Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Samospráva ‒ radní, zastupitelé, usnesení

Usnesení přijatá na schůzích Rady města Blanska


Usnesení rady č. 50 ze dne 21.04.2009

Usnesení č. 1
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko a ukládá vedení nemocnice převést majetek na Město Blansko.

Usnesení č. 2
Rada schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku Nemocnice Blansko.

Usnesení č. 3
Rada schvaluje poskytnutí daru specifikovaného v příloze tohoto materiálu v hodnotě 4.974,50 Kč občanskému sdružení „Pomoc bez hranic“, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, IČ: 26991730 a ukládá kontrolnímu oddělení vypracovat darovací smlouvu mezi Městem Blansko a občanským sdružením „Pomoc bez hranic“.

Usnesení č. 4
Rada schvaluje po úpravách návrh Komise kulturní na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity v roce 2009 podle předloženého materiálu a ukládá odboru ŠKOL uzavřít s příjemci příslušné smlouvy.

Usnesení č. 5
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Bravin Group s. r. o. na uspořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách letní zahrádky Restaurace U Zámečku v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti.

Usnesení č. 6
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli Kulturní středisko města Blanska na uspořádání městské akce „Pálení čarodějnic 2009“ v prostorách rekreační oblasti Palava dne 30.04.2009 v době od 16:00 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 7
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Vlastimilu Sobotkovi, Blansko na uspořádání hudebních večerů s živou hudbou v prostorách letní zahrádky Restaurace Dělnický dům v době od 20:00 do 01:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek zmocňuje rada místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 8
Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko, žadateli panu Michalu Kuglerovi,  Blansko na uspořádání  cyklu koncertů „Koruna Akustic“ v prostorách Baru Koruna v době od 18:00 do 24:00 hodin v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek zmocňuje rada místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky.

Usnesení č. 9
Rada souhlasí se spolupartnerstvím Města Blansko na XV. ročníku Půlmaratónu Moravským krasem (PMK). Rada schvaluje bezplatné umístění plošných reklam a stánku s občerstvením na náměstí Republiky, a dále užívání náměstí Republiky  dne 15. srpna 2009 pro ASK Blansko. Rada ukládá Městské policii Blansko spolupracovat s ASK Blansko při organizačních  opatřeních a zabezpečení průběhu akce. Rada ukládá Komisi pro zahraniční styky spolupracovat s ASK Blansko na zajištění účasti sportovců z partnerských měst na XV. ročníku PMK. Rada ukládá řediteli Kulturního střediska města Blanska spolupracovat s ASK Blansko při zajištění kulturního programu. Rada souhlasí s udělením výjimky z ustanovení čl. 3 z obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 1/2009 pro akci XV. ročník PMK.

Usnesení č. 10
Rada souhlasí se zveřejněním záměru směny (vzájemného převodu s doplatkem) části pozemku parc. č. 1324/2 pozemek ve zjednodušené evidenci-původ pozemkový katastr v k. ú. Blansko o výměře 450-650 m2 za účelem získání částí pozemků parc. č. 242/9 a parc. č. 242/10 v k. ú. Blansko do vlastnictví Města Blansko (pozemek při ul. Josefa Lady).

Usnesení č. 11
Rada souhlasí s pronájmem id. část 318/13535 pozemku parc. č. 2437 zastavěná plocha v k. ú. Blansko za účelem jeho užívání v souvislosti s vlastnictvím bytové jednotky v domě Podlesí 5, Blansko na pozemku parc. č. 2437 zast. pl. v k. ú. Blansko Ing. Pavlu Čuprovi, bytem Blansko za nájemné 37 Kč/rok, na dobu určitou, do doby rozhodnutí ve věci restituce, která je na část pozemku parc. č. st. 2437 uplatněna.

Usnesení č. 12
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 137/1 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Blansko panu Michalovi Kuglerovi, bytem Blansko, za účelem provozování letního posezení k restauraci Snack bar Koruna, Rožmitálova 32, Blansko, jeho úklidu a údržby, na dobu určitou do 31.07.2009, za nájemné ve výši 3.790 Kč. V případě potřeby města pro zahájení prací může být smlouva ukončena před uplynutím doby nájmu dle ujednání stanovených ve smlouvě.

Usnesení č. 13
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 589/22 orná půda o výměře cca 224 m2 v k. ú. Dolní Lhota, Moravským keramickým závodům, a. s., Rájec-Jestřebí, IČ: 46900985, z důvodu jeho zastavění stavbou čerpací stanice pro lom v Dolní Lhotě a užívání manipulační plochy kolem této stavby, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 13.379 Kč/rok, které bude od roku 2010 pravidelně zvyšováno o roční míru inflace (stavba ve vlastnictví právnické osoby, za mostem přes řeku Svitavu směrem na Dolní Lhotu).

