Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 49 ze dne 07.04.2009

Usnesení č. 1
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 26/09 „Jednodenní péče“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2009.

Usnesení č. 2
Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 27/09 „Nákup ultrazvuku pro RDG oddělení Nemocnice Blansko“ do plánu investic pro rok 2009.

Usnesení č. 3
Rada souhlasí s podáním návrhu na zápis příspěvkové organizace Nemocnice Blansko do obchodního rejstříku s tím, že veškeré výdaje s tím spojené budou hrazeny z rozpočtu Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje návrh komise dětí a mládeže na rozdělení finančních prostředků na zájmové aktivity v roce 2009 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 5
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 6
Rada souhlasí s vyřazením a likvidací neupotřebitelného a nepoužitelného majetku z inventáře Mateřské školy Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace podle předložených seznamů.

Usnesení č. 7
Rada souhlasí s pronájmem
pozemku parc. č. 4443 zastavěná plocha o výměře 115 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání stavby skladu na pozemku umístěné jako sklad obilí a stanoviště zemědělské techniky, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné pro rok 2009 ve výši 8.441 Kč s tím, že od roku 2010 bude toto nájemné pravidelně každoročně zvyšováno o oficiální míru inflace,
části pozemku parc. č. 1022/7 orná půda o výměře cca 370 m2 v k. ú. Blansko za účelem přístupu ke stavbě skladu na pozemku parc. č. 4443 zast. pl. v k. ú. Blansko a za účelem využívání jako manipulační plocha okolo skladu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 8 Kč/m2 /rok, tj. 2.960 Kč/rok,
– s pronájmem pozemků parc. č. 470, 471 a 492/2 všechny dle PK v k. ú. Blansko o výměře celkem 14.634 m2, za účelem zemědělského obdělávání, za nájemné 1.756 Kč/rok + zvyšování o míru inflace od roku 2010, na dobu neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou, a to ke dni 1. října běžného roku,
a to vše panu Karlu Krejčímu, bytem Blansko.

Usnesení č. 8
Rada souhlasí s pronájmem části pozemků parc. č. 671/2 (dle PK) a 655/19 (dle PK) o celkové výměře cca 1.160 m2 v k. ú. Blansko, ve vlastnictví Karla Krejčího, bytem Blansko, jako pronajímatele, za účelem užívání pro přístup a příjezd veřejnosti do lokality v Úmorčí, za nájemné 8 Kč/m2 /rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ: 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, a to umístění, provozování, oprav a údržby nadzemního kabelu NN v rámci stavby „Klepačov, DP Šamalíková Martina“ na části pozemku parc. č. 289/1 ostatní plocha v k. ú. Klepačov, za cenu 1.960 Kč jednorázově + 19 % DPH.

Usnesení č. 10
Rada nesouhlasí se změnou návrhu kupní ceny za pozemek parc. č. 304/48 v k. ú. Blansko a souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek parc. č. 304/48 trvalý travní porost o výměře 404 m2 v k. ú. Blansko za účelem užívání jako zahrada (ulice Pod Strání, za RD č. 16).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s tím, že v případech stávajících smluvních vztahů na pronájem obecních pozemků za účelem umístění reklamních zařízení nájemcům, kteří nejsou plátci DPH, je nájemné stanoveno včetně platné sazby DPH. O této skutečnosti budou nájemci písemně informováni.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s tím, že v případech stávajících smluvních vztahů na pronájem obecních pozemků za účelem umístění reklamních zařízení nájemcům, kteří jsou plátci DPH, bude nájemné zvýšeno o platnou sazbu DPH. Se současnými nájemci budou uzavřeny dodatky k nájemním smlouvám.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s tím, že u smluvních vztahů na zřízení věcných břemen, které budou uzavírány po 01.04.2009 a jejichž zřízení bylo schváleno radou města před 01.04.2009, bude úplata za zřízení věcných břemen zvýšena o platnou sazbu DPH.

Usnesení č. 14
Rada nesouhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1242 ostatní plocha o výměře 2.662 m2 v k. ú. Blansko a nedoporučuje jeho projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 15
Rada doporučuje zastupitelstvu schválení daru věci movité – vlečkového mostu přes řeku Svitavu na pozemcích parc. č. 1395/1, 242/4, 1381/1, 452/1 vše v k. ú. Blansko občanskému sdružení Kolejová, o. s. – Občanské sdružení příznivců kolejové historie i současnosti se sídlem Divišova 1364/45, 678 01 Blansko, IČ: 26572991.

Usnesení č. 16
Rada schvaluje uzavření Dohody o úpravě vzájemných vztahů pro zajištění vybudování inženýrských sítí v lokalitě Těchov – Žižlavice se společností TP DOMY, s. r. o. IČ: 27840077.

Usnesení č. 17
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 14.000 Kč z rozpočtu města na udržení metodické podpory a konzultační činnosti v roce 2009 pro místně příslušný stavební úřad a odbor dopravy.

Usnesení č. 18
Rada stanovuje na základě nařízení vlády č. 447/2000 Sb., příspěvkovým organizacím města Blanska: Městské knihovně, Muzeu a KSMB způsob usměrňování prostředků na platy podle § 5, limit prostředků na platy pro rok 2009 a dále limit zaměstnanců (přepočtený stav) dle materiálu předloženého finančním odborem na 49. schůzi rady města.

Usnesení č. 19
Rada schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 3/2005 „Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města“.

Usnesení č. 20
Rada schvaluje změny položkového rozpočtu č. ZPR 2009/1.

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Berkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu manželova dluhu vůči městu.

Usnesení č. 22
Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Vaška ve výši 4.326 Kč za nájemné z bytu Bezručova 5, Blansko.

Usnesení č. 23
Rada souhlasí s odpisem pohledávky pana Černého ve výši 32.771 Kč za nájemné z bytu 9. května 26, Blansko a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí s odpisem pohledávky paní Skřipské ve výši 130.507 Kč za nájemné z bytů a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s podáním výpovědi z nájmu bytu panu Urbánkovi, Blansko dle ust. § 711, odst. 2, písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s přidělením přístřeší č. 12 v domě Jungmannova 10, Blansko, pro pana Urbánka, Blansko, a to na dobu určitou – 6 měsíců.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytových domů a k nim náležejícím pozemkům podle schválených „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko“:

1.
– bytový dům čp. 1163 na ul. 9. května 20 na pozemku parc. č. st. 1319/1 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1319/2 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1319/3 – zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1319/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 154 m2
– pozemek parc. č. st. 1319/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 61 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 
– bytový dům čp. 1165 na ul. 9. května 22 na pozemku parc. č. st. 1317/1 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1317/2 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1317/3 – zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1317/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 1 m2
– pozemek parc. č. st. 1317/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 141 m2
– pozemek parc. č. st. 1317/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 93 m2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
– bytový dům čp. 1167 na ul. 9. května 24 na pozemku parc. č. st. 1259 – zast. pl. a nádvoří
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
– bytový dům čp. 1169 na ul. 9. května 26 na pozemku parc. č. st. 1258 – zast. pl. a nádvoří
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
– bytový dům čp. 1158 na ul. Údolní 13 na pozemku parc. č. st. 1326/1 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1326/2 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1326/3 – zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1326/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 21 m2
– pozemek parc. č. st. 1326/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 99 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
– bytový dům čp. 1160 na ul. Údolní 15 na pozemku parc. č. st. 1324/1 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1324/2 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1324/3 – zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1324/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 47 m2
– pozemek parc. č. st. 1324/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 245 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.
– bytový dům čp. 1162 na ul. Údolní 17 na pozemku parc. č. st. 1322/1 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1322/2 – zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1322/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 374 m2
– pozemek parc. č. st. 1322/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 2 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.
– bytový dům čp. 1164 na ul. Údolní 19 na pozemku parc. č. st. 1320 – zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1320 – zast. plocha a nádvoří o výměře 376 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.
– bytový dům čp. 1166 na ul. Údolní 21 na pozemku parc. č. st. 1318/1 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1318/2 – zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1318/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 365 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.
– bytový dům čp. 1168 na ul. Údolní 23 na pozemku parc. č. st. 1260/1 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1260/2 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1260/ 3- zast. pl. a nádvoří
– pozemek parc. č. st. 1260/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 46 m2
– pozemek parc. č. st. 1260/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 305 m2

Usnesení č. 28
Rada souhlasí s podnájmem nebytových prostor v bytovém domě na ul. 9. května 3, Blansko – nájemce občanské sdružení Lavina – pro Sdružení neslyšících v Moravském krasu, a to na dobu 1 rok.

Usnesení č. 29
Rada souhlasí s pronájmem areálu Veranda Obůrka na jednodenní akci konanou dne 12.06.2009 společnosti MATRAS.CZ, s. r. o., zast. jednatelem Lubomírem Melničákem, Svitavská č. p. 500, 678 01 Blansko, IČ: 25570862, za nájemné ve výši 3.000 Kč + sazba DPH.

Usnesení č. 30
Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o výpůjčce se zástupcem vlastníků jednotek paní Peslarovou (nyní se společenstvím spoluvlastníků domu č. p. 1204, 1672, 1673 ulice Chelčického č. or. 64, 66, 68, se sídlem Chelčického 64, Blansko), jehož předmětem bude zrušení výpůjčky 1 ks kontejneru.

Usnesení č. 31
Rada souhlasí s prodejem nemovitostí – id. 1/3 budovy čp. 12 na nám. Svobody 10 na pozemku parc. č. st. 44/1 – zast. plocha a id. 1/3 pozemku parc. č. 47 – zahrada o výměře 766 m2 vše v k. ú. Blansko spoluvlastníkům těchto nemovitostí takto: panu Sochorovi, Blansko a paní Šmídové, Blansko, každému id. 1/6 předmětných nemovitostí za cenu 415.500 Kč (tj. celý spoluvlastnický podíl města za 831.000 Kč) a doporučuje k projednání v zastupitelstvu.

Usnesení č. 32
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o instalaci a provozu telekomunikačních technologií.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka