 128
Rada souhlasí se zřízením věcných břemen ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, a to takto:
1)umístění, provozování, opravy a údržba nového vzdušného vedení NN přes pozemek parc. č. 9 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska na dobu neurčitou v rámci stavby „Olešná, přípojka NN do 50 m, pro p. č. 202/2“, za cenu 2.100 Kč jednorázově,
2)umístění, provozování, opravy a údržba nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 812/21 orná půda v k. ú. Blansko na dobu neurčitou v rámci stavby „Blansko, DP Kučera“, za cenu 1.960 Kč jednorázově,
3)umístění, provozování, opravy a údržba nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 84/1 zahrada, 84/9, 1362/11, 1362/20, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko na dobu neurčitou v rámci stavby „BLANSKO-přeložka kabelu NN pro Cykloservis“, za cenu 4.830 Kč jednorázově,
4)umístění, provozování, opravy a údržba nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 4414 a 4417, oba zastavěná plocha, nádvoří, dále parc. č. 862/13 orná půda, 862/308 orná půda, 881/36 ostatní plocha, 881/67 ostatní plocha a 881/68 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko na dobu neurčitou v rámci stavby „BLANSKO-napojení 85 b.j. Zborovce“, za cenu 4.690 Kč jednorázově,
5)umístění, provozování, opravy a údržba nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 755/50 ostatní plocha v k. ú. Blansko na dobu neurčitou v rámci stavby „BLANSKO, přeložka kabelů NN ul. 9. května u d. č. 5“, za cenu 1.190 Kč jednorázově,
6)umístění, provozování, opravy a údržba nového kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 266/1 ostatní plocha v k. ú. Olešná u Blanska na dobu neurčitou v rámci stavby „Olešná, přípojka NN do 50 m, pro p. č. 139/15“, za cenu 770 Kč jednorázově,
7)umístění, provozování, opravy a údržba nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 345/1 , 357, 565/1 a 568/4 v k. ú. Dolní Lhota, na dobu neurčitou v rámci stavby „Dolní Lhota – DP Nečas“, za cenu 3.850 Kč jednorázově.

Usnesení č. 129
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby veřejné telekomunikační sítě pod označením „C-06804/2-1-033“ – připojení věže O2 v k. ú. Hořice, do částí pozemků parc. č. 298/1 orná půda a parc. č. 299 trvalý travní porost, oba v k. ú. Hořice u Blanska ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, se sídlem Praha, Za Brumlovkou 266/2, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 130
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene umístění, provozování, oprav a údržby nadzemního vedení sítě VN, realizovaného vodiči AIFe v délce 72 m včetně dvou podpůrných bodů na částech pozemků parc. č. 464/3 a 438 v k. ú. Blansko na dobu neurčitou, ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou za jednorázovou dohodnutou úplatu 5.040 Kč.

Usnesení č. 131
Rada souhlasí se zřízením věcných břemen ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, a to:
1)umístění, provozování, oprav a údržby kabelu NN a smyčkové přípojkové skříně v rámci stavby „Těchov, DP Kyzlink“ na části pozemku parc. č. 413 trvalý travní porost v k. ú. Těchov, za cenu 500 Kč jednorázově,
2)umístění, provozování, oprav a údržby kabelu NN v rámci stavby „Blansko, kabelová smyčka Kopřiva Miroslav“ na části pozemku parc. č. 1362/18 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu 500 Kč jednorázově,
3)umístění, provozování, oprav a údržby kabelu NN a podpěrného bodu s pojistkovou skříní v rámci stavby „Hořice, DP-Jurik Radim“ na části pozemku parc. č. 104 ostatní plocha v k. ú. Hořice u Blanska, za cenu 1.330 Kč jednorázově,
4)umístění, provozování, oprav a údržby kabelu NN a smyčkové přípojkové skříně v rámci stavby „Horní Lhota, DP Procházka Pavel“ na části pozemků parc. č. 93/1 a 91/1, oba ostatní plocha v k. ú. Horní Lhota u Blanska, za cenu 1.190 Kč jednorázově,
5)umístění, provozování, oprav a údržby kabelu NN v rámci stavby „Těchov, RD ing. Zouhar“, na části pozemku parc. č. 1106/1 ostatní plocha v k. ú. Těchov, za cenu 500 Kč jednorázově,
6)umístění, provozování, opravy a údržba kabelu NN v rámci stavby „Klepačov, DP Kyzlink Leoš“, na části pozemku parc. č. 289/1 v k. ú. Klepačov, za cenu 840 Kč jednorázově,
7)umístění, provozování, opravy a údržba kabelu NN v rámci stavby „Blansko, přípojka NN p. Slanina“, na části pozemku parc. č. 310/5 orná půda v k. ú. Blansko, za cenu 3.080 Kč jednorázově,
8)umístění, provozování, opravy a údržba kabelu NN v rámci stavby „Blansko, DP Ing. Došek“, na části pozemku parc. č. 885/28 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za cenu 560 Kč jednorázově.

Usnesení č. 132
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na vybudování dvou inženýrských sítí, specifikovaných v kolaudačním souhlasu Spis.zn.- SMBK-45717/2008/ŽP/Na/4 ze dne 28.11.2008, vydaném MěÚ Blansko, odborem ŽP a sítě specifikované v kolaudačním rozhodnutí Spis.zn. SMBK 13164/200/ŽP/BAT/4 ze dne 22.05.2008, vydaném MěÚ Blansko, odborem ŽP, a to ve výši 25% prokazatelných nákladů na jejich vybudování a doporučuje předložit k projednání a schválení poskytnutí příspěvku zastupitelstvu města s tím, že bude postupováno, jak je uvedeno v materiálu k této věci (lokalita Famile v Horní Lhotě).

Usnesení č. 133
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Parkové parkoviště Dvorská.

Usnesení č. 134
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa.

Usnesení č. 135
Rada nesouhlasí se žádostí společnosti AO REAL, a. s. o změnu podmínek výstavby 14 řadových rodinných domů v lokalitě Pod Sanatorkou, z důvodu nesouladu se zákonem o obcích, a ukládá místostarostovi Ing. Královi jednat se společností AO REAL, a. s. s cílem zdárného dokončení výstavby 14 řadových rodinných domů na ulici Pod Sanatorkou.

Usnesení č. 136
Rada bere na vědomí předložený materiál odboru INV a ukládá místostarostovi Ing. Královi vytvořit seznam projektů k výběru pro realizaci.

Usnesení č. 137
Rada souhlasí, aby Tělocvičná jednota Sokol Blansko pronajala darovaný majetek (rekonstruované lyžařské vleky) v souladu s darovací smlouvou č. 2008/000205/INV/DS ve znění dodatků, společnosti SKI AREAL BK s. r. o., se sídlem Hořice 34, 678 01 Blansko, IČ 28324471.