Usnesení č. 14
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněného, na dobu neurčitou, a to umístění, provozování, oprav a údržby podzemního kabelu NN v rámci stavby „Blansko, Zborovec-Nezval“ na části pozemků parc. č. 1366/6 ostatní plocha, 1366/7 ostatní plocha, 865/23 ostatní plocha, 865/21 ostatní plocha, vše v k. ú. Blansko za jednorázovou úplatu 8.050 Kč + 19% DPH.

Usnesení č. 15
Rada souhlasí se změnou nájemného dle nájemní smlouvy číslo 2006-INV-Poz-S093/R-NS/Ne ze dne 05.06.2006 na částku 20.162 Kč/rok 2009 + platná sazba DPH a souhlasí s jednorázovým snížením nájemného o částku 1.054 Kč, jako přeplatek za rok 2008.

Usnesení č. 16
Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu Údolní 19, Blansko – výměnou bytu paní Hauserové, Blansko, z důvodu uvedeného v materiálu.

Usnesení č. 17
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Nečasové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 18
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Zaorala, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 19
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Musilové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu.

Usnesení č. 20
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Dobšíčkové, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu

Usnesení č. 21
Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt pana Farkaše, Blansko, z pořadníku žadatelů o byt z důvodu dluhu vůči městu

Usnesení č. 22
Rada souhlasí se zveřejněním záměrů na odprodej bytových domů a k nim náležejícím pozemkům podle schválených „Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostorů v těchto domech, včetně pozemků, z vlastnictví Města Blansko“:

1. – bytový dům čp. 1174 na ul. 9. května 3 na pozemku parc. č. st. 1300 – zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Blansko

2. – bytový dům čp. 1157 na ul. 9. května 14 na pozemku parc. č. st. 1325 – zast. pl. a nádvoří – pozemek parc. č. st. 1325 – zast. plocha a nádvoří o výměře 374 m2 v k. ú. Blansko

3. – bytový dům čp. 1159 na ul. 9. května 16 na pozemku parc. č. st. 1323/1 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1323/2 – zast. pl. a nádvoří – pozemek parc. č. st. 1323/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 260 m2 – pozemek parc. č. st. 1323/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 116 m2 v k. ú. Blansko

4. – bytový dům čp. 1161 na ul. 9. května 18 na pozemku parc. č. st. 1321/1 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1321/2 – zast. pl. a nádvoří, pozemku parc. č. st. 1321/3 – zast. pl. a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1321/4 – zast. pl. a nádvoří – pozemek parc. č. st. 1321/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 46 m2 – pozemek parc. č. st. 1321/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 299 m2 – pozemek parc. č. st. 1321/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 28 m2 – pozemek parc. č. st. 1321/4 – zast. plocha a nádvoří o výměře 0,5 m2 , tj. id. 1 pozemku v k. ú. Blansko

5. – bytový dům čp. 1178 na ul. Chelčického 32 na pozemku parc. č. st. 1285 – zast. pl. a nádvoří, v k. ú. Blansko

6. – bytový dům čp. 1181 na ul. Chelčického 48 na pozemku parc. č. st. 1275 – zast. pl. a nádvoří v k. ú. Blansko

7. – bytový dům čp. 1186 na ul. Chelčického 56 na pozemku parc. č. st. 1268 – zast. pl. a nádvoří v k. ú. Blansko

8. – bytový dům čp. 46 na ul. Komenského 4 na pozemku parc. č. st. 128/1 – zast. pl. a nádvoří – pozemek parc. č. st. 128/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 532 m2 v k. ú. Blansko

9. – bytový dům čp. 1230 na ul. Sadová 46 na pozemku parc. č. st. 1370 – zast. pl. a nádvoří – pozemek parc. č. st. 1370 – zast. plocha a nádvoří o výměře 196 m2 – pozemek parc. č. 772/3 – zahrada o výměře 572 m2 – pozemek parc. č. 1634 – ostatní plocha o výměře 192 m2 v k. ú. Blansko

10. – bytový dům čp. 1559 na ul. Bezručova 5 na pozemku parc. č. st. 2393 – zast. pl. a nádvoří – pozemek parc. č. st. 2393 – zast. plocha a nádvoří o výměře 373 m2 v k. ú. Blansko

Usnesení č. 23
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Blanska, a to pozemku parc. č. st. 817 o výměře 124 m2 s budovou bez čísla popisného, způsob využití jiná stavba, v k. ú. Blansko.

Usnesení č. 24
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor prodejny smíšeného zboží v přízemí domu s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko o celkové výměře 106,09 m2.

Usnesení č. 25
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s bytovým družstvem PALAVA, bytové družstvo, Salmova 19, IČ: 253 27 810 – dar 2 ks kontejneru.

Usnesení č. 26
Rada souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se zástupcem vlastníků domu čp. 1056 panem Janem Čápem, Blansko – dar 3 ks popelnic, 1 ks lavičky, 2 ks kovových sušáků na prádlo.

Usnesení č. 27
Rada souhlasí se zveřejněním záměru na výpůjčku nemovitostí ve vlastnictví města Blanska, a to pozemku parc. č. 31/2, rybník, v k. ú. Blansko.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